• Tartalom

31/2015. (X. 30.) IM rendelet

31/2015. (X. 30.) IM rendelet

egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeleteknek a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges módosításáról1

2015.11.01.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés d) pontjában és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –,

a 2. alcím tekintetében a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a katonák vonatkozásában a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –

a következőket rendelem el:

1. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet módosítása

1. § A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól szóló 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet [a továbbiakban: 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet] a következő 30/A. és 30/B. alcímmel egészül ki:

„30/A. A bűncselekmény sértettjévé vált beteggel és beutalttal kapcsolatos rendelkezések
37/A. § (1) Ha a beteg vagy beutalt bűncselekmény sértettjévé válik, az IMEI minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek (a továbbiakban: Be.) a sértett jogaira, védelmére, illetve a vele szembeni kíméletes eljárásra vonatkozó szabályainak az érvényesülését a fogvatartás során – elsősorban a megfelelő tájékoztatással – elősegítse.
(2) A főigazgató intézkedik annak érdekében, hogy a sértett és a terhelt
a) ne kerülhessen azonos kórteremben elhelyezésre,
b) egy időben történő szállítása külön szállítójárművön történjen.
30/B. A sértett értesítése a beteg és a beutalt szabadulásáról, eltávozásáról, szökéséről
37/B. § (1) Az IMEI a Bv. tv. 13. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásában közli a BVOP-val a sértett, illetve a Be. 51. § (3) vagy (3a) bekezdése alapján a sértett jogait gyakorló személy (a továbbiakban: értesítendő személy) nevét, az általa megadott lakcímet, a kérelem azonosítására szolgáló egyéb adatokat, továbbá az értesítés alapjául szolgáló ügyben érintett beteg vagy beutalt nevét, az értesítést megalapozó tény vagy körülmény megjelölését és bekövetkezésének időpontját.
(2) Az értesítendő személynek szóló, a Bv. tv. 13. § (3) bekezdése szerinti értesítésben csak az értesítés alapjául szolgáló ügyben érintett beteg vagy beutalt nevét, az értesítést megalapozó tény vagy körülmény megjelölését és bekövetkezésének időpontját lehet közölni. Az értesítés semmilyen módon nem utalhat az IMEI-re.
(3) Ha az IMEI vagy a BVOP olyan információval rendelkezik, amelynek alapján alappal feltételezhető, hogy a szabaduló vagy az IMEI-t engedéllyel elhagyó beteg vagy beutalt az értesítendő személy vagy őrá tekintettel más részéről támadásnak vagy fenyegetésnek lenne kitéve, akkor a tájékoztatással vagy értesítéssel egyidejűleg a beteg vagy beutalt megfelelő védelme érdekében
a) erről értesíti a betegnek vagy a beutaltnak a szabadulását követő tartózkodási helye szerint illetékes rendőri szervet, vagy
b) – ha ennek feltételei fennállnak – a beteg vagy beutalt személyi védelme elrendelését kezdeményezi.”

2. § A 13/2014. (XII. 16.) IM rendelet a következő 40. §-sal egészül ki:

40. § E rendelet 37/A. és 37/B. §-a a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk (5) bekezdésének, valamint 19. cikkének való megfelelést szolgálja.”

2. A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

3. § A szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet [a továbbiakban: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet] I. Fejezete a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. A bűncselekmény sértettjévé vált elítélttel és egyéb jogcímen fogvatartottal kapcsolatos rendelkezések
11/A. § (1) Ha az elítélt vagy az egyéb jogcímen fogvatartott bűncselekmény sértettjévé válik, a bv. intézet minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénynek (a továbbiakban: Be.) a sértett jogaira, védelmére, illetve a vele szembeni kíméletes eljárásra vonatkozó szabályainak az érvényesülését a fogvatartás során – elsősorban a megfelelő tájékoztatással – elősegítse.
(2) A bv. intézet parancsnoka intézkedik annak érdekében, hogy a sértett és a terhelt
a) ne kerülhessen azonos zárkában vagy lakóhelyiségben elhelyezésre,
b) más részlegen kerüljön elhelyezésre, ha ennek feltételei biztosítottak,
c) tisztálkodása eltérő időben vagy helyiségben történjen,
d) egy időben történő szállítása külön szállítójárművön történjen,
e) azonos ügyben történő előállításakor, az oktatás, a munkáltatás és a közös vallásgyakorlás során, valamint a reintegrációs, illetve a közös sport vagy kulturális programokon közvetlenül ne érintkezhessenek.
(3) Ha a Bv. tv. együttes elhelyezésre ad lehetőséget és a bűncselekmény sértettjévé vált elítélt vagy egyéb jogcímen fogvatartott védelme az adott részlegen nem biztosítható, más bv. intézetbe kell átszállítani.”

4. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 85. alcíme a következő 146/A. §-sal egészül ki:

146/A. § (1) A bv. intézet a Bv. tv. 13. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatásában közli a BVOP-val a sértett, illetve a Be. 51. § (3) vagy (3a) bekezdése alapján a sértett jogait gyakorló személy (a továbbiakban: értesítendő személy) nevét, az általa megadott lakcímet, a kérelem azonosítására szolgáló egyéb adatokat, továbbá az értesítés alapjául szolgáló ügyben érintett elítélt nevét, az értesítést megalapozó tény vagy körülmény megjelölését és bekövetkezésének időpontját.
(2) Az értesítendő személynek szóló, a Bv. tv. 13. § (3) bekezdése szerinti értesítésben csak az értesítés alapjául szolgáló ügyben érintett elítélt nevét, az értesítést megalapozó tény vagy körülmény megjelölését és bekövetkezésének időpontját lehet közölni. Az értesítés semmilyen módon nem utalhat a fogvatartás helye szerinti bv. intézetre.
(3) Ha a bv. intézet vagy a BVOP olyan információval rendelkezik, amelynek alapján alappal feltételezhető, hogy a szabaduló vagy a bv. intézetet engedéllyel elhagyó elítélt az értesítendő személy vagy őrá tekintettel más részéről támadásnak vagy fenyegetésnek lenne kitéve, akkor a tájékoztatással vagy értesítéssel egyidejűleg az elítélt megfelelő védelme érdekében
a) erről értesíti az elítélt által megjelölt, a szabadulását követő tartózkodási hely szerint illetékes rendőri szervet, vagy
b) – ha ennek feltételei fennállnak – az elítélt személyi védelme elrendelését kezdeményezi.”

5. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet 78. § a) pontjában a „büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.)” szövegrész helyébe a „Be.” szöveg lép.

6. § A 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a következő 210. §-sal egészül ki:

210. § E rendelet 11/A. és 146/A. §-a a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk (5) bekezdésének, valamint 19. cikkének való megfelelést szolgálja.”

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2015. november 1-jén lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére