• Tartalom

31/2015. (VI. 30.) MvM rendelet

31/2015. (VI. 30.) MvM rendelet

az Információs Hivatal állománytáblázatának elkészítésére vonatkozó részletes szabályokról

2019.05.18.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a) állománytáblázat: az Információs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) szervezeti és működési szabályzata mellett a Hivatal működésének a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. § 4. pontja szerinti alapvető okmánya,

b) miniszter: a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter,

c) pénzügyi szerv: a Hivatal pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó szervezeti eleme,

d) személyügyi szerv: a Hivatal személyügyi feladatokat ellátó szervezeti eleme.

2. § (1) Az állománytáblázat tartalmazza:

a) a szervezeti elem megnevezését és a szervezeti elem hierarchiában elfoglalt helyének és tagozódásának megjelölését,

b)1 a szervezeti elemnél rendszeresített hivatásos, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti, munkavállalói státuszok, illetve beosztások és munkakörök – a beosztás besorolási kategória szerint, a munkakör munkaköri kategória szerint csökkenő sorrendben történő – felsorolását,

c) a szervezeti elemnél rendszeresített státusz 14 karakteres státuszazonosító számát,

d) a beosztás (munkakör) besorolását (a 14 karakteres státuszazonosító szám 11–12. karaktereként a besorolási osztályt, kategóriát a kódolásnak megfelelő arab számmal megjelenítve),

e) a beosztás megnevezését,

f) a beosztáshoz rendszeresített – az abban elérhető legmagasabb – rendfokozatot,

g) a beosztáshoz tartozó szolgálati öltözet típusát ("E" egyenruha, "V" vegyes ruha, "P" polgári ruha),

h) a beosztás Hivatal feladatköréhez kapcsolódását („A” alapfeladatot ellátó, „NA” nem alapfeladatot ellátó),

i) a beosztás képesítési követelményének 14 karakteres kódszámát,

j) a szervezeti ábrát,

k) a rendszeresített státuszok összesítő táblázatát,

l) az a)–k) pontban meghatározottakon kívül mindazokat az adatokat, amelyet a Hivatal sajátos működése következtében az állománytáblázatban szükséges feltüntetni.

(2) Az állománytáblázatban elkülönítetten kell szerepeltetni a rendelkezési és a kihelyezett állománykategóriát.

3. §2 (1) A pénzügyi kimutatás tartalmazza a rendszeresített szolgálati beosztáshoz, munkakörhöz tartozó státuszazonosító számot, a besorolási kategóriát és a fizetési fokozatot, a hivatásos állomány tagja esetén a beosztási illetményre, valamint a szolgálati időpótlékra, a hivatásos pótlékra és az egyéb pótlékok mértékére, a rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetén az illetményre, munkavállaló esetén a munkabérre vonatkozó adatokat. A pénzügyi kimutatásban a beosztási illetményt a besorolási kategória fizetési fokozata szerint kell szerepeltetni.

(2) A pénzügyi kimutatásban a rendszeresített, de be nem töltött beosztásokat és munkaköröket (a továbbiakban: üres beosztás) is fel kell tüntetni.

(3) A pénzügyi kimutatásban az üres tiszti és tiszthelyettesi beosztások esetében a beosztáshoz rendelt besorolási kategória 4. fizetési fokozatának megfelelő illetményszorzót, vezetői beosztások esetében a vezetői beosztáshoz rendelt besorolási kategória 1. fizetési fokozata szerinti illetményszorzót, 100%-os szolgálati időpótlékot, valamint az üres beosztáshoz rendelt képesítési követelmény szerinti idegennyelv-tudási pótlékot kell figyelembe venni.

(4) A pénzügyi kimutatásban az üres rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakörök esetében illetményként a betöltött munkaköri kategóriák átlagilletményét kell figyelembe venni.

(5) A pénzügyi kimutatásban az üres munkavállalói munkakörök esetében munkabérként a betöltött munkakörök átlag munkabérét kell figyelembe venni.

4. § A státuszazonosító szám képzésének módját az 1. melléklet, a képesítési követelmény kódszáma képzésének módját a 2. melléklet, a Hivatal státuszokra való tagozódásának mintáját a 3. melléklet, a rendszeresített státuszok összesítő táblázatát a 4. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az állománytáblázatot a személyügyi szerv készíti elő.

(2) Az előkészített állománytáblázathoz írásban és számítógépes adathordozón csatolni kell a pénzügyi szerv által készített, az 5. melléklet szerint előkészített pénzügyi kimutatást.

(3) Az állománytáblázatot úgy kell előkészíteni, hogy az a pénzügyi kimutatással megfeleltethető legyen.

(4) Az állománytáblázatot és a pénzügyi kimutatást a főigazgató terjeszti fel jóváhagyásra a miniszterhez.

6. § (1) Az állománytáblázat módosítására az állománytáblázat elkészítésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy az állománytáblázat módosítása esetén be kell mutatni a módosításnak a rendszeres személyi juttatásokra gyakorolt hatását is.

(2) Az állománytáblázat módosítása esetén – ha szükséges – a pénzügyi kimutatás módosítását is elő kell készíteni.

(3) A pénzügyi kimutatást – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl – évente két alkalommal, az elemi költségvetés benyújtását követő 30 napon belül, illetve a következő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan a személyi juttatások előirányzat-igényeinek alátámasztásaként a pénzügyi szerv köteles előkészíteni.

7. § A főigazgató a miniszter által jóváhagyott állománytáblázatban megállapított státuszoktól évente legfeljebb huszonöt státusz erejéig saját hatáskörben – a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – eltérhet, átsorolhat, illetve átcsoportosíthat, feltéve, hogy a rendszeres személyi juttatásokra az átsorolás nem gyakorol hatást.

8. § A hivatásos állomány tagját csak az állománytáblázatban rendszeresített beosztásokon lehet foglalkoztatni. A hivatásos állomány tagja nem tölthet be magasabb beosztást, mint amilyen státuszon foglalkoztatják.

8/A. §3 (1) A rendvédelmi igazgatási alkalmazottat csak az állománytáblázatban rendszeresített munkakörökön lehet foglalkoztatni. A rendvédelmi igazgatási alkalmazott nem tölthet be magasabb munkakört, mint amilyen státuszon foglalkoztatják.

(2) A munkavállalót csak az állománytáblázatban rendszeresített munkavállalói munkakörökön lehet foglalkoztatni.

9. §4 Ha a Hivatal az állománytáblázatban rögzített hivatásos állományú státuszon rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, illetve rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszon a Hivatal hivatásos állományú tagját kívánja foglalkoztatni, a foglalkoztatáshoz egyedi miniszteri jóváhagyás szükséges.

10. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

11. § Az új állománytáblázatot és a pénzügyi kimutatást e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell jóváhagyásra felterjeszteni.

12. §5

1. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez6

A 14 karakteres státuszazonosító szám képzése

 

000 - 00000 - 0000

1–3. karakterek a Hivatal azonosító száma

111 Információs Hivatal

4. karakter elválasztójel

– (formátuma)

5–9. karakterek a szervezeti elem hierarchiában elfoglalt helyének és tagozódásának megjelölése

5. karakter 1–9-ig terjedő számokkal kifejezve a Hivatal főigazgatóját és főigazgató-helyetteseit, igazgatóit

1     főigazgató

2–4-ig     főigazgató-helyettesek

5–9-ig     igazgatók

6. karakter 0–9-ig terjedő számokkal kifejezve a főosztály szintű tagozódást

7. karakter 0–9-ig terjedő számokkal kifejezve az osztály szintű tagozódást

8–9. karakter 0–99-ig terjedő számokkal kifejezve a csoport szintű tagozódást

10. karakter elválasztójel

– (formátuma)

11–12. karakterek az egyes beosztások besorolásának megjelölése

11. karakter 1–9-ig terjedő számokkal kifejezve a beosztások osztályozását

9     vezetői besorolási osztály

1     tiszti besorolási osztály (tiszti)

2     tiszthelyettesi besorolási osztály (zászlósi, tiszthelyettesi)

3     állami felsőfokú iskolai végzettséghez kötött rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakör

4     állami közép-, alapfokú iskolai végzettséghez vagy OKJ-s (alap vagy közép) végzettséghez vagy szakmunkás bizonyítványhoz kötött rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakör

5     állami felsőfokú iskolai végzettséghez kötött munkaviszony

6     állami közép-, alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkaviszony

12. karakter 0–9-ig terjedő számokkal kifejezve a beosztási osztályon belüli besorolási kategóriát vezetői besorolási osztályon belüli beosztási kategóriák esetében

1     főigazgató

2     főigazgató-helyettes

3     igazgatói

4     főosztályvezetői, illetve azzal azonos szintű

5     főosztályvezető-helyettesi

6     osztályvezetői, illetve azzal azonos szintű

tiszti besorolási osztályon belüli besorolási kategóriák esetében

1     A kategória

2     B kategória

3     C kategória

4     D kategória

tiszthelyettesi besorolási osztályon belüli besorolási kategóriák esetében

1     A kategória

2     B kategória

3     C kategória

4     D kategória

felsőfokú iskolai végzettséghez kötött rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakör esetében

1     C kategória

2     D kategória

3     E kategória

4     F kategória

közép-, illetve alapfokú iskolai végzettséghez vagy OKJ-s (alap vagy közép) végzettséghez vagy szakmunkás bizonyítványhoz kötött rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakör esetében

1     A kategória

2     B kategória

állami felsőfokú iskolai végzettséghez és az állami közép-, alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkaviszony esetében egységesen „1”.

13–14. karakterek a hierarchiában elkülönült szervezeti elemnél rendszeresített beosztások száma az azonos besorolású beosztások betűrendben, 01–99-ig terjedő számokkal emelkedő sorrendben megszámozva

Minta a státusz 14 karakteres azonosító számsorára:

111-10111-1401 A Hivatal főigazgatójának alárendeltségében működő első főosztály (101.) első osztályának (1011.) első alosztályán (10111.) rendszeresített tiszti besorolási osztályú D beosztási kategóriájú hivatásos beosztást jelenti.

2. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

Képesítési követelmények kódszámának képzése

0 - 000 - 00 - 0 - 0 - 0

1. karakter: állami iskolai végzettség jellege,

1 egyetemi végzettség,

2 egyetemi vagy főiskolai végzettség,

3 középfokú iskolai végzettség,

4. alapfokú iskolai végzettség.

2. karakter: elválasztójel

- (formátuma)

3-5. karakterek: polgári és nemzetbiztonsági szakképesítés előírása,

3. karakter: „polgári” szakmai végzettség meghatározása,

0 nincs előírt szakirányú végzettség,

1 felsőfokú szakirányú végzettség,

2 középfokú szakirányú végzettség,

3 alapfokú végzettség,

4 szakirányú tanfolyam.

4. karakter: közigazgatási és rendészeti végzettség meghatározása,

0 nincs meghatározás

1 rendészeti alapvizsga,

2 rendészeti szakvizsga,

3 közigazgatási alapvizsga,

4 közigazgatási szakvizsga.

5. karakter: nemzetbiztonsági szakmai végzettség meghatározása,

0 nincs meghatározás

1 felsőfokú végzettség,

2 középfokú végzettség,

3 alapfokú végzettség,

4 alapismereti végzettség.

6. karakter: elválasztójel

- (formátuma)

7. karakter: a nyelvismeret szintje, a nyelvvizsga típusa,

0 nincs meghatározás,

1 felsőfokú államilag elismert, komplex típusú nyelvvizsga,

2 középfokú államilag elismert, komplex típusú nyelvvizsga,

3 alapfokú államilag elismert, komplex típusú nyelvvizsga.

8. karakter: Alternatív nyelv meghatározása. A karakterek jelentése azonos az 7. karakternél meghatározottakkal.

9. karakter: elválasztójel

- (formátuma)

10. karakter: vezető beosztáshoz tartozó szakképzettség meghatározása,

0 nincs meghatározás,

1 vezető képzésen szerzett végzettség,

2 mester vezetőképzésen szerzett végzettség.

11. karakter: elválasztójel

- (formátuma)

12. karakter: speciális foglalkoztatási feltétel,

0 nincs meghatározás,

1 pályaalkalmassági vizsgához kötött gépjárművezetői engedély,

2 gépjárművezetői engedély,

3 TÜK vizsga,

4 Tűzvédelmi vizsga,

5 Egyéb speciális foglalkoztatási feltétel a Hivatal belső szabályzata szerint.

13. karakter: elválasztójel

- (formátuma)

14. karakter: alternatív foglalkoztatási feltétel meghatározása, a karakter jelentése azonos a 12. karakternél meghatározottakkal.

3. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

A szerv státuszokra való tagozódásának tartalmi és formai követelményei
Minta

Státuszazonosítószám

Beosztás megnevezése

Rendfokozat

Ruhanorma

Alapfeladathoz kapcsolódás

Képesítési követelmények kódszáma

1. Főigazgató

 

 

111-10000

111-10000-9101

főigazgató

tábornok

V

A

....

 

 

2. Főigazgató-helyettes

 

 

111-20000

111-20000-9201

főigazgató-helyettes

tábornok

V

A

....

 

 

21. Igazgatóság

 

 

111-21000

 

 

2120. Főosztály

 

 

111-21200

111-21210-9601

osztályvezető

alezredes

P

A

1-141-10-1-2-0

111-21210-2201

előadó

főtörzszászlós

P

NA

3-033-00-0-3-0

 

 

21210. Osztály

 

 

111-21210

111-21211-1401

kiemelt szakreferens

alezredes

P

A

2-141-10-0-2-3

111-21211-1402

kiemelt szakreferens

alezredes

P

A

2-141-10-0-2-3

111-21211-1403

kiemelt szakreferens

alezredes

P

A

2-141-10-0-2-3

111-21211-1301

szakreferens

alezredes

P

A

2-141-10-0-2-3

111-21211-1302

szakreferens

alezredes

P

A

2-141-10-0-2-3

111-21211-1201

kiemelt referens

őrnagy

P

A

2-141-10-0-2-3

111-21211-1202

kiemelt referens

őrnagy

P

A

2-141-10-0-2-3

111-21211-2401

kiemelt főelőadó

főtörzszászlós

P

NA

3-033-00-0-3-0

111-21211-2301

főelőadó

főtörzszászlós

P

NA

3-033-00-0-3-0

111-21211-2201

előadó

főtörzszászlós

P

NA

3-033-00-0-3-0

4. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

Rendszeresített státuszok összesítő táblázata

Szervezeti elem megnevezése

HIVATÁSOS

központi szerv vezetője

központi szerv vezetőjének helyettese

területi szerv vezetője

szakirányító 1.

szakirányító 2.

főosztályvezető 1.

főosztályvezető 2.

főosztályvezető-helyettes1.

főosztályvezető-helyettes 2.

osztályvezető 1.

osztályvezető 2.

tiszt A

tiszt B

tiszt C

tiszt D

tiszthelyettes (zászlós)
A

tiszthelyettes (zászlós)
B

tiszthelyettes (zászlós)
C

tiszthelyettes (zászlós)
D

összesen

Főigazgató

Főosztály

…….

Főigazgató-helyettes

Főosztály

……..

Igazgatóság

Főosztály

……..

Főig. közv. össz.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Főig.h. össz.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Főig. h. össz.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

más szervhez vezényelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rendelkezési állomány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatal összesen

Szervezeti elem megnevezése

KÖZALKALMAZOTT

 

 

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

összesen

Főigazgató

Főosztály

…….

Főigazgató-helyettes

Főosztály

……..

Igazgatóság

Főosztály

……..

Főig. közv. össz.:

2. Főig.h. össz.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Főig. h. össz.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hivatal összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. melléklet a 31/2015. (VI. 30.) MvM rendelethez

Pénzügyi kimutatás az állománytáblázathoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(adatok Ft/hó)

Sor szám

Státusz
azono–
sító

Név

Rendfokozat

Besorolási kategória

Fizetési fokozat

Illetmény
szorzó

Beosztási illetmény

Szolgálati időpótlék mértéke %

Szolgálati időpótlék összege

Hivatásos pótlék mértéke %

Hivatásos pótlék összege

Idegennyelv-
tudási pótlék mértéke %

Idegennyelv-
tudási pótlék összege

Cím pótlék összege

Veszélyes-
ségi pótlék összege

Bruttó illet-
mény összege

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

3

A 8/A. §-t a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelet 16. §-a iktatta be.

4

A 9. § a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

5

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2/2019. (V. 17.) KKM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére