• Tartalom

32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás

32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól

2021.04.19.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének szabályozására kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervre.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A költségtérítés igénylésének szabályai

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a napi munkába járási, illetve hazautazási (a továbbiakban együtt: munkába járás) költségtérítés engedélyezését az 1. és 2. melléklet szerinti kérelem 1 példányban történő kitöltésével a legalább osztályvezető besorolású vezetőnél (a továbbiakban: vezető) kell kezdeményezni.

3. A munkába járással kapcsolatos költségek megtérítésére csak a hiánytalanul kitöltött, a vezető által aláírt és – ahol szükséges – pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott mellékletek alapján kerülhet sor.

4. Nem jogosult a hazautazással kapcsolatos költségek megtérítésére az, aki részére a munkáltató
a) a bérleti díj, albérleti díj és operatív lízingdíj hozzájárulás, valamint a lakhatási támogatás folyósításának szabályairól szóló 16/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás alapján bérleti díj, albérleti díj, illetve operatív lízingdíj hozzájárulást folyósít;
b) belügyi rendelkezésű lakást biztosít, és az erről szóló megállapodásban a jogosult vállalta, hogy a belügyi rendelkezésű lakásban életvitelszerűen tartózkodik.

5.1 A gépjárművel történő munkába járáshoz a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott költségtérítés igénybevétele a Korm. rendelet 4. §-ában meghatározott esetkörök fennállásának hiányában is engedélyezhető, ha a munkáltatót terhelő költségtérítés összege alacsonyabb, mint a közösségi közlekedés igénybevétele esetén a Korm. rendelet 3. § (2)–(3) bekezdése alapján számított költségtérítés összege. Abban az esetben, ha a munkáltatót terhelő költségtérítés összege magasabb, mint a közösségi közlekedés igénybevétele esetén a Korm. rendelet 3. § (2)–(3) bekezdése alapján számított költségtérítés összege, akkor a költségtérítés legfeljebb ezen összeg erejéig engedélyezhető. Az e pont szerinti kérelem benyújtása esetén az 1. és 2. melléklet szerinti nyilatkozatban a költségek bemutatására is ki kell térni.

6.2 Amennyiben a kérelmező a költségtérítést a bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermekére tekintettel igényli, úgy a 3. melléklet szerinti nyilatkozatot is be kell nyújtania a hozzá kapcsolódó intézménylátogatási igazolással együtt.

7. Amennyiben az 1. és 2. melléklet szerinti kérelem a Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelel, a vezető azt aláírásával igazolja, és pénzügyi ellenjegyzésre megküldi a gazdasági szakszolgálat részére.

8. Az 1. és 2. melléklet vezetői aláírással és pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott eredeti példánya a pénzügyi szervezeti elemet, 1-1 – a pénzügyi szervezeti elem által készített – másolati példánya a kérelmezőt és a 4–5. mellékletek aláírására jogosult vezetőt illeti.

9. Az 1., 2. és 3. mellékletet az abban foglaltak megváltozása esetén legkésőbb a változást követő 8 napon belül a vezetőnél újra be kell nyújtani.

2. A költségtérítés elszámolásának szabályai

10. A munkába járás költségét igazoló bérletet, menetjegyeket a 4. és 5. melléklet szerinti elszámolás alapján a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell leadni 1 eredeti példányban a szervezeti egység anyagi-pénzügyi feladatokat ellátó munkatársának.

11. A 4. és 5. melléklet szerinti elszámolásban feltüntetett adatokat – annak aláírása előtt – a vezető összeveti a munkavégzés adataival, majd az aláírást követően a gazdasági szakszolgálatnak továbbítja a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.

12. A 4. és 5. melléklet szerinti elszámolások aláírását és a hozzájuk kapcsolódó ellenőrzést a vezető döntése alapján a szolgálatvezénylésre jogosult személy (pl. szolgálatparancsnok) is elvégezheti.

13. A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott menetjegy árának – a Korm. rendelet 3. § (2)–(3) bekezdésében foglalt mértékének megfelelő összeg – megtérítésével egyidejűleg a munkáltató megtéríti
a) az IC pót- és helyjegy;
b) a gyorsvonati pótjegy;
c) a menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton igénybe vett pótjegy
árának a Korm. rendelet 3. § (2)–(3) bekezdésében foglalt mértékének megfelelő összeget is.

14. Havi bérlet összegét időarányosan kell megtéríteni, ha az igénylő a havi kötelezően ledolgozandó munkaidő felénél kevesebb napot dolgozott. Amennyiben a bérlet megvásárlását követően a tárgyhónapban előre nem látható körülmény – így különösen betegség vagy átrendelés – következett be, vagy a munkával töltött napok száma az előre nem tervezhető túlszolgálat, rendkívüli munkavégzés (munkaidő) szabadidőben történő megváltása miatt alakult így, a havi bérlet egész hónapra történő megtérítése is engedélyezhető.

14/A.3 A gépjármű-költségtérítés és a közösségi közlekedés egyidejű költségtérítése abban az esetben fogadható el, ha a jogosult a szolgálatteljesítés változó időpontjai miatt a tömegközlekedést nem tudja minden szolgálatban töltött napon igénybe venni. Ebben az esetben a tömegközlekedésre csak napi menetjegy vehető igénybe. A 4. melléklet „Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni a közösségi közlekedés és a gépjármű igénybevételének dátumait. Amennyiben a jogosult a közösségi közlekedési eszközre bérlettel rendelkezik, úgy a közösségi közlekedés költségtérítése a gépjármű-költségtérítéssel egyidejűleg nem vehető igénybe.

15. A költségtérítés kifizetésére legkésőbb a 4. és 5. melléklet szerinti elszámolás leadását követő hónap 15. napjáig kerül sor.

3. A közigazgatási határon belül történő munkába járás költségtérítésének szabályai

16. A Korm. rendelet 4. § c) és d) pontjában említett munkavállaló (a továbbiakban: együtt: kedvezményezett munkavállaló) esetében a közigazgatási határon belül történő munkába járás is a Korm. rendelet szerinti munkába járásnak minősül.

17. A kedvezményezett munkavállaló az 1. melléklet szerinti kérelmet abban az esetben nyújthatja be, ha a munkáltató a munkába járását más módon – így különösen közösségi közlekedési bérlet ingyenes juttatásával vagy a helyi közösségi közlekedés ingyenes igénybevételének lehetővé tételével – nem biztosítja, kivéve ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága az ilyen módon való közlekedést kizárja.

18. A Korm. rendelet 4. § c) pontja szerinti munkavállaló a mozgáskorlátozottságát, súlyos fogyatékosságát – az 1. melléklet szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg – mozgáskorlátozottság, illetve a súlyos fogyatékosság igazolására jogosult orvos által kiadott igazolással igazolja.

19.4 A Korm. rendelet 4. § d) pontja szerinti munkavállaló a bölcsődei vagy a köznevelési intézményi ellátás igénybevételét – az 1. melléklet szerinti kérelem és a 3. melléklet szerinti nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg – a bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke intézménylátogatási igazolásával igazolja.

4. Ellenőrzési kötelezettségek

20. A vezető ellenőrzése különösen a következőkre terjed ki:
a) a mellékletek minden kötelező tartalmi elemet, adatot tartalmaznak-e, valamint a csatolt dokumentumok azt kellő mértékben alátámasztják-e;
b) a mellékletekben feltüntetett lakóhely vagy tartózkodási hely megegyezik-e a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszerben kezelt adatok szerinti lakóhellyel, tartózkodási hellyel.

20/A.5 A vezető az ellenőrzés végrehajtásával összefüggő adminisztrációs kötelezettségének az 1–2. és a 4–5. mellékletben található kérelmek, illetve nyilatkozat kiadmányozásával tesz eleget.

21. A pénzügyi ellenjegyző ellenőrzése az alábbiakra terjed ki:
a) a kérelmező részesül-e bérleti díj, albérleti díj vagy operatív lízingdíj hozzájárulásban;
b) a kérelmező részére a munkáltató biztosít-e olyan belügyi rendelkezésű lakást, amelyben a kérelmező – az erre vonatkozó megállapodás alapján – életvitelszerűen tartózkodik;
c) a gépjárművel történő munkába járás esetén ennek költsége alacsonyabb-e, mint a közösségi közlekedés igénybevételének költsége.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. Ez az utasítás 2016. január 1-jén lép hatályba.

23.6

24.7

25–28.8

29.9

1. melléklet a 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasításhoz10


Iktatószám:

KÉRELEM
napi munkába járási költségtérítés igénylésére

A kérelmező

Neve:

 

Rendfokozata:

 

Adóazonosító jele:

 

Telefonszáma:

 

Szolgálati hely megnevezése:

 

Szolgálati hely címe:

 

Szolgálatteljesítés helyének címe:

 

Szolgálati időrendszer:

 

Havi szolgálatok átlagos száma:

 

Lakóhelye:

 

Tartózkodási helye:

 


Nyilatkozom, hogy
1.    a napi munkába járásom lakóhelyemről/tartózkodási helyemről* történik.
2.    napi munkába járásomat közösségi közlekedéssel/gépjárművel* oldom meg.

Az igénybe vett közösségi közlekedési eszköz*:
a)    belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút (2. oszt.),     jegy/bérlet*
b)    elővárosi vasút (HÉV),     jegy/bérlet*
c)    menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjárat,     jegy/bérlet*
d)    menetrend szerint közlekedő hajó/komp/rév.     jegy/bérlet*

A gépjárművel történő napi munkába járásra az alábbi ok miatt került sor*:
1.    a lakóhelyem és a munkavégzési helyem között nincs közösségi közlekedés;
2.    munkarendem miatt nem, vagy csak hosszú várakozással (…………… óra) tudom igénybe venni a közösségi közlekedést;
3.    mozgáskorlátozottságom miatt nem tudom igénybe venni a közösségi közlekedést;
4.    bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermekem van;
5.    a napi munkába járás közösségi közlekedéssel havonta: …………. Ft lenne, míg a személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) esetén elszámolható költségtérítés összege: (15 Ft/km × 20 munkanap × megtett út hossza) havonta 20 munkanappal számolva: ………… Ft.

A költségtérítés folyósítását 20……… év ……………… hónap …… napjától igénylem.

Büntetőjogi, fegyelmi és kártérítési felelősségem tudatában kijelentem, hogy fentiek a valóságnak megfelelnek.

Kelt …………………, ……… év ……………hó …… nap
………………………………………
kérelmező aláírása

7E00492M_1

A kérelemben foglaltak valódiságát igazolom.

Kelt …………………, …… év ………… hó …… nap

……………………………………….

vezető neve, beosztása, aláírása


A pénzügyi szervezeti elem záradéka:

A kérelmező részére a munkáltató szolgálati lakást biztosít:

igen/nem*

A kérelmező (al)bérleti díj hozzájárulásban részesül:

igen/nem*

A kérelmező operatív lízingdíj hozzájárulásban részesül:

igen/nem*Gépjárművel történő napi munkába járás esetén

A lakóhely/tartózkodási hely* és a szolgálatteljesítési hely közötti legrövidebb útvonal (fedett objektumban munkát végzők esetében a legrövidebb útvonalat a kérelmező vezetője állapítja meg)**

km

A közösségi közlekedéssel történő napi munkába járás 86%-a:

Ft

Az Szja. tv. alapján elszámolható költségtérítés összege:
[(15 Ft/km) × (munkába járás napjainak száma) × (a megtett út hossza)]:

FtA közösségi közlekedéssel vagy gépjárművel* történő napi munkába járással kapcsolatos költségtérítés folyósítását ……………………… km alapulvételével pénzügyi szempontból ellenjegyzem.


Kelt …………………, ……… év ……………hó …… nap
……………………………………
pénzügyi ellenjegyző neve, beosztása, aláírása


_________________
* A megfelelő részt alá kell húzni, be kell karikázni.
** Fedett objektumban munkát végzők esetében a legrövidebb útvonal megállapítása a kérelmező vezetőjének feladata.

2. melléklet a 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasításhoz11


Iktatószám:

KÉRELEM
hazautazási költségtérítés igénylésére

A kérelmező

Neve:

 

Rendfokozata:

 

Adóazonosító jele:

 

Telefonszáma:

 

Szolgálati hely megnevezése:

 

Szolgálati hely címe:

 

Szolgálatteljesítés helyének címe:

 

Szolgálati időrendszer:

 

Lakóhelye: (ahol életvitelszerűen tartózkodik)

 


Nyilatkozom, hogy a munkáltatóm részéről bérleti díj/albérleti díj/operatív lízingdíj hozzájárulásban/szolgálati lakásban*

részesülök/nem részesülök.*

Nyilatkozom, hogy a hazautazásomat közösségi közlekedéssel/gépjárművel* oldom meg.

Az igénybe vett közösségi közlekedési eszköz*:
a)    belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút (2. osztály),
b)    elővárosi vasút (HÉV),
c)    menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjárat,
d)    menetrend szerint közlekedő hajó/komp/rév.

A gépjárművel történő hazautazásra az alábbi ok miatt került sor*:
1.    a lakóhelyem és a munkavégzési helyem között nincs közösségi közlekedés;
2.    munkarendem miatt nem, vagy csak hosszú várakozással (…………… óra) tudom igénybe venni a közösségi közlekedést;
3.    mozgáskorlátozottságom miatt nem tudom igénybe venni a közösségi közlekedést;
4.    a hazautazás közösségi közlekedéssel havonta legfeljebb havi 4 hazautazással számolva: ………………. Ft lenne, míg a személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) alapján elszámolható költségtérítés összege: (15 Ft/km × megtett út hossza) legfeljebb havi 4 hazautazással számolva: …………… Ft.

A költségtérítés folyósítását 20……… év ……… hónap ………… napjától igénylem.

Büntetőjogi, fegyelmi és kártérítési felelősségem tudatában kijelentem, hogy fentiek a valóságnak megfelelnek.

Kelt …………………, ……… év ……………hó …… nap
………………………………………
kérelmező aláírása

A kérelemben foglaltak valódiságát igazolom.

Kelt …………………, …… év ………… hó …… nap


……………………………………….
vezető neve, beosztása, aláírása


A pénzügyi szervezeti elem záradéka:

A kérelmező részére a munkáltató szolgálati lakást biztosít:

igen/nem*

A kérelmező (al)bérleti díj hozzájárulásban részesül:

igen/nem*

A kérelmező operatív lízingdíj hozzájárulásban részesül:

igen/nem*Gépjárművel történő hazautazás esetén

A lakóhely/tartózkodási hely* és a szolgálatteljesítési hely közötti legrövidebb útvonal (fedett objektumban munkát végzők esetében a legrövidebb útvonalat a kérelmező vezetője állapítja meg)**:

km

Az Szja. tv. alapján elszámolható költségtérítés összege:
[(15 Ft/km) × (hazautazás napjainak száma) × (a megtett út hossza)] havi maximum 4 hazautazással:

FtA fenti távolságra a közösségi közlekedéssel vagy gépjárművel* történő hazautazással kapcsolatos költségtérítés folyósítását ……………………… km alapulvételével pénzügyi szempontból ellenjegyzem.Kelt …………………, ……… év ……………hó …… nap
……………………………………
pénzügyi ellenjegyző neve, beosztása, aláírása
___________________
* A megfelelő részt alá kell húzni, be kell karikázni.
** Fedett objektumban munkát végzők esetében a legrövidebb útvonal megállapítása a kérelmező vezetőjének feladata.

3. melléklet a 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasításhoz12


NYILATKOZAT
bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermek(ek)ről

Alulírott ………………………………………………………………… (név) ……………………………. (rendfokozat) ………………………… (adóazonosító jel) nyilatkozom, hogy a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint a napi munkába járáshoz biztosítható költségtérítést az alábbi gyermek(ek)re tekintettel kérem:

A gyermek (1)

Neve:

Édesanyja neve:

Adóazonosító jele:

Intézmény megnevezése:

Intézmény címe:


A gyermek (2)

Neve:

Édesanyja neve:

Adóazonosító jele:

Intézmény megnevezése:

Intézmény címe:


A gyermek (3)

Neve:

Édesanyja neve:

Adóazonosító jele:

Intézmény megnevezése:

Intézmény címe:


A gyermek (4)

Neve:

Édesanyja neve:

Adóazonosító jele:

Intézmény megnevezése:

Intézmény címe:


A gyermek (5)

Neve:

Édesanyja neve:

Adóazonosító jele:

Intézmény megnevezése:

Intézmény címe:Kelt …………………, ……… év ……………hó …… nap
………………………………………
kérelmező aláírása
Melléklet: Intézménylátogatási igazolás(ok)

4. melléklet a 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasításhoz13


A NAPI MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGÉNEK ELSZÁMOLÁSA

A kérelmező

Neve:

 

Rendfokozata:

 

Szolgálati hely megnevezése:

 

Adóazonosító jele:

 

Telefonszáma:

 

Szolgálati időrendszere:

 

Lakó-/tartózkodási helye:
(ahonnan munkába jár)

 


A(z) .................................................................... iktatószámon engedélyezett napi munkába járás költségtérítést 20...... év .................. hónapra az alábbi ......... alkalomra1 igényelem:

Nap

Utazások száma

Nap

Utazások száma

Nap

Utazások száma

Nap

Utazások száma

Nap

Utazások száma

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

29

 

30

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mellékelem a fentieket igazoló ...... db bérletet és/vagy ...... db menetjegyet.

Az igénybe vett közlekedési eszköz2:
a)    belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút (2. osztály);
b)    elővárosi vasút (HÉV);
c)    menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjárat;
d)    menetrend szerint közlekedő hajó/komp/rév;
e)    saját gépjármű. (Engedélyezett km: .................................. km)
(Ft)

A napi munkába járás költsége összesen (bérlet, jegy):

 

A költségtérítés összege (a fenti összeg 86%-a):

 

Gépjárművel történő napi munkába járás esetén
[(15 Ft/km) × (napi munkába járás napjainak száma) × (a megtett út hossza)]:

 


Büntetőjogi, fegyelmi és kártérítési felelősségem tudatában kijelentem, hogy fentiek a valóságnak megfelelnek, költségtérítési igényt csak ténylegesen megvalósult utazás esetén nyújtok be.

Kelt ....................................., ......... év ............... hó ...... nap
        ...........................................................
        kérelmező aláírása

______________________________________
1 A megfelelő részt alá kell húzni, be kell karikázni.
2 A megfelelő részt alá kell húzni, be kell karikázni.

Megjegyzés:
....................................................................................
aláírás

A munkavégzés napjai a Robotzsaru Szolgálatvezénylés moduljában rögzített adatokkal megegyeznek.


Kelt ....................................., ......... év ............... hó ...... nap
.............................................................................
vezető neve, beosztása, aláírása

5. melléklet a 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasításhoz14

A HAZAUTAZÁS KÖLTSÉGÉNEK ELSZÁMOLÁSA

A kérelmező

Neve:

 

Rendfokozata:

 

Szolgálati hely megnevezése:

 

Adóazonosító jele:

 

Telefonszáma:

 

Szolgálati időrendszere:

 

Lakóhelye:
(ahol életvitelszerűen tartózkodik)

 


A ......................................................................................... iktatószámon engedélyezett hazautazási költségtérítést 20...... év .................. hónapra az alábbi napokra igényelem:

Hazautazás dátuma, időpontja (óra, perc)

Utak száma

Költség (Ft)

Közlekedési eszköz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mellékelem a fentieket igazoló ............... db menetjegyet.
Gépjárművel történő hazautazás engedélyezett kerete: .......................... km.
(Ft)

A hazautazás költsége összesen:

 

A költségtérítés összege (a fenti összeg 86%-a):

 

Gépjárművel történő hazautazás esetén
[(15 Ft/km) × (hazautazás napjainak száma) × (a megtett út hossza)]:

 


Büntetőjogi, fegyelmi és kártérítési felelősségem tudatában kijelentem, hogy fentiek a valóságnak megfelelnek, költségtérítési igényt csak ténylegesen megvalósult utazás esetén nyújtok be.

Kelt ....................................., ......... év ............... hó ...... nap
....................................................................................
kérelmező aláírása


A haza- és visszautazás időpontjában a kérelmező a Robotzsaru Szolgálatvezénylés modulja alapján szolgálatot nem teljesített.

Kelt ....................................., ......... év ............... hó ...... nap
    ....................................................................................
vezető neve, beosztása, aláírása
1

Az 5. pont a 3/2017. (I. 18.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 8. pontját.

2

A 6. pont a 7/2017. (I. 31.) ORFK utasítás 4. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 6. pontját.

3

A 14/A. pontot a 3/2017. (I. 18.) ORFK utasítás 5. pontja iktatta be. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 8. pontját.

4

A 19. pont a 7/2017. (I. 31.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 6. pontját.

5

A 20/A. pontot a 9/2021. (IV. 16.) ORFK utasítás 36. pontja iktatta be.

6

A 23. pont a 28. pont alapján hatályát vesztette.

7

A 24. pont a 29. pont alapján hatályát vesztette.

8

A 25–28. pont a 28. pont alapján hatályát vesztette.

9

A 29. pont ugyanezen pont alapján hatályát vesztette.

10

Az 1. melléklet a 3/2017. (I. 18.) ORFK utasítás 6. pont a) alpontja, a 7/2017. (I. 31.) ORFK utasítás 2. pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító utasítás 6. pontját.

11

A 2. melléklet a 3/2017. (I. 18.) ORFK utasítás 6. pont b) alpontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 8. pontját.

12

A 3. melléklet a 7/2017. (I. 31.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 6. pontját.

13

A 4. melléklet a 3/2017. (I. 18.) ORFK utasítás 6. pont c) alpontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 8. pontját.

14

Az 5. melléklet a 3/2017. (I. 18.) ORFK utasítás 6. pont d) alpontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító utasítás 8. pontját.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére