• Tartalom

2015. évi XXXIII. törvény

2015. évi XXXIII. törvény

a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről1

2016.06.25.

Az Országgyűlés a gazdaság és a turizmus élénkítése, a sport- és szabadidős szolgáltatások színvonalának emelése, valamint a hosszú távú városrehabilitáció megvalósítása érdekében, továbbá a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges nemzetközi színvonalú, összetett szolgáltatásokat biztosítani képes uszodakomplexum létrehozásának, valamint a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésének és szervezésének céljából – figyelemmel a Nemzetközi Úszó Szövetség, a Magyar Kormány és a Magyar Úszó Szövetség között 2013. július 19-én kötött Megállapodásában és annak 2015. március 10-én módosított Kiegészítő Megállapodásában foglaltakra – a következő törvényt alkotja.2

1. §3 (1) E törvény hatálya az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokra, az ezekből az ingatlanokból telekalakítási eljárások során kialakított ingatlanokra, valamint azokon a Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a továbbiakban: világbajnokság) megrendezéséhez szükséges, illetve azzal összefüggő, azt kiszolgáló beruházásokra és felújítási tevékenységre – ide értve a közterületi, közmű és árvízvédelmi beruházásokat is – (a továbbiakban együtt: beruházás), a beruházással összefüggő beszerzésekre és a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokra, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggő egyéb beszerzésekre terjed ki.

(2) A beruházás megvalósítása, a világbajnokság megrendezése és szervezése kiemelkedően fontos közérdek, a beruházás megvalósítása, illetve a világbajnokság megrendezése és szervezése érdekében kötendő szerződések halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos közérdek célját szolgáló szerződésnek tekinthetőek, amelyek teljesítéséhez kiemelkedően fontos közérdek fűződik.

2. §4 (1)5 Amennyiben e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, a beruházás építtetője a Magyar Állam képviseletében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 17. § (1) bekezdés e) pontja alapján eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.).

(2) A 2017. évi világbajnokság megrendezésével kapcsolatos egyes feladatok (a továbbiakban: projekt) irányítását és lebonyolítását a 100%-os állami tulajdonban álló Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) végzi.

(3) A Kft. a projekt irányítójaként és lebonyolítójaként jogosult a projekt megvalósításához szükséges feladatok részletes meghatározására és azok végrehajtása érdekében beszerzési és szükség szerint egyéb tárgyú szerződések megkötésére.

3. § (1)6 A beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A Kbt. rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárása esetén

a) az ajánlatkérő minden esetben köteles legalább három ajánlattevőt ajánlattételre felhívni, és

b) az ajánlatkérő minden esetben jogosult arra, hogy – a Kbt., illetve az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet rendelkezéseitől eltérően – az ajánlatok értékelési szempontjaként kizárólag a legalacsonyabb árat határozza meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárások megindításához, az azzal összefüggő szerződések megkötéséhez és azok módosításához a közbeszerzésekért felelős miniszter engedélye nem szükséges, és azok szabályosságát a közbeszerzésekért felelős miniszter nem ellenőrzi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárások tekintetében keletkezett ajánlattételi felhívás, az ajánlatok azon része, amely az adott közbeszerzési eljárásban az értékelési szempont alapján értékelésre került, továbbá a bírálati bizottsági jegyzőkönyv, az összegzés és a megkötött szerződés – a személyes adatok kivételével – közérdekű adatnak, illetve közérdekből nyilvános adatnak minősülnek, és a közérdekű adatra vonatkozó szabályok szerint megismerhetők, illetve hozzáférhetők.

4. §7 A 3. §-ban meghatározott közbeszerzési eljárások során a közbeszerzési hirdetménnyel kapcsolatos ügyintézési határidő egy munkanap.

5. § (1)8 A beruházás területére vonatkozó sajátos településrendezési követelmények, illetve az építési övezetre előírt határértékek a Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlan (a továbbiakban: létesítményfejlesztési ingatlan) tekintetében a következők, azzal, hogy a 8. § szerinti ideiglenes lelátókat ezek meghatározásakor nem kell figyelembe venni:

a) a megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 35 százalék,

b) a terepszint alatti megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 30 százalék,

c) a legkisebb zöldfelület mértéke 40 százalék,

d) a megengedett legnagyobb építménymagasság 50 méter, és

e) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató 1,00.

(2) A beruházás keretében a létesítményfejlesztési ingatlanon megvalósítandó beruházás egészére vonatkozóan a rendeltetésszerű használatához 150 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy

a) a 8. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes lelátó létesítése kapcsán, az ideiglenes lelátó fennállásának időtartamára további 250, összesen 400 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, és

b) az elhelyezés a létesítményfejlesztési ingatlan határvonalától számított 2000 méteren belül bárhol biztosítható.

A beruházás tekintetében további gépjármű elhelyezési kötelezettséget feltételként nem lehet előírni. A személygépkocsik megfelelő elhelyezése tekintetében forgalomtechnikai terv elkészítésének kötelezettsége terheli a beruházás építtetőjét.

(3)9 A beruházás keretében a létesítményfejlesztési ingatlanon létesítendő épület nem minősül magasépítménynek (magasháznak), ha az épület 30 métert meghaladó legfelső építményszintjének alapterülete nem éri el a 300 m2-t, azzal, hogy a 8. § szerinti ideiglenes lelátókat ennek meghatározásakor nem kell figyelembe venni.

(4) A beruházás keretében a létesítményfejlesztési ingatlanon létesítendő épület, illetve ideiglenes lelátók tekintetében a mindenkori hatályos fővárosi és kerületi településrendezési eszközöknek, valamint a vonatkozó fővárosi és kerületi önkormányzati rendeleteknek a parkolás rendjére, az építtetők személygépkocsi-elhelyezési kötelezettségére, a fás szárú növények védelmére, kivágására és pótlására vonatkozó, valamint az árvízvédelemmel összefüggő előírásait nem kell figyelembe venni. Az építtető a területileg illetékes Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzattal a fás szárú növények pótlásáról külön megállapodást köt, amely a létesítményfejlesztési ingatlanon létesítendő épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának feltételét képezi.

(5) A létesítményfejlesztési ingatlan telke rendezettnek minősül, ha a helyi építési szabályzatnak megfelelő telekalakítási eljárásban a telekalakítási engedély rendelkezésre áll, és a változási vázrajzot a földhivatal záradékolta. A telekalakítási engedély alapján az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre vonatkozó változásátvezetési eljárást a használatbavételi engedély kiadásáig kell kérelmezni.

(6) A beruházással összefüggésben a kulturális örökség védelmére és az azzal összefüggő közigazgatási hatósági eljárásra jogszabály további eltéréseket állapíthat meg.

(7)10 A beruházással érintett ingatlanokon a bontás, a földmunka, a mélyalapozás és az alaplemez készítés építési engedély nélkül, bontás tudomásulvétele nélkül, illetve bontási tevékenység megkezdésének tudomásulvétele nélkül végezhető építési tevékenység.

(8) A beruházás keretében a létesítményfejlesztési ingatlanon létesítendő épület tekintetében oltóvízként abban az esetben kell figyelembe venni az épület részeként elkészülő medencékben a rendeltetésszerű működtetés során rendelkezésre álló vízmennyiséget, ha a medencék tekintetében a tűzoltói beavatkozás lehetősége biztosított.

6. § (1) A beruházás keretében a Budapest XIII. kerület 25666/2 helyrajzi számú, természetben az Újpest rakpartot magában foglaló ingatlanon az építtető elsőrendű árvízvédelmi művet létesít. Az árvízvédelmi mű megvalósítása a létesítményfejlesztési ingatlanon létesítendő épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának feltételét képezi. Az árvízvédelmi mű elkészültét követően Budapest Főváros Önkormányzata intézkedik az önkormányzati árvízvédelmi vonalnak a Budapest XIII. kerület 25666/2 helyrajzi számú ingatlanra történő áthelyezéséről, és ennek érdekében az elkészült árvízvédelmi művet Budapest Főváros Önkormányzatának határozatlan időre a vagyonkezelésébe kell adni. Az árvízvédelmi mű árvízvédelmi fal vagy mobil árvízvédelmi rendszer formájában is létesíthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti árvízvédelmi mű elkészültéig és az önkormányzati árvízvédelmi vonal (1) bekezdés szerinti áthelyezéséig árvíz esetén Budapest Főváros Önkormányzata az Újpest-rakpart vonalán védekezik. Az árvízi védekezés és helyreállítás összes költségét – az árhullám levonulását követő 90 napon belül – védekezési költség címén Budapest Főváros Önkormányzata részére meg kell téríteni. A beruházás tekintetében a folyók nagyvízi medrének használatára és hasznosítására vonatkozó jogszabályi előírások és korlátozások nem alkalmazandók.

(3) Az (1) bekezdés szerinti árvízvédelmi mű létesítése a létesítményfejlesztési ingatlanon létesítendő épület tekintetében nem képezi az épületre vonatkozó építési és használatbavételi engedély kiadásának feltételét. A létesítményfejlesztési ingatlanon létesítendő épületre vonatkozó építési és használatbavételi engedély kiadása során árvízvédelmi szempontokat nem kell figyelembe venni, és az építési, illetve a használatbavételi engedély kiadása árvízvédelemmel összefüggő ok miatt nem tagadható meg.

7. § (1) A beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő öt nap.

(2) A beruházás megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági eljárásokban a szakhatósági eljárás ügyintézési határideje öt nap, amely nem hosszabbítható meg.

(3) A beruházással érintett közmű- és energiaszolgáltató az ahhoz az építtető által benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül érdemben nyilatkozik.

8. §11 (1) A beruházás keretében legfeljebb 14 000 személy elhelyezésére szolgáló ideiglenes lelátók létesíthetők. Az ideiglenes lelátók létesítéséhez építésügyi hatósági engedély nem szükséges, azokra, illetve azok létesítése kapcsán az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet és az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló miniszteri rendelet szabályai nem alkalmazhatók. Az ideiglenes lelátók létesítéséhez kizárólag a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tűzvédelmi és katasztrófavédelmi szempontok alapján megadott engedélye szükséges, azzal, hogy az ideiglenes lelátók létesítésének tűzvédelmi és katasztrófavédelmi feltételeit, valamint az engedélyezési eljárás részletes szabályait az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott miniszteri rendelet állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ideiglenes lelátók építménynek nem minősülő létesítmények, amelyek használatára a világbajnokság kapcsán kizárólag 2017. április 1. és 2017. szeptember 30. között kerülhet sor. Az ideiglenes lelátókat legkésőbb 2017. december 31-ig meg kell szüntetni. Az ideiglenes lelátók létesítése kapcsán a fővárosi és kerületi településrendezési eszközök előírásait nem kell alkalmazni.

9. § (1) A toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményei – ideiglenes építményként – a Duna bármelyik oldalán az Erzsébet híd és az Árpád híd között a rakparton bárhol elhelyezhető, ideértve az Országház és a Duna között húzódó Id. Antall József rakpartot is, és az építmény egyes részei a Duna medrében is elhelyezhetőek. A toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményei közterületen is elhelyezhetők, azok létesítéséhez a közterület tulajdonosától közterület-használati hozzájárulást nem kell kérni és közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződést nem kell kötni. A toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményei közterületen történő elhelyezése esetén a közterület tulajdonosa részére a közterület használatára és annak részletes körülményeire vonatkozóan a közterület használatának megkezdését megelőző 60 nappal bejelentést kell tenni.

(2) A toronyugrás céljából létesítendő óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményei mint ideiglenes építmény létesítése során a kulturális örökség védelméről szóló törvény, a világörökségről szóló törvény, valamint az e törvények végrehajtására kiadott rendeletek előírásai nem alkalmazhatók, továbbá a természet védelméről szóló törvény előírásait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(3) Az óriás ugrótornyot és kapcsolódó létesítményeit az adott világbajnokság befejezését követő 90 napon belül meg kell szüntetetni és az építtető köteles a közterület eredeti állapotát visszaállítani. Az óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményei létesítése kapcsán a fővárosi és kerületi településrendezési eszközök előírásait nem kell alkalmazni.

(4) Az óriás ugrótorony és kapcsolódó létesítményei létesítése kapcsán valamint az e létesítmény használatával lebonyolítandó verseny megrendezésével összefüggésben a Dunán hajózási korlátozás, illetve hajózási zárlat rendelhető el. A beruházással összefüggésben a víziközlekedésről szóló törvény valamint a víziközlekedés rendjéről szóló miniszteri rendelet előírásait e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

9/A. §12 A Budapest XIII. kerület Dráva utca és Carl Lutz rakpart csomópont átépítése tekintetében a közlekedési és közmű-infrastruktúra kialakítása során a fővárosi és kerületi településrendezési eszközök előírásait nem kell alkalmazni.

10. § A beruházás érdekében települési önkormányzat a tulajdonában lévő önkormányzati vagyon tulajdonjogát az állam javára versenyeztetés mellőzésével átruházhatja, vagy a tulajdonjog állam javára történő ingyenes átruházására vonatkozó megállapodást köthet.

11. § A beruházás tekintetében a beruházás megvalósításáért felelős kormánybiztos bármely hatóságtól, közműszolgáltató, közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaságtól, az építtetőtől, egyéb állami tulajdonban álló társaságtól, továbbá Budapest Főváros Önkormányzatától, valamint Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzatától a beruházással összefüggő ügyben tájékoztatást kérhet, illetve intézkedés megtételét javasolhatja. Ha a közigazgatási hatóság, a közműszolgáltató, a közműnyilvántartó és energiaszolgáltató társaság, az építtető, az egyéb állami tulajdonban álló társaság, Budapest Főváros Önkormányzata, illetve Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata a kormánybiztos intézkedési javaslatával nem ért egyet, akkor az érintett szerv első számú vezetője – önkormányzat esetén a főpolgármester, illetve a polgármester – részletes indoklással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a kormánybiztossal az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt napon belül. Ha az érintett szerv irányítását valamely miniszter látja el, akkor az érintett szerv vezetője és a felügyeletet ellátó miniszter együttes, részletes indoklással ellátott nyilatkozatban közli álláspontját a kormánybiztossal az intézkedési javaslat kézhezvételétől számított öt napon belül.

12. § Az e törvény hatálya alá tartozó ingatlanokra vonatkozó jogok, az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése, illetve a beruházás során a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2014. évi C. törvény 20. § (2) bekezdése szerinti szabályokat nem kell alkalmazni.

13. § (1) A beruházás megvalósításához és működéséhez szükséges – az 1. §-ban, illetve az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben megjelölt – ingatlanra vonatkozó szükséges földhasználati, illetve egyéb jogot elsősorban megállapodás útján kell megszerezni.

(2) Ha az ingatlanra vonatkozó jog az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem szerezhető meg, az ingatlant ki kell sajátítani. A beruházás megvalósításához és működéséhez szükséges ingatlan megszerzése céljából kezdeményezett kisajátítási eljárás közérdeket szolgál.

(3) Az e törvény hatálya alá tartozó ingatlanokon megvalósuló beruházás, felújítási- és létesítményfejlesztési tevékenység a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § h) pontjában meghatározott, a sport társadalmilag hasznos céljainak megvalósítását szolgáló közfeladatnak minősül.

14. § Az építési, szerelési munkával kapcsolatos vagy hulladék összegyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezéséhez, fennmaradásához szükséges közterület-használati hozzájárulásra vonatkozó kérelem esetén a tulajdonos önkormányzat a közterület-használati hozzájárulást az arra vonatkozó kérelem benyújtásától számított öt napon belül megadja, és a felek a közterület-használati hozzájárulást tartalmazó szerződést a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés meghozatalát követő öt napon belül megkötik.

15. § (1)13 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a beruházás megvalósításához és működéséhez szükséges, a 13. § (1) bekezdése szerinti – az 1. mellékletben nem szereplő, a 9. § (1) bekezdése szerinti óriás ugrótorony létesítését szolgáló – ingatlanok körét,14

b) a beruházás tekintetében alkalmazandó sajátos kulturális örökségvédelmi szabályokat,15

c) a 9. § (1) bekezdésében meghatározott óriás ugrótorony és a kapcsolódó létesítmények

ca) lehetséges helyszíneit,

cb) létesítése tekintetében alkalmazandó sajátos természetvédelmi szabályokat,

cc) létesítésének, elbontásának szabályait,

cd) használatával lebonyolítandó verseny megrendezésével összefüggésben a dunai hajózás korlátozásának, illetve hajózási zárlat elrendelésének, továbbá a vízi rendezvény engedélyezésének szabályait,

d)16 a beruházással kapcsolatos további beépítési szabályokat, és a beruházással kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások további sajátos szabályait, ide nem értve az ideiglenes lelátók létesítésével és bontásával kapcsolatos eljárásokat,

e)17 a létesítményfejlesztési ingatlannal kapcsolatos további építési követelményeket,

f)18 a beruházás keretében megvalósuló egyes létesítmények tekintetében az építtető személyét,19

g)20 – amennyiben előre nem látható ok miatt indokolttá válik – valamely világbajnoksági versenyhelyszín helyett más helyszín kijelölését és az így kijelölt póthelyszín tekintetében alkalmazandó sajátos településrendezési és településfejlesztési szabályokat és a létesítményfejlesztés sajátos építési követelményeit

rendelettel állapítsa meg.

rendeletben állapítsa meg.

(2)21 Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy a 8. § (1) bekezdésében meghatározott ideiglenes lelátók létesítésére és bontására irányuló engedélyezési eljárás részletes szabályait, a tűzvédelmi és a katasztrófavédelmi követelményeket rendeletben szabályozza.22

16. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16/A. §23 Ez a törvény 2018. december 31-én hatályát veszti.

17. § (1) E törvény rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Az e törvény hatálybalépésekor a beruházással összefüggő folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint a polgári peres és nem peres eljárásokban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot a Nemzeti Sportközpontok jogutódjának kell tekinteni. A jogutódlás tényét az érintett eljárásokban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság bejelenti.

18. §24 E törvénynek a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXVII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

19. §25 E törvénynek a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény módosításáról szóló 2015. évi CXXXVI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20. §26 E törvénynek a Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló törvény módosításáról szóló 2016. évi LXX. törvénnyel (a továbbiakban: 2016. évi LXX. törvény) megállapított rendelkezéseit a 2016. évi LXX. törvény hatálybalépésekor27 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 2015. évi XXXIII. törvényhez28


A törvény hatálya alá tartozó ingatlanok felsorolása

1. Budapest II. kerület 14479/2 helyrajzi számú ingatlan,
2. Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlan,
3. Budapest XIII. kerület 25667/7 helyrajzi számú ingatlan,
4. Budapest XIII. kerület 25666/2 helyrajzi számú ingatlan,
5. Budapest XIII. kerület 25880/3 helyrajzi számú ingatlan,
6. Budapest XIII. kerület 25880/4 helyrajzi számú ingatlan,
7. Budapest XIII. kerület 25880/5 helyrajzi számú ingatlan,
8. Budapest XIII. kerület 25880/6 helyrajzi számú ingatlan,
9. Budapest XIII. kerület 25884/4 helyrajzi számú ingatlan,
10. Budapest XIII. kerület 25872/2 helyrajzi számú ingatlan,
11. Budapest XIII. kerület 25872/1 helyrajzi számú ingatlan,
12. Budapest XIII. kerület 25900/4 helyrajzi számú ingatlan,
13. Budapest XIII. kerület 23801 helyrajzi számú ingatlan,
14. Budapest XIII. kerület 23800/7 helyrajzi számú ingatlan,
15. Balatonfüred 689 helyrajzi számú ingatlan,
16. Balatonfüred 688/2 helyrajzi számú ingatlan,
17. Balatonfüred 668/2 helyrajzi számú ingatlan,
18. Balatonfüred 118/4 helyrajzi számú ingatlan,
19. Balatonfüred 118/7 helyrajzi számú ingatlan,
20. Balatonfüred 590/1 helyrajzi számú ingatlan,
21. Balatonfüred 590/2 helyrajzi számú ingatlan,
22. Balatonfüred 590/3 helyrajzi számú ingatlan,
23. Balatonfüred 119 helyrajzi számú ingatlan,
24. Balatonfüred 121 helyrajzi számú ingatlan,
25. Balatonfüred 120 helyrajzi számú ingatlan,
26. Balatonfüred 133 helyrajzi számú ingatlan,
27. Balatonfüred 132 helyrajzi számú ingatlan,
28. Balatonfüred 122 helyrajzi számú ingatlan,
29. Balatonfüred 131 helyrajzi számú ingatlan,
30. Balatonfüred 107 helyrajzi számú ingatlan,
31. Balatonfüred 118/2 helyrajzi számú ingatlan,
32. Balatonfüred 96/1 helyrajzi számú ingatlan,
33. Balatonfüred 96/2 helyrajzi számú ingatlan,
34. Balatonfüred 97 helyrajzi számú ingatlan,
35. Balatonfüred 89 helyrajzi számú ingatlan,
36. Balatonfüred 88 helyrajzi számú ingatlan,
37. Balatonfüred 95 helyrajzi számú ingatlan,
38. Balatonfüred 116 helyrajzi számú ingatlan,
39. Balatonfüred 117/2 helyrajzi számú ingatlan,
40. Balatonfüred 117/3 helyrajzi számú ingatlan,
41. Balatonfüred 117/4 helyrajzi számú ingatlan,
42. Balatonfűzfő 1488/2 helyrajzi számú ingatlan,
43. Balatonfűzfő 1498/3 helyrajzi számú ingatlan.
44. Budapest V. kerület 24897/3 helyrajzi számú ingatlan,
45. Budapest V. kerület 24897/2 helyrajzi számú ingatlan,
46. Budapest XIII. kerület 25123/12 helyrajzi számú ingatlan,
47. Budapest XIII. kerület 25122/7 helyrajzi számú ingatlan,
48. Budapest XIII. kerület 25123/11 helyrajzi számú ingatlan,
49. Budapest XIII. kerület 25123/10 helyrajzi számú ingatlan,
50. Budapest XIII. kerület 25123/9 helyrajzi számú ingatlan,
51. Budapest XIII. kerület 25123/5 helyrajzi számú ingatlan,
52. Budapest XIII. kerület 25123/8 helyrajzi számú ingatlan,
53. Budapest XIII. kerület 25123/4 helyrajzi számú ingatlan,
54. Budapest XIII. kerület 25123/2 helyrajzi számú ingatlan,
55. Budapest XIII. kerület 25123/1 helyrajzi számú ingatlan,
56. Budapest XIII. kerület 25598/1 helyrajzi számú ingatlan,
57. Budapest XIII. kerület 25666/4 helyrajzi számú ingatlan,
58. Budapest XIII. kerület 25666/9 helyrajzi számú ingatlan,
59. Budapest XIII. kerület 25666/12 helyrajzi számú ingatlan,
60. Budapest XIII. kerület 25723/2 helyrajzi számú ingatlan,
61. Budapest XIII. kerület 25666/3 helyrajzi számú ingatlan,
62. Budapest XIII. kerület 25794 helyrajzi számú ingatlan,
63. Budapest XIII. kerület 25812/2 helyrajzi számú ingatlan,
64. Budapest XIII. kerület 25812/1 helyrajzi számú ingatlan,
65.29
66. Budapest XIII. kerület 25830/1 helyrajzi számú ingatlan,
67. Budapest XIII. kerület 25833 helyrajzi számú ingatlan,
68. Budapest XIII. kerület 25831 helyrajzi számú ingatlan,
69. Budapest XIII. kerület 25122/2 helyrajzi számú ingatlan,
70. Budapest V. kerület 25122/5 helyrajzi számú ingatlan,
71. Budapest XIII. kerület 25122/8 helyrajzi számú ingatlan,
72. Budapest XIII. kerület 23805/2 helyrajzi számú ingatlan,
73. Budapest XIII. kerület 23806/1 helyrajzi számú ingatlan,
74.30 Budapest V. kerület 23809/4 helyrajzi számú ingatlan,
75. Budapest XIII. kerület 23800/1 helyrajzi számú ingatlan,
76. Budapest XIII. kerület 23800/2 helyrajzi számú ingatlan,
77. Budapest XIII. kerület 23800/3 helyrajzi számú ingatlan,
78. Budapest XIII. kerület 23800/4 helyrajzi számú ingatlan,
79. Budapest XIII. kerület 23800/5 helyrajzi számú ingatlan,
80. Budapest XIII. kerület 23800/6 helyrajzi számú ingatlan,
81. Budapest XIII. kerület 23800/8 helyrajzi számú ingatlan,
82. Balatonfüred 377 helyrajzi számú ingatlan,
83. Balatonfüred 333/3 helyrajzi számú ingatlan,
84. Balatonfüred 376/2 helyrajzi számú ingatlan,
85. Balatonfüred 83 helyrajzi számú ingatlan,
86. Balatonfüred 376/1 helyrajzi számú ingatlan,
87. Balatonfüred 86 helyrajzi számú ingatlan,
88. Balatonfüred 85/1 helyrajzi számú ingatlan,
89.31 Balatonfüred 84 helyrajzi számú ingatlan,
90.32 Balatonfüred 0200/21 helyrajzi számú ingatlan,
91.33 Balatonfüred 118/5 helyrajzi számú ingatlan,
92.34 Balatonfüred 846/1 helyrajzi számú ingatlan,
93.35 Balatonfüred 847/5 helyrajzi számú ingatlan,
94.36 Balatonfüred 847/8 helyrajzi számú ingatlan,
95.37 Balatonfüred 849/4 helyrajzi számú ingatlan,
96.38 Balatonfüred 85/2 helyrajzi számú ingatlan,
97.39 Balatonfüred 990/4 helyrajzi számú ingatlan,
98.40 Balatonfüred 990/12 helyrajzi számú ingatlan,
99.41 Balatonfüred 990/14 helyrajzi számú ingatlan,
100.42 Budapest I. kerület 14444 helyrajzi számú ingatlan,
101.43 Budapest I. kerület 14445 helyrajzi számú ingatlan,
102.44 Budapest I. kerület 14446 helyrajzi számú ingatlan,
103.45 Budapest I. kerület 14477/4 helyrajzi számú ingatlan,
104.46 Budapest I. kerület 14477/6 helyrajzi számú ingatlan,
105.47 Budapest I. kerület 23809/3 helyrajzi számú ingatlan,
106.48 Budapest II. kerület 14477/3 helyrajzi számú ingatlan,
107.49 Budapest II. kerület 14477/5 helyrajzi számú ingatlan,
108.50 Budapest II. kerület 14478/3 helyrajzi számú ingatlan,
109.51 Budapest II. kerület 14478/4 helyrajzi számú ingatlan,
110.52 Budapest II. kerület 14617/3 helyrajzi számú ingatlan,
111.53 Budapest II. kerület 14617/19 helyrajzi számú ingatlan,
112.54 Budapest II. kerület 14617/20 helyrajzi számú ingatlan,
113.55 Budapest II. kerület 14617/21 helyrajzi számú ingatlan,
114.56 Budapest II. kerület 23809/5 helyrajzi számú ingatlan,
115.57 Budapest V. kerület 23810/2 helyrajzi számú ingatlan,
116.58 Budapest V. kerület 24316/2 helyrajzi számú ingatlan,
117.59 Budapest V. kerület 24897/4 helyrajzi számú ingatlan,
118.60 Budapest XI. kerület 4968 helyrajzi számú ingatlan
119.61 Budapest XIII. kerület 23807/1 helyrajzi számú ingatlan,
120.62 Budapest XIII. kerület 25628 helyrajzi számú ingatlan,
121.63 Budapest XIII. kerület 25664 helyrajzi számú ingatlan,
122.64 Budapest XIII. kerület 25665 helyrajzi számú ingatlan,
123.65 Budapest XIII. kerület 25668 helyrajzi számú ingatlan,
124.66 Budapest XIII. kerület 25670 helyrajzi számú ingatlan,
125.67 Budapest XIII. kerület 25672 helyrajzi számú ingatlan,
126.68 Budapest XIII. kerület 25679 helyrajzi számú ingatlan,
127.69 Budapest XIII. kerület 25681 helyrajzi számú ingatlan,
128.70 Budapest XIII. kerület 25864 helyrajzi számú ingatlan,
129.71 Budapest XIII. kerület 25882 helyrajzi számú ingatlan,
130.72 Budapest XIII. kerület 25897 helyrajzi számú ingatlan,
131.73 Budapest XIII. kerület 25898 helyrajzi számú ingatlan,
132.74 Budapest XIII. kerület 25899 helyrajzi számú ingatlan,
133.75 Budapest XIII. kerület 25928 helyrajzi számú ingatlan,
134.76 Budapest XIII. kerület 25944 helyrajzi számú ingatlan,
135.77 Budapest XIII. kerület 27404 helyrajzi számú ingatlan,
136.78 Budapest XIII. kerület 27951 helyrajzi számú ingatlan,
137.79 Budapest XIII. kerület 27960 helyrajzi számú ingatlan,
138.80 Budapest XIII. kerület 27972 helyrajzi számú ingatlan,
139.81 Budapest XIII. kerület 28000 helyrajzi számú ingatlan,
140.82 Budapest XIII. kerület 25600/1 helyrajzi számú ingatlan,
141.83 Budapest XIII. kerület 25620/1 helyrajzi számú ingatlan,
142.84 Budapest XIII. kerület 25620/2 helyrajzi számú ingatlan,
143.85 Budapest XIII. kerület 25661/2 helyrajzi számú ingatlan,
144.86 Budapest XIII. kerület 25666/8 helyrajzi számú ingatlan,
145.87 Budapest XIII. kerület 25666/10 helyrajzi számú ingatlan,
146.88 Budapest XIII. kerület 25666/11 helyrajzi számú ingatlan,
147.89 Budapest XIII. kerület 25666/13 helyrajzi számú ingatlan,
148.90 Budapest XIII. kerület 25666/15 helyrajzi számú ingatlan,
149.91 Budapest XIII. kerület 25667/4 helyrajzi számú ingatlan,
150.92 Budapest XIII. kerület 25667/5 helyrajzi számú ingatlan,
151.93 Budapest XIII. kerület 25667/6 helyrajzi számú ingatlan,
152.94 Budapest XIII. kerület 25714/1 helyrajzi számú ingatlan,
153.95 Budapest XIII. kerület 25714/42 helyrajzi számú ingatlan,
154.96 Budapest XIII. kerület 25714/44 helyrajzi számú ingatlan,
155.97 Budapest XIII. kerület 25870/47 helyrajzi számú ingatlan,
156.98 Budapest XIII. kerület 25870/48 helyrajzi számú ingatlan,
157.99 Budapest XIII. kerület 25870/57 helyrajzi számú ingatlan,
158.100 Budapest XIII. kerület 25870/58 helyrajzi számú ingatlan,
159.101 Budapest XIII. kerület 25873/10 helyrajzi számú ingatlan,
160.102 Budapest XIII. kerület 25881/2 helyrajzi számú ingatlan,
161.103 Budapest XIII. kerület 25888/1 helyrajzi számú ingatlan,
162.104 Budapest XIII. kerület 25900/1 helyrajzi számú ingatlan,
163.105 Budapest XIII. kerület 25900/2 helyrajzi számú ingatlan,
164.106 Budapest XIII. kerület 25908/1 helyrajzi számú ingatlan,
165.107 Budapest XIII. kerület 26123/2 helyrajzi számú ingatlan,
166.108 Budapest XIII. kerület 27812/1 helyrajzi számú ingatlan,
167.109 Budapest XIII. kerület 27816/1 helyrajzi számú ingatlan,
168.110 Budapest XIII. kerület 27947/18 helyrajzi számú ingatlan,
169.111 Budapest XIII. kerület 28021/2 helyrajzi számú ingatlan,
170.112 Budapest XIII. kerület 25714/41 helyrajzi számú ingatlan,
171.113 Budapest XIII. kerület 25808/2 helyrajzi számú ingatlan,
172.114 Budapest XIII. kerület 25832/7 helyrajzi számú ingatlan,
173.115 Budapest XIII. kerület 25832/8 helyrajzi számú ingatlan,
174.116 Budapest XIV. kerület 29889 helyrajzi számú ingatlan,
175.117 Budapest XIV. kerület 27816/2 helyrajzi számú ingatlan,
176.118 Budapest XIV. kerület 29834/15 helyrajzi számú ingatlan,
177.119 Budapest XIV. kerület 29973/206 helyrajzi számú ingatlan,
178.120 Budapest XVIII. kerület 156742 helyrajzi számú ingatlan,
179.121 Budapest XVIII. kerület 156753 helyrajzi számú ingatlan,
180.122 Budapest XVIII. kerület 156754 helyrajzi számú ingatlan,
181.123 Budapest XVIII. kerület 156755 helyrajzi számú ingatlan,
182.124 Budapest XVIII. kerület 156756 helyrajzi számú ingatlan,
183.125 Vecsés 072/3 helyrajzi számú ingatlan,
184.126 Vecsés 072/50 helyrajzi számú ingatlan,
185.127 Vecsés 072/53 helyrajzi számú ingatlan.
1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. március 31-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. április 7. A törvény a 16/A. § alapján hatályát vesztette 2018. december 31. napjával.

2

A preambulum a 2016: LXX. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. § a 2016: LXX. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § a 2015: CXVII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § (1) bekezdése a 2016: LXX. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdése a 2016: LXX. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § a 2016: LXX. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdése a 2015: CXXXVI. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. § (3) bekezdése a 2015: CXVII. törvény 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (7) bekezdése a 2015: CXXXVI. törvény 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 8. § a 2015: CXXXVI. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

12

A 9/A. §-t a 2016: LXX. törvény 6. §-a iktatta be.

13

A 15. § (1) bekezdés második záró szövegrészét a 2015: CXVII. törvény 3. §-a iktatta be.

16

A 15. § (1) bekezdés d) pontja a 2015: CXXXVI. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 15. § (1) bekezdés e) pontja a 2015: CXVII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

18

A 15. § (1) bekezdés f) pontját a 2015: CXVII. törvény 3. §-a iktatta be.

20

A 15. § (1) bekezdés g) pontját a 2016: LXX. törvény 7. §-a iktatta be.

21

A 15. § (2) bekezdése a 2015: CXXXVI. törvény 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 16/A. §-t a 2016: LXX. törvény 8. §-a iktatta be.

24

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2015: CXVII. törvény 4. §-a iktatta be.

25

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 2015: CXXXVI. törvény 4. §-a iktatta be.

26

A 20. §-t a 2016: LXX. törvény 9. §-a iktatta be.

27

A hatálybalépés időpontja 2016. június 25.

28

A 1. melléklet a 2015: CXVII. törvény 6. §-a szerint módosított szöveg.

29

Az 1. melléklet 65. pontját a 2016: LXX. törvény 10. §-a hatályon kívül helyezte.

30

Az 1. melléklet 74. pontja a 2016: LXX. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 1. melléklet 89. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

32

Az 1. melléklet 90. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

33

Az 1. melléklet 91. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

34

Az 1. melléklet 92. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

35

Az 1. melléklet 93. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

36

Az 1. melléklet 94. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

37

Az 1. melléklet 95. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

38

Az 1. melléklet 96. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

39

Az 1. melléklet 97. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

40

Az 1. melléklet 98. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

41

Az 1. melléklet 99. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

42

Az 1. melléklet 100. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

43

Az 1. melléklet 101. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

44

Az 1. melléklet 102. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

45

Az 1. melléklet 103. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

46

Az 1. melléklet 104. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

47

Az 1. melléklet 105. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

48

Az 1. melléklet 106. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

49

Az 1. melléklet 107. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

50

Az 1. melléklet 108. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

51

Az 1. melléklet 109. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

52

Az 1. melléklet 110. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

53

Az 1. melléklet 111. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

54

Az 1. melléklet 112. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

55

Az 1. melléklet 113. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

56

Az 1. melléklet 114. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

57

Az 1. melléklet 115. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

58

Az 1. melléklet 116. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

59

Az 1. melléklet 117. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

60

Az 1. melléklet 118. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

61

Az 1. melléklet 119. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

62

Az 1. melléklet 120. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

63

Az 1. melléklet 121. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

64

Az 1. melléklet 122. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

65

Az 1. melléklet 123. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

66

Az 1. melléklet 124. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

67

Az 1. melléklet 125. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

68

Az 1. melléklet 126. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

69

Az 1. melléklet 127. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

70

Az 1. melléklet 128. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

71

Az 1. melléklet 129. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

72

Az 1. melléklet 130. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

73

Az 1. melléklet 131. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

74

Az 1. melléklet 132. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

75

Az 1. melléklet 133. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

76

Az 1. melléklet 134. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

77

Az 1. melléklet 135. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

78

Az 1. melléklet 136. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

79

Az 1. melléklet 137. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

80

Az 1. melléklet 138. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

81

Az 1. melléklet 139. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

82

Az 1. melléklet 140. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

83

Az 1. melléklet 141. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

84

Az 1. melléklet 142. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

85

Az 1. melléklet 143. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

86

Az 1. melléklet 144. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

87

Az 1. melléklet 145. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

88

Az 1. melléklet 146. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

89

Az 1. melléklet 147. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

90

Az 1. melléklet 148. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

91

Az 1. melléklet 149. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

92

Az 1. melléklet 150. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

93

Az 1. melléklet 151. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

94

Az 1. melléklet 152. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

95

Az 1. melléklet 153. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

96

Az 1. melléklet 154. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

97

Az 1. melléklet 155. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

98

Az 1. melléklet 156. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

99

Az 1. melléklet 157. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

100

Az 1. melléklet 158. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

101

Az 1. melléklet 159. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

102

Az 1. melléklet 160. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

103

Az 1. melléklet 161. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

104

Az 1. melléklet 162. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

105

Az 1. melléklet 163. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

106

Az 1. melléklet 164. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

107

Az 1. melléklet 165. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

108

Az 1. melléklet 166. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

109

Az 1. melléklet 167. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

110

Az 1. melléklet 168. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

111

Az 1. melléklet 169. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

112

Az 1. melléklet 170. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

113

Az 1. melléklet 171. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

114

Az 1. melléklet 172. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

115

Az 1. melléklet 173. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

116

Az 1. melléklet 174. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

117

Az 1. melléklet 175. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

118

Az 1. melléklet 176. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

119

Az 1. melléklet 177. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

120

Az 1. melléklet 178. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

121

Az 1. melléklet 179. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

122

Az 1. melléklet 180. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

123

Az 1. melléklet 181. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

124

Az 1. melléklet 182. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

125

Az 1. melléklet 183. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

126

Az 1. melléklet 184. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

127

Az 1. melléklet 185. pontját a 2016: LXX. törvény 11. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére