• Tartalom

333/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

333/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.11.11.

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés e) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„2.elsődleges képzőhely: a támogatott szakképzésben az ENKK által a szakképzés lefolytatására munkavégzési helyként elsődlegesen kijelölt, az adott szakképzés vonatkozásában akkreditációval rendelkező egészségügyi szolgáltató, ideértve az egyetemeket is,”

2. § (1) A Kr. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A képzési keretszámok tervezhetősége érdekében a tárgyévben általános orvos képzésben oklevelet szerző személy – a képző intézménye útján – elektronikus úton, az oklevél kézhezvételétől számított legkésőbb harminc napon belül tájékoztatja az ENKK-t, hogy szakorvosi szakképzését Magyarországon, támogatott képzésben kívánja-e megszerezni és ha igen, mely évben tervezi a támogatott szakképzésbe történő bekapcsolódást.”

(2) A Kr. 3. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A támogatott szakképzés nyelve a magyar.”

(3) A Kr. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Tutor a jelölt szakképzése alatt teljesítendő egyes képzési elemeknek megfelelő szakvizsgával vagy felsőfokú végzettséggel, továbbá – minden esetben – legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező,
a) támogatott képzés esetén az elsődleges vagy a külső képzőhely (a továbbiakban együtt: képzőhely) által foglalkoztatott, az ENKK által vezetett tutori névjegyzékben szereplő vagy
b) költségtérítéses képzés esetén a munkáltató vagy külső képzőhely által foglalkoztatott és a képzőhely vezetője által kijelölt
személy lehet.”

3. § (1) A Kr. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A támogatott szakképzésben a rezidens az (1) bekezdés a) pontja szerinti közalkalmazotti jogviszony létrejöttét követő 10 napon belül kezdeményezi az általa választott egyetemnél a 4. § (1) bekezdése szerinti szakképzési megállapodás megkötését. A szakképzési megállapodás megkötése kezdeményezésének hiányában az (1) bekezdés a) pontja szerinti közalkalmazotti jogviszony próbaidő alatti megszüntetésére kerül sor.”

(2) A Kr. 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az egészségügyi szolgáltató által kollektív szerződésben meghatározott kedvezményeket, jogosultságokat az ott meghatározott feltételekkel azon rezidensek részére is biztosítani kell, akiknek elsődleges képzőhelyeként az adott egészségügyi szolgáltató kijelölésére került sor.”

4. § A Kr. 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az 1 hónapnál rövidebb időtartamú képzési elem csak akkor fogadható el, ha a jelölt azt teljes időtartamában teljesítette.”

5. § A Kr. 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A szakképzés ideje az (1) bekezdésben foglaltakon túl csak méltányolható, a jelölt egészségi állapotában vagy családi körülményeiben bekövetkező okból, előzetesen meghatározott időtartamra szakítható meg, ha valószínűsíthető, hogy az ok megszűnése esetén a jelölt a szakképzését teljesíti. A méltányolható ok elfogadásáról támogatott szakképzés esetén az ENKK elnöke, költségtérítéses szakképzés esetén az egyetem dönt. Az ENKK elnöke a döntéséről az egyetemet 5 napon belül tájékoztatja.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a tudományos munka előre látható időtartamát is figyelembe véve – az ENKK a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetheti.”

6. § (1) A Kr. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A pályázat benyújtására kizárólag az egészségügyi szolgáltatás nyújtására érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltató – ideértve a Honvédelmi Minisztérium fejezet költségvetéséből finanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó munkáltatót is – jogosult.”

(2) A Kr. 18. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A pályázat elbírálása során az ENKK elnöke meghatározza az egyes pályázó egészségügyi szolgáltatók által betölthető keretszámokat.
(6) A 17. § (2) bekezdés b), c), e) és f) pontja szerint meghirdetett vagy odaítélt keretszámok terhére az egészségügyi szolgáltató a Kjt.-ben meghatározott rendelkezések alapján meghirdetett pályázat útján választja ki a rezidenst.”

7. § A Kr. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a szakképzést megkezdett jelölt a szakképzését még abban az évben megszünteti, amely évnek a keretszáma terhére a szakképzését megkezdte, az elsődleges képzőhelyként kijelölt egészségügyi szolgáltató esetében a keretszám az adott évben ismételten betölthetővé válik.”

8. § A Kr. 33. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A szakorvos képzést
a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.2.) alapján megkezdő és a szakképzést 2015. július 1-jét követő időpontig szüneteltető személyek, valamint
b) a Kr.1. alapján megkezdő és háziorvostan képzésre szakot váltó személyek
a szakképzésüket e rendelet szabályai szerint fejezhetik be. A szakképzésbe történő visszakapcsolódásra a szakképzésbe történő belépés e rendelet szerinti szabályai szerint kerülhet sor.”

9. § A Kr.

a) 33. § (1) bekezdésében az „a 30. és 31. § kivételével” szövegrész helyébe az „az (1a) és a (7) bekezdésben, valamint a 30. és 31. §-ban fogalt kivétellel”,

b) 33. § (2) bekezdésében az „az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „a Kr.2.”,

c) 33. § (7) bekezdésében az „a Kr.1. rendelkezéseit” szövegrész helyébe az „az (1a) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel a Kr.1. rendelkezéseit”

szöveg lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére