• Tartalom

341/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet

a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.11.11.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„6.hazai társfinanszírozási szerződés: a közösségi támogatás hazai partnere részére nyújtott vissza nem térítendő hazai támogatásra kötött, a hazai társfinanszírozásból származó költségvetési támogatás nyújtásának és felhasználásának részletes szabályait tartalmazó támogatási szerződés;”

(2) Az R. 3. § (1) bekezdése a következő 14a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„14a.megelőlegezési szerződés: a közösségi támogatásra jóváhagyott projekt hazai partnere, illetve a TA projekt hazai kedvezményezettje részére nyújtott visszatérítendő hazai támogatás folyósítása és visszafizetése tárgyában kötött támogatási szerződés;”

(3) Az R. 3. § (1) bekezdése a következő 21a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

„21a.TA adatlap: a TA projektek tevékenységeit meghatározó és költségvetését tartalmazó dokumentum;”

(4) Az R. 3. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„22.TA projekt: olyan projekt, amelynek forrása a programok TA kerete, és amelyet a területi együttműködéshez kapcsolódó programok hatékony, eredményes, szabályszerű és átlátható megvalósításának biztosítását, valamint a végrehajtásáért felelős intézményrendszer magas színvonalú működését szolgáló projektelemek alkotnak;”

2. § (1) Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A TA projektet a Monitoring Bizottság fogadja el. A TA projekt elfogadásával a TA adatlap is elfogadottnak tekintendő. Az Irányító Hatóság vagy a Nemzeti Hatóság a TA projektek kedvezményezettjeivel a TA adatlapok alapján támogatási szerződést (a továbbiakban: TA támogatási szerződés) köt.”

(2) Az R. 18. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Monitoring Bizottság dönthet az egyes TA projektekre jóváhagyott források megemeléséről. A TA támogatási szerződés a támogatott tevékenység határidejének lejártát megelőzően módosítható azzal, hogy a módosítás nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott összegen felüli többlet-költségvetésitámogatás biztosítására, kivéve ha a többlet-költségvetésitámogatás biztosítását a Monitoring Bizottság forrásnövekedésről szóló döntése alapozza meg.”

(3) Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A likviditás biztosítása érdekében az Irányító Hatóság a hazai társfinanszírozásból támogatási előleget biztosíthat a programok végrehajtására a TA projektek hazai kedvezményezettjei részére, amellyel a Kijelölő Rendelet 1. § (3) bekezdés a)–d) és h) pontjában meghatározott programok esetén legkésőbb 2016. június 30-áig, a Kijelölő Rendelet 1. § (3) bekezdés e) és f) pontjában meghatározott programok esetén legkésőbb 2017. június 30-áig kell elszámolni.”

3. § Az R. 27/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A nem központi költségvetési szerv az Ávr. szerinti biztosítékot nyújt.”

4. § Az R. „Közösségi hozzájárulás megelőlegezése” alcíme a következő 27/D. §-sal egészül ki:

27/D. § (1) A TA projektek hazai kedvezményezettjei számára a Nemzeti Hatóság megelőlegezést biztosíthat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megelőlegezésre a 27/A–27/C. §-t a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) hazai partneren a TA projekt hazai kedvezményezettjét kell érteni,
b) projektrészen a hazai TA projektet kell érteni,
c) megelőlegezési kérelmet a TA adatlap Monitoring Bizottság általi jóváhagyását követően lehet benyújtani,
d) megelőlegezési szerződést a kérelem jóváhagyását követően lehet megkötni,
e) a TA projektek hazai kedvezményezettjei 550 ezer euró alatti TA projekt esetén is jogosultak megelőlegezési kérelmet benyújtani,
f) a közösségi támogatási szerződés számán a TA projekt azonosítóját kell érteni.”

5. § Az R. 27/A. § (4) bekezdés a) pontjában a „címét” szövegrész helyébe a „székhelyét” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 12. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére