• Tartalom

345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet

345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelet

az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról1

2020.09.02.

A Kormány

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 4. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § 4. pont b) alpontjában és 25. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. és a 13. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 1., 12., 20. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 18. pontjában, valamint (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 12. és 16. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében – ide nem értve a 85. §-t – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 3. pontjában, 4. pont a) alpontjában, 6., 7., 11., 14., 15. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 85. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

2. A felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló

19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása

6. §7

7. §8

8. §9

9. §10

10. §11

11. §12

12. §13

13. §14

14. §15

3. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

15. §16

4. A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

16. §17

17. §18

18. §19

19. §20

20. §21

21. §22

22. §23

23. §24

24. §25

5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

25. §26

26. §27

27. §28

28. §29

29. §30

6. A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló

283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

30. §31

7. A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

31. §32

32. §33

33. §34

8. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. §35

35. § (1)36

(2)37

36. §38

37. §39

38. § (1)40

(2)41

39. §42

40. §43

41. §44

42. §45

43. §46

44. §47

45. § (1)48

(2)49

(3)50

(4)51

1–17. 52
18. 53
19–20. 54
21–22. 55
szöveg lép.

47. § Hatályát veszti a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

1–2.56

3.57

4–5.58

6.59

7.60

9. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása

49. §61

50. §62

51. §63

52. §64

10. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

53. §65

11. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

54. §66

55. §67

12. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

56. §68

57. §69

13. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

58. § Nem lép hatályba a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletének 2., 3. és 4. pontja.

14. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet módosítása

59. §70

60. §71

61. §72

62. §73

63. §74

64. §75

65. §76

66. §77

67. §78

68. §79

69. §80

70. §81

71. §82

72. §83

73. §84

74. §85

75. §86

76. §87

77. §88

78. §89

79. §90

80. §91

81. §92

82. §93

83. §94

84. §95

85. §96

86. §97

87. §98

88. § (1)–(5)99

(6)100

(7)101

(8)102

(9)103

(10)104

89. §105

90. §106

15. A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosítása

91. §107

92. §108

93. §109

16. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi

XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása

94. §110

95. § Nem lép hatályba a 249/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet 6. §-a.

17. A Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

96. §111

18. Záró rendelkezések

97. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(10) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) A 35. § (2) bekezdése, a 44. §, a 46. § 18. pontja, valamint a 47. § 6. pontja 2015. december 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1–5. §, a 38. § (2) bekezdése, a 46. § 19. és 20. pontja, a 47. § 3. pontja, az 57. §, valamint az 1. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 90. § 7. pontja 2016. január 2-án lép hatályba.

(5) A 15. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

(6) A 87. §, a 88. § (6) bekezdése, valamint a 11. melléklet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

(7) A 45. § (1) és (3) bekezdése, a 2. melléklet, valamint a 4. melléklet 2016. október 1-jén lép hatályba.

(8) A 88. § (7) bekezdése, valamint a 12. melléklet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(9) A 88. § (8) bekezdése, valamint a 13. melléklet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

(10) A 88. § (9) bekezdése, valamint a 14. melléklet 2019. szeptember 1-jén lép hatályba.

(11) A 88. § (10) bekezdése, valamint a 15. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

98. § Az 1–3. § a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az európai szakmai kártya kibocsátási eljárásáról és a riasztási mechanizmus alkalmazásáról szóló, 2015. június 24-i 2015/983 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez112

2. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez113

3. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez114

4. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez115

5. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez116

6. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez117

7. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez118

8. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez119

9. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez120

10. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez121

11. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez122

12. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez123

13. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez124

14. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez125

15. melléklet a 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelethez126

1

A rendeletet a 212/2023. (VI. 1.) Korm. rendelet 15. § f) pontja hatályon kívül helyezte 2023. június 16. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 6–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 6–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 6–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 6–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 6–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 16–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 16–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 16–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 16–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 16–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 16–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 16–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 16–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 16–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 25–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 25–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 25–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 25–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 25–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 31–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 31–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 31–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 35. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 36–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 36–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 38. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 38. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 39–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 39–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 39–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 39–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 39–43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 45. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 45. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 45. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 45. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 46. § 1–17. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 46. § 18. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 46. § 19–20. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 46. § 21–22. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 47. § 1–2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 47. § 3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 47. § 4–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 47. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 47. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 49–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 49–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 49–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 49–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

Az 53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

Az 56. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

Az 57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

Az 59–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 88. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 88. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 88. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 88. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 88. § (9) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 88. § (10) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 89–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 89–90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 91–93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 91–93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 91–93. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 94. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 96. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

Az 5–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

Az 5–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

Az 5–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

Az 5–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

Az 5–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

Az 5–10. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 11. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 12. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 13. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 14. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 15. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére