• Tartalom
Oldalmenü

359/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításáról, kijelöléséről és védelméről

2020.07.31.

A Kormány a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. §-ában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 2. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § d) pontjában,
a 3. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § a) pontjában,
a 4. és az 5. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § b) pontjában,
a 6. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § g) pontjában,
a 7. § tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 14. § h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosítása, kijelölése, kijelölésének visszavonása és védelme tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérő rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni.

(2)1 E rendelet alkalmazásában

a) honvédelmi létfontosságú rendszerelem:

aa) a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezet, valamint a honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaságok által működtetett vagy használt rendszerelem és létesítmény (a továbbiakban: ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem),

ab) az Lrtv. 1. mellékletében meghatározott, nem honvédelmi ágazatba tartozó rendszerelem (a továbbiakban: ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem), amely a 2. §-ban felsorolt ágazati kritériumok valamelyike alá esik,

b) honvédelmi létfontosságú rendszerelemet érintő rendkívüli esemény: az Lrtv. 1. § m) pontjában meghatározott olyan esemény, amely során a rendszerelem rendeltetésszerű működésének, üzemfolytonosságának veszélyeztetése, akadályozása olyan mértékű, hogy a rendszerelem részben, vagy egészben elveszíti azt a képességét, amelyet a honvédelmi ágazat kijelölő hatósága a kijelölő határozatában honvédelmi érdekből létfontosságúnak minősített, és mindez a honvédelmi feladatok ellátását lehetetlenné teszi, vagy azok ellátásában súlyos zavart okoz.

2. A nemzeti létfontosságú rendszerelemek honvédelmi ágazati kritériumai

2. § Honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kell kijelölni azt a létesítményt, infrastruktúrát, eszközt, szolgáltatást (a továbbiakban: rendszerelemet),

a) amelynek kiesése a honvédelmi ágazat működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza és nem, vagy csak a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérelmével helyettesíthető,

b) amely szerepel az ország védelmével kapcsolatban kidolgozott tervekben, és amelynek kiesése – a műveleti tervek rugalmasságán belül – nem, vagy csak a honvédelmi érdek aránytalanul nagy sérülésével helyettesíthető,

c) amelynek kiesése a Befogadó Nemzeti Támogatás keretében vállalt honvédségi feladatok végrehajthatóságát jelentősen veszélyezteti, vagy abban súlyos zavart okoz, és nem, vagy csak az érintett felek érdekeinek aránytalanul nagy sérelmével helyettesíthető,

d) amelynek leállása vagy meghibásodás miatt történő kiváltása, vagy helyettesítése hosszabb ideig tart, mint amennyit a honvédelmi ágazat súlyos képességvesztés nélkül el tud viselni,

e)2 amely olyan stratégiai fontosságú gyártó, javító, tároló, elosztó, ellátási vagy egyéb olyan kapacitást képvisel, amely nem helyettesíthető a készenlétfokozás rendszerét szabályozó tervekben meghatározott időn belül, vagy amely nélkülözhetetlen a lakosság alapellátásának, a közigazgatás folyamatosságának, a nemzetgazdaság működőképességének, az ország és a lakosság védelmének a biztosításában,

f) amely a NATO szövetségi rendszer Magyarországon lévő rendszereleme, és védettségének sérülése, teljesítő képességének, vagy más jellemzőjének negatív változása a szövetségi rendszer működésében, biztonságában súlyos zavart, vagy működésképtelenséget okoz,

g) amely a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerben meghatározott rendszabályok végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges, vagy

h)3 amely speciális igényeket elégít ki, nincs helyettesítője és kiesése vagy meghibásodása a honvédelmi ágazat működésképtelenségét vagy súlyos zavarát okozza.

3. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerek tekintetében eljáró hatóságok

3. §4 (1)5 A (2) és (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel a Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: HM) az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemekkel kapcsolatban a javaslattevő hatóság, a kijelölő hatóság, a nyilvántartó hatóság, a helyszíni ellenőrzést lefolytató szerv és az ellenőrzést koordináló szerv.

(2)6 A hadiipari rendszerek esetében a nyilvántartó hatósági feladatokat a Magyar Honvédség központi logisztikai ellátását végző szervezet látja el.

(2a)7 A honvédelmi létfontosságú információs rendszerelemek esetében az ellenőrzést koordináló szerv feladatait a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság látja el.

(3) Ha a kijelölő hatósági feladatokkal összefüggő kiadmányozási jogkört állami vezető vagy a HM szervezeti egységének a vezetője gyakorolja, e személyre nem telepíthető az (1) bekezdésben meghatározott más feladattal összefüggő kiadmányozási jogkör.

(4)8 Az ágazati javaslattevő hatóság a hadiipari rendszerelem esetében a javaslattétel során figyelembe veszi a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóság véleményét.

(5)9 Az ágazati javaslattevő hatóság a honvédelmi célú elektronikus információs rendszer esetében a javaslattétel során figyelembe veszi a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság véleményét.

4. Az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek azonosításának, kijelölésének és ellenőrzésének szabályai

4. §10 (1) Ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé az a rendszerelem vagy létesítmény jelölhető ki,

a) amelyet a rendszerelem vagy létesítmény szerint illetékes ágazat kijelölő hatósága az adott ágazat kritériumai alapján nem jelölt ki létfontosságú rendszerelemmé, azonban a 2. §-ban megfogalmazott kritériumok alapján honvédelmi létfontosságú rendszerelemmé kijelölése feltétlenül indokolt, vagy

b) amely esetében az illetékes ágazat kritériumai szerinti kijelölés az adott rendszerelem vagy létesítmény működése vonatkozásában nem biztosítja a honvédelmi érdek maradéktalan érvényesülését.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja esetében a más ágazat kijelölő hatósága általi kijelölés mellett a honvédelmi ágazat kijelölő hatósága is kijelöli külön határozatban a rendszerelemet (a továbbiakban: kettős kijelölés).

(3) Azon ágazaton kívüli honvédelmi rendszerelemek vonatkozásában, amelyeket más ágazat nem jelölt ki létfontosságú rendszerelemmé, javaslattevő hatóságként, kijelölő hatóságként, ellenőrzést koordináló szervként, valamint nyilvántartó hatóságként, a 3. § (1) bekezdésében meghatározott javaslattevő, kijelölő, ellenőrzést koordináló szerv, valamint nyilvántartó hatósági feladatokat ellátó szerv jár el.

(4) Kettős kijelölés esetén honvédelmi létfontosságú rendszerelemként történő kijelölés tekintetében a 3. § (1) bekezdés szerinti ágazati javaslattevő és kijelölő hatóság jár el. E hatáskör nem érinti a rendszerelem szerint illetékes ágazat javaslattevő és kijelölő hatóságának külön jogszabályban meghatározott hatáskörét.

(5) Kettős kijelölés esetén a rendszerelem nyilvántartása a Vhr. 10. § (1) bekezdésére figyelemmel történik, azzal, hogy a honvédelmi ágazat részéről nyilvántartó hatóságként a 3. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartó hatóság jár el.

(6) Kettős kijelölés esetén a honvédelmi ágazat részéről ellenőrzést koordináló szervként a 3. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést koordináló szerv jár el. E hatáskör nem érinti az Lrtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést koordináló szerv hatáskörét.

(7) A honvédelmi ágazat kijelölő hatósága az Lrtv. 2. § (9) bekezdésében meghatározott eljárásban hozott határozatát tájékoztatásul megküldi a rendszerelem szerint illetékes ágazati kijelölő hatóság részére.

(8) Azon ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek védelmét, amelyek más ágazatban nem kerültek létfontosságú rendszerelemmé kijelölésre, a helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv és az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó hatóság, az ellenőrzést koordináló szerv koordinálásával és az 5. § (2) bekezdése szerinti szervek szükség szerinti bevonásával ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján – az Lrtv. 8. § (3) bekezdésében meghatározott komplex ellenőrzés keretében – ellenőrzik oly módon, hogy a létfontosságú rendszerelem legalább 5 évente kerüljön ellenőrzésre. Az éves ellenőrzési tervet az ellenőrzést koordináló szerv a tárgyévet megelőző év december 31-ig állítja össze, amelyet az elektronikus információs rendszerek biztonságának felügyeletét ellátó szerv figyelembe vesz az éves ellenőrzési tervének összeállításához.

(9) Ha az ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemet a rendszerelem szerint illetékes ágazati hatóság is kijelölte létfontosságú rendszerelemmé, az ellenőrzés tervezését és végrehajtását az Lrtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzést koordináló szerv és a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzést koordináló szerve összehangolja.

4/A. 11 Az ágazaton belüli és ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek gyorsított eljárásban történő kijelölésére vonatkozó közös szabályok

4/A. § (1) Az Lrtv. 2. § (11) bekezdés b) pontja szerinti gyorsított eljárás keretében az alábbi eljárásrend szerint kell eljárni:

a) a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölést hivatalból kell lefolytatni,

b) az eljárás megindításának nem feltétele az üzemeltető által lefolytatott azonosítási vizsgálat alapján elkészített azonosítási jelentés, helyette a javaslattevő hatóság egyszerűsített adatközlésre hívja fel az üzemeltetőt, amely során az üzemeltető nyilatkozik az ágazati kritériumok teljesüléséről,

c) az üzemeltető a b) pont szerinti felhívás kézhezvételtől számított 3 napon belül visszaküldi a nyilatkozatát a javaslattevő hatóság részére,

d) a c) pontban meghatározott nyilatkozat kézhezvételétől számított 3 napon belül a javaslattevő hatóság a nyilatkozatban foglaltak és a szakértői szervek állásfoglalása alapján összeállítja javaslatát, és megküldi a kijelölő hatóság részére,

e) a kijelölő hatóság a javaslat kézhezvételétől számított 3 napon belül dönt a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölésről.

(2) Az Lrtv. 5. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott fokozott védelem megszervezése céljából a javaslattevő hatóság biztosítja a szükséges információkat a fokozott védelem tervezésében és végrehajtásában érintett honvédségi szervek részére.

5. Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek ellenőrzése

5. § (1)12 Az ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelem ellenőrzését helyszíni ellenőrzés keretében ütemezett módon, éves ellenőrzési terv alapján kell végrehajtani oly módon, hogy a rendszerelem legalább 5 évente ellenőrzésre kerüljön.

(2)13 Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv a helyszíni ellenőrzésbe szükség szerint bevonja

a) az ágazati kijelölő hatóságot,

b) a HM vagyonfelügyeletért felelős szervezeti egységét,

c) a HM védelemgazdasági feladatokért felelős szervezeti egységét,

d) a Magyar Honvédség Parancsnoksága illetékes szervezeti egységeit,

e) az illetékes védelmi igazgatási szerveket,

f) hadiipari rendszerelem esetében a hadiipari gyártás- és szolgáltatásfelügyeleti hatóságot.

(3) Az ágazati ellenőrzést koordináló szerv az ellenőrzésekről, a megállapított hiányosságokról, valamint a hiányosságok megszüntetésére irányuló javaslatokról összefoglaló jelentést készít, amelyet megküld az ágazati kijelölő hatóság, valamint az ellenőrzött rendszerelem üzemeltetője részére.

(4) Az ellenőrzött rendszerelem üzemeltetője az ellenőrzés során megállapított hiányosságok megszüntetésére irányuló intézkedéseiről 90 napon belül tájékoztatja az ágazati ellenőrzést koordináló szervet.

6. A biztonsági összekötő személy képesítési követelményeire vonatkozó követelmények

6. §14 (1) Ágazaton belüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek esetében katonai felsőfokú végzettséggel és az adott rendszerelem működtetésében legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező biztonsági összekötő személy foglalkoztatható.

(2) Ágazaton kívüli honvédelmi létfontosságú rendszerelemek tekintetében azt a biztonsági összekötőt kell szakirányú végzettséggel rendelkező személynek tekinteni, aki megfelel az illetékes ágazatra vonatkozó végzettségi követelményeknek.

7.15

7. §

8. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

Az 1. § (2) bekezdése a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 80. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § e) pontja a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 81. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § h) pontja a 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 82. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (2a) bekezdését a 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be.

8

A 3. § (4) bekezdése a 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. § (5) bekezdését a 265/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése iktatta be.

10

A 4. § a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 83. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4/A. alcímet (4/A. §) a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 84. §-a iktatta be.

12

Az 5. § (1) bekezdése a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 85. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 5. § (2) bekezdése a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 85. §-ával megállapított szöveg.

14

A 6. § a 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 86. §-ával megállapított szöveg.

15

A 7. alcímet (7. §) a 368/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 15. §-a hatályon kívül helyezte.