• Tartalom

36/2015. (VI. 16.) BM rendelet

36/2015. (VI. 16.) BM rendelet

egyes, az Országgyűlési Őrségre vonatkozó miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről1

2015.07.01.

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

a 2., a 7. alcím és az 1. melléklet tekintetében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés c) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés c) pontjában, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével, az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

a 3. alcím tekintetében az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 143. § (5) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –,

az 5. alcím és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (5a) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével –

a következőket rendelem el:

1. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

1. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 13/A. alcímmel egészül ki:

„13/A. A szolgálati jelvény
65/A. § (1) A hivatásos állomány tagját a szolgálati viszony létesítésekor, vagy a Hszt. 97. § (1) bekezdése szerinti áthelyezés esetén az e rendeletben meghatározottaknak megfelelően kell ellátni a 6. melléklet szerinti szolgálati jelvénnyel, amely őt a szolgálati viszony megszűnéséig – az e rendeletben meghatározott kivétellel – megilleti.
(2) A hivatásos állomány tagját a szolgálati viszony létesítésekor első alkalommal térítésmentesen kell ellátni az Országgyűlési Őrség szolgálati jelvényével.
(3) A szolgálati jelvény tulajdonosa az Országgyűlési Őrség, birtokosa a hivatásos állomány tagja, aki a szolgálati jelvényt dokumentáltan, aláírásával igazoltan átveszi.
65/B. § (1) A szolgálati jelvény megrendeléséért, kiadásáért, cseréjéért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért (a továbbiakban együtt: ellátás), valamint az ezekkel járó költségek biztosításáért az Országgyűlési Őrség személyügyi szerve (a továbbiakban: személyügyi szerv) felel.
(2) A szolgálati jelvény kiadására, cseréjére, visszavonására a személyügyi szerv személyi állományparancs, jegyzőkönyv, jelentés vagy szolgálati jegy alapján intézkedik.
(3) A szolgálati jelvény továbbítását, nyilvántartását és ellenőrzését a személyügyi számítógépes nyilvántartó rendszer adatai alapján a személyügyi szerv végzi.
65/C. § (1) A hivatásos állomány tagja a részére kiadott szolgálati jelvényt köteles megőrizni és jogszerűen és rendeltetésszerűen használni.
(2) A szolgálati jelvény elvesztését, eltulajdonítását, megrongálódását, megsemmisülését a hivatásos állomány tagja a tudomására jutást követően haladéktalanul köteles jelenteni a közvetlen szolgálati elöljárójának, vagy – ha a közvetlen szolgálati elöljárónak jelenteni nem tudja, – az ügyeletvezetőnek, akik erről értesítik a személyügyi szervet. A szolgálati jelvénye megrongálódását a hivatásos állomány tagja a személyügyi szerv részére is haladéktalanul jelenteni köteles.
(3) A szolgálati jelvény elvesztése, eltulajdonítása, megrongálódása, megsemmisülése esetén a személyügyi szerv azonnal kezdeményezi a szolgálati jelvény visszavonását és pótlását.
65/D. § (1) A megrongálódott szolgálati jelvényt meg kell semmisíteni és a megrongálódott jelvény számával azonos számú szolgálati jelvényre kell kicserélni.
65/E. § (1) A szolgálati jelvény visszavonásig érvényes.
(2) A szolgálati jelvényt vissza kell vonni
a) a szolgálati viszony megszűnésekor,
b) a szolgálati jelvény megrongálódása esetén,
c) a szolgálati jelvény elvesztése, eltulajdonítása esetén,
d) a Hszt. 97. § (1) bekezdésében meghatározott más rendvédelmi szervhez történő áthelyezés esetén, vagy
e) a hivatásos állomány tagjától a beosztásából felfüggesztés esetén a felfüggesztés idejére, valamint a szolgálati viszony szünetelése esetén a szüneteltetés idejére.
(3) A szolgálati jelvény visszavonására az állományilletékes parancsnok jogosult.
(4) A más rendvédelmi szervhez áthelyezett hivatásos állomány tagját a szolgálati viszony létesítésére vonatkozó szabályok szerint az a szerv látja el szolgálati jelvénnyel, ahova áthelyezték.
(5) A beosztásából felfüggesztett és a szolgálati viszonyát szüneteltető hivatásos állomány tagja visszavont szolgálati jelvényét a személyügyi szerv a visszavonás idejére elhelyezi a hivatásos állomány tagja személyi anyagában. A felfüggesztés, illetve a szolgálati viszony szünetelésének megszüntetését követő első munkanapon a személyügyi szerv visszaadja a visszavont szolgálati jelvényt a hivatásos állomány tagjának.”

2. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hszt. 179. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott pénzjutalom összege, valamint a tárgyjutalom értéke – alkalmanként – nem lehet kevesebb a központi költségvetésről szóló törvény által évente megállapított mindenkori rendvédelmi illetményalap (a továbbiakban: rendvédelmi illetményalap) ezer forintra kerekített összegénél.”

3. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 80. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Fegyelemsértés megalapozott gyanúja akkor áll fenn, ha a rendelkezésre álló adatok alapján alapos okkal lehet következtetni arra, hogy a hivatásos állományú kötelezettségszegésnek minősülő cselekményt követett el és annak elkövetésében vétkesség terheli.”

4. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 86. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A szolgálati beosztásból felfüggesztésnek a Hszt. 199. § (3) bekezdése alapján történő meghosszabbításáról a fegyelmi jogkör gyakorlója dönt.
(5) A beosztásból történt felfüggesztés indokoltságát az ügy vizsgálója folyamatosan figyelemmel kíséri, és ha az indokolttá vált, javaslatot tesz a megszüntetésre a fegyelmi jogkör gyakorlójának. A beosztásból történő felfüggesztésnek a Hszt. 199. § (5) bekezdése szerinti megszüntetése esetén a felfüggesztés megszüntetésével egyidejűleg, az eljárás alá vont – eredeti besorolása és illetménye meghagyása mellett – vezényléssel az állományilletékes parancsnok irányítása alá tartozó szervnél, ennek hiányában a rendvédelmi szerv más szervezeti egységénél levő másik – a besorolási osztályának és besorolási kategóriájának megfelelő, ha erre nincs lehetőség, alacsonyabb – szolgálati beosztásban foglalkoztatható az eljárás befejezéséig.”

5. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 96. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi iratok kézhezvételét követően a személyes meghallgatás időpontját a Hszt. 203. § (1) bekezdésében meghatározott értesítési határidő betartásával tűzi ki.”

6. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 104. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Nem alkalmazható a Hszt. 185. § (1) bekezdés f) pontja szerinti fenyítés, ha azzal a hivatásos állomány tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagja a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztáshoz rendelt rendfokozatba kerülne visszavetésre.”

7. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 106. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a fegyelmi jogkörben elbírálható szabálysértésre kormányrendelet által meghatározott kötelező mértékű pénzbírság alkalmazását határozták meg és a hivatásos állományú a fegyelmi eljárás elrendelése előtt a szabálysértés elkövetését elismerte, a fegyelmi eljárásban a helyszíni bírságnak megfelelő mértékű pénzbírság fenyítést kell kiszabni.”

8. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

109. § (1) Ha a hivatásos állomány tagját szolgálattal össze nem függő bűncselekmény miatt indult eljárásra tekintettel, az eljárást folytató szerv kezdeményezésére függesztették fel szolgálati beosztásából és a felfüggesztésből két hónap letelt, az állományilletékes parancsnok a felfüggesztést kezdeményező szervet írásban a felfüggesztés indokoltságának felülvizsgálatára kéri fel. Ha a beosztásból felfüggesztés a hat hónapot meghaladja, a fenntartás indokoltságáról az állományilletékes parancsnok írásban kikéri az eljárást folytató szerv felettes szerve vezetőjének a véleményét.
(2) A szolgálattal össze nem függő bűncselekmény miatt indult eljárásra tekintettel történő felfüggesztéssel szemben a felfüggesztett a 86. § (7) bekezdése szerint élhet panasszal.”

9. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet a következő 154. §-sal egészül ki:

154. § E rendeletnek az egyes, az Országgyűlési Őrségre vonatkozó miniszteri rendeleteknek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény hatálybalépésével összefüggésben történő módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 36/2015. (VI. 16.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezései a Módr. hatálybalépését megelőzően kiállított szolgálati jelvények érvényességét nem érinti, amely szolgálati jelvények a visszavonásukig érvényesek.”

10. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet az 5. melléklettel egészül ki.

11. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

1. 66. §-ában a „118. §-án” szövegrész helyébe a „179. §-án”,

2. 68. § (3) bekezdésében a „118. § (1) bekezdés d)” szövegrész helyébe a „179. § (1) bekezdés e)”,

3. 68. § (3) bekezdésében, továbbá 69. § (2) bekezdésében a „köztisztviselői illetményalap” szövegrész helyébe a „rendvédelmi illetményalap”,

4. 69. § (3) bekezdés a) pontjában a „42. § (2) bekezdése és a 43. §” szövegrész helyébe az „51. § (2)–(4) bekezdése, vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 42. § (2) bekezdése”,

5. 71. §-ában a „119. §-a” szövegrész helyébe a „181. § (1) bekezdése”,

6. 72. § (2) bekezdésében a „122. §” szövegrész helyébe a „184. §”,

7. 73. §-ában a „121. §-a” szövegrész helyébe a „183. §-a”,

8. 74. § (2) bekezdésében a „126. § (5) és (6)” szövegrész helyébe a „192. § (2) és (3)”,

9. 74. § (3) bekezdésében a „42. § (2)” szövegrész helyébe az „51. § (2)–(4)”,

10. 75. §-ában a „127/A. §” szövegrész helyébe a „194. §”,

11. 76. § (1) bekezdésében a „Hszt. 120. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „fegyelmi”,

12. 76. § (2) bekezdésében a „123. §” szövegrész helyébe a „185. §”,

13. 77. § (1) bekezdésében a „127. §” szövegrész helyébe a „193. §”,

14. 77. § (1) bekezdésében és 82. § (2) bekezdésében a „128. §” szövegrész helyébe a „195. §”,

15. 77. § (2) bekezdésében és 84. § (4) bekezdésében a „140. § (1) bekezdés a)–d), illetve f)” szövegrész helyébe a „210. § (1) bekezdés a)–d), illetve f)–h)”,

16. 78. § (3) bekezdésében az „A Hszt. 120. § (3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „A fegyelmi eljárás mellőzésével történő figyelmeztetés elleni”,

17. 79. § (3) bekezdésében a „120. §” szövegrész helyébe a „182. §”,

18. 80. § (6) bekezdésében a „128. §” szövegrész helyébe a „195. §”,

19. 82. § (1) bekezdésében a „7. § (3)” szövegrész helyébe a „6. § (4)”,

20. 83. § (3) és (4) bekezdésében a „129. §” szövegrész helyébe a „196. §”,

21. 84. § (1) bekezdés b) pontjában és 84. § (2) bekezdésében a „130. §” szövegrész helyébe a „197. §”,

22. 86. § (6) és (7) bekezdésében a „132. § (5)” szövegrész helyébe a „199. § (6)”,

23. 86. § (7) bekezdésében a „132. § (8)” szövegrész helyébe a „201. § (1)”,

25. 101. §-ában a „140. §” szövegrész helyébe a „210. §”,

26. 104. § (2) bekezdésében a „123. § (1) bekezdés d)–g)” szövegrész helyébe a „185. § (1) bekezdés d)–h)”,

27. 104. § (4) és (7) bekezdésében a „123. §” szövegrész helyébe a „185. §”,

28. 107. § (2) bekezdésében a „119. §” szövegrész helyébe a „181. §”,

29. 110/A. § (1) és (6) bekezdésében az „56. § (2) bekezdése e)” szövegrész helyébe a „86. § (2) bekezdés d)”,

30. 114. § (1) bekezdésében a „158. § (5)” szövegrész helyébe a „237. § (6)”,

31. 120. § (2) bekezdésében a „133. § (1) bekezdését, valamint a 134. §” szövegrész helyébe a „203. § (1) bekezdését, valamint 204. §”,

32. 129. § (1) bekezdésében a „161. §-a” szövegrész helyébe a „240. §-a”, valamint

33. 132. §-ában a „162. §” szövegrész helyébe a „241. §

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet

b) 87. § (2) bekezdésében az „– a Hszt. 133. (1) bekezdésére figyelemmel –„ szövegrész,

d) 98. § (2) bekezdésében a „Ha az eljárás alá vont személyes meghallgatáson való részvételében önhibáján kívül akadályoztatva van és védekezését írásban sem közölte, az eljárást a Hszt. 131. § (1) bekezdése alapján fel kell függeszteni.” szövegrész,

f) 110. §-a, valamint

2. Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati
és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosítása

12. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

a) állományilletékes parancsnok: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti állományilletékes parancsnok, a más szervhez vezényeltek esetében a munkáltatói jogkört gyakorló vezető;”

13. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § A hivatásos állomány egyenruhás állományból vegyes vagy polgári ruhás állományba átsorolt tagja a meglévő társasági ruházatát, illetve szolgálati öltözetét az Országgyűlési Őrségnél fennálló hivatásos szolgálati jogviszonya alatt megtarthatja.”

14. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a ruhaszemle eredményeképpen megállapítást nyer, hogy a hivatásos állományt nem kell természetbeni ellátmányban részesíteni, abban az esetben a következő évi utánpótlási ellátmányt pénzben kell kifizetni. Ha a ruhaszemle eredményeképpen a természetbeni ellátás szükségessé válik, akkor a Hszt. 175. § (3) bekezdésében meghatározott, a ruházati utánpótlási ellátmány kiadásának rendjére vonatkozó rendeletet úgy kell előkészíteni, hogy a rendészetért felelős miniszter azt a tárgyév április 15-éig kiadhassa.”

15. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Attól, akinek a szolgálati viszonya megszűnt, a kiadott ruházati termékeket és felszerelési cikkeket – az egyenruha-jellegtől megfosztott kesztyű, lábbeli, téli alsóruházat, zokni, társasági hosszú ujjú fehér póló és ing kivételével – azonnali hatállyal be kell vonni és azt az állomány további ellátására fel lehet használni. A ruházati elszámolást a szolgálati viszony megszűnésekor hatályos ruházati normatáblázat, valamint a két éven belüli átminősítés figyelembevételével kell végrehajtani.
(2) Arra a személyre, akinek a szolgálati viszonya a nyugállományba helyezéssel szűnik meg, az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az egyenruha-jellegtől megfosztott társasági ruházatot is megtarthatja.”

16. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Egyenruha viselésére jogosultak az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tagjai. A hivatásos állományból nyugállományba helyezettek kizárólag a társasági ruházatot viselhetik (nyugállományú kiegészítő jelzéssel), amennyiben az egyenruha viselésétől nem tiltották el őket.”

17. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

18. § Az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében a „szakértő” szövegrész helyébe az „előadó”,

b) 19. § (7) bekezdésében, 27. § (4) bekezdésében és 37. § (1) bekezdés b) pontjában a „fegyveres” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó”, valamint

c) 26. § (2) bekezdésében az „50%-át” szövegrész helyébe a „100%-át”

szöveg lép.

3. Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

19. § (1) Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„2. csoportos tárolás: a használatra kiadott fegyverzet szolgálati helyen, fegyverszobában vagy szolgálati helyen kívül, ideiglenes fegyvertároló helyen történő tárolása,”

(2) Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„4. alegységkészlet: a fegyverszobáért felelős személy részére kiadott és személyi leltárba vett fegyverzet, amely nem személyi felszerelésként, hanem alegység szinten kerül kiadásra,”

(3) Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 2. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„7. szolgálati csoport: a szolgálati feladatok ellátásra szervezett napi készenléti létszám,”

(4) Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 2. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„12a. rendfokozat: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 15. § (1) bekezdése alapján viselt besorolás szerinti vagy a Hszt. 346. § (2) bekezdése alapján viselt címzetes rendfokozat; ha a hivatásos állomány tagja címzetes rendfokozatot visel, e rendelet rendelkezéseinél a címzetes rendfokozatot kell figyelembe venni.”

20. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szolgálati ágak:
a) a személyvédelmi szolgálati ág,
b) a létesítményvédelmi szolgálati ág,
c) a protokolláris díszelgési szolgálati ág,
d) a tárgyalási rendfenntartói szolgálati ág, valamint
e) a tűzoltási és tűzbiztonsági szolgálati ág.”

21. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakképzettséggel nem rendelkező országgyűlési őr kizárólag szakképzett országgyűlési őr irányításával intézkedhet. Ha a szakképzettséggel nem rendelkező országgyűlési őr a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott cselekményt önállóan észleli, vagy ilyen cselekményt hoznak tudomására, köteles arról a legközelebbi, szakképzettséggel rendelkező országgyűlési őrt értesíteni. Ha az országgyűlési őr értesítésével járó késedelem elháríthatatlan veszéllyel járna, az országgyűlési őr az ügyeletes útján az illetékes rendőrkapitányság ügyeleti szolgálati feladatokat ellátó szervezeti elemét értesíti a rendőri intézkedés kezdeményezése érdekében.”

22. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Országgyűlési Őrség az Országgyűlés elnöke részére állandó híradástechnikai összeköttetést biztosít, technikai átvizsgálást végez és gondoskodik lakása technikai védelméről.”

23. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 44. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlési Őrség)

b) az (1) bekezdésben meghatározott épületek biztonságának biztosítása – különösen az Országgyűlés működését és tevékenységét érintő adatok és információk jogellenes megszerzésének megakadályozása – érdekében az Rtv. szerinti személy- és létesítménybiztosítási intézkedéseket alkalmaz, valamint – kizárólag az Ogytv. 141/A. §-ában meghatározott célból – technikai átvizsgálást végez.”

24. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

51. § (1) Az őrszolgálat az a szolgálati forma, amelynek során az országgyűlési őr a kijelölt őrhelyén, mozgási körzetében meghatározott területet, létesítményt vagy értéket véd, őriz vagy protokolláris díszelgési, tárgyalási rendfenntartással kapcsolatos feladatot lát el.
(2) Az őrszolgálat formája lehet
a) objektumőri,
b) rendkívüli őri, valamint
c) protokolláris díszelgési feladatot és tárgyalási rendfenntartással kapcsolatos feladatot ellátó objektumőri
szolgálat.”

25. § Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról szóló 84/2012. (XII. 28.) BM rendelet

a) 21. § (3) bekezdésében a „Külügyminisztérium” szövegrész helyébe „Külgazdasági és Külügyminisztérium”,

b) 16. alcímének címében a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII.”,

c) 22. § (1) bekezdés b) pontjában a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.)”,

d) 27. § (6) bekezdésében a „foganatosításától számított 15 napon belül” szövegrész helyébe a „foganatosítását követően haladéktalanul, de legkésőbb az azt követő napon”,

e) 62. § (2) bekezdés a) pontjában a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 7. számú mellékletében” szövegrész helyébe a „Hszt. 1. mellékletében”, valamint

f) 80. § (1) bekezdésében a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres” szövegrész helyébe a „Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó”

szöveg lép.

4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

26. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 59. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyűlési Őrségnél – a hivatásos állomány tagjának, illetve a hivatásos állományból nyugállományba helyezett tagjának (a továbbiakban együtt: személyi állomány) adható szociális, kegyeleti, illetve lakhatási támogatással kapcsolatos feladatok körültekintő végrehajtásának elősegítésére – véleményező és javaslattevő jogkörrel az Országgyűlési Őrség parancsnoka mellett működő szociális bizottságot kell létrehozni.”

27. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 60. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A szociális bizottság javaslatát szakmai előterjesztés alapján többségi szavazattal alakítja ki, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.”

28. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 65. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha mindkét szülő jogosult a gyermek után járó beiskolázási segélyre, azt csak az egyik – a szülők nyilatkozata alapján megállapított – szülő jogosult igénybe venni.”

29. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 66. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Temetési segélyben részesíthető – szociális helyzetének figyelembevételével – a személyi állomány tagja a közeli hozzátartozója halála esetén, akinek eltartására kötelezett volt és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvény alapján nem részesült temetési segélyben.
(2) Temetési segélyben részesíthető a személyi állomány elhunyt tagjának házastársa, egyeneságbeli rokona, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermeke, az örökbefogadó-, a mostoha, és a nevelőszülője, a testvére, ha a temetéssel járó kiadások elsődlegesen rá hárulnak és nem került sor az elhunyt hősi halottá, a szolgálat halottjává vagy az Országgyűlési Őrség halottjává minősítésre.”

30. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 22. § (5) bekezdésében a „köztisztviselői” szövegrész helyébe a „rendvédelmi” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM rendelet 58. § (2) bekezdésében az „és a nyugdíjas” szövegrész.

5. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet módosítása

31. § Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet

a) 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép, valamint

b) 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet módosítása

32. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet szabályai a hivatásos állománynak a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 37. alcíme alapján más szervhez vezényelt tagja esetében nem alkalmazandóak.”

33. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Országgyűlési Őrség parancsnoka a teljesítményértékelés ajánlott elemeként)

b) beosztotti besorolású értékelt személy részére évente legalább egy, legfeljebb három – a munkavégzéshez kötődő vagy a munkavégzésen kívüli – fejlesztési célt”

(határoz meg).

34. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ajánlott elemeket évente egyszer, a teljesítményértékelés kötelező elemeinek az egész tárgyévre vonatkozó értékelésével és mérésével egyidejűleg, a tárgyévet követő év január 1-je és január 31-e között kell értékelni.”

35. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szervezeti teljesítményértékelés esetén a Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében meghatározott „A” szintet csak akkor lehet megállapítani, ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok átlagos teljesülése meghaladja a 110%-ot.”

36. § Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

37. § (1) Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet

1. 1. § (1) bekezdés 5. pontjában a „lehetnek munkavégzéshez kötődőek és” szövegrész helyébe a „lehetnek a munkavégzéshez kötődőek vagy”,

2. 1. § (1) bekezdés 14. pontjában a „szemben tárgyévre” szövegrész helyébe a „szemben a tárgyévre”,

3. 1. § (1) bekezdés 16. pontjában az „érdekben” szövegrész helyébe az „érdekében”,

4. 2. § (1) bekezdésében a „parancsnoka tárgyév” szövegrész helyébe a „parancsnoka a tárgyév”,

5. 4. § (2) bekezdésében a „mellékletben szereplő” szövegrész helyébe a „melléklet szerinti”,

6. 8. § (1) bekezdés a) pontjában az „és szolgálatteljesítéssel” szövegrész helyébe az „és a szolgálatteljesítéssel”,

7. 8. § (1) bekezdés c) pontjában a „fejleszthetőségre” szövegrész helyébe a „fejleszthetőségére”,

8. 8. § (2) bekezdésében a „82. § (5)” szövegrész helyébe a „112. § (3)”,

9. 10. §-ában az „a továbbiakban az a)–c) pont” szövegrész helyébe az „az a)–c) pontban meghatározottak a továbbiakban”,

10. 11. § (1) bekezdésében az „elnöke tárgyév” szövegrész helyébe az „elnöke a tárgyév”,

11. 11. § (2) bekezdésében a „határoz.” szövegrész helyébe a „határoz meg.”,

12. 11. § (3) bekezdésében és 17. § (1) bekezdésében a „parancsnoka tárgyév” szövegrész helyébe a „parancsnoka a tárgyév”,

13. 12. §-ában az „összértéken” szövegrész helyébe az „összértékén”,

14. 13. §-ában és 15. § (1) bekezdésében a „0–100%-ig” szövegrész helyébe a „0%-tól 100%-ig”,

15. 16. § (1) bekezdésében a „bekezdésben” szövegrész helyébe a „bekezdésében”,

16. 17. § (2) bekezdésében az „alapján – tárgyévet” szövegrész helyébe az „alapján – a tárgyévet”,

a) a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 82. § (5)” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 112. § (3)”, továbbá

b) a „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 83. § (3)” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 113. § (2)”, valamint

a) I. cím 6. pontjában az „az Őrség” szövegrész helyébe az „az Országgyűlési Őrség”,

b) II. cím 2. pont 2.3. alpontjában a „vitelének” szövegrész helyébe a „vitele”,

c) II. cím 3. pont 3.2. alpontjában a „telepítés és karbantartás” szövegrész helyébe a „telepítése és karbantartása”,

d) III. cím 5. pont 5.9. alpontjában a „végrehajtásának” szövegrész helyébe a „végrehajtása”, továbbá

e) III. cím 5. pont 5.14. alpontjában a „rendszer, kezelési” szövegrész helyébe a „rendszer kezelési”

szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet

b) 16. § (1) bekezdés b) pontjában a „ha” szövegrész, valamint

7. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 26/2014. (III. 31.) BM rendelet hatályon kívül helyezése

38. § Hatályát veszti az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjainak 2014. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjéről, valamint az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 26/2014. (III. 31.) BM rendelet.

8. Záró rendelkezések

39. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Ruházati alapellátási normák

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

1.

Termék megnevezése

Mennyi-
ségi egység

E1

E2

E1-
T

E3

V1

V1-
K

V1-
KB

V2

V2-
K

V2-
KB

T1

T2

P1

P2

2.

Szolgálati sapka, zöld

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

1

1

3.

Szolgálati sapka, téli, zöld

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

1

1

4.

Szolgálati sapka, tábornoki, zöld

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

5.

Szolgálati sapka, tábornoki, téli, zöld

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

6.

Szolgálati zubbony, zöld

db

2

 

2

2

1

1

1

 

 

 

2

 

1

 

7.

Szolgálati zubbony, női, zöld

db

 

2

 

 

 

 

 

1

1

1

 

2

 

1

8.

Tépőzárra rf. jelzés szolgálati zubbonyra, parlamenti bordó

pár

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

9.

Szolgálati többfunkciós védőkabát, polár béléssel, zöld

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10.

Tépőzáras rf. jelzés többfunkciós kabátra, parlamenti bordó

db

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

11.

Szolgálati póló, zöld

db

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

6

6

3

3

12.

Szolgálati nadrág, fekete

db

2

 

2

2

1

1

1

 

 

 

2

 

1

 

13.

Szolgálati nadrág, női, fekete

db

 

2

 

 

 

 

 

1

1

1

 

2

 

1

14.

Szolgálati többfunkciós nadrág, fekete

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15.

Szolgálati bakancs, nyári, fekete

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16.

Szolgálati bakancs, téli, fekete

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

17.

Szolgálati zokni, fekete

pár

6

6

6

6

2

2

3

2

2

3

6

6

2

2

18.

Szolgálati kesztyű, téli, fekete

pár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

19.

Szolgálati téli felső, vékony, zöld

db

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

20.

Szolgálati téli alsó, vékony, zöld

db

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

21.

Szolgálati téli felső, vastag, zöld

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22.

Szolgálati téli alsó, vastag, zöld

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

23.

Szolgálati derékszíj, fekete, parlamenti bordó szegéllyel

db

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

24.

Szolgálati fegyvertok, fekete

db

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

25.

Szolgálati tártok, fekete

db

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26.

Szolgálati bilincstok, fekete

db

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

27.

Szolgálati könnygáztok, fekete

db

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

28.

Szolgálati rendőrbot-tartó, fekete

db

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

29.

Szolgálati jegyzettok, fekete

db

1

1

 

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

30.

Társasági sapka, fekete

db

1

 

1

2

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

31.

Társasági kalap, női, fekete

db

 

1

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

 

 

32.

Társasági tábornoki sapka, fekete

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

33.

Társasági tábornoki kalap, női, fekete

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

34.

Társasági póló, hosszú ujjú, fehér

db

3

3

3

6

3

3

6

3

3

6

6

6

 

 

35.

Társasági ing, hosszú ujjú, fehér

db

2

 

2

3

2

2

3

 

 

 

3

 

 

 

36.

Társasági ing, női, hosszú ujjú, fehér

db

 

2

 

 

 

 

 

2

2

3

 

3

 

 

37.

Nyakkendő, parlamenti bordó

db

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

2

 

 

38.

Nyakkendőtű, parlamenti

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

39.

Hímzett karjelvény, tépőzáras

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

40.

Társasági zubbony, zöld

db

1

 

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Társasági zubbony, főtiszti, zöld

db

1

 

1

2

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

42.

Társasági zubbony, tábornoki, zöld

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

43.

Társasági zubbony, női, zöld

db

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

44.

Társasági zubbony, főtiszti, női, zöld

db

 

1

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

 

 

45.

Társasági zubbony, tábornoki, női, zöld

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

46.

Tépőzáras nyakszegély, fehér

db

3

3

3

6

3

3

6

3

3

6

6

6

 

 

47.

Társasági öv, fekete

db

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

48.

Társasági pantalló, fekete

db

1

 

1

2

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

49.

Társasági pantalló, női, fekete

db

 

1

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

 

 

50.

Társasági szoknya, fekete

db

 

1

 

 

 

 

 

1

1

1

 

 

 

 

51.

Társasági pantalló, tábornoki, fekete

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

52.

Társasági pantalló, tábornoki, női, fekete

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

53.

Társasági szoknya, tábornoki, fekete

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

54.

Társasági félcipő, fekete

pár

1

 

1

2

1

1

2

 

 

 

 

 

 

 

55.

Társasági félcipő, női, fekete

pár

 

1

 

 

 

 

 

1

1

2

 

 

 

 

56.

Társasági tábornoki félcipő, fekete

pár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

57.

Társasági tábornoki félcipő, női, fekete

pár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

58.

Társasági cipő, téli, fekete

pár

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

Társasági zokni, fekete

pár

3

 

3

6

3

3

6

 

 

 

6

 

 

 

60.

Társasági harisnyanadrág, fekete

db

 

10

 

 

 

 

 

10

10

10

 

10

 

 

61.

Társasági köpeny, zöld

db

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

62.

Társasági köpeny, női, zöld

db

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

63.

Társasági tábornoki köpeny, zöld

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

64.

Társasági tábornoki köpeny, női, zöld

db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

65.

Társasági kesztyű, fekete, bőr

pár

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

66.

Társasági díszelgő köpeny, zöld

db

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

Díszelgő kesztyű, fehér

pár

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

Málhazsák

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

A ruházati alapellátási normák megjelölései:
E1- férfi egyenruhás alapellátási norma
E2- női egyenruhás alapellátási norma
E3- díszelgő egyenruhás alapellátási norma
E1-T - tűzoltó férfi egyenruhás alapellátási norma
V1 - férfi vegyes ruhás alapellátási norma
V1-K - férfi vegyes ruhás alapellátási norma köpennyel
V1-KB - férfi vegyes ruhás alapellátási norma köpennyel, bővített
V2- vegyes ruhás női alapellátási norma
V2-K - vegyes ruhás női alapellátási norma, köpennyel
V2-KB - vegyes ruhás női alapellátási norma köpennyel, bővített
T1- férfi egyenruhás tábornoki alapellátási norma
T2- női egyenruhás tábornoki alapellátási norma
P1- férfi polgári ruhás alapellátási norma
P2- női polgári ruhás alapellátási norma”
2. melléklet a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Iktatószám:

 

BALESETI JEGYZŐKÖNYV

Szerv megnevezése:

A SÉRÜLT

 

Születési ideje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neve, rendfok.:

 

TAJ száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(születési név):

 

Születési helye:

 

Anyja neve:

 

Beosztása, munkaköre:

 

Lakcíme:

 

Beosztási helye:

 

Állománycsoportja:

 

1. Hivatásos - 2. Köztisztviselő - 3. Munkavállaló

 

Tevékenysége:

01. Személy- és létesítményvédelmi feladat végrehajtása

02. Tárgyalási rend fenntartása

03. Tűzoltási, tűzbiztonsági tevékenység

04. Szellemi, irodai tevékenység

05. Gépkezelés, gépkiszolgálás

06. Javítás, karbantartás

07. Munkavégzés kézi erővel

08. Anyagmozgatás

09. Közlekedés

10. Napirend szerinti tevékenység

11. Kötelező sportfoglalkozás

12. Szabadfoglalkozás

13. Kiképzés

14. Protokolláris díszelgési feladat

15. Egyéb

 

 

 

Szolgálati, szakmai, munkavédelmi ismeretei:

A szükséges szolgálati, szakmai képesítéssel rendelkezik:

 

1. Igen 2. Nem 3. Nem szükséges

 

 

 

 

Az előírt munkavédelmi oktatásban részesült:

 

A BALESET

Időpontja:

(24 órás időszámítás)

év

nap

óra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyszíne:

 

Napja: 1.H 2.K 3.Sz 4.Cs 5.P 6.Szo 7.V

 

A szolgálat, ill. munkaidő hányadik órájában történt a baleset?

 

 

 

 

 

Fajtája:

01. Járművek ütközése, borulása, gázolás

06. Természeti tényező

11. Égés, forrázás

02. Leesés, zuhanás

07. Ütés, ütődés

12. Fagyás

03. Elbotlás, elesés, elcsúszás

08. Szúrás, vágás

13. Sugárzás okozta hatás

04. Tárgyak esése, omlása

09. Lövés

14. Biológiai hatás

05. Forgó, mozgó géprész érintése

10. Robbanás

15. Elmerülés

16. Egyéb

 

 

 

Jellege:

 

A)
1. Szolgálattal, munkával összefüggésben, objektumon belül

4. TB szolgáltatások igénybevétele során

2. Szolgálattal, munkával összefüggésben objektumon kívül

5. Szolgálattal, munkával nem összefüggésben, obj. belül

3. Szolgálatba, munkába menet, onnan jövet

6. Szolgálattal, munkával nem összefüggésben, obj. kívül

B)
1. Szerv tulajdonában lévő, vagy általa igénybevett járművel

3. Tömegközlekedési járművel történt közlekedés közben

történő közlekedés közben

4. Gyalogos közlekedés közben

2. Személyi tulajdonban lévő járművel történő közl. közben

5. Nem közlekedés közben

 

Oka:

01. Környezet hibája

14. A sérült gyakorlatlansága

02. Anyag, szerszám, gép hibája

15. A sérült egészségi alkalmatlansága

03. Egyéb eszköz, szerkezet, berendezés hibája

16. A sérült figyelmetlensége

04. Védőburkolat,- berendezés (jelző) hibája, hiánya

17. A sérült gondatlansága

05. Egyéni védőeszköz hibája, hiánya

18. A sérült előírástól eltérő tevékenysége

06. Káros környezeti hatás

19. A sérült befolyásoltsága (alkohol, gyógyszer, stb.)

07. Emberek támadása

20. Más személy gyakorlatlansága

08. Állatok támadása

21. Más személy figyelmetlensége

09. Elemi csapás

22. Más személy fegyelmezetlensége, gondatlansága

10. Előírási, tervezési, szervezési hiba

23. Más személy előírástól eltérő tevékenysége

11. Ellenőrzés elmulasztása

24. Más személy ittassága

12. Karbantartás elmulasztása

25. Más személy jogellenes magatartása
26. Egyéb: emberi tényező

13. Felügyelet hiánya

 

 

 

Eszköze, anyaga:

01. Fegyver, lőszer, haditechnikai eszköz

06. Anyagok, hatások (maró, ionizáló, hő stb.)

02. Gépjármű, egyéb közlekedési eszköz

07. Berendezési tárgy

03. Gép, gépi berendezés

08. Használati eszköz

04. Munkaeszköz, szerszám

09. Egyéb

05. Sporteszköz, - létesítmény

10. Eszköz nélkül

 

 

Védőeszközök alkalmassága:

Egyéni védőeszköz:

 

1. Alkalmas, rendeltetésszerűen használták

4. Alkalmatlan, nem rendeltetésszerűen használták

2. Alkalmas, nem rendeltetésszerűen használták

5. Szükséges, de nem volt

3. Alkalmatlan, rendeltetésszerűen használták

6. Nem szükséges

 

Védőberendezés:

 

Volt-e hasonló baleset ezen a szolgálati vagy munkahelyen az előző évben:

1. Nem 2. Egyszer 3. Többször

 

A baleset során megsérült személyek száma:

 

A baleset részletes, pontos leírása:

Az alapellátó orvos tölti ki

A SÉRÜLÉS

Természete (BNO alapján az orvos tölti ki):

A sérülés típusa:

    

 

 

 

A sérült testrész megnevezése:

 

 

 

Felmentési napok száma:

 

 

 

 

 

Súlyossága:

1. Könnyű (1-8 nap)

2. Súlyos (8 napnál több)

3. Súlyos csonkulásos

4. Halálos

 

Egészségügyi szabadság (táppénzes állomány) kezdetének időpontja:

A sérült (beteg) sérülése (betegsége) a balesettel vagy a szolgálat ellátásával ok-okozati összefüggésben keletkezett-e?

IGEN NEM VÉLELMEZHETŐ

Vélemény (megjegyzés):

P.H. ……………………………

alapellátó orvos

Kelt.

 

Milyen munkavédelmi vagy más előírást szegtek meg:

Hasonló balesetek megelőzéséhez szükséges intézkedések, a végrehajtás határideje, felelőse:

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb adatok:

(Tanúk, balesetért felelős személyek, elhalálozás esetén a hozzátartozó adatai, elhalálozás időpontja, stb.)

 

 

A jegyzőkönyvet készítették:

Kelt:

 

……………………………

……………………………

……………………………

szolgálati elöljáró

(munkahelyi vezető)

munkavédelmi tevékenységet ellátó személy

érdekképviselő

A sérült a jegyzőkönyvben foglaltakkal

A balesetet minősítő határozatot a sérültnek kiadtam:

1. Egyetért

 

2. Nem ért egyet

……………………………

(Az ellenkező véleményt csatolni kell!)

a szerv vezetője (parancsnoka)

 

 

……………………………

 

sérült (hozzátartozó)

 

3. melléklet a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

1. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet 6. melléklet 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
20. A sérülés természete (Az alapellátó orvos tölti ki a BNO kód és kórisme magyarul történő beírásával.)
A sérülés típusa:
Annak a sérülésnek a típusát kell megjelölni, amely a munkaképtelenséget okozta. Többszörös sérülés esetén a legsúlyosabb sérülést kell figyelembe venni. Például: ha a munkavállaló elesés következtében ficamot és zárt törést szenvedett, akkor a „Zárt törések” elnevezésű (021) kódot kell beírni.

A

B

C

D

1

Kód

Megjelölés

Ide tartozik

Nem tartozik ide

2

000

Meg nem határozott, illetve ismeretlen sérülés típus

3

Sebek és felületi sérülések

4

011

Felületi sérülés

Zúzódás, ütődés, vérömleny, horzsolás, karcolás, hólyagosodás, nem mérges rovarok csípése, felületi sérülések, a fejbőr sérülése és a szembe, fülbe stb. kerülő idegen testek által okozott felületi sérülések

Allatok marásai következtében mérgezés (071-es kód)

5

012

Nyílt sebek

Repedések, nyílt sebek, vágott sebek, sebekkel járó zúzódások, a körmök elvesztése, az izmok, inak és idegek sérülésekor keletkező sebek

Traumás csonkolás, enukleáció, szem kiszakadása (040-es kód), nyílt törés (022-es kód), nyílt sebekkel járó égési sérülések (061-es kód), felületi sérülések (011-es kód)

6

019

Egyéb típusú sebek és felületi sérülések

7

Csonttörések

8

021

Zárt törések

Egyszerű törések, ízületi sérüléssel (ficam stb.) járó törések, belső- vagy idegsérülésekkel járó törések

9

022

Nyílt törések

A lágyrészek sérülésével járó törések (nyílt törések)

10

029

Egyéb típusú csonttörések

11

Ficamok, húzódások, rándulások

Az izmok, inak, porcok és ízületek túlterhelése miatt bekövetkező valamennyi akut csont- és izomrendszeri probléma

12

031

Ficamok

Részleges ficam (szubluxáció) és a csontok elmozdulása az ízületeknél

Töréssel járó ficam (021-es kód)

13

032

Húzódások, rándulások

Az izmok, inak, porcok (és ízületek) szakadásához, repedéséhez, valamint sérvhez vezető túlterhelés

A csontok ízületeknél való elmozdulásának valamennyi típusára a 031-es kód vonatkozik; amennyiben az ilyen sérülések nyílt seb keletkezésével járnak, akkor a 012 csoport szerint kell őket kódolni

14

039

Egyéb típusú ficamok, húzódások, rándulások

15

040

Traumás amputáció [testrész(ek) elvesztése]

Csonkolás és összezúzódással járó sérülések, enukleáció, ideértve a szem traumás kiszakadását és a fül(ek) elvesztését

16

Agyrázkódás és belső sérülések

Valamennyi, töréssel nem járó belső sérülés, vagyis az agy és a belső szervek zúzódása, bevérzése, repedése, szakadása

Nyílt sebek (012-es kód) és töréssel járó sérülések (020-as kódcsoport)

17

051

Agyrázkódás és koponyán belüli sérülések

Koponyán belüli sérülések

18

052

Belső sérülések

Mellkasüregi, hasüregi és medenceüregi szervek sérülése

19

059

Egyéb típusú agyrázkódás, illetve belső sérülések

20

Égések, forrázások, fagyási sérülések

21

061

Égési sérülések, forrázások (hőhatás miatt)

Forró tárgyak vagy nyílt láng okozta égési sérülések, forrázás, súrlódásos égési sérülések, sugárzás okozta égési sérülések (infravörös), napégés, villám hatásai, elektromos áram okozta égési sérülések, nyílt sebbel járó égési sérülések

Sugárzás égési sérülésektől eltérő hatásai (102-es kód)

22

062

Vegyi anyag (marás) okozta égési sérülések

Vegyi anyag (sav, lúg) okozta (kizárólag külső) égési sérülés

Maró hatású anyagok lenyelése okozta égési sérülések (071-es kód)

23

063

Fagyási sérülések

Alacsony hőmérséklet hatásai (fagyási sérülések), részleges mélységű bőrveszteség, szövetelhalássál (nekrózis) járó fagyási sérülés

Rendellenesen alacsony testhőmérséklet (hypothermia) és a túlzott hideg egyéb hatásai (103-as kód)

24

069

Egyéb típusú égési, fagyási sérülések és forrázások

25

Mérgezések és fertőzések

26

071

Heveny mérgezések

Mérgező vagy maró hatású anyagok befecskendezésének, lenyelésének, felszívódásának vagy belélegzésének akut hatásai, állatok marásai következtében mérgezés, szén-
monoxid vagy más mérgező gázok okozta fulladás

Vegyi anyag okozta külső égési sérülések (062-es kód), anafilaxiás sokk (119-es kód)

27

072

Heveny fertőzések

Vírus, baktérium és egyéb fertőző ágensek okozta fertőzés (baleset következtében bekövetkező fertőzések)

Fertőző betegség

28

079

Egyéb típusú mérgezések és fertőzések

29

Vízbefulladás és fulladás

30

081

Fulladások

Nyomás, szorítás vagy fojtás okozta fulladás, ideértve a környezeti levegőben tapasztalható oxigénmegvonás vagy oxigéncsökkenés okozta fulladást, valamint a légutakba kerülő idegen test okozta fulladást is

Szén-monoxid vagy más mérgező gázok okozta fulladás (071-es kód)

31

082

Vízbefulladás, nem halálos vízbe merülés

A 081-es kód szerinti fulladás, anyagok vagy egyéb, nem folyékony halmazállapotú testek, például hó, föld stb. alá temetődés

32

089

Egyéb típusú vízbefulladás és fulladás

33

Hang, rezgés, illetve nyomás hatásai

34

091

Heveny hallásvesztés

Hallás teljes vagy részleges elvesztése

35

092

Nyomásból adódó hatások

A légnyomás és a víznyomás által kifejtett hatások (barotrauma)

36

099

Hang, rezgés, illetve nyomás egyéb heveny hatásai

37

Szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás hatásai

38

101

Hőguta és napszúrás

A túlzott természetes hő és a napfény (hőguta, napszúrás) vagy a mesterséges hő hatásai

Villám okozta sokk (112-es kód), napégés (061-es kód)

39

102

Sugárzás hatásai (nem hősugárzás)

Röntgensugárzás, radioaktív anyagok okozta sugárzás, ultraibolya-sugárzás, ionizáló sugárzás hatásai, hegesztés utáni szemgyulladás

40

103

Alacsony hőmérséklet hatásai

Véletlen hypothermia és az alacsony hőmérséklet egyéb hatásai

Fagyási sérülés (063-as kód)

41

109

A szélsőséges hőmérséklet, fény, illetve sugárzás egyéb hatásai

42

Sokk

43

111

Agresszió és fenyegetés hatására fellépő sokk

Személy által tanúsított agresszió vagy fenyegetés például bankrablás, vásárlók és ügyfelek által tanúsított agresszió, „társadalmi konfliktus” hatására fellépő sokk

Anafilaxiás sokk (119-es kód), traumás sérülések után fellépő sokk (112-es kód)

44

112

Traumás sokk

Áramütés, villám okozta sokk, a baleset után azonnal vagy késleltetve fellépő sokk

Anafilaxiás sokk (119-es kód), személy által tanúsított agresszió vagy fenyegetés (111-es kód), közvetlen fizikai sérülést nem okozó balesetek

45

119

Sokk egyéb formái

A sérültnek közvetlen fizikai sérülést nem okozó, állatok által tanúsított agresszió; nem közvetlenül ember által előidézett, a sérültnek közvetlen fizikai sérülést nem okozó természeti katasztrófák és egyéb események; anafilaxiás sokk

46

120

Többszörös sérülések

Ebbe a csoportba kizárólag azok az esetek tartoznak, amelyeknél a sérült legalább kétféle, egyformán súlyos sérülést szenvedett

47

999

Egyéb, más kategóriába nem sorolható sérülések

Ez a csoport kizárólag a többi kategóriába nem sorolható sérülések kódolására használható: idegek és a gerincvelő sérülése, erek sérülése, természetes testnyíláson keresztül behatoló idegen test okozta sérülés stb.

A sérült testrész:
Azt a testrészt kell pontosan megjelölni, amely a baleset során a legsúlyosabb mértékben sérült. Például: ha a bal kézen a mutató ujj sérült meg, akkor az „Ujj(ak)” elnevezésű (54-es) kódot kell beírni.

A

B

1

Kód

Megjelölés

2

00

A sérült testrész nem határozható meg

3

Fej, pontosabb meghatározás nélkül

4

11

Fej, agy és agyidegek, agyi erek, véredények

5

12

Arc

6

13

Szem(ek)

7

14

Fül(ek)

8

15

Fogak

9

18

Többszörös fejsérülés

10

19

Fej fent nem említett egyéb részeinek sérülése, (pl. homlok, orr, állkapocs, halánték, tarkó, fej izmai)

11

Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt

12

21

Nyak, a nyaki gerinccel és csigolyákkal együtt

13

29

A nyak fent nem említett egyéb részei, (pl. nyakszírt, a nyak izmai)

14

Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt

15

31

Hát a hátgerinccel és hátcsigolyákkal együtt

16

39

A hát fent nem említett egyéb részei

17

Törzs és belső szervek, pontos meghatározás nélkül

18

41

Mellkas, bordák az ízületekkel és a lapockákkal együtt

19

42

Mellkasi terület a belső szervekkel

20

43

Medence és has a belső szervekkel

21

48

Törzs több helyen sérült

22

49

A törzs fent nem említett részei

23

Felső végtagok, pontosabb meghatározás nélkül

24

51

Váll és vállízület (vállcsúcs, kulcscsont)

25

52

Kar a könyökkel együtt (felkar és alkar is)

26

53

Kéz (benne tenyér, kézfej)

27

54

Ujj(ak)

28

55

Csukló

29

58

Felső végtagok, több helyen sérültek

30

59

A felső végtagok fent nem említett egyéb részei

31

Alsó végtagok, pontosabb meghatározás nélkül

32

61

Csípő és csípőízület

33

62

Láb a térdekkel (benne comb és alsólábszár)

34

63

Boka

35

64

Lábfej (talp is)

36

65

Lábujj(ak)

37

68

Alsó végtagok több helyen sérültek

38

69

Az alsó végtagok fent nem említett egyéb részei (pl. farizom, az alsó végtag
izmai, Achilles-ín)

39

Egész test vagy a test több területen sérült

40

71

Egész test (általános szervezeti hatások)
(A test jelentős része pl. égési, fagyás sérülés)

41

78

A test több része sérült

42

99

A test fent nem említett egyéb részei

Az orvos minden esetben köteles a BNO kódot megjelölni, a kórismét magyarul meghatározni. Politraumás baleseteknél az orvos a vezető kórismének megfelelő választ adja meg, a mellette levő számok beírásával.”.
2. Az Országgyűlési Őrség munkavédelmi feladatai és foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 23/2013. (VI. 11.) BM rendelet 6. melléklet 21-22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
21. Felmentési napok száma
„A sérülés típusa” rész jobb sarkában lévő 3 négyzetbe a szolgálat (munkavégzés) alóli felmentési naptári napok számát kell beírni. Ha a felterjesztés időpontjáig (30 napon belül) ez nem ismert, úgy üresen kell hagyni, és azt az ismertté válás időpontjában kell közölni a munkavédelmi felügyeletet ellátó szervvel.
22. A sérülés súlyossága (Az alapellátó orvos tölti ki.)
1. Könnyű (1-8 nap)
2. Súlyos (8 napnál több)
3. Súlyos csonkulásos
4. Halálos
A válasz kiválasztásakor a „Könnyű (1-8 nap)” és a „Súlyos (8 napnál több)” esetében az orvosi felmentési javaslatot kell figyelembe venni. A súlyosság megállapítását követően az alapellátó orvos aláírásával és keltezéssel ellátja a baleseti jegyzőkönyvet.”.
4. melléklet a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelethez
Összesített értékelő lap


s.sz.

Értékelési modul

 

Teljesítményfokozatok

Az
értéke-
lés ideje

Az
értékelő
funkciója

100%

<--------------------------------------------------------------------------------------------------------

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kivételes teljesítmény

jó teljesítmény

megfelelő teljesítmény

átlag alatti teljesítmény

elfogadhatatlan teljesítmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teljesítményértéke-
lés kötelező elemei

A
tel-
je-
sít-
mény-
érté-
kelés

kö-
te-
lező
ele-
mei

1.

munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények mérésének, illetve értékelésének eredményeév végeértékelő
 

vezető
értékelése

 

 

2.

kompetencia alapú

 

értékelő

 

munka-magatartás
értékelésének

vezető

értékelése

eredménye

év vége


a teljesítmény-
értékelés kötelező elemei minősíté-
sének az eredménye

év vége

értékelő vezető értéke-
lése

A tel-
je-
sít-
mény-
érté-
kelés

aján-
lott ele-
mei

1.

kompetenciaszintek eredménye

év vége

értékelő vezető értékelése

2.

fejlesztési célok értékelésének eredménye

év vége

értékelő vezető értékelése

3.

stratégiai egyéni teljesítménykövetel-
mények értékelésének eredménye

év vége

értékelő vezető értékelése

4.

év közbeni többletfeladatok értékelésének eredménye

év vége

értékelő vezető értékelése

a teljesítmény-
értékelés ajánlott elemei minősíté-
sének az eredménye

év vége

értékelő vezető értéke-
lése

Teljesítményérté-
kel és eredménye

év vége

értékelő vezető értéke-
lése

kivételes teljesítmény
100-91%

jó teljesítmény
90-71%

megfelelő teljesítmény
70-51%

átlag alatti teljesítmény
50-41%

elfogadhatatlan teljesítmény 40-0% %

100-
99

98-
97

96-
95

94-
93

92-
91

90-
87

86-
83

82-
79

78-
75

74-
71

70-
67

66-
63

62-
59

58-
55

54-
51

50-
49

48-
47

46-
45

44-
43

42-
41

40-
33

32-
25

24-
17

16-
9

8-0

Kelt, ................ év ........... hó ....... nap

...........................................................
értékelt személy

...........................................................
értékelő vezető

5. melléklet a 36/2015. (VI. 16.) BM rendelethez

Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományú tagjai szolgálati jelvényének leírása:
A szolgálati jelvény anyagát tekintve műgyanta felülettel ellátott fémlemez, amely bordó alapszínű, kör alakú. Az átmérője 55 mm, a vastagsága 1,5 mm.
A jelvény alakját + 5 mm szélesen felgombolható bőr alátét keretezi.
A kör alakú jelvény mezőben – amelyet a nemzeti színek szegélyeznek – az Országház sziluettje, az „Országgyűlési Őrség” felirat, valamint a négy számjegyű egyedi azonosító olvasható és látható arany és bordó színnel megjelenítve.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére