• Tartalom

366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2023.01.01.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont ad) alpontjában,

a 10. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában,

a 11. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (11) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vízvédelmi igazgatási szervek kijelölése

1. § (1) A Kormány

a) az Országos Vízügyi Főigazgatóságot (a továbbiakban: OVF),

b) a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: vízügyi igazgatóság),

c) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF), és

d)1 a vármegyei, fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságot (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság)

jelöli ki vízvédelmi igazgatási feladatok ellátására [az a)–d) pontban felsorolt szervek a továbbiakban együtt: vízvédelmi igazgatási szervek].

(2) Vízvédelmi igazgatási szervként – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a vízügyi igazgatóság jár el.

2. A vízvédelmi igazgatási szervek működési területe

2. § (1) Az e rendeletben meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatait az OVF országos illetékességgel látja el.

(2) A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete szerinti vízügyi igazgatóság az e rendeletben meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatait az R1. 1. mellékletben megjelölt működési területén látja el.

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatait a BM OKF országos illetékességgel látja el.

(2) Az R1. 2. melléklete szerinti katasztrófavédelmi igazgatóság az e rendeletben meghatározott vízvédelmi igazgatási feladatait az R1. 2. mellékletben megjelölt illetékességi területén látja el.

3. Az OVF vízvédelmi igazgatási feladatai

4. § Az OVF vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során

a) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtakkal összhangban, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) előírásai alapján elemzi és értékeli a vizek állapotát az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (a továbbiakban: OKIR) vízminőségi adatainak felhasználásával, továbbá feltérképezi a víz, mint környezeti elem terhelésének, igénybevételének, szennyezésének helyzetét, közreműködik a vízi környezet kölcsönhatásainak vizsgálatában, elemzésében,

b) előkészíti a nemzeti és nemzetközi adatszolgáltatási feladatok végrehajtásához szükséges dokumentumokat, elektronikus jelentéseket,

c) közreműködik a nyilvánosság rendszeres tájékoztatásában a Kvt. 51. és 51/A. §-a szerint,

d) – szükség esetén a vízügyi igazgatóság bevonásával – szolgáltatja a vízvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kért, a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett vízvédelmi adatokat, információkat,

e)2 ellátja a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: VKI) végrehajtásához kapcsolódó – kiemelten a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott – vízvédelmi vonatkozású feladatokat,

f) végzi az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatos, szakterületét érintő feladatokat,

g) közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések, különösen a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény és egyéb nemzetközi vízvédelmi feladatok ellátásában,

h)3 szakterülete vonatkozásában közreműködik az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország) 1991. február 26. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Espoo-i Egyezmény), valamint az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: hatásvizsgálati irányelv) szerinti nemzetközi eljárásokban,

i) vízvédelmi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányokat, elemzéseket végez, jelentéseket készít,

j) szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez háttéranyagokat készít, helyzetelemzéseket, felméréseket és statisztikai elemzéseket készít,

k) közreműködik a vízvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok elkészítésében,

l) szakmai segédanyagokat készít és szakmai képzéseket szervez a vízvédelmi hatóságok számára a vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtásával kapcsolatban, valamint ezzel összefüggésben oktatási, környezeti nevelési programokat dolgoz ki és hajt végre,

m) a kormányhivatal regionális környezetvédelmi laboratóriumaival és a katasztrófavédelmi igazgatóságokkal együttműködve ellátja az OKIR működtetéséhez kapcsolódóan a vízvédelmi alrendszerek szakmai rendszergazda feladatkörét,

n) végzi a víz, mint környezeti elem állapotának és használatának figyelemmel kísérése céljából működtetett monitoring rendszerek szakmai támogatását, közreműködik az adatok megbízhatóságának növelésében, a környezetvédelmi laboratóriumok tevékenységének szakmai koordinációjában,

o) közreműködik az EU tagországi feladatok ellátásában, különösen a VKI követelményeivel kapcsolatos szakértői feladatok ellátásában, részt vesz a módszertani fejlesztések, így a vízminősítési rendszer továbbfejlesztésének meghatározásában, a vízi környezet kölcsönhatásainak vizsgálatában, elemzésében,

p) közreműködik a külön jogszabályban meghatározott, a kibocsátásokkal kapcsolatos adatbázisok elemzésében, fejlesztésében,

q) közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,

r) együttműködik a BM OKF-fel,

s)4 a Kvt. 101., 102., 102/A., 102/B., és 102/C. §-ában rögzített környezetért való jogi felelősségi szabályokra (a továbbiakban: Kvt. felelősségi szabályai) tekintettel ellátja a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (a továbbiakban: felelősségi irányelv) végrehajtását szolgáló, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott vízminőség-védelmi kárelhárítási feladatokat,

t)5 a Kvt. felelősségi szabályaira tekintettel közreműködik a felelősségi irányelv végrehajtásához kapcsolódó, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott vízvédelmi feladatokban,

u)6 folyamatosan működő ügyeleti szolgálat fenntartása mellett irányítja a vízügyi igazgatóságok vízminőség-védelmi kárelhárítási tevékenységét és szükség esetén intézkedik más vízügyi igazgatóság erőforrásainak igénybevételére,

v)7 közreműködik az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága által az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló jogszabály szerinti vizsgálat lefolytatásában és a jelentés elkészítésében,

w)8 tevékenységéről évente átfogó jelentést készít a vízvédelemért felelős miniszter számára.

4/A. §9 Az OVF a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti, azonnali beavatkozást igénylő vízminőségi károsodás elleni védekezési feladatait az Országos Műszaki Irányító Törzs útján látja el, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló kormányrendelet szerint.

4. A vízügyi igazgatóság vízvédelmi igazgatási feladatai

5. § A vízügyi igazgatóság

a) a Vgtv.-ben előírtakkal összhangban, a Kvt. előírásai alapján elemzi és értékeli a vizek állapotát és védelmének helyzetét az OKIR vízminőségi adatainak felhasználásával,

b) szolgáltatja a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett adatokat, információkat,

c)10 ellátja a VKI végrehajtásához kapcsolódó – kiemelten a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott – vízvédelmi feladatokat,

d) közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések vízvédelmi feladatainak végrehajtásából származó feladatokban,

e)11 szakterülete vonatkozásában közreműködik az Espoo-i Egyezmény és a hatásvizsgálati irányelv szerinti nemzetközi eljárásokban,

f) közreműködik a vízvédelmi szakterületi feladatok ellátását támogató hatástanulmányok, elemzések, jelentések készítésében,

g) közreműködik a szakterületi stratégiák és tervek kialakításához és egyedi döntésekhez szükséges háttéranyagok elkészítésében, helyzetelemzések, felmérések és statisztikai elemzések készítésében,

h) közreműködik a vízvédelmi jogszabályokhoz kapcsolódó előzetes és utólagos hatásvizsgálatok, valamint háttéranyagok elkészítésében,

i) közreműködik a szakmai segédanyagok elkészítésében, szakmai képzések szervezésében a vízvédelmi hatóságok számára a vízgyűjtő-gazdálkodási terv végrehajtásával kapcsolatban, valamint ezzel kapcsolatban oktatási, környezeti nevelési programok kidolgozásában és végrehajtásában,

j) észrevételeivel, javaslataival támogatja az OKIR működtetéséhez kapcsolódó, a szakmai rendszergazda feladatkörének ellátását,

k) közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,

l) együttműködik a területi vízvédelmi hatósággal a vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során,

m)12 a Kvt. felelősségi szabályaira tekintettel ellátja a felelősségi irányelv végrehajtását szolgáló, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott vízminőség-védelmi kárelhárítási feladatokat,

n)13 a Kvt. felelősségi szabályaira tekintettel közreműködik a felelősségi irányelv végrehajtásához kapcsolódó, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott vízvédelmi feladatokban.

5. A BM OKF vízvédelmi igazgatási feladatai

6. § A BM OKF

a)14 – szükség esetén a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság bevonásával – szolgáltatja a kormányzati munka ellátásához szükséges, tevékenysége során keletkezett vízvédelmi adatokat,

b)15 a miniszter kijelölése alapján közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések, különösen a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény és egyéb vízvédelmet érintő nemzetközi feladatok végrehajtásában,

c) összegyűjti, ellenőrzi, értékeli és rendelkezésre bocsátja az OKIR működéséhez szükséges – vízvédelmi hatósági és szakhatósági, valamint igazgatási feladataival összefüggő – adatokat, illetve az OKIR-ból adatokat szolgáltat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerek működtetőivel,

d) kezeli a kibocsátásokkal, terhelésekkel kapcsolatos adatbázisokat, közreműködik az adatok elemzésében, az adatbázis fejlesztésében,

e) közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,

f) közreműködik az országos tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerint a környezeti vizsgálati eljárásban és véleményezi a környezeti értékelést,

g) együttműködik a vízvédelmi igazgatási feladatai végrehajtását megalapozó, a víz, mint környezeti elem állapotát és az arra gyakorolt hatásokat mérő-, megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információs rendszer működtetése során az annak kiépítéséért, fenntartásáért és működtetéséért felelős szervekkel,

h) irányítja, koordinálja és ellenőrzi a katasztrófavédelmi igazgatóság vízvédelmi igazgatási szakmai tevékenységét,

i) együttműködik az OVF-fel a vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során,

j)16 közreműködik a VKI végrehajtásához kapcsolódó vízvédelmi vonatkozású feladatokban,

k)17 szakterülete vonatkozásában közreműködik az Espoo-i Egyezmény és a hatásvizsgálati irányelv szerinti nemzetközi eljárásokban,

l)18 elemzi és értékeli a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok végrehajtását,

m)19 véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő jogszabálytervezeteket,

n)20 tevékenységéről évente átfogó jelentést készít a vízvédelemért felelős miniszter számára.

7. § A BM OKF – a katasztrófavédelmi igazgatóság középirányító szerveként – a vízminőség-védelmi, kármegelőzési és kárelhárítási feladatok ellátása tekintetében koordinálja

a)21 a Kvt.-ben és a vízvédelmet érintő jogszabályokban – kiemelten a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben, a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben – meghatározott feladatok végrehajtását, továbbá

b) a társszervekkel és az illetékes kormányhivatalokkal való kapcsolattartást az általuk környezetvédelmi igazgatási szervként működtetett regionális laboratóriumok igénybevételére vonatkozóan.

6. A katasztrófavédelmi igazgatóság vízvédelmi igazgatási feladatai

8. § A katasztrófavédelmi igazgatóság

a) összegyűjti, ellenőrzi, értékeli és az OKIR rendelkezésére bocsátja az annak működéséhez szükséges – a vízvédelmi feladatkörével összefüggő – adatokat, továbbá együttműködik más ellenőrző és információs rendszerek működtetőivel,

b) végzi a kibocsátásokkal, terhelésekkel kapcsolatos adatbázisok kezelését, közreműködik az adatok elemzésében, az adatbázis fejlesztésében,

c) közreműködik a szennyezés csökkentési feladatok ellátásában, akcióprogramok megvalósításában,

d) összegyűjti és nyilvántartja a települési önkormányzatok által végzett, a település közigazgatási területén lévő felszín alatti víz mennyiségi és minőségi állapotára kiterjedő monitoring eredményeket,

e) közreműködik az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet szerint a környezeti vizsgálati eljárásban és véleményezi a környezeti értékelést,

f) kapcsolatot tart a vízminőség-védelmi, kármegelőzési és kárelhárítási feladatok ellátása során a társszervekkel, és kiemelten az illetékes kormányhivatallal az általa, környezetvédelmi igazgatási szervként működtetett regionális laboratóriumok igénybevételére vonatkozóan,

g) a kiemelt üdülőterületekre vonatkozó vízminőség-védelmi információs rendszert üzemeltethet,

h) együttműködik a vízügyi igazgatósággal a vízvédelmi igazgatási feladatai ellátása során,

i)22 közreműködik a VKI végrehajtásához kapcsolódó vízvédelmi vonatkozású feladatokban,

j)23 szakterülete vonatkozásában közreműködik az Espoo-i Egyezmény és a hatásvizsgálati irányelv szerinti nemzetközi eljárásokban,

k)24 közreműködik a két- és többoldalú nemzetközi együttműködések vízvédelmi feladatainak végrehajtásában,

l)25 végrehajtja a Kvt.-ben és a vízvédelmet érintő jogszabályokban – kiemelten a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendeletben, a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendeletben és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben – meghatározott feladatokat.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §26

11. §27

12. § Ez a rendelet

a) a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, 2007. március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint

c) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d)28 a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló, 2004. április 21-i 2004/35/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez29

1

Az 1. § (1) bekezdés d) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 224. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 4. § h) pontja a 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § v) pontját a 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 825/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 37. §-a szerint módosított szöveg.

9

A 4/A. §-t az 576/2021. (X. 12.) Korm. rendelet 3. §-a iktatta be.

11

Az 5. § e) pontja a 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § a) pontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 224. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 6. § b) pontja a 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. § j) pontját a 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 11. § c) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 7. § a) pontja a 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

22

A 8. § i) pontját a 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be, szövege a 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 11. § d) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 8. § j) pontját a 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

24

A 8. § k) pontját a 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 17. §-a iktatta be.

25

A 8. § l) pontját a 195/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

26

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 10–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 12. § d) pontját a 289/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 18. §-a iktatta be.

29

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére