• Tartalom

37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet

37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet

egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2015.07.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdésének 5. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 49. § c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 5. pontjában,

a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 5., 7. és 11. pontjában,

az 5. és a 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,

a 7. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,

a 8. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 9. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,

a 10. alcím tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a)–d) pontjában,

a 31. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazó rendelkezés alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről szóló
86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet módosítása

1. § Az egyes földgázipari vállalkozások adatszolgáltatásainak rendjéről szóló 86/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg,

b) 2. számú melléklet címében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg

lép.

2. A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló
20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosítása

2. § A kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-ában a „Magyar Energia Hivatalra” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalra” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R1. 9. § (2) bekezdés a) pontja.

3. A földgáz hatósági áraival kapcsolatos árfelülvizsgálati eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről szóló 46/2004. (IV. 16.) GKM rendelet módosítása

4. § A földgáz hatósági áraival kapcsolatos árfelülvizsgálati eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről szóló 46/2004. (IV. 16.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

4. A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet módosítása

5. § A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

5. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló
29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosítása

6. § A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása

7. § Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 141/A. § (1)–(3) bekezdése alapján a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező, egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező kereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) által az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendő földgázforrás árát és mennyiségét – a földgáztárolóból és a nem földgáztárolóból származó mennyiségek szerinti bontásban –, továbbá a feleket a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás ára a tárolóból és nem tárolóból származó import földgáz – a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: árképzési rendelet) szerinti, a földgáz aktuális ára és a tárolói készletérték alapján meghatározott – indokolt költségének, a hazai termelésű földgáz, a mobilgáz-finanszírozás és a nagykereskedelmi árrés indokolt költségének figyelembevételével, a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendeletben (a továbbiakban: árrendelet) szereplő, az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak mértéke alapján kerül meghatározásra.
(3) A GET 141/A. § szerinti földgáz-értékesítés esetén a volt közüzemi nagykereskedő jogosult a földgázforrás árán túlmenően érvényesíteni a szállítás és a tárolás díját.”

8. § Az R3. a következő 2/C. §-sal egészül ki.

2/C. § (1) A GET 141/J. § (1) bekezdése alapján a volt közüzemi nagykereskedő által vételre felajánlott és a GET 141/J. § (3) bekezdése szerinti szerződés keretében az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendő földgázforrás mennyiségét és árának mennyiségarányos díjelemét, továbbá a feleket a 11. melléklet tartalmazza. A 11. melléklet szerinti földgázforrás mennyiségarányos díjeleme tartalmazza a nagykereskedői árrés, a mobilgáz-finanszírozás és a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt mértékét, valamint az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak mértéke alapján meghatározott földgáz árát.
(2) A 11. mellékletben szereplő földgázmennyiség átvételéhez kapcsolódóan felmerülő, nem mennyiségarányos díjelem mértékét a 12. melléklet tartalmazza. A nem mennyiségarányos díjelem tartalmazza az egyetemes szolgáltató által a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak – rendszerhasználati díjvisszatérítéssel csökkentett – mértékét. A nem mennyiségarányos díjelemet a GET 141/J. § alapján megkötött szerződésben szereplő, a szállítói exit pontokra szerződött órai csúcskapacitások összege után kell megfizetni, havi egyenlő részletekben.
(3) Az (1) bekezdés szerint értékesített földgázra vonatkozóan a volt közüzemi nagykereskedő a 11. és 12. mellékletekben meghatározott földgázforrás árán felül csak a szagosítási díjat, a 4. § (6b)–(6c) bekezdések szerinti pótdíjat és díjat, valamint a vámokat, az adókat, az illetékeket, a szerződés szerinti pótdíjakat és szerződésszegési következményeket jogosult érvényesíteni.
(4) A GET 141/J. § szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek megadni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.”

9. § Az R3. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből termelt földgáz (a továbbiakban: hazai termelésű földgáz) mennyiségét, annak a GET 107/B. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb árát, valamint az igénybevételre jogosult feleket a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A hazai termelésű földgázt termelő (a továbbiakban: termelő) a GET 141/I. §-a alapján értékesített földgáz mennyiséget – műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma esetét kivéve – az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből köteles átadni a GET 141/I. § (1) bekezdés alapján létrejött szerződésben – a műszaki üzemi terv elvárásait és a bánya-technológiai korlátokat figyelembe véve – meghatározott, földgázmennyiségre vonatkozó rugalmassági szabályok figyelembevételével.
(3) A mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma, továbbá a rugalmassági szabályok alkalmazása esetén a földgázt más forrásból kell átadni, amely mennyiségre nem vonatkozik a GET 103. § (2) bekezdés szerinti hatósági ár. A műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását a bányafelügyeletnek igazolnia kell, a bányafelügyelet az igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére megküldi.
(4) Amennyiben a termelő nem tudja a 3. mellékletben foglalt földgáz mennyiséget az adott időszakban az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből átadni, a más forrásból származó, nem hatósági áron átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget a Hivatal az árszabályozás során a negyedévet követő negyedik negyedév végéig ugyanezen forrás árában figyelembe veszi.
(5) A hazai termelésű földgáz legalacsonyabb súlyozott éves átlagárára vonatkozó, a GET 141/I. § (8) bekezdése szerinti előírással összhangban a hazai termelésű földgáz átlagárában kizárólag a (4) bekezdés szerinti jogcímen keletkező többletköltség számolható el veszteségként.
(6) A (4) bekezdés szerinti többletköltség Hivatal által elismert mértékéről, valamint a veszteség-elszámolásnak az érintett elszámolási időszakokban jelentkező számszakilag bemutatott adatairól a Hivatal tájékoztatja a termelőt és a volt közüzemi nagykereskedőt.”

10. § Az R3. a következő 3/D. §-sal egészül ki:

3/D. § (1) A földgázforrás 11. melléklet szerinti árai, valamint a 12. melléklet szerinti rendszerhasználati kapacitás díjai a tárolóból és nem tárolóból származó import földgáz – az árképzési rendelet szerinti, a földgáz aktuális ára és a tárolói készletérték alapján meghatározott – indokolt költségének, a hazai termelésű földgáz, a szállítás, a tárolás, a mobilgáz-finanszírozás és a nagykereskedelmi árrés indokolt költségének figyelembevételével, az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak mértéke alapján kerülnek meghatározásra.
(2) A Hivatal az árelőkészítés során a 2/C. § szerinti földgázforrás árán – beleértve az (1) bekezdés szerinti árelemeket –, az indokolt mértékhez képest a volt közüzemi nagykereskedőnél vagy az egyetemes szolgáltatóknál képződő többlet vagy veszteség értékét figyelembe veszi.”

11. § Az R3. 4. §-a a következő (6a)–(6d) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Ha a GET 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, a (10) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak ára a földgázforrás árának – a 11. mellékletben szereplő – mennyiségarányos díjelemével egyezik meg.
(6b) Ha a (6a) bekezdés szerinti, többlet földgáz mennyisége több, mint 15%-kal meghaladja a (10) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiséget, a 15% fölötti rész ára a 11. mellékletben feltüntetett, az adott egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 150%-a.
(6c) Ha a GET 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató a (10) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiség kevesebb, mint 85%-át veszi át, akkor az átvett mennyiség és a bejelentett mennyiség 85%-a közötti földgázmennyiség mértékéig köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetni a 11. mellékletben feltüntetett, az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 50%-át.
(6d) 2015. IV. negyedévében 1069 negyedéves napfok számot, 2016. I. negyedévében 1414 negyedéves napfok számot meghaladó hideg esetén az egyetemes szolgáltató mentesül a (6b) bekezdés szerinti felár megfizetése alól. Az adott negyedévre vonatkozó napfok szám meghatározása – jelen § vonatkozásában – az Országos Meteorológiai Szolgálat Budapest-Lőrinc ponton mért gáznapi középhőmérsékletek számtani átlaga alapján történik 16 °C-os küszöbhőmérsékletre.”

12. § Az R3. 4. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:

„(10a) A (10) bekezdés szerint bejelentett negyedéves mennyiség a GET 141/J. § szerinti felajánlásból történő vásárlás esetén legfeljebb 5%-kal térhet el a 2/C. § (4) bekezdés szerint az adott negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségektől.”

13. § Az R3. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Ha olyan földgázforrásból történik tényleges átvétel az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendelet hatálybalépéséig, amely földgázforrásra vonatkozóan a 2–3., 10. és 11. mellékletek nem tartalmaznak árat, a földgáz ára az árképzési rendelet 1. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes földgáz aktuális árával egyezik meg.
(3) Ha az e § alapján átvett földgázforrás árán az egyetemes szolgáltatónak vagy a volt közüzemi nagykereskedőnek többlete vagy vesztesége keletkezik, annak indokolt mértékét az árszabályozás során a Hivatal a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembe veszi.”

14. § Az R3. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A hatósági árszabályozás során a 2. mellékletben meghatározott földgázárak esetében az árrendeletben megállapított Ft/USD, valamint Ft/EUR árfolyamok kerülnek alkalmazásra.”

15. § Az R3. 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően a hazai termelésből – műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma miatt – nem hatósági áron átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget, valamint veszteség-elszámolást a Hivatal az árszabályozás során figyelembe veszi.”

16. § (1) Az R3. 2. mellékletének helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az R3. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) Az R3. 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) Az R3. 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) Az R3. a 6. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.

(6) Az R3. a 7. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

17. § Az R3.

a) 3/B. §-ában a „9. és 10.” szövegrészek helyébe az „a 10. és a 11.” szöveg,

b) 3/C. §-ában a „2. melléklet 2. pontjában” szövegrész helyébe a „2. mellékletben” szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében a „2. melléklet 1. és 2. pontjában, valamint a 9. mellékletben” szövegrészek helyébe a „2. és a 11. mellékletben” szöveg,

d) 4. § (4) bekezdésében „a 3–4. mellékletekben” szövegrészek helyébe az „a 3. mellékletben” szöveg,

e) 4. § (6) bekezdésében az „Amennyiben az egyetemes szolgáltató” szövegrész helyébe az „Amennyiben a GET 141/A. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató” szöveg,

f) a 4. § (7) bekezdésében, a „2., 4. vagy a 9.” szövegrész helyébe a „2.” szöveg, a „tényadatok szerint többletbevételre” szövegrész helyébe a „tényadatok szerint, az indokolt költségekhez képest többletbevételre” szöveg,

g) 4. § (8) és (9) bekezdésében a „2–4. és 9. mellékletben” szövegrészek helyébe „2–3. és a 11. mellékletben” szöveg,

h) 5. § (1) bekezdésében a „2–5., 9. és 10.” szövegrész helyébe a „2–3., a 10. és a 11.” szöveg

lép.

18. § Hatályát veszti az R3.

c) 4. § (4) bekezdésében a „vagy az egyetemes szolgáltató” szövegrész,

d) 4. § (5) bekezdésében a „vagy a 4.” szövegrész,

e) 4. § (6) bekezdésében a „ , nem földgáztárolóból származó, a volt közüzemi nagykereskedő által a nem hazai termelésből beszerzett” szövegrész,

g) 8. §-a,

7. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

19. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 8. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

8. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

20. § A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

21. § Az R4. 4. §-ában a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

9. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

22. § A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

23. § Az R5. 3. § (6) bekezdésében a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

10. Az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról szóló 45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet módosítása

24. § Az energiapolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről és a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet módosításáról szóló 45/2012. (VIII. 2.) NFM rendelet 1. §-ában a „Magyar Energia Hivatal” szövegrész helyébe a „Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal” szöveg lép.

11. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet módosítása

25. § A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzatról szóló 9/2013. (III. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a bányafelügyelet hatósági felügyelete alá tartozó tevékenység végzése során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos baleset bejelentésére és vizsgálatára.
(2) Az 5a. alcím hatálya a Magyarországon bejegyzett és az Európai Unió határain kívül engedélyesként vagy üzemeltetőként tengeri olaj- és gázipari tevékenységet folytató természetes vagy jogi személyekre (a továbbiakban: tengeri olaj- és gázipari engedélyes) terjed ki.”

26. § Az R6. a következő 5a. alcímmel egészül ki:

„5a. Jelentéstétel tengeri olaj- és gázipari tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavarról
9/A. § (1) A tengeri olaj- és gázipari engedélyes az 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete szerinti jelentést készít azon súlyos üzemzavar körülményeiről, amelyben érintett volt.
(2) A jelentést a tengeri olaj- és gázipari engedélyes a súlyos üzemzavar időpontjától számított 10 munkanapon belül megküldi az MBFH-nak, amely azt továbbítja az Európai Bizottság felé.
(3) A tengeri olaj- és gázipari engedélyesek március 31-ig megküldik az MBFH-nak az 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében meghatározott információkat, amelyeket az MBFH honlapján a jelentéstételi időszakot követő év június 1-jéig az 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklete szerinti formátumban közzéteszi.”

27. § Az R6. a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § (1) Ez a rendelet a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. június 12-i 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 20. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a súlyos veszélyt jelző mutatókra vonatkozó információknak a tengeri olaj- és gázipari létesítmények üzemeltetői és tulajdonosai által történő megosztására szolgáló egységes formátum, valamint a súlyos veszélyt jelző mutatók tagállamok által történő közzétételére szolgáló egységes formátum meghatározásáról szóló, 2014. október 13-i 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

28. § Az R6. 3. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal” szövegrész helyébe az „a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH)” szöveg lép.

12. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

30. § (1) E rendelet 2. §-a a kőolaj- és a kőolajtermék-ellátás nehézségei esetén a primer energiahordozók felhasználásának csökkentésére vonatkozó közösségi célkitűzés meghatározásáról szóló 77/706/EGK határozat, valamint a 77/706/EGK határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 79/639/EGK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. április 20-i 2015/632 tanácsi határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 11. alcíme a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. június 12-i 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) E rendelet 11. alcíme a súlyos veszélyt jelző mutatókra vonatkozó információknak a tengeri olaj- és gázipari létesítmények üzemeltetői és tulajdonosai által történő megosztására szolgáló egységes formátum, valamint a súlyos veszélyt jelző mutatók tagállamok által történő közzétételére szolgáló egységes formátum meghatározásáról szóló, 2014. október 13-i 1112/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

31. § Hatályát veszti

a) a villamosenergia-elosztás és -átvitel, a rendszerirányítás és a rendszerszintű szolgáltatások hatósági díjainak középtávú szabályozásáról szóló 5/2005. (I. 21.) GKM rendelet,

b) a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedelmi engedélyesnél felmerült bevételi hiány megtérítésének részletes szabályairól szóló 27/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet,

c) a távhőszolgáltatás csatlakozási díjának és a lakossági távhőszolgáltatás díjának, valamint a hőenergia távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben alkalmazott árának meghatározása során figyelembe veendő szempontokról, és a Magyar Energia Hivatal által lefolytatott eljárásban kötelezően benyújtandó adatok köréről szóló 36/2009. (VII. 22.) KHEM rendelet.

1. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez

1. Az R2. 3. melléklet táblázata B:2 mezőjében a „133,6” szövegrész helyébe a „158,74” szöveg lép.
2. Az R2. 3. melléklet táblázata C:2 mezőjében a „69” szövegrész helyébe a „75,35” szöveg lép.

2. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2015. harmadik negyedévre, valamint a felek köre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

 

A

B

C

D

1.

Szerződött egyetemes szolgáltató

Nem földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(MJ)

Földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége
(MJ)

Földgázforrás ára
(forint/MJ)

2.

Főgáz Zrt.

1 422 283 993

1,786

3. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez

1. Az R3. 3. melléklet címében a „második” szövegrész helyébe a „harmadik” szöveg lép.
2. Az R3. 3. melléklet táblázatának B:2 mezőjében a „3086” szövegrész helyébe a „7563” szöveg lép.

4. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez

1. Az R3. 8. melléklet címében a „második” szövegrész helyébe a „harmadik” szöveg lép.
2. Hatályát veszti az R3. 8. melléklet táblázatának B:1 mezőjében a „0,203” szövegrész.

5. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez

1. Az R3. 10. melléklet címében a „második” szövegrész helyébe a „harmadik” szöveg lép.
2. Hatályát veszti az R3. 10. melléklet táblázata A:2 mezőjében a „380” szövegrész.
3. Hatályát veszti az R3. 10. melléklet táblázata B:2 mezőjében az „1,744” szövegrész.

6. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez

A 2/C. § szerinti földgázforrás (1) bekezdés szerinti ára 2015. harmadik negyedévre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

 

A

B

C

1.

Szerződött egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége
(MJ)

Földgázforrás mennyiségarányos díja
(forint/MJ)

2.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

1 221 965 665

1,776

3.

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

1 513 599 867

2,060

4.

Tigáz Zrt.

2 624 774 652

2,127

5.

OERG Kft.

365 000

2,277

7. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez

A 2/C. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási költségek 2015. harmadik negyedévre

 

A

B

1.

Szerződött egyetemes szolgáltató

Az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási
és tárolási kapacitásdíjak
(Ft/(MJ/h)/év)

2.

E.ON Energiaszolgáltató Kft.

554,86

3.

GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.

516,73

4.

Tigáz Zrt.

533,94

5.

OERG Kft.

464,08

8. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez

1. Az R4. 1. melléklet táblázata
a) B:6 mezőjében,
b) B:7 mezőjében,
c) B:35 mezőjében,
d) B:37 mezőjében,
e) B:38 mezőjében,
f) B:40 mezőjében,
g) B:45 mezőjében,
h) B:47 mezőjében,
i) B:49 mezőjében,
j) B:55 mezőjében,
k) B:71 mezőjében,
l) B:80 mezőjében,
m) B:83 mezőjében,
n) B:89 mezőjében
a „Dalkia Energia Zrt.” szövegrész helyébe a „Veolia Energia Magyarország Zrt.” szöveg lép.
2. Az R4. 1. melléklet táblázata C:7 mezőjében a „BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe a „BTG Településgazdálkodási Nonprofit Kft.” szöveg lép.
3. Az R4. 1. melléklet táblázata B:13 mezőjében a „Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság” szövegrész helyébe az „Országos Rendőr-főkapitányság” szöveg lép.
4. Az R4. 1. melléklet táblázata B:57 mezőjében és B:67 mezőjében a „Perkons Kft.” szövegrész helyébe a „Perkons DHÖ Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.” szöveg lép.
5. Az R4. 1. melléklet táblázata C:67 és C:69 mezőjében a „Cothec Kft.” szövegrész helyébe a „Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.” szöveg lép.

9. melléklet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelethez

1. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat
a) B:3 mezőjében,
b) B:13 mezőjében,
c) B:17 mezőjében,
d) B:24 mezőjében,
e) B:103 mezőjében
a „Dalkia Energia Zrt.” szövegrész helyébe a „Veolia Energia Magyarország Zrt.” szöveg lép.
2. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat B:11 mezőjében a „BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe a „BTG Településgazdálkodási Nonprofit Kft.” szöveg lép.
3. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat B:36 mezőjében a „Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.” szövegrész helyébe a „Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.” szöveg lép.
4. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat B:43 mezőjében a „Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft.” szöveg lép.
5. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat B:44 mezőjében a „Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.” szövegrész helyébe a „Perkons DHÖ Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.” szöveg lép.
6. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat
a) B:57 mezőjében,
b) B:73 mezőjében,
c) B:76 mezőjében
a „Cothec Kft.” szövegrész helyébe a „Cothec Energetikai Üzemeltető Kft.” szöveg lép.
7. Az R5. 1. melléklet 1. táblázat B:94 mezőjében a „Városgazdálkodási Kft.” szövegrész helyébe a „Tapolcai Városgazdálkodási Kft.” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére