• Tartalom

373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet

a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2015.12.03.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában,

a 2. §, az 5. § (3) bekezdése, a 6. § és a 3. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. és 27. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6., 13., 17. és 27. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Liget Budapest projekt keretében)

b) a Budapest XIV. kerület, 29732/1 helyrajzi számú ingatlanon, valamint”

(megvalósuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.)

2. § Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Kormány az (1) bekezdés b) pontja szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban
a) eljáró hatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki,
b) eljáró szakhatóságként a 3. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.”

3. § Az R. 3. §-a a következő (3)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokkal összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beruházások szerinti földrészleteken lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlásáról 2019. december 31. napjáig kell gondoskodni, azzal, hogy a kivágott fák és cserjék pótlásának várható időpontját a kérelemben fel kell tüntetni.
(4) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt beruházásokra vonatkozó településrendezési eszköz módosítása során az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése, 7. § (3) bekezdése, valamint 8. § (3a) bekezdése szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.
(5) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: OTÉK) a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az OTÉK 4. számú melléklet 7. pontjában szereplő 50 m2 nettó alapterület helyett 100 m2 nettó alapterületet kell figyelembe venni,
b) az építési engedélyezési eljárás, valamint a használatbavételi engedélyezési eljárás során a rendeltetésszerű használathoz a személygépkocsik elhelyezését legkésőbb 2019. december 31. napjáig kell kialakítani, és
c) az építési és a használatbavételi engedélyezési eljárás során az építési és a használatbavételi engedélyben meghatározott zöldfelület kialakítására vonatkozó határidőt 2019. december 31. napjában kell meghatározni.
(6) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházással érintett ingatlanon a beruházással összefüggő felvonulási építmény, valamint legfeljebb bruttó 200 m2 alapterületű meghatározott ideig fennálló építmény az OTÉK előírásainak figyelembevétele és építési engedély nélkül építhető, azzal, hogy ezen építmények lebontása kártalanítási igény nélkül legkésőbb 2019. augusztus 20. napjáig kötelező.
(7) Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanra tervezett építési tevékenység engedélyezésekor a beépítési és zöldfelületi mutatók számítása során a (6) bekezdésben meghatározott építményeket figyelmen kívül kell hagyni.
(8) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlanon – az egyedileg védett építmények (műemlék, helyi egyedi védelem) kivételével – bontási tevékenység bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető tevékenység, azzal, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.”

4. § Az R. a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § E rendeletnek a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról, valamint az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

6. § Az R. 1. § (3) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárásokban” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárásokban – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. § Hatályát veszti az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet.

1. melléklet a 373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez

A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű ügyek
1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
4. természetvédelmi hatósági eljárások,
5. útügyi hatósági eljárások,
6. vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
8. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
9. az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,
10. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. területrendezési hatósági eljárások,
21. fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,
22. az 1–21. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”

2. melléklet a 373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott beruházások megvalósításához szükséges hatósági eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

E

1

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

2

Liget Budapest projekt beruházásai

Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számú ingatlan

a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3

 

 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

4

 

 

útügyi hatósági eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5

 

 

vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6

 

 

az ágazati jogszabály alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok műszaki biztonsági hatósági feladat- és hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

7

 

 

hírközlési hatósági eljárások

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

8

 

 

telekalakításra irányuló, földmérési, ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások

Budapesti Főváros Kormányhivatala
XIV. Kerületi Hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

9

 

 

talajvédelmi hatósági eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10

 

 

tűzvédelmi hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

11

 

 

bányahatósági engedélyezési eljárások

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

12

 

 

fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

13

 

 

üzletek, kávézók, éttermek és kereskedelmi egységek működési engedélyezésére irányuló eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala
V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

14

 

 

azok a 2–13. sorban nem szereplő további hatósági engedélyezési eljárások, amelyek
az 1. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú hatóságként kijelölt hatóság

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint másodfokú hatóságként kijelölt hatóság

3. melléklet a 373/2015. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1

Szakhatósági közreműködés tárgyköre

Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2

Építésügy

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

3

A településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelőség vizsgálata

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

4

Környezetvédelem, természetvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5

Vízügy, vízvédelem

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6

Katasztrófavédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

7

Tűzvédelem

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

8

Örökségvédelem

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala

9

Közlekedés: közút

Budapest Főváros Kormányhivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

10

Közlekedés: vasút

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

11

Talajvédelem

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

12

Egészségügy

Budapest Főváros Kormányhivatala

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13

Hírközlés

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

14

Műszaki biztonság

Budapest Főváros Kormányhivatala

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

15

Élelmiszer-biztonság

Pest Megyei Kormányhivatal

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16

Földtan

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

17

Bányászat

Pest Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

18

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetője

honvédelemért felelős miniszter

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére