• Tartalom

375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelet

375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelet

a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet, valamint a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény 6. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet 7/A–7/C. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7/A. § (1) A hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtés végrehajtásáért felelős tagja az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: OSAP) meghatározott egyes adatgyűjtésekhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus úton történő teljesítéséhez informatikai rendszert működtet (a továbbiakban: Rendszer).
(2) A Rendszer használatának feltétele, hogy az adatszolgáltató vagy az adatszolgáltatásra általa felhatalmazott szervezet (a továbbiakban: adatbenyújtó) a Rendszerben elektronikus úton regisztráljon.
7/B. § (1) A Rendszerben kitöltött kérdőíven megjelölt adatokat az adatszolgáltatón kívül csak a hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtés végrehajtásáért felelős tagja és a részére adatfeldolgozást végző szerv ismerheti meg.
(2) A Rendszer rögzíti és visszaigazolja a kérdőív beküldési időpontját, amely egyben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének időpontja.
7/C. § (1) Amennyiben a Rendszerben üzemzavar történik, a hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtés végrehajtásáért felelős tagja az üzemzavarról, és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé a saját honlapján.
(2) Amennyiben a Rendszer működése karbantartás miatt szünetel, a karbantartás tényéről a Rendszer nyitólapján üzenetet kell megjeleníteni, a karbantartás tervezett időpontját megelőző legalább nyolcadik naptól a karbantartás befejezéséig.”

2. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.”

3. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adatgyűjtések 1–13. mellékletben meghatározott adatszolgáltatói körén belül az egyes adatszolgáltatók kijelölését a hivatalos statisztikai szolgálat adatgyűjtés végrehajtásáért felelős tagja jogosult elvégezni.”

4. § A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2015. évre, mint tárgyévre vonatkozó, 2016-ban teljesítendő közvetlen adatgyűjtéseket és statisztikai célú adatátvételeket – kivéve a 1206, 1122, 1373, 1375, 1694, 2120, 2350 nyilvántartási számú adatgyűjtéseket – e rendelet 2015. december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni, azzal, hogy a 1122 nyilvántartási számú adatgyűjtés beérkezési határideje 2016. június 1. és a 1373, 1375, 1694 nyilvántartási számú adatgyűjtések 2015. tárgyévre nem tartoznak az ELEKTRA körbe.”

5. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

6. § A népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. § Ez a rendelet a 16. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja, illetve a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

2. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

3. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

4. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

5. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

6. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

7. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

8. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

9. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

10. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

11. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

12. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

13. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

14. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

15. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez


A Tv. 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjában felsorolt adatkörök adattartalma

Adatkör

Adattartalom

A természetes személyekre vonatkozóan

nem

férfi, nő

születési idő

születési év, hónap, nap

állampolgárság

állampolgárság

lakóhely

tényleges (életvitelszerűen használt) lakóhely települése, bejelentett lakóhely, tartózkodási hely, nem bejelentett lakcím települése (ha az nem egyezik meg a tényleges lakóhely címével), külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése, születéskori tényleges lakóhely települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése, előző tényleges lakóhely települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése, a jelenlegi tényleges lakóhelyre költözés ideje, korábbi külföldi tényleges lakóhely országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése, a költözés ideje

a lakáshasználat jogcíme

lakáshasználat jogcíme (tulajdonos vagy rokona, bérlő vagy rokona, albérlő stb.)

családi állapot

törvényes családi állapot

családi állás

családban, háztartásban betöltött szerep (pl. férj, feleség, élettárs, gyermek, egyedülálló), házas családi állapotú, valamint élettársi kapcsolatban élő személy esetén: házastársával, élettársával együtt vagy tőle külön él, együttélés esetén a házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítésének éve, hónapja

élve született gyermekek

élve született gyermekek száma, élve született gyermekek születési éve, hónapja

iskolába járás

iskolába, óvodába, bölcsődébe járás, az iskola típusa, képzés formája, bölcsőde, óvoda, iskola települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése

iskolai és szakmai végzettség

az egyes iskolatípusokban elvégzett évfolyamok száma, legmagasabb befejezett iskolai végzettség szintje, megszerzett képzettségek, megszerzés éve, formája

nyelvismeret

anyanyelven kívül beszélt nyelv

gazdasági aktivitás

gazdasági aktivitás kategóriái (pl. dolgozik, munkanélküli, nyugdíjas), munkavégzés az eszmei időpontot megelőző héten, nem dolgozónál az utolsó munkavégzés éve, hónapja, munkakeresés, munkába állás

foglalkozás

foglalkozás, munkakör, foglalkoztatási forma, beosztottak, alkalmazottak száma
(létszám-kategóriák szerint)

munkáltató és munkahely

munkáltató/vállalkozás megnevezése vagy tevékenységének részletes leírása, munkáltató/vállalkozás jellemző tevékenysége, munkahely települése, külföld esetén országa, EU-tagországban és Magyarországgal szomszédos országban települése

nemzetiség

nemzetiséghez tartozás

anyanyelv

anyanyelv

a családi, baráti közösségben beszélt nyelv

a családi, baráti közösségben beszélt nyelv

egészségi állapot

tartós betegség megléte, tevékenység, amelyben a tartós betegség akadályozza

fogyatékosság

fogyatékosság típusa (pl. mozgássérült, értelmi fogyatékos, látássérült), tevékenység, amelyben a fogyatékosság akadályozza, legsúlyosabb fogyatékosság kezdete

A lakásokra vonatkozóan

cím

a lakás pontos címe (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám/helyrajzi szám, épület, lépcsőház, emelet, ajtószám)

rendeltetés (típus)

a lakóegységet magában foglaló épület típusa (családi ház, négy- vagy többlakásos lakóépület, üdülőépület, egyéb), lakóegység típusa (lakás, üdülő, egyéb), lakáshasználat formája, rendszeressége, a lakásban lakó személyek, háztartások száma

építési év

építési időszak

felújítás és korszerűsítés

az elmúlt időszakban történt felújítás és korszerűsítés

falazat

tartószerkezeti falak anyaga

tulajdoni jelleg

tulajdonosi forma

helyiségeik száma

helyiségek típusa, száma

alapterület

lakás teljes alapterülete

kommunális ellátottság

vízellátás formája, szennyvízelvezetés formája

felszereltség

fűtés módja, fűtési energia

Az intézetekre vonatkozóan

cím

intézet pontos címe, megnevezése

rendeltetés

rendeltetés (pl. gyermekotthon, idősek otthona)

a férőhelyek száma

engedélyezett férőhelyek száma, működő férőhelyek száma, igénybe vett férőhelyek száma


16. melléklet a 375/2015. (XII. 3.) Korm. rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére