• Tartalom

383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdésének 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„12. épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 10. pontjában meghatározottak szerinti fogalom,”

(2) Az R. 2. §-a a következő 16. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„16. építmény: a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett út, híd, komp- és révátkelőhely, ár- és belvízvédelmi vízi létesítmény, közmű és annak műtárgyai, pince, amennyiben megfelel az Étv. 2. § 8. pontjában meghatározottaknak.”

2. § Az R. 2/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A helyi önkormányzat támogatást igényelhet)

b) – a biztosításból vagy egyéb módon megtérülő károk figyelembevételével – a helyi önkormányzat tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló vagy helyi önkormányzat által törvény alapján kötelezően működtetett épületet, építményt, partfalat vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében és az állam tulajdonában lévő kötelező önkormányzati feladatok ellátását szolgáló épületet sújtó, előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott károk helyreállításának részbeni támogatására,”

3. § Az R. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal által összehívott és koordinált bizottság helyszíni vizsgálatot végez (a továbbiakban: előzetes helyszíni vizsgálat). Az előzetes helyszíni vizsgálatot végző bizottság tagja a fővárosi és megyei kormányhivatal és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője, továbbá szükség szerint a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal felkérése alapján
a) ár- vagy belvíz elleni védekezés, ár- és belvízvédelmi vízi létesítmény károsodása esetén a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes vízügyi igazgatóság,
b) utakban, kompokban, hidakban keletkezett károk esetében a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ,
c) kulturális örökség védett elemei esetén az örökségvédelmi feladatkörben érintett illetékes elsőfokú hatóság
képviselője.”

4. § Az R. 3/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatási előlegről a miniszter az ebr42 rendszerben elektronikus támogatói okiratot állít ki.”

5. § Az R. 3/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a helyi önkormányzat
a) a 4. § (1) bekezdés szerinti határidő lejártáig a pályázatot nem nyújtotta be vagy
b) a pályázat a 4. § (2) bekezdése szerinti vizsgálatot követően a kincstár által nem került továbbításra a miniszter részére
a kincstár a folyósított előlegre vonatkozó visszafizetési kötelezettségről a 4. § (1) bekezdése szerinti határidő lejártától számított 14 napon belül értesíti a helyi önkormányzatot és a minisztert.
(6a) Ha a helyi önkormányzat a támogatási előlegről lemondott, a már folyósításra került támogatási előleget 4. § (1) bekezdése szerinti határidő lejártát követő 7 napon belül köteles visszafizetni.
(6b) Ha a pályázat a 7. § (1) bekezdés szerint a miniszter által elutasításra került, a támogatói okirat visszavonásáról szóló értesítést elektronikus úton küldi meg a helyi önkormányzatnak, a kincstár értesítésével egyidejűleg, mely alapján a kincstár az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 99. § (2) bekezdése szerinti fizetési felszólítást küld a helyi önkormányzatnak. ”

6. § Az R. 3/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A jogosulatlanul igénybe vett előlegről a helyi önkormányzat az Ávr. 78. § (2) bekezdés b) pontjának és az Ávr. 97–99. §-ainak a változás bejelentésének módjára és az ezt követő intézkedésekre, a visszafizetésre, valamint az ügyleti és a késedelmi kamat mértékére és számítására vonatkozó rendelkezései megfelelő alkalmazásával köteles lemondani és azt ügyleti kamattal, illetőleg késedelmi kamattal együtt visszafizetni. A jogosulatlanul igénybe vett előleg visszafizetésének elmulasztása esetén a kincstár beszedési megbízást nyújt be a kötelezett fizetési számlájára.”

7. § Az R. 4. § (3) bekezdés n) pont nb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A pályázat kötelező mellékletei:

a b) pont szerinti műszaki szakértő tekintetében]

nb) a helyi önkormányzat nyilatkozata, amelyben igazolja, hogy a műszaki szakértő egyaránt független a kérelmet benyújtó helyi önkormányzattól, a helyreállítás későbbi tervezőjétől és kivitelezőjétől,”

8. § Az R. 5. §-a a következő (12a) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) A (12) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettséget a kincstár a 8/A. § (3) bekezdése szerinti eljárás keretében állapítja meg, és a 8/A. § (4) bekezdése szerinti döntésben írja elő a helyi önkormányzat részére.”

9. § Az R. 5. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Ha a helyi önkormányzatnál a támogatott védekezési, helyreállítási vagy katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások tekintetében előzetesen felszámított általános forgalmi adó merül fel, akkor a támogatás összegének fedezetet kell biztosítania a támogatottra áthárított vagy az általa fizetendő általános forgalmi adó teljes összegére nézve, kivéve, ha a támogatott a rá áthárított vagy a termék beszerzése, a szolgáltatás igénybevétele után általa fizetendő adóként megállapított általános forgalmi adó levonására jogosult.”

10. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Támogatott
a) a 2/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás esetében a 8. melléklet A) része szerinti adatlap és
aa) a Támogatott nevére és címére kiállított számlák, számlát helyettesítő egyéb bizonylatok, az elvégzett munkatételeket tartalmazó számlarészletezők,
ab) a bér és járulékok kifizetését igazoló bizonylatok, munkanapló, jelenléti ív,
ac) a saját kivitelezésben végzett védekezéshez kapcsolódó belső bizonylat és kimutatás a felmerült költségekről,
ad) a kapcsolódó vállalkozási szerződések, megrendelők, árajánlatok, valamint a teljesítés igazolása,
ae) az egyéb forrásból kapott támogatás összegéről szóló bankbizonylatok,
af) készpénzes fizetés esetén kinyomtatott pénztárnapló vagy a bankszámlakivonat hitelesített másolata a pénzfelvételről, valamint a bevételi és kiadási pénztárbizonylat,
ag) kinyomtatott banknapló és főkönyvi kivonat a kapott támogatás, a számlák, valamint azok kiegyenlítésének lekönyveléséről,
ah) a kapcsolódó fotódokumentáció elektronikusan CD lemezen vagy színes nyomatként,
ai) – ha az igénylés során nem csatolta vagy az igénylés benyújtása óta új körülmények merültek fel – biztosítással, kártérítéssel kapcsolatos dokumentumok hitelesített másolatai,
aj) a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetében az eljárás lefolytatását igazoló iratok,
b) a 2/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében a 8. melléklet A) része szerinti adatlap és
ba) az a) pont aa)–aj) alpontja szerinti dokumentum,
bb) a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv,
bc) építéssel történő helyreállítás esetén építési napló és tárgyi eszköz karton,
bd) az építésiengedély-köteles helyreállítások esetén az építési engedély és használatbavételi engedély,
be) a 4. § (3) bekezdés b) pontja szerinti szakértői vélemény és miniszteri döntés alapján elkészült kiviteli terv és annak költségvetése,
c) a 2/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás a 9. melléklet E) része szerinti adatlap és az a) pont aa), ad), af), ag) alpontja szerinti dokumentum.
Támogatott által hitelesített másolatának a kincstár és a helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részére – elektronikus úton az ebr42 rendszerben kitöltött, abból kinyomtatott adatlap és az elszámolás mellékleteinek csatolásával papír alapon – történő benyújtásával számol el.”

11. § Az R. 8. § (1) bekezdés b) pontja a következő bf) alponttal egészül ki:

[A Támogatott

a 2/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében a 8. melléklet A) része szerinti adatlap és]

bf) – ha az igénylés során nem csatolta vagy az igénylés benyújtása óta új körülmények merültek fel – biztosítással, kártérítéssel kapcsolatos dokumentumok hitelesített másolatai.”

12. § Az R. 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az elszámolás benyújtási időpontja postai kézbesítés esetén a postára adás napja, személyes kézbesítés esetén az elszámolás kincstár általi átvételének napja. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.”

13. § Az R. 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elszámolás elmulasztása esetén a kincstár a támogatás visszafizetéséről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti hatósági ellenőrzés keretében dönt. Az elszámolás benyújtására meghatározott határidők elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. Az elszámolás részbeni vagy teljes elfogadásáról, az esetleges visszafizetési kötelezettség előírásáról a kincstár dönt és az elszámolás hiánytalan benyújtását – a 8/B. § (3) bekezdése szerinti esetben a helyszíni ellenőrzést végző bizottság értesítését – követő 21 napon belül a Ket. szerinti döntésében tájékoztatja a Támogatottat. A visszafizetésre kötelezésről a kincstár tájékoztatja a minisztert. Ha a támogatás felhasználása jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű, a Támogatott a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét kamatokkal növelt mértékben fizeti vissza. Az ügyleti és a késedelmi kamat mértéke és számítása tekintetében az Ávr. 98. §-át kell megfelelően alkalmazni.”

14. § Az R. 8/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elmulasztása – kivéve a (6) bekezdésben szabályozott részletfizetési kedvezmény nyújtása – esetén a visszafizetési határidő lejártát követő tizenöt napon belül a kincstár a Támogatott fizetési számlája ellen beszedési megbízást nyújt be.”

15. § Az R.

a) 1. § (2) bekezdésében az „építményben” szövegrész helyébe az „épületben, építményben, partfalban” szöveg,

b) 2/A. § (2) bekezdés c) pontjában, 5. § (1) bekezdés a) pontjában, 6. § (1) bekezdésében a „kompok” szövegrész helyébe a „komp- és révátkelőhelyek” szöveg,

c) 3. § (6) bekezdés b) pontjában, 4. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „kompokban” szövegrész helyébe a „komp- és révátkelőhelyekben” szöveg,

d) 3. § (10) bekezdésében az „épület összedől” szövegrész helyébe az „épület, építmény összedől” szöveg,

e) 3/A. § (4) bekezdésében a „kincstár” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár)” szöveg,

f) 3. § (6a) bekezdésében, 4. § (1) bekezdés b) pontjában, 4. § (2) bekezdésében, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 3. melléklet „A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében, 5. melléklet „Vis maior pályázati adatlap” alcímében, 8. melléklet „B) UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében, 9. melléklet „B) UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében, 9. melléklet „C) PÁLYÁZATI ADATLAP a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez” alcímében a „területileg illetékes” szövegrész helyébe az „illetékes” szöveg,

g) 4. § (2) bekezdésében a „7 napon belül értesíti azt” szövegrész helyébe a „14 napon belül értesíti azt” szöveg,

h) 4. § (3) bekezdés b) pont bb) és bd) alpontjában az „építmény” szövegrész helyébe az „épület, építmény, partfal” szöveg,

i) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről” szövegrész helyébe a „kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről” szöveg,

j) 5. § (4) bekezdés c) pontjában az „építmények” szövegrész helyébe az „épületek, építmények, partfal” szöveg,

k) 5. § (7) bekezdésében a „napjától” szövegrész helyébe a „napjától, belvíz elleni védekezés esetében a másodfokú védekezési fokozat elrendelésének napjától” szöveg,

l) 6. § (1) bekezdésében a „14 napon” szövegrész helyébe a „7 napon” szöveg,

m) 7. § (1) bekezdésében a „támogatói okiratot ad ki” szövegrész helyébe „az ebr42 rendszerben elektronikus támogatói okiratot ad ki” szöveg,

n) 8. § (3) bekezdésében az „Az elszámolás” szövegrész helyébe az „A 2/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében az elszámolás” szöveg,

o) 8/A. § (2) bekezdésében a „kincstár az elszámolás” szövegrész helyébe a „kincstár a támogatás elszámolásának” szöveg,

p) 8/A. § (4) bekezdés d) pont dc) alpontjában az „az Ávr. 98. § szerinti kamatok” szövegrész helyébe az „a kamatok” szöveg,

q) 1. melléklet „A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL” alcímében a „komp helyreállítása” szövegrész helyébe a „komp- és révátkelőhelyek helyreállítása” szöveg,

r) 3. melléklet „A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében, 8. melléklet „B) UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében az „a fővárosi és megyei kormányhivatal (építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében)” szövegrész helyébe az „a fővárosi és megyei kormányhivatal (építésügyi feladatkörében)” szöveg,

s) 4. melléklet „Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ szakmai véleménye” alcímében a „kompok” szövegrész helyébe a „komp- és révátkelőhelyek” szöveg,

t) 7. melléklet „Adatlap a helyreállítási költségekhez kapcsolódó vis maior támogatás lehívásához” alcímében az 1.a és 2.a sorokban, 8. melléklet „A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz” alcímében a 9.b, 10.b, 11.b és 12.b sorokban a „komp” szövegrész helyébe a „komp- és révátkelőhely” szöveg,

u) 8. melléklet „A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz ” alcímében a „Számlaösszesítő a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz” cím alatt, 9. melléklet „C) PÁLYÁZATI ADATLAP a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez” alcímében a „Számlaösszesítő a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítésről” cím alatt, 9. melléklet „E) ADATLAP a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítésre vonatkozó beszámolóhoz” alcímében a „Katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéshez elszámolt költségek” cím alatt az „Áfa” szövegrész helyébe a „Le nem vonható áfa” szöveg,

v) 8. melléklet „A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz” alcím címében, 9. melléklet „E) ADATLAP a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítésre vonatkozó beszámolóhoz” alcím címében a „beszámolóhoz” szövegrész helyébe az „elszámoláshoz” szöveg,

w) 8. melléklet „B) UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében a 7. sorban a „Beszámoló” szövegrész helyébe „Az elszámolás” szöveg,

x) 8. melléklet „B) UTÓLAGOS HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE” alcímében a 10. sorban az „A beszámolóban” szövegrész helyébe az „Az elszámolásban” szöveg

lép.

15. § Az R.

a) 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép,

b) 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép,

c) 8. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

16. § Hatályát veszti az R.

a) 3/A. § (2) bekezdésében az „és azt telefaxon keresztül nyújtja be a miniszternek” szövegrész,

17. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító:
Vis maior pályázati adatlap

A kérelmező önkormányzat adatai:

1.

Önkormányzat neve:

2.

Önkormányzat címe:

2.a.

Település

2.b.

Irányítószám

2.c.

Utca

2.d.

Házszám

3.

Kapcsolattartó személy/pályázatkészítő:

3.a.

Telefon

3.b.

Fax

3.c.

E-mail

4.

Káreseményhez kapcsolódó adatok:

4.a.

Káresemény időpontja:

4.b.

A káresemény rövid leírása (maximum 200 karakter):

5. A káresemény helyszínének és mennyiségi mutatóinak ismertetése: adatok forintban

Sor-
szám

Vis maior esemény megnevezése (az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés, önkormányzati épület, út, híd, komp- és révátkelőhely, ár-, belvízvédelmi vízilétesítmény, pince-, partfal stb.)

Rövid leírás

Település

Utca, házszám

Hrsz.

Érintett alap-
terület
(m2, fm)

A szakértői nyilat-
kozat szerinti megvaló-
sítandó munka- feladat

Mennyiség

Egységár

Nettó

Bruttó

Számlával eddig alátá- masztva összesen bruttó

Számla sorszáma

A helyi önkor-
mányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormány-
hivatal észrevétele

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

A táblázatban maximum 10 sor vehető fel. Azonos vis maior eseményekhez kapcsolódó költségek összevonhatók egy sorba.

 

6.

Káresemény bejelentésének időpontja:

 

7.

A 3. § (6) bekezdése szerinti előzetes helyszíni vizsgálat időpontja:

 

8.

A helyreállítás megkezdésének időpontja:

 

9.

A helyreállítás tervezett befejezési időpontja:

 

10.

Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:

 

11.

Védekezési fokozat mértéke:

 

12.

Védekezés megszüntetésének időpontja:

 

A 10–12. pontok ár- vagy belvíz elleni védekezés esetén töltendők ki

 

13.

Az 5. pontban bemutatott költségek részletezése, költségelőirányzata:

 

13.a.

Helyreállítási költség:

 

13.b.

Védekezési költség:

 

14.

Az igényelt vis maior támogatás tekintetében általános forgalmi adó levonására jogosult-e (igen/nem)

 

15.

Nettó költségek összesen:

 

16.

Le nem vonható áfa:

 

17.

Bruttó költségek összesen:

 

18.

A helyreállítás/védekezés pénzügyi forrásösszetétele (vis maior támogatás nélkül)

 

18.a.

Önerő:

 

18.b.

Hitel:

 

18.c.

Biztosító kártérítése:

 

18.d.

Egyéb támogatás:

 

18.e.

Források összesen (vis maior támogatás nélkül):

 

19.

Vis maior támogatás igénylésének jogcímei

 

20.

Az 5. § (2) bekezdése a) pontjának megfelel (igen/nem)

 

21.

 

 

22.

Az 5. § (2) bekezdése c) pontjának megfelel (igen/nem)

 

23.

Az önkormányzat adósságrendezési eljárás alatt áll (igen/nem)

 

24.

Védekezési költséghez igényelt támogatás a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet kihirdetése esetén

 

25.

Védekezési költséghez igényelt támogatás vészhelyzet kihirdetése nélkül

 

26.

Védekezésre igényelt támogatás összesen (24+25. sorok összege):

 

27.

Igényelt támogatás utak, hidak, komp- és révátkelőhelyek károsodása esetén:

 

28.

Igényelt támogatás pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás esetén:

 

29.

Igényelt támogatás oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek károsodása esetén:

 

30.

Igényelt támogatás igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló feladatot szolgáló épületek károsodása esetén:

 

31.

Igényelt támogatás ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények, közmű- és műtárgyai károsodása esetén:

 

32.

Helyreállítási költségekhez igényelt támogatás összesen (27+28+29+30+31. sorok összege):

 

33.

Vis maior támogatási igény összesen (26+32. sorok összege):

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban foglaltak a valóságnak megfelelnek, teljes körűek és hitelesek. Az adatokban bekövetkezett, a védekezési munkálatok, a tervezett helyreállítási munkálatok megvalósítását akadályozó változásokról a minisztert haladéktalanul értesítem. Tudomásul veszem, hogy a pályázat elfogadása esetén a támogatás tényét a miniszter nyilvánosságra hozza.
Kelt:
P. H.

................................................................

................................................................

polgármester/elnök

jegyző

2. melléklet a 383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez

Igénylésazonosító:
Döntési adatlap

Döntés időpontja:

 

Elszámolási határidő:

 

Kérelemre módosított elszámolási határidő:

 

1.

Támogatott neve:

 

2.

Előleg (Ft):

 

Sor-
szám:

Megnevezés

Védekezés esetében

Út, híd, komp- és révátkelőhely esetében

Pince-, partfalomlás, földcsuszamlás esetében

Oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi feladatot szolgáló épületek esetében

Igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatot szolgáló épületek esetében

Ár- és belvízvédelmi vízi létesítmények, közmű és műtárgyai esetében

Helyreállítási költségekhez összesen

Összesen

3.

Támogatás (az előleg összegét tartalmazza, Ft)

4.

Támogatási mérték (%)

5.

Helyreállítási költségekhez nyújtott támogatásból előlegként utalt támogatás:

 

6.

Visszafizetendő támogatás:

 

Pályázatból elismert költségek

Sor-
szám

Vis maior esemény megnevezése

Rövid leírás

Település

Utca, házszám

Hrsz.

Érintett alapterület
(m2, fm)

A szakértői nyilatkozat szerinti megvalósítandó munkafeladat

Elismert bruttó költség
(Ft)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3. melléklet a 383/2015. (XII. 8.) Korm. rendelethez

Az R. 8. melléklet „A) Adatlap a vis maior támogatásra vonatkozó beszámolóhoz” alcíme a következő 14. ponttal egészül ki:
„14. A vis maior támogatás tekintetében általános forgalmi adó levonására jogosult-e (igen/nem)”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére