• Tartalom

387/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

387/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.12.16.

A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A (4) bekezdés szerinti kötelező bioüzemanyag-részarány mértékének számításakor a tárgyévben forgalomba hozott motorbenzin és dízelgázolaj energiatartalomban meghatározott együttes mennyiségét kell alapul venni a Büat. 1. § 2. pontjában meghatározottak szerint.”

2. § Az R. 5. § (1) bekezdésében a „(3)–(4)” szövegrész helyébe a „(3)–(4a)”, (4) bekezdésében a „2015.” szövegrész helyébe a „2018.”, (5) bekezdésében az „Az üzemanyag-forgalmazóra vonatkozó, a (3) bekezdésében meghatározott kötelező részarány” szövegrész helyébe az „A kötelező bioüzemanyag-részarány” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére