• Tartalom

389/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

389/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet

a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.12.24.

A Kormány az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény 14. § (5) bekezdés g), k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„13. honvédségi alkalmazások: a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett létesítményei, eszközei és berendezései;”

2. § A R. 3. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a Magyar Honvédség, a honvédelemért felelős miniszter közvetlen irányítása, fenntartói irányítása, valamint felügyelete alá tartozó szervezetek klímagázzal kapcsolatos tevékenységei és a honvédségi alkalmazások tekintetében az (1) és a (2) bekezdésben foglalt feladatokkal kapcsolatos hatósági jogkörben első fokon, országos illetékességgel, a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal (a továbbiakban: HM HH) vezetőjét, másodfokon a honvédelemért felelős minisztert jelöli ki.”
9/A. § (1) Az a vállalkozás, amely más személy nevében és megbízásából szervezi az alkalmazások, képesített vállalkozás vagy végfelhasználó számára történő átadását, e tevékenységét az adatbázisban való regisztrációt követően végezheti.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak az alkalmazás ténylegesen a birtokába kerül, úgy az adatbázisban nyilvántartást vezet a birtokába került alkalmazások típusonkénti mennyiségéről, a végfelhasználó felé történő átadás esetében pedig a 22. § szerinti tanúsítványról, amely adatokat köteles a birtokba vételt vagy átadást követő 8 munkanapon belül az adatbázisban is rögzíteni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti vállalkozás az alkalmazást a képesített vállalkozás vagy a végfelhasználó által a 22. § (2) bekezdés szerinti tanúsítvány (1) bekezdés szerinti vállalkozás részére történő átadását követően a végfelhasználó nevében jogosult megvásárolni.
(4) A forgalmazó az alkalmazást kizárólag akkor jogosult értékesíteni az (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak, amennyiben az (1) bekezdés szerinti vállalkozás bemutatta a megbízást és a 22. § (2) bekezdése szerint elkészített tanúsítványt. A forgalmazó köteles a dokumentum egy másolati példányát az értékesítési dokumentumok mellett megőrizni és azt a Hatóság felhívására bemutatni és átadni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak – ha az alkalmazás ténylegesen a birtokába kerül – az átvett alkalmazást a végfelhasználónak köteles átadni és felel az alkalmazás rendeltetési helyére történő biztonságos eljuttatásáért.
(6) Ha az (1) bekezdés szerinti vállalkozásnak az alkalmazás nem kerül a birtokába, az alkalmazás a megbízásában meghatározott képesített vállalkozáshoz vagy végfelhasználóhoz történő eljuttatásáért ugyanúgy felel, mintha az alkalmazás a birtokába kerülne.
9/B. § (1) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás 9/A. § (6) bekezdésében foglalt felelőssége akkor szűnik meg, ha a tevékenysége során bármilyen módon birtokába került alkalmazás a képesített vállalkozás vagy a végfelhasználó birtokaként jelenik meg az adatbázisban.
(2) Ha a 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás az alkalmazást nem a megbízásában meghatározott képesített vállalkozásnak vagy végfelhasználónak adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az alkalmazás birtoklására e rendelet szerint jogosult.
(3) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás a birtokába került alkalmazással – az adatbázis szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettséggel – rendelkezik akként, hogy a tevékenységével érintett alkalmazásról típus szerint nyilvántartást vezet.
(4) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásban az alkalmazás eredetének nyomon követhetősége céljából köteles a megbízási okirat, valamint az értékesítéshez kapcsolódó dokumentumok egy példányát öt évig megőrizni és azt az adatbázisba feltölteni.
(5) A 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozás a nyilvántartás alapján a tevékenységével kapcsolatos dokumentumokat a Hatóság felhívása esetén a Hatóság rendelkezésére bocsátja.
(6) A Hatóság a 9/A. § (1) bekezdés szerinti vállalkozástól tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet.”

4. § A R. 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A forgalmazó az értékesítéskor köteles az F-GÁZ ügyfélazonosító alatt található adatlapon tanúsítani, hogy az értékesítés megtörtént, és az adatbázisba feltölteni az értékesített termék vagy berendezés megnevezését, típusszámát, azonosítóját, a berendezésben megtalálható F-ÜHG típusát, tömegét kg-ban és szén-dioxid-egyenértékben kifejezve, valamint fajtáját, ipari megnevezését, annak hiányában kémiai nevét. A forgalmazó köteles a tanúsítvány egy másolati példányát az értékesítési dokumentumok mellett 5 évig megőrizni és azt a Hatóság felhívására bemutatni és átadni. A forgalmazó köteles az értékesítést követő 8 munkanapon belül értesíteni az értékesítés megtörténtéről a tanúsítványt kiállító képesített vállalkozást a kitöltött tanúsítvány másolatának megküldésével.”

5. § A R. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

26. § (1) Természetes személy az alábbi, F-ÜHG-t tartalmazó termékek és azzal üzemelő berendezések esetében kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (4) és (7) bekezdése szerinti képesítéssel, az adatbázisban való regisztrációt követően, a 4. melléklet szerinti képesítésének megfelelő kategóriájú képesített vállalkozás alkalmazottjaként végezheti az alábbi feladatokat:
a) a HR szektor berendezéseinek és az MR szektor hűtőegységeinek telepítése, beüzemelése, szervizelése, karbantartása, javítása vagy használaton kívül helyezése,
b) a HR szektor berendezéseinek és az MR szektor hűtőegységeinek szivárgásvizsgálata,
c) az F-ÜHG visszanyerése
ca) a HR szektor berendezései tekintetében,
cb) az MR szektor hűtőegységei tekintetében és
cc) bármilyen, F-ÜHG környezetbe jutását okozó egyéb tevékenység, F-ÜHG-közeg kezelése, tisztítása, átfejtése, regenerálása, ártalmatlanítása esetén.
(2) A Hatóság a regisztrált adatokat az Éhvt. 10/G. §-ában, az e rendeletben és az Éhvt. végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben meghatározottak szerint tartja nyilván és kezeli.
(3) Ha a természetes személy az adatbázisban
a) regisztrációs kötelezettségét hiányosan teljesíti, a Hatóság hiánypótlásra,
b) regisztrációs kötelezettségét nem teljesíti, a Hatóság határidő tűzésével a regisztrációs kötelezettsége teljesítésére,
c) valótlan adatokat ad meg, a Hatóság határidő tűzésével a regisztrációs adatok valóságnak megfelelően való helyesbítésére,
d) többször regisztrál, a Hatóság határidő tűzésével nyilatkozattételre
szólítja fel.
(4) A hiánypótlásra, nyilatkozattételre, regisztrációs kötelezettség teljesítésére, regisztrációs adatok helyesbítésére meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén a Hatóság a természetes személy értesítésével egyidejűleg felfüggeszti
a) a hiányos vagy valótlan adatokat tartalmazó regisztráció,
b) többszöri regisztráció esetén az újabb regisztráció
érvényességét az adatbázisban.
(5) A képesített vállalkozás az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott, F-ÜHG-t tartalmazó berendezések telepítését, beüzemelését, szervizelését, szivárgásvizsgálatát, karbantartását, javítását vagy használaton kívül helyezését kizárólag az 517/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (6) és (7) bekezdése szerinti képesítéssel és az (1) bekezdés szerinti képesítéssel rendelkező alkalmazott személlyel végezteti.
(6) Természetes személy az MR szektorban a gépjárművek légkondicionáló berendezéseiből származó F-ÜHG visszanyerését csak a 4. melléklet szerinti M-V kategóriás személyzetképesítés birtokában végezheti.
(7) A HR szektorban a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott képesítési kategóriák az alábbi képesítési kategóriákban meghatározott tevékenység végzésére is jogosítanak:
a) a H-I képesítési kategóriával rendelkező természetes személy jogosult a H-II, H-III és H-IV képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére;
b) a H-II képesítési kategóriával rendelkező természetes személy H-I képesítési kategóriával rendelkező személy felügyelete mellett végezheti a legalább 5 tCO2-egyenértéknek megfelelő fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőkörök szivárgásvizsgálatát, valamint jogosult a H-III képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére.
(8) Az MR szektorban a 4. melléklet 1. pontjában meghatározott képesítési kategóriák az alábbi képesítési kategóriákban meghatározott tevékenység végzésére is jogosítanak:
a) az M-VI képesítési kategóriával rendelkező természetes személy jogosult az M-V és M-VII képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére,
b) az M-VII képesítési kategóriával rendelkező természetes személy csak M-VI képesítési kategóriával rendelkező személy felügyelete mellett végezheti a legalább 5 tCO2-egyenértéknek megfelelő fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó hűtőkörök szivárgásvizsgálatát, valamint jogosult az M-V képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére.
(9) A 4. melléklet 2. pontjában lévő vállalkozásképesítési kategóriákban meghatározott tevékenységek végzésére a vállalkozás alkalmazottjaként az alábbi képesítéssel rendelkező természetes személy jogosult önállóan
a) a HR-I képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére H-I képesítéssel rendelkező természetes személy jogosult,
b) a HR-II képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére H-I és H-II képesítéssel rendelkező természetes személy jogosult,
c) a HR-III képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére H-I, H-II és H-III képesítéssel rendelkező természetes személy jogosult,
d) a HR-IV képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére H-I és H-IV képesítéssel rendelkező természetes személy jogosult,
e) az MR-I képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére M-VI képesítéssel rendelkező természetes személy jogosult,
f) az MR-II képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére M-VI és M-VII képesítéssel rendelkező természetes személy jogosult,
g) az MR-III képesítési kategóriában meghatározott tevékenységek végzésére M-VI, M-VII és M-V képesítéssel rendelkező természetes személy jogosult,
h) VE és NK kategóriában meghatározott klímagázzal való tevékenység végzésére H-I, H-II, H-III, M-V, M-VI és M-VII képesítéssel rendelkező természetes személy jogosult.”

6. § A R. 27. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendelet szerinti, a klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazásokkal kapcsolatos tevékenységek végzéséhez szükséges képzési és vizsgáztatási feladatokat a Hatóság – a Hatósággal kötött képzési megállapodás alapján – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter fenntartása alatt álló Szakképzési Centrumok közreműködésével látja el. Minden olyan Szakképzési Centrum köteles a Hatósággal képzési megállapodást kötni, amelynek képzési kínálatában szerepel a Klímagáz képzés belépési feltételeinek megfelelő szakmai képzés. A Hatósággal képzési megállapodást kötő Szakképzési Centrum köteles a megállapodásban szereplő képzést legalább évente két alkalommal meghirdetni és lebonyolítani, a vizsgát megszervezni és – a vizsgabizottság elnökének Hatóság általi delegálása mellett – lebonyolítani. A Hatósággal képzési megállapodást kötött és a Hatóság által kijelölt Szakképzési Centrum köteles 60 napon belül azt a képzést elindítani, majd ezt követően lebonyolítani, a vizsgát megszervezni és – a vizsgabizottság elnökének Hatóság általi delegálása mellett – lebonyolítani, amelyre legalább 10 érvényes jelentkezés érkezett a Hatósághoz. A képzési megállapodásban foglalt képzéseiket a Szakképzési Centrumok a Hatóság tájékoztatását és jóváhagyását követően a Hatóság adatbázisán keresztül is meghirdethetik.”

7. § A R. 27. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A személyzetképesítések a képesítés megszerzésétől számított 5 évig hatályosak, a megszerzett képesítések újraérvényesítési feltételeit megújító képzési vagy kreditpontos továbbképzési és újraminősítési rendszerben kell meghatározni.”

8. § A R.

a) 5. § (2) bekezdés a) pontjában a „valamint forgalomba helyez” szövegrész helyébe a „valamint forgalomba helyez, értékesít, valamint közvetít” szöveg,

b) 7. alcím címében a „hozataláról és címkézéséről” szövegrész helyébe a „hozataláról, forgalmazásáról és címkézéséről” szöveg,

c) 7. § (6) bekezdésében a „tartály” szövegrész helyébe a „palack” szöveg,

d) 32. § (1) bekezdésben a „2015. július 1-jéig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-ig” szöveg,

e) 32. § (2) bekezdésében a „2015. december 31-ét” szövegrész helyébe a „2016. június 30-át” szöveg, a „szerinti szivárgásvizsgálatra” szövegrész helyébe a „szerinti hűtőkamionok és hűtőpótkocsik hűtőberendezéseinek szivárgásvizsgálatára” szöveg,

f) 32. § (3) bekezdésében a „2015. december 31.” szövegrész helyébe a „2016. június 30.” szöveg,

g) 4. mellékletében a „303/2007/EK” szövegrész helyébe a „303/2008/EK” szöveg, a „306/2008/EK” szövegrész helyébe a „304/2008/EK” szöveg

lép.

9. § Hatályát veszti az R. 4. § (4) bekezdés c) pontja.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére