• Tartalom

391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet

391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.04.01.

A Kormány

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 44. § k) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 6. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) Az átviteli rendszerirányító a kötelező átvételi rendszer működtetése, valamint a VET 13. § (1) bekezdése szerint az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia finanszírozására kötelezett és az átviteli rendszerirányító közötti elszámolás szervezésének pénzügyi – hitelezési és ár – kockázatainak csökkentése érdekében olyan pénzügyi biztosíték rendszert működtet, amely kezeli a finanszírozásra kötelezett, illetve az értékesítési jogosultsággal rendelkező termelő pénzügyi pozícióinak teljesítési kockázatát jogszabályban meghatározott elszámolási ciklus alatt.”

2. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kát. R.) 2. § (1) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

o) szabályozási pótdíj: a napi menetrend hiánya vagy az érvényes menetrendtől való eltérés esetén az Értékesítő által a Befogadó számára fizetendő díj;”

(2) A Kát. R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kötelező átvételi rendszerben az Értékesítő jogosult a Hivatal 6. § szerinti határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát a Befogadónak átadni, a Befogadó köteles azt befogadni, valamint az Értékesítővel a villamos energia ellenértékét a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a kötelező átvételi mérlegkörben elszámolni. Az Értékesítők a kötelező átvételi mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást köthetnek a kötelező átvételi mérlegkör felelősével. A kötelező átvételi mérlegkör felelőse az Értékesítők kezdeményezésére köteles a megállapodást megkötni, ha a megállapodásban részes Értékesítők maguk közül kijelölik az összevont menetrendet adó Értékesítőt. Ha az Értékesítők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a rendszerszintű szolgáltatási és az összevont menetrendadási csoport tagjai megegyeznek. Ha egy Értékesítő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles a Befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni.”

(3)2

(4) A Kát. R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Értékesítő köteles a Befogadó részére a VET végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegköri szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni. Ha az engedélyes Értékesítő a napi menetrendet nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, a Befogadó részére benyújtott számlája szerinti, az adott napra vonatkozó értékesítés minden kWh-ja után 7 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni.”

(5)3

(6) A Kát. R. 7. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A Befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt összeget a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni, és erről a Hivatalt negyedévenként tájékoztatni.”

3. § (1) A Kát. R. 7. § (5) bekezdésében a „menetrendadásra kötelezett” szövegrész helyébe az „engedélyes” szöveg lép.

(2) A Kát. R. 7. § (6) és (7) bekezdésében az „a menetrendadásra kötelezett” szövegrész helyébe az „az engedélyes” szöveg lép.

3. Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása

4–5. §4

4. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 2. § (3) és (5) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. alcím, a 2. § (1), (2), (4), (6) és (7) bekezdése, továbbá a 3. §-a 2016. április 1-jén lép hatályba.

7. § E rendelet 3. alcíme az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelethez

1. A Kát. R. 4. számú melléklet I. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A fizetések a Befogadó és az Értékesítő viszonylatában a 3. § (10) bekezdése szerinti villamos energia vonatkozásában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla, továbbá a 9. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla és a szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat alapján történnek.”
2. A Kát. R. 4. számú melléklet II. pont 6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A Befogadó az Értékesítő részére havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától egy számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról.”
3. A Kát. R. 4. számú melléklet I. pont 2. alpontjában az „öt” szövegrész helyébe a „hat” szöveg lép.
4. A Kát. R. 4. számú melléklet I. pont 3. alpontjában a „négy” szövegrész helyébe az „öt” szöveg lép.
5. A Kát. R. 4. számú melléklet II. pont 7. alpontjában az „az 1. pont szerinti, következő számla” szövegrész helyébe az „és behajtási költségátalányt az 1. pont szerinti számla” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. április 2. napjával.

2

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére