• Tartalom

4/2015. (II. 27.) BM rendelet

4/2015. (II. 27.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról1

2015.03.05.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 29. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,

a 7. alcím tekintetében a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása

1. § (1) A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Szabályzatnak tartalmaznia kell:)

c) az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;”

(2) Az R1. 4. § (1) bekezdése a következő f)–g) ponttal egészül ki:

(A Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:)

f) a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
g) tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.”

2. § Hatályát veszti az R1. 4. § (1) bekezdés a) pontja.

2. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosítása

3. § A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet módosítása

4. § (1) A megújuló energiaforrásokat – biogázt, bioetanolt, biodízelt – hasznosító létesítmények tűzvédelmének műszaki követelményeiről szóló 3/2009. (II. 4.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R3.) 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az észterező helyiségbe metanolgőz-érzékelőket kell elhelyezni, melyek az alsó robbanási határérték 20%-ának elérését érzékelve hallható és látható módon jelzést adva elindítják a vészszellőzést; az alsó robbanási határérték 40%-ának elérését érzékelve elindítják az üzemeltető által előírt, a technológiának megfelelő beavatkozásokat, amelyek megakadályozzák a tüzet vagy a robbanást.”

(2) Az R3. 21. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az észterező művelet technológiai berendezései szabadtéri műtárgyként kerülnek kialakításra, abban az esetben a megengedett legkisebb elhelyezési távolság)

b) az észterező terület és az üzem területéhez nem tartozó építmény vagy övezet, továbbá lakóterület, vasúti vágány között legalább 20 m.”

5. § Az R3. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Az R3.

a) 4. § (1) bekezdésében a „9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet”,

b) 5. § (4) bekezdésében az „ „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló”,

c) 7. § (2) bekezdésében az „ „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „Tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek,”,

d) 7. § (3) bekezdésében az „ „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó” szövegrész helyébe a „Tűz- vagy robbanásveszélyes készülékek, gépek,”

szöveg lép.

7. § Hatályát veszti az R3.

a) 4. § (9) bekezdésében az „az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó, valamint” szövegrész,

4. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló
22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet módosítása

8. § A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet alkalmazásában technológiai rendszer az olyan anyag- vagy energiaátalakításra szolgáló szerkezeti egységek láncolata, melyben a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik.”

9. § Az R4. 1. § (3) bekezdés b) pont bf) alpontjában a „fokozottan tűz- és robbanásveszélyes vagy a tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba” szövegrész helyébe a „robbanásveszélyes osztályba” szöveg lép.

5. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet módosítása

10. § (1) A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az R5. 1. § (3) bekezdés b) pontjában a „szakmai képesítéssel” szövegrész helyébe a „szakmai képesítéssel vagy érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel” szöveg lép.

6. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosítása

11. § Hatályát veszti az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 5. sorszámmal jelzett sora.

7. A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet módosítása

12. § A tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi szerveinek együttműködési rendjéről, valamint egyes tűzvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2012. (XII. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. § d) pontjában a „tűzveszélyességi osztályát” szövegrész helyébe az „amennyiben azzal rendelkezik, kockázati osztályát” szöveg lép.

13. § Hatályát veszti az R6. 3. § c) pontjában a „tűzveszélyességi osztályát,” szövegrész.

8. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2015. március 5-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2015. (II. 27.) BM rendelethez

    1.    Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat 24. fősorszámú sorának 2. pontja a következő 2.8. alponttal egészül ki:

 

2.8.

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény esetén

A 2.1.–2.7. pontokban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft

    2.    Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat 24. fősorszámú sorának 3. pontja a következő 3.8. alponttal egészül ki:

 

3.8.

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény esetén

A 3.1.–3.7. pontokban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft

    3.    Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat a 28a. fősorszámú sort követően a következő 28b. fősorszámú sorral egészül ki:

28b.

 

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárása

A 28. pontban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft

    4.    Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat a 29. fősorszámú sort követően a következő 29a. fősorszámú sorral egészül ki:

29a.

 

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény vízjogi üzemeltetési engedélyének szüneteltetése, visszavonása

A 29. pontban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft

    5.    Az R2. 1. mellékletében az „I. Egyes igazgatási szolgáltatási díjköteles környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások díjának mértéke” elnevezésű táblázat az 52. fősorszámú sort követően a következő 52a. fősorszámú sorral egészül ki:

52a.

 

Gázveszélyes vízkészletet igénybevevő vízi létesítmény vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyének módosítása

Az 51–52. pontokban megállapított díjtételen felül 13 000 Ft

2. melléklet a 4/2015. (II. 27.) BM rendelethez

A föld feletti gáztárolók és a biogázüzemhez technológiailag közvetlenül nem kapcsolódó építmények közötti minimális elhelyezési távolság

 

Gáztároló térfogata (m3)

300-ig

300–1500

1500–5000

5000 felett

KK és MK osztályú építmények

10

15

20

25

NAK és AK osztályú építmények

10

15

15

20

Vasúti forgalmi vágány

15

15

20

25

Közlekedési út, járda, kerékpárút

10

10

15

15

Megjegyzés: Az 1–2. melléklet táblázatainak fejlécében megállapított „tól–ig” értékek értelmezése: az alsó határnál nagyobb, de legfeljebb a felső határértékig. A távolságértékek méterben értendők.

3. melléklet a 4/2015. (II. 27.) BM rendelethez

Az R4. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. március 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére