• Tartalom

44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

44/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról1

2016.01.01.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. alcíme a következő 12. §-sal egészül ki:

12. § A költségvetési szervek alapító okiratának és a költségvetési szervnek nem minősülő törzskönyvi jogi személyek létesítő okiratának az e rendeletnek a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet módosításáról szóló 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelettel megállapított rendelkezéseire tekintettel szükséges módosítását 2016. március 1-jéig kell végrehajtani.”

2. § Az R.

módosul.

3. § Az R.

1. 1. §-ában a „továbbá törvény” szövegrész helyébe a „továbbá jogszabály” szöveg,

2. 2. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben meghatározott kivétellel” szöveg,

3. 2. § (2) bekezdésében a „feltüntetni:” szövegrész helyébe a „feltüntetni” szöveg,

4. 3. § (1) bekezdésében az „Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 3. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „A” szöveg, a „számolják el” szövegrész helyébe a „kell elszámolni” szöveg,

5. 7. § (1) bekezdésében az „az Áhsz. 3. § (3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

6. 10. § (2) bekezdésében a „használni.” szövegrész helyébe a „használni. Az államháztartás szakágazati rendjét az 5. melléklet határozza meg.” szöveg,

7. 10. § (4) bekezdésében az „olyan” szövegrész helyébe az „az olyan” szöveg,

8. 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:12, C:14, C:19 mezőjében, 4. pontjában foglalt táblázat C:116 mezőjében a „minisztérium” szövegrész helyébe a „minisztérium: 011120” szöveg,

9. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:24 mezőjében az „FHT-ra” szövegrész helyébe a „foglalkoztatást helyettesítő támogatásra (a továbbiakban: FHT)” szöveg,

10. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:10 mezőjében a „071220 funkciónál meghatározott” szövegrész helyébe a „071210 funkciónál meg nem határozott” szöveg,

11. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:24 mezőjében az „E. Alapból” szövegrész helyébe az „Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap)” szöveg,

12. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:102 mezőjében a „védőnői” szövegrész helyébe a „0–18 éves korú gyermek védőnői” szöveg,

13. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat C:7 mezőjében a „nemzeti kisebbségi, etnikai” szövegrész helyébe a „nemzetiségi” szöveg,

14. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat C:105 mezőjében az „elhelyezése, étkeztetése (096030)” szövegrész helyébe az „elhelyezése és étkeztetése (096030 vagy 096015 funkciók)” szöveg,

15. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat C:61 mezőjében a „881011–881012 szakfeladatokon” szövegrész helyébe a „881011 szakfeladaton” szöveg,

16. 2. melléklet 90. pontjában foglalt táblázat C:13 mezőjében a „kiadási előirányzatának” szövegrész helyébe a „kiadási előirányzatainak (ideértve a likvid hiteleket is)” szöveg, a „költségvetési hiány” szövegrész helyébe a „központi költségvetés hiányának” szöveg

lép.

4. § (1) Hatályát veszti az R.

1. 1. melléklet 107014 pontja,

2. 1. melléklet 107054 pontja,

3. 1. melléklet 900070 pontja,

4. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 107., 108., 123. és 124. sora,

5. 2. melléklet 90. pontjában foglalt táblázat 14. és 15. sora.

(2) Hatályát veszti az R.

1. 3. § (1) bekezdésében az „az államháztartás szervezetei” szövegrész,

2. 10. § (3) bekezdésében az „Az államháztartás szakágazati rendjét az 5. melléklet határozza meg.” szövegrész,

3. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat C:81 mezőjében a „minden” szövegrész,

4. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat C:52 mezőjében a „minden” szövegrészek,

5. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat C:61 mezőjében a „vagy demenciájuk” szövegrész.

5. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

1.    Az R. 1. melléklet 0451 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0451 Közúti közlekedés
    045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatása
045120 Út, autópálya építése
045130 Híd, alagút építése
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
045180 Közúti járművontatás
045190 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata”
2. Az R. 1. melléklet 0722 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0722 Szakosított orvosi szolgáltatások
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása
072220 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása
072230 Járóbetegek gyógyító gondozása
072240 Járóbetegek egynapos ellátása
072290 Járóbeteg-ellátás finanszírozása és támogatása”
2.    Az R. 1. melléklet 0490 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0490 Egyéb gazdasági ügyek
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
049020 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
049030 Kéményseprő-ipari tevékenység”
3.    Az R. 1. melléklet 0860 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
0860 Egyéb szabadidő, kultúra és vallás
    086010 Határon túli magyarok egyéb támogatásai
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás”
4.    Az R. 1. melléklet 0980 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„0980 Máshová be nem sorolt oktatás
098010 Oktatás igazgatása
098021 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység szakmai feladatai
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai
098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai
098031 Pedagógiai szakmai szolgáltatások szakmai feladatai
098032 Pedagógiai szakmai szolgáltatások működtetési feladatai
098040 Nemzetközi oktatási együttműködés”
5.    Az R. 1. melléklet 1011 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1011 Betegség
    101110 Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás
101121 Pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása
101122 Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása
101123 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101124 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása
101131 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
101132 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
101133 Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
101134 Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
101141 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
101142 Szenvedélybetegek nappali ellátása
101143 Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása
101144 Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások”
6.    Az R. 1. melléklet 1012 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1012 Fogyatékosság
    101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
101212 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú bentlakásos ellátása
101213 Fogyatékossággal élők átmeneti ellátása
101214 Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása
101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
101231 Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
101232 Megváltozott munkaképességgel összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások
101240 Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő képzések, támogatások
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások”
7.    Az R. 1. melléklet 1020 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
1020 Időskor, demens betegek
    102010 Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása
102025 Időskorúak átmeneti ellátása
102026 Demens betegek átmeneti ellátása
102031 Idősek nappali ellátása
102032 Demens betegek nappali ellátása
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok”
8.    Az R. 1. melléklet 1040 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1040 Család és gyermekek
    104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
104020 Javítóintézeti ellátás
104030 Gyermekek napközbeni ellátása
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások
104043 Család és gyermekjóléti központ
104044 Biztos Kezdet Gyerekház
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
104052 Családtámogatások
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
104070 A gyermeki jogok érvényre juttatásával összefüggő feladatok”
9.    Az R. 1. melléklet 1090 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1090 Szociális segítségnyújtás egyéb feladatai
    109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
109020 Szociális szolgáltatások módszertani szakirányítása
109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
109070 Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás”

2. melléklet a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

1.    Az R. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 107a. és 107b. sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

107a

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

107b

 

 

Ide tartozik:
- a kerékpárutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.

2.    Az R. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 113. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

113

 

 

Ide tartozik:
- a közúti közlekedési eszközök önállóan, más funkciótól függetlenül végzett műszaki vizsgálatával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 712102 szakfeladaton el kell számolni.

3.    Az R. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 138. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

138

 

 

Ide tartozik:
- a vezetékes műsorelosztással, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 610001 szakfeladaton el kell számolni.

4.    Az R. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat 140. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

140

 

 

Ide tartozik:
- a más funkcióba nem tartozó, államháztartáson kívüli szervezeteknek, lakosságnak nyújtott egyéb távközlési szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 610002 szakfeladaton el kell számolni.

5.    Az R. 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 173-174. sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

173

 

049030 Kéményseprő-ipari tevékenység

174

 

 

Ide tartozik:
- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben meghatározott kéményseprő-ipari tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 712210 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: az égéstermék-elvezető darabszáma.

6.    Az R. 2. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 32. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

32

 

 

Ide tartozik:
- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák,
vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és annak karbantartásával,
- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával
összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a mezőgazdasági célú növénytermesztési szolgáltatások (042130).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 813000 szakfeladaton el kell számolni.

7.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

27

 

 

Ide tartozik:
- a szakorvos által végzett alkalomszerű egészségügyi ellátással, fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, valamint a speciális diagnosztikai és terápiás háttérét igénylő szakellátásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862211, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

8.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

29

 

 

Ide tartozik:
- a sérült, fogyatékos személy részvételével a helyreállított és megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló orvosi, ápolási tevékenységen túli fizioterápiával, gyógyászati ellátással, sportterápiával, logopédiával, pszichológiai ellátással, foglalkoztatásterápiával, a gyógyászatisegédeszköz-ellátással, valamint ezek használatának a betanításával kapcsolatos összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862212, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

9.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

31

 

 

Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-ellátást nem igénylő, krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozással, betegek felkutatásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862213, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

10.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 33. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

33

 

 

Ide tartozik:
- a beteg 24 óránál rövidebb ideig tartó ellátásával (pl. művese kezeléssel) összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862214, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

11.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

38

 

 

Ide tartozik:
- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862301, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

12.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

40

 

 

Ide tartozik:
- a napi munkarenden kívül, sürgős esetben nyújtott fogorvosi ügyeleti ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862302, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

13.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

42

 

 

Ide tartozik:
- a fogorvosi szakellátásokkal (szájsebészeti ellátással, fogszabályozással, parodontológiával, gyermekfogászattal, iskolai fogászattal, fogászati röntgennel) összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862303, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

14.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

47

 

 

Ide tartozik:
- a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó, otthoni, az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását, a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését, a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló ápolási, gondozási eljárásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869020 szakfeladaton el kell számolni.

15.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

53

 

 

Ide tartozik:
- az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátásával, illetve a beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállításával, valamint a szállítás közben végzett ellátással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás (072160).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869034 szakfeladaton el kell számolni.

16.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

55

 

 

Ide tartozik:
- az orvosi, szakorvosi, háziorvosi tevékenységen kívüli, jogilag engedélyezett humán-egészségügyi tevékenységként végzett fizikoterápiás szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869037 szakfeladaton el kell számolni.

17.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 66. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

66

 

 

Ide tartozik:
- a betegnek a lakóhelye közelében, általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861011, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

18.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

68

 

 

Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú általános fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861021, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

19.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

70

 

 

Ide tartozik:
- általános fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló, a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861031, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

20.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

72

 

 

Ide tartozik:
- a beteg legfeljebb 24 órán át tartó egészségügyi intézménybeli tartózkodását igénylő sebészeti beavatkozással összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862220, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

21.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

77

 

 

Ide tartozik:
- a betegnek szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között végzett egészségügyi ellátásával, valamint az egyes speciális diagnosztikai és terápiás hátteret, illetve szakmailag összetett feladatok megoldását igénylő betegségek speciális fekvőbeteg-szakellátásával összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861012, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

22.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 79. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

79

 

 

Ide tartozik:
- a beteg folyamatos intézményi tartózkodása mellett végzett, hosszú ápolási idejű diagnosztikus, gyógykezelési vagy ápolási célú szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátással összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861022, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

23.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 81. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

81

 

 

Ide tartozik:
- szakosított fekvőbeteg-gyógyintézeti keretek között a sérült aktív közreműködésével megmaradt készségeinek fejlesztésére szolgáló,
a lehetséges mozgáskészség kialakulását, az önellátás és a lelki egyensúly elérését célzó egészségügyi tevékenységgel, így különösen orvosi és ápolási tevékenységgel, fizio- és beszédterápiával, kondicionáló tornával, gyógyfoglalkoztatással, pszichológusi gondozással, hidroterápiával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861032, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

24.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 87. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

87

 

 

Ide tartozik:
- az egészségi állapot javítását, az egészség megőrzését és helyreállítását,
a beteg állapotának stabilizálását, a betegségek megelőzését,
a szenvedések enyhítését, a beteg környezetének az ápolási feladatokban történő részvételre való felkészítését szolgáló egészségügyi ápolási, gondozási feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861040, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

25.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 89. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

89

 

 

Ide tartozik:
- a terminális beteg testi, lelki ápolásával, gondozásával, életminőségének javításával, szenvedéseinek enyhítésével és emberi méltóságának
a haláláig való megőrzésével kapcsolatos szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 861050, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

26.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 92. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

92

 

 

Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi alapellátásokkal összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862231, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

27.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 94. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

94

 

 

Ide tartozik:
- a munkát végző személy egészségének a megóvása, munkahelyi betegségek kialakulásának a megelőzése érdekében alkalmazott egészségügyi szakellátásokkal összefüggő feladatok.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 862232, a 869031 vagy 869032 szakfeladatokon el kell számolni.

28.    Az R. 2. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat 114. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

114

 

 

Ide tartozik:
- a gyógyításhoz szükséges vér és vérkészítmények biztosítására, illetve
a vérkészítmények terápiás felhasználására irányuló egészségügyi és társadalmi tevékenységgel, a tartósan tárolható, átültetés céljára felhasználható szervek és szövetek szerv- és szövetbankban való tárolásával, valamint reprodukciós eljárás végzéséhez, illetve orvostudományi kutatás céljából adományozott ivarsejtek adományozásával, tárolásával, illetve a reprodukciós eljárás során testen kívül létrejött és be nem ültetett embrió adományozásával, tárolásával,
az embrióletéttel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 869036 szakfeladaton el kell számolni.

29.    Az R. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 69. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

69

 

 

Ide tartozik:
- a könyv, hangoskönyv, szótár, enciklopédia, atlasz, térkép, grafikai mű, brosúra, prospektus és hasonló nyomtatott termék önálló, más funkciótól elkülönült kiadásával (beleértve a CD-ROM-on történő kiadást is) összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
-    tankönyvellátás a köznevelésben, köznevelési intézményben,
-    tankönyv- és jegyzetellátás a felsőoktatásban (0941 funkciócsoport
és 094210).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 581100 szakfeladaton el kell számolni.

30.    Az R. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

71

 

 

Ide tartozik:
- a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy on-line kiadásával összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 581400 vagy 581900 szakfeladatokon el kell számolni.

31.    Az R. 2. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat 105–106. sorai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

( A

B

C )

105

086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás

106

 

 

Ide tartozik:
- a más funkcióba nem sorolható, egyéb szabadidős szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

32.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

12

 

 

Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

33.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

14

 

 

Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény
1-4. évfolyamán történő nevelésével, oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő utaztatással
kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

34.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

16

 

 

Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatokkal,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

35.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

27

 

 

Ide tartozik:
- a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola pedagógiai programja szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett neveléssel, oktatással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű köznevelési intézménybe történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

36.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

29

 

 

Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek köznevelési intézmény
5-8. évfolyamán történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai köznevelési intézménybe történő utaztatással
kapcsolatos feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

37.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

31

 

 

Ide tartozik:
- kizárólag a köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi köznevelési intézménybe történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

38.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

37

 

 

Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 2 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855941szakfeladaton el kell számolni.

39.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

40

 

 

Ide tartozik:
- a 9-12 (13). évfolyamon a tanulók nappali rendszerű, általános műveltségét megalapozó rendszeres nevelésével-oktatásával, érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére történő felkészítésével,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gimnáziumba történő utaztatással
összefüggő szakmai feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). évfolyamán tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

40.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

42

 

 

Ide tartozik:
- kizárólag a sajátos nevelési igényű tanulók gimnáziumi oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai gimnáziumba történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). évfolyamán sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

41.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 44. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

44

 

 

Ide tartozik:
- kizárólag gimnáziumban történő nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi gimnáziumba történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a gimnázium 9-12 (13). nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

42.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

46

 

 

Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett közismereti és szakmai elméleti oktatással, neveléssel,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti
és szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

43.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 48. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

48

 

 

Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakmai elméleti oktatásával, nevelésével,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű gyógypedagógiai szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti
és szakmai elméleti képzésben részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

44.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 50. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

50

 

 

Ide tartozik:
- a szakközépiskolákban és szakiskolákban a szakképzési program szerint a nemzetiségi nevelési feladatok ellátásával, vagy a két tanítási nyelvű oktatással, neveléssel,
- a kötelező felvételt biztosító nappali rendszerű nemzetiségi szakközépiskolákba és szakiskolákba történő utaztatással
összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: a szakképző iskola 9-12 (13). évfolyamán közismereti
és szakmai elméleti képzésben részt vevő nemzetiségi tanulók létszáma tárgyév október 1-jén (fő)

45.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

60

 

 

Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 3 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855942 szakfeladaton el kell számolni.

46.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 65. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

65

 

 

Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 4 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 855943 szakfeladaton el kell számolni.

47.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

68

 

 

Ide tartozik:
- a felsőoktatási szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei alapján
a szakképzési programmal összefüggő feladatok ellátása. A felsőoktatási szakképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézmények által hallgatói
- valamint felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói - jogviszony keretében folyó olyan, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést nyújtó szakképzés, amelyet az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vett, amelynek ismeretei legalább harminc, legfeljebb hatvan kreditpont értékben beszámíthatók az azonos képzési területhez tartozó alapfokozatot adó képzésbe. A képzési idő négy félév, kivéve, ha az európai közösségi jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb időt állapít meg.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét szakképzésági besorolás szerint a 854121 – 854139 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: felsőoktatási szakképzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)

48.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

70

 

 

Ide tartozik:
- a felsőoktatási intézmény hallgatója szakirányú továbbképzésével összefüggő feladatok ellátása. A szakirányú továbbképzés a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján állami elismeréssel rendelkező felsőoktatási intézményben folytatott, a felsőoktatási intézmény működési engedélye alapján az Oktatási Hivatal által nyilvántartásba vett,
a felsőoktatási intézmény saját hatáskörében indított, az alap- vagy
a mesterfokozatot követően további szakirányú szakképzettség megszerzésére felkészítő olyan oktatási tevékenység, amelynek keretében legalább hatvan, legfeljebb százhúsz kreditet kell teljesíteni és a képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 854161 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatók száma tárgyév október 30-án (fő)

49.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 72. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

72

 

 

Ide tartozik:
- az Eütv. 115. § és 116. §-a által meghatározott, és speciális jellege miatt más funkcióba be nem sorolható, egészségügyi ágazati szakmai képzések, melyek célja a képzési fokoknak és szinteknek megfelelő elméleti és gyakorlati szakmai ismeretek nyújtása, szinten tartása és fejlesztése
a tudomány korszerű színvonalának és az egészségügyi ellátás igényeinek megfelelően. Idetartoznak különösen az egészségügyi szakirányú szakmai képzéssel, az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzéssel, egészségügyi szakmai továbbképzéssel és az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggő feladatok. A funkciót csak az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, az orvostudományi egyetemek, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók használhatják, melyek a 2010-ben induló új típusú szakképzés keretében közalkalmazottakat foglalkoztatnak.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét 854162 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: egészségügyi szakmai képzésben részt vevők száma tárgyév október 30-án (fő)

50.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 74. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

74

 

 

Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 5 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 855944 szakfeladaton el kell számolni.

51.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 87. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

87

 

 

Ide tartozik:
- az iskolarendszeren kívül szervezett, ISCED 6 szintű OKJ-s bizonyítványt adó képzésekkel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 855945 szakfeladaton el kell számolni.

52.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 113. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

( A

B

C )

113

 

Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat által ellátott, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógytestnevelés, az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásával kapcsolatos szakmai feladatainak ellátása
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai (098023).

53.     Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat 115. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

( A

B

C )

115

 

Ide tartozik:
- a pedagógiai szakszolgálat által ellátott, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti szakértői bizottsági tevékenység, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, a konduktív pedagógiai ellátás, a gyógytestnevelés, az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozásával kapcsolatos működtetési feladatainak ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai (098024).

54.    Az R. 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 115a-115d. sorral egészül ki:

115a

 

098023 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység szakmai feladatai

115b

 

 

Ide tartozik:
- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozás és
a fejlesztő nevelés szakmai feladatainak ellátása.

115c

 

098024 Korai fejlesztés és fejlesztő nevelés tevékenység működtetési feladatai

115d

 

 

Ide tartozik:
- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozás és
a fejlesztő nevelés működtetési feladatainak ellátása.

55.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

3

 

 

Ide tartozik:
- az idősek otthonában ápolással, az utógondozással, lábadozó beteg intézeti ápolásával, szeretetotthoni ellátással, ápolással, bentlakásos ápolással összefüggő feladatok ellátása.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egészségügyi szintű házi ápolás,
- ellátás idősek otthonában ápolás nélkül vagy minimális ápolási ellátással,
- a pszichiátriai beteg bentlakásos ellátásai (101121, 101123 és 101125 funkciók)
- a szenvedélybetegek bentlakásos ellátásai (101122, 101124 és 101126 funkciók).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

56.     Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

3

 

 

Ide tartozik:
- az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására segítséggel sem képes, nem veszélyeztető állapotú, akut gyógyintézeti kezelést nem igénylő krónikus pszichiátriai beteg tartós bentlakásos ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872001 szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
-    a pszichiátriai betegek lakóotthoni ellátása (101125)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

57.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

9

 

 

Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló bentlakásos rehabilitációs ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872005 szakfeladaton el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthonban történő ellátása (101125)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

58.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 11a–11d. sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

11a

 

101125 Pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása

11b

 

 

Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 18. életévét betöltött pszichiátriai beteg önálló életvezetési képessége kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872003 szakfeladaton el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- pszichiátriai betegek rehabilitációs célú bentlakása ellátása (101123).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

11c

 

101126 Szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthoni ellátása

11d

 

 

Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, 16. életévét betöltött szenvedély-beteg önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló lakóotthoni rehabilitációs ellátásával kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 872004 szakfeladaton el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a szenvedélybetegek rehabilitációs célú bentlakásos ellátása (101124).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

59.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 34. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

34

 

 

Ide tartozik:
- a kiskorú és felnőtt fogyatékos személyek (akiknek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség) tartós bentlakásos ellátásával, ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873021 szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101216)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

60.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

36

 

 

Ide tartozik:
- a rendszeres vagy akut gyógyintézeti kezelésre nem szoruló, fogyatékos, valamint mozgás-, illetve
látássérült személy önálló életvezetési képesség kialakítását, illetve helyreállítását szolgáló rehabilitációs ellátásával, valamint
- a rehabilitációs intézményekhez kapcsolódó utógondozással és
ezek támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873024 és 873029 szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

61.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 40a–40d sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

40a

101215 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása

40b

 

 

Ide tartozik:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy egyéni fejlesztési eredmények alapján, 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban történő, teljes körű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873022 szakfeladaton el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása (101216).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

40c

 

101216 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása

40d

 

 

Ide tartozik:
- az önellátásra legalább részben képes fogyatékos személy gondozási terv és egyéni fejlesztés alapján 8-12/14 főt befogadó lakóotthonban az önálló életvitel megteremtése érdekében történő, életkorának, egészségi állapotának és önellátási képességének megfelelő mértékű ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873023 szakfeladaton kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása (101215).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

62.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 53. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

53

 

1020 Időskor, demens betegek

63.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 56-59. sorai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

( A

B

C )

56

 

102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

57

 

 

Ide tartozik:
- az az egészségi állapota, valamint szociális helyzete miatt önmaga ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, napi 4 órát meghaladó, vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel bíró, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy tartós ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873011 szakfeladaton kell elszámolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

58

 

102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása

59

 

 

Ide tartozik:
-    a demens beteg (az a személy, akinél jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg) külön gondozási egységben vagy csoportban történő tartós bentlakásos ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873013 szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

64.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 59a–59d. sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

59a

102025 Időskorúak átmeneti ellátása

59b

 

 

Ide tartozik:
- az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873012 szakfeladatot kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- demens betegek átmenteti ellátása (102024)
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

59c

102026 Demens betegek átmeneti ellátása

59d

 

 

Ide tartozik:
- az önmagukról betegségük miatt otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes demens személyek legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával, támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 873014 szakfeladatot kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- időskorú személyek átmeneti ellátása (102023).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

65.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 60. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

60

102031 Idősek nappali ellátása

66.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 61a. és 61b. sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

61a

102032 Demens betegek nappali ellátása

61b

 

 

Ide tartozik:
- a demenciájuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátásával, annak támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 881012 szakfeladaton kell elszámolni.

67.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 71. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

71

 

 

Ide tartozik:
- a bentlakásos (hetes) bölcsődében elhelyezettek ellátásával,
- a gyermekotthonban, a lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában elhelyezettek, valamint a gyermekotthon, lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban elhelyezettek, valamint a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- a különleges gyermekotthonban, különleges lakásotthonban elhelyezettek, valamint a különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával,
- az utógondozó otthonban, valamint az utógondozó otthon külső férőhelyén elhelyezettek ellátásával5összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879011-879015 szakfeladatokon kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- nevelőszülőknél elhelyezettek ellátása (104013).
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

68.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 73a. és 73b. sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

73a

104013 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása

73b

 

 

Ide tartozik:
- a nevelőszülőnél, valamint nevelőszülői hálózat külső férőhelyén elhelyezett gyermekek ellátásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 879016 szakfeladatokon el kell számolni.
Feladatmutató: gondozási napok száma a tárgyévben (gondozási nap)

69.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 77. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

77

 

 

Ide tartozik:
- a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal, valamint
- a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátásokkal kapcsolatos feladatok ellátását (104031)
- a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889102 szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

70.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 77/A–77/D. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

( A

B

C )

77a

104031 Gyermekek bölcsődei ellátása

77b

 

 

Ide tartozik:
- a bölcsődei feladatok ellátásával, valamint
- a bölcsőde alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a bölcsődei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok bevételeit és kiadásait (104035).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében 889101 szakfeladatokon kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

77c

 

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődésben, fogyatékosok nappali intézményében

77d

 

 

Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889103 szakfeladaton kell elszámolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

71.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 77e–77h sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

77e

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében

77f

 

 

Ide tartozik:
- a bölcsődei ellátással, a családi napközibe felvettek ellátásával, a házi gyermekfelügyeletben részesülők ellátásával, a Gyvt. hatálya alá tartozó alternatív napközbeni ellátásokkal, valamint
- a bölcsőde és a családi napközi alapellátáson túl nyújtott szolgáltatásaival, így az időszakos gyermekfelügyelettel, a játszóházzal, baba-mama klubbal, játékkölcsönzéssel, speciális tanácsadással vagy más gyermeknevelő szolgáltatással
összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562917 szakfeladaton kell elszámolni.

77g

 

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

77h

 

 

Ide tartozik:
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az 562918 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

72.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 80. és 81. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

( A

B

C )

80

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

81

 

 

Ide tartozik:
- a Gyvt. -ben a család- és gyermekjóléti szolgálat alcím alatt meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítés Szt. szerinti feladatok ellátás összefüggő feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889201-889205 és 889924 szakfeladatokon kell elszámolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- biztos kezdet gyerekházhoz kapcsolódó tevékenységek (104044).

73.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 81a–81d sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

81a

104043 Család és gyermekjóléti központ

81b

 

 

Ide tartozik:
- a Gyvt.-ben a család-és gyermekjóléti központ alcím alatt meghatározott, a Gyvt. és Szt. szerinti általános szolgáltatási feladatokon túlmenő, a járás egészére vonatkozó feladatok ellátása.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét az ott meghatározott tevékenységek tekintetében a 889201-889205 és 889924 szakfeladatokon el kell számolni.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a biztos kezdet gyerekházhoz kapcsolódó feladatok ellátása (104044)
- a központ által ellátott általános család és gyermekjóléti szolgáltatások (104042)

81c

 

104044 Biztos Kezdet Gyerekház

81d

 

 

Ide tartozik:
- a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Nem itt kell elszámolni:
- a gyermekjóléti szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat (104042 és 104043).
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889207 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

74.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 120. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

120

 

 

Ide tartozik:
- a legfeljebb napi 4 órás gondozási igényű személy részére nyújtott, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást magában foglaló házi segítségnyújtással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889922 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

75.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 122. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

122

 

 

Ide tartozik:
- a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelő használatára képes személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889923 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

76.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat 126. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

126

 

 

Ide tartozik:
- az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének céljából jogszabályban meghatározott feltételekkel működtetett falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatással összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Az e funkcióba sorolt alaptevékenységek pénzügyi számvitel szerinti önköltségét és eredményszemléletű bevételét a 889928 szakfeladaton el kell számolni.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

77.    Az R. 2. melléklet 10. pontjában foglalt táblázat a következő 142a. és 142b. sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

142a

109030 Természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok

142b

 

 

Ide tartozik:
- a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

78.    Az R. 2. melléklet 90. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

3

 

 

Ide tartozik:
- a központi költségvetés előirányzatainak államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételei elszámolása. Ezen funkción kizárólag a központi költségvetést megillető adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- a központi előirányzatok államháztartáson belülről származó bevételeinek elszámolása.

79.    Az R. 2. melléklet 90. pontjában foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

( A

B

C )

5

 

 

Ide tartozik:
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása. Ezen funkción kizárólag a helyi önkormányzatok költségvetését megillető adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.
Technikai- pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel,
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.

3. melléklet a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

1. Az R. 3. melléklet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. VENDÉGLÁTÁS, ÉTKEZTETÉS
551000 Szállodai szolgáltatás
552001 Üdülői szálláshely-szolgáltatás
552002 Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely-szolgáltatás
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára
559012 Kollégiumi szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
559013 Diákotthoni szálláshelynyújtás felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása
559092 Orvos- és nővérszálló üzemeltetése
559093 Szolgálati lakás, szállás üzemeltetése
559094 Vendégszállás üzemeltetése
561000 Éttermi vendéglátás
562100 Rendezvényi étkeztetés
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
562915 Sportolók edzőtábori étkeztetése
562916 Üdülői, tábori étkeztetés
562917 Munkahelyi étkeztetés
562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
562920 Egyéb vendéglátás”
2. Az R. 3. melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
692001 Pénzügyi, számviteli szolgáltatás
692002 Könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
700000 Üzletvezetés, vezetői tanácsadás
711000 Építészmérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezően végzett műszaki vizsgálat, elemzés
712101 Mérőeszközök hitelesítése
712102 Közúti közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
712103 Egyéb közlekedési eszközök műszaki vizsgálata
712104 Bűnügyi, rendőrségi laboratóriumi vizsgálatok
712105 Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai műszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelőségének vizsgálata és tanúsítása
712106 Élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos ellenőrző vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett műszaki vizsgálat, elemzés
Egyéb műszaki vizsgálat, elemzés
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
712202 Nemesfémvizsgálat
712203 Fizikaitulajdonság-vizsgálat
712204 Összetett műszaki, elektronikai rendszer vizsgálata
712209 Egyéb, műszaki vizsgálat, elemzés
712210 Kéményseprő-ipari tevékenység
Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
721111 Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás
721112 Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás
721113 Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721121 Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás
721122 Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás
721123 Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721131 Mezőgazdasági biotechnológiai alapkutatás
721132 Mezőgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás
721133 Mezőgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés
721200 Génmegőrzés, fajtavédelem
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
721911 Matematikai alapkutatás
721912 Matematikai alkalmazott kutatás
721913 Matematikai kísérleti fejlesztés
721921 Orvostudományi alapkutatás
721922 Orvostudományi alkalmazott kutatás
721923 Orvostudományi kísérleti fejlesztés
721931 Agrártudományi alapkutatás
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés
721941 Biológiai alapkutatás
721942 Biológiai alkalmazott kutatás
721943 Biológiai kísérleti fejlesztés
721951 Kémiai alapkutatás
721952 Kémiai alkalmazott kutatás
721953 Kémiai kísérleti fejlesztés
721961 Földtudományi alapkutatás
721962 Földtudományi alkalmazott kutatás
721963 Földtudományi kísérleti fejlesztés
721971 Műszaki tudományi alapkutatás
721972 Műszaki tudományi alkalmazott kutatás
721973 Műszaki tudományi kísérleti fejlesztés
721981 Fizikai alapkutatás
721982 Fizikai alkalmazott kutatás
721983 Fizikai kísérleti fejlesztés
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
722011 Gazdaságtudományi alapkutatás
722012 Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás
722013 Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés
722014 Jog- és államtudományi alapkutatás
722015 Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás
722016 Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés
722017 Szociológiai alapkutatás
722018 Szociológiai alkalmazott kutatás
722019 Szociológiai kísérleti fejlesztés
722021 Filozófia- és történettudományi alapkutatás
722022 Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás
722023 Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés
722024 Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás
722025 Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás
722026 Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés
722031 Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás
722032 Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás
722033 Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés
Reklám, piackutatás
730000 Reklám, piackutatás
Szakigazgatást támogató és egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
749010 Igazságügyi szakértői tevékenység
749020 Meteorológiai szolgáltatás
749032 Minőségbiztosítási tevékenység
749033 Rendszertanúsítás
749034 Akkreditációs tevékenység
749040 K+F tevékenységekhez kapcsolódó innováció
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység”
3. Az R. 3. melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK
Pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos ellátása
872001 Pszichiátriai betegek tartós ellátása
872002 Szenvedélybetegek tartós ellátása
872003 Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
872004 Szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
872005 Pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása
872006 Szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása
872007 Pszichiátriai betegek átmeneti ellátása
872008 Szenvedélybetegek átmeneti ellátása
872009 Pszichiátriai és szenvedélybetegek egyéb bentlakásos ellátása
Időskorúak bentlakásos szociális ellátása
873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása
873012 Időskorúak átmeneti ellátása
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása
873014 Demens betegek átmeneti ellátása
873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása
Fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása
873021 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
873022 Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása
873023 Fogyatékossággal élők rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása
873024 Fogyatékossággal élők rehabilitációs bentlakásos ellátása
873025 Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása
873028 Fogyatékossággal élők egyéb bentlakásos szociális ellátása
873029 Bentlakásos ellátáshoz kötődő utógondozás
Gyermekjóléti és gyermekvédelmi bentlakásos ellátás
879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás
879012 Gyermekotthoni ellátás
879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
879014 Különleges gyermekotthoni ellátás
879015 Utógondozó otthoni ellátás
879016 Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása
879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása
879018 Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879019 Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása
879020 Javítóintézetben elhelyezettek ellátása
Egyéb szociális ellátás bentlakással
879031 Hajléktalanok tartós bentlakásos szociális ellátása
879032 Hajléktalanok ellátása rehabilitációs intézményben
879033 Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson
879034 Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen
879035 Családon belüli erőszak sértettjeinek bentlakásos szociális ellátása
Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben
881011 Idősek nappali ellátása
881012 Demens betegek nappali ellátása
881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása
889101 Bölcsődei ellátás
889102 Családi napközi
889103 Gyermekétkeztetés bölcsődében és fogyatékosok nappali intézményében
Egyéb gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889202 Kórházi szociális munka
889203 Utcai, lakótelepi szociális munka
889204 Kapcsolattartási ügyelet
889205 Iskolai szociális munka
889206 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
889207 Biztos Kezdet Gyerekház
Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása
889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása
889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása    
Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889913 Nappali melegedő
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889925 Támogató szolgáltatás
889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása)
889927 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889929 Utcai szociális munka

4. melléklet a 44/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

1.    Az R. 4. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

( A

B)

 

7

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás köznevelésben tanulók számára

2.    Az R. 4. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

( A

B)

 

27

 

Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben tanuló ellátottak részére az intézményi étkeztetés keretében biztosított étkezés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

3.    Az R. 4. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 29. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

( A

B)

 

29

 

Itt kell elszámolni:
- a köznevelésben részt vevő tanulók kollégiumi, diákotthoni ellátása keretében biztosított étkeztetés önköltségét és eredményszemléletű bevételét.

4.    Az R. 4. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 35a és 35b sorral egészül ki:

( A

B)

 

35a

562918 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

35b

 

Itt kell elszámolni:
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításának ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

5.    Az R. 4. melléklet 8. pontjában foglalt táblázat a következő 34a–34b. sorral egészül ki:

( A

B

C )

34a

 

712210 Kéményseprő-ipari tevékenység

34b

 

 

Itt kell elszámolni:
- a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvényben meghatározott kéményseprő-ipari tevékenységgel, szolgáltatással összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

6.    Az R. 4. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

( A

B

C )

3

 

 

Itt kell elszámolni:
- a szakképzési kerettantervekről szóló NGM rendeletben meghatározott időkeretekben a szakképzési program szerint (a kötelező tanórák, a nem kötelező tanórák, a tanórán kívüli foglalkozások) végzett gyakorlati oktatással kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

7.    Az R. 4. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat a következő 26a. és 26b. sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

26a

 

873014 Demens betegek átmeneti ellátása

26b

 

Itt kell elszámolni:
- a demens betegek otthonukban időlegesen gondoskodni nem képes időskorúak legfeljebb egyévi időtartamú, átmeneti jellegű teljes körű ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

8.    Az R. 4. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat 87/A. és 87/B. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

 

( A

B

C )

87a

 

889103 Gyermekétkeztetés bölcsődésben és fogyatékosok nappali intézményében

87b

 

Itt kell elszámolni:
- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

9.    Az R. 4. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat a következő 100a. és 100b. sorral egészül ki:

 

( A

B

C )

100a

 

889207 Biztos Kezdet Gyerekház

100b

 

Itt kell elszámolni:
- a Gyvt. által meghatározott Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával kapcsolatos önköltséget és eredményszemléletű bevételt.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére