• Tartalom

46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

46/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint szabálysértési tevékenységével összefüggésben keletkezett adatok kezelésére jogosult szervek meghatározásáról és az adatok kezelésének technikai szabályairól

2019.04.01.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnmegelőzési, bűnüldözési és szabálysértési adatok kezelésére működtetett informatikai rendszerei

1. §1 (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) törvényben meghatározott bűnmegelőzési, bűnüldözési és szabálysértési adatok kezelésére a rendeletben meghatározott informatikai rendszereket működteti.

(2)2 Az (1) bekezdés szerinti informatikai rendszerek és a RobotzsaruNeo integrált ügyviteli és ügyfeldolgozó rendszer a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos tevékenységének támogatásán túl az állami adó-és vámhatósági és más feladatok ellátása során észlelt bűncselekmények kapcsán a büntető feljelentések, valamint az adózás rendjéről szóló törvény szerinti tájékoztatások megtételére, megkeresések teljesítésére is szolgál.

2. § (1) A RobotzsaruNeo rendszer bűnügyi modul (a továbbiakban: Neo) a folyamatban lévő és a lefolytatott büntetőeljárásokkal kapcsolatos, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 72. § (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott adatok kezelésére szolgáló informatikai rendszer. A Neo rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A RobotzsaruNeo rendszer a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló adatot, tényt, körülményt tartalmazó modulja (a továbbiakban: RZSFIU) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 23. §-ában, 24. §-ában, valamint a Pmt.-ben meghatározott egyéb pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény, körülmény kezelésére szolgáló informatikai rendszer. Az RZSFIU rendszert kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modul a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos, a NAV tv. 66. § (1) bekezdésében meghatározott adatok kezelésére szolgáló informatikai rendszer. A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartás a Közösség területére belépő, illetve a Közösség területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről szóló, 2005. október 26-i 1889/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2007. évi XLVIII. törvény 4. §-a szerint nyilvántartásba vehető adatok kezelésére szolgáló informatikai rendszer. A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelő szervek felsorolását és a hozzáférési jogosultságokat a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Netzsaru rendszer strukturált adatbázis formájában magába foglalja a RobotzsaruNeo rendszer használata során rögzített ügyek releváns adatait. A Netzsaru rendszert kezelő szervek köre és a hozzáférés a RobotzsaruNeo rendszerhez való hozzáférés által meghatározott.

2. Az adatbiztonság technikai szabályai

3. § (1) Az informatikai rendszer technikai elemeinek elhelyezésére szolgáló helyiséget úgy kell kialakítani, hogy az megfelelő védelmet biztosítson a külső és a belső veszélyforrásokkal szemben egyaránt.

(2) Az informatikai rendszer technikai elemeinek elhelyezésére szolgáló épületben olyan be- és kiléptető rendszer üzemeltetése szükséges, amely a személyi forgalom pontos, visszakereshető naplózására mindenkor alkalmas.

(3) Az adatbázis adatainak másolás, megjelenítés, nyomtatás, kimutatás készítés céljából történő felhasználásakor a felhasználók azonosítása, a rendszer részeinek használatára való jogosultság ellenőrzése, a jogosultságnak nem megfelelő rendszerrészekbe történő belépés kizárása kötelező.

4. § (1) Hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) vagy számítógépen tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:

a) az adatokat tartalmazó szervert elkülönítetten, az erre a célra kialakított, zárt helyiségben kell üzemeltetni, és biztosítani kell a folyamatos működéshez szükséges technikai feltételeket, így különösen a szünetmentes tápellátást, a megfelelő páratartalom és hőmérséklet szinten tartását, a kisugárzás elleni védelmet;

b) az a) pont szerint kialakított helyiségben elhelyezésre kerülő egyéb számítástechnikai eszközök körét szigorúan meg kell határozni, és azok nem lehetnek adatkapcsolatban az adatokat tartalmazó szerverrel;

c) az a) pont szerint kialakított helyiség vonatkozásában be- és kiléptető rendszert kell működtetni, amely visszakereshető módon dokumentálja a személyi forgalmat;

d) az adatokat tartalmazó szervert elérő munkaállomás csak kódolt adatátviteli hálózaton keresztül kapcsolódhat a szerverhez;

e) az adatkezelési feladatokat ellátó munkaállomásoknak a felhasználó azonosítása és autentikációja után kell kapcsolódnia a szerverhez, jelszórendszert kell kialakítani;

f) az adathoz való hozzáférést szervezeti és beosztási hierarchiának megfelelően kell kialakítani;

g) az adathordozó tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési jogosultságának keretei között ismerheti meg;

h) az adaton végzett műveletről napló állományt kell készíteni;

i) a szerver védelmi rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az megakadályozza az adatkezelésre használt számítástechnikai tárolóeszközbe történő illetéktelen bevitelt, a tár tartalmának illetéktelen törlését vagy bármilyen módon való megváltoztatását, illetve bármely adatmódosítást felhasználói jogosultsághoz kell kötni;

j) biztosítani kell a szerver naprakész és a kor követelményének megfelelő folyamatos vírusvédelmét.

(2) Biztosítani kell a raktározott állapotú szoftvert tartalmazó adathordozó, a biztonsági másolat, a munkakópia, az archivált adatot tartalmazó adathordozó 3. § (1) bekezdés szerinti védelmét.

5. § Egyéb adathordozón, így különösen iraton, fényképen, hangfelvételen tárolt adatokat az alábbiak szerint kell kezelni:

a) az egyéb adathordozó elhelyezésére szolgáló helyiségek kialakításánál a 3. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók;

b) az egyéb adathordozóról, azok mozgásáról és felhasználásukról a nyomon követhetőség érdekében hiteles nyilvántartást kell vezetni;

c) biztosítani kell az egyéb adathordozókhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozását, ennek érdekében az irattárba csak meghatározott rendben történhet belépés;

d) az egyéb adathordozók tartalmát az arra jogosult személy is csak a feladata végrehajtása érdekében, a hozzáférési jogosultságának keretei között ismerheti meg.

6. § A használatban lévő szoftver esetében

a) a programok átadás-átvételéről nyilvántartást kell vezetni,

b) biztosítani kell, hogy a belépés ellenőrizhető legyen (felhasználói hitelesítés), a rendszer autentikációja, valamint a hozzáférés és jogosultság kezelése szempontjából megfelelő biztonságot nyújtson,

c) el kell végezni az új vagy változtatott szoftver megfelelő minősítését (implementálás),

d) biztosítani kell, hogy a program előállítása teljes, világos legyen (specifikáció),

e) a felhasználói felületnek egyszerűnek és érthetőnek kell lennie,

f) a feladat ellátásához szükséges mértékben kell meghatározni a hozzáférési jogosultságot,

g) csak ellenőrzött és vírusmentes adathordozót lehet felhasználni,

h) a szoftver importja a hálózaton keresztül tilos.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

8. §3

1. melléklet a 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez4

RobotzsaruNeo rendszer bűnügyi modulját (Neo) kezelő szervek, hozzáférési jogosultságok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Adatszolgáltatás

Priorálás

2

olvasás

adatfelvitel

módosítás

3

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban (aktuális elöljáró)

Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai

saját ada-
tokban (aktu-
ális elöl-
járó)

Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális elöljáró)

Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai

személyre

cégre

4

az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

5

bűnügyi főigazgató és szakmai helyettese

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

6

a NAV bűnüldözési, bűnmegelőzési-, biztonsági és felderítés-felügyeleti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetői

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

7

a NAV pénzügyi információs szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

8

a NAV bűnüldözési, bűnmegelőzési-, biztonsági és felderítés-felügyeleti tevékenységet ellátó szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

9

a NAV bűnügyi informatikai szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője (rendszerfejlesztés, -felügyelet)

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

10

a Központi Irányítás állományába tartozó felhatalmazott személy

országos illetékesség

X

X

X

X

X

X

11

a Bűnügyi Főigazgatóság állományába tartozó, vezetője által kijelölt személy

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

12

a Bűmügyi Főigazgatóság bűnüldözési, bűnmegelőzési-, biztonsági és felderítés-felügyeleti tevékenységet ellenőrző szervezeti egységének a tagja

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

13

a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveinek vezetői, azok helyettesei, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja

regionális hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

14

a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveinek osztályvezetői, pénzügyi nyomozók, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja

helyi hozzáférési jog

X

X

X

15

a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveinek vezetői, azok helyettesei, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja

országos hozzáférési jog

X

X

16

a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó területi szerveinek osztályvezetői, pénzügyi nyomozók, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja

országos hozzáférési jog

X

X

17

a NAV adó- és vámhatósági feladatokat ellátó szerve vezetői, azok helyettesei, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja

helyi hozzáférési jog

X

X

X

X

X

18

a NAV pénzügyi információs szervezeti egység kijelölt tagjai

országos hozzáférési jog

 

 

 

 

 

 

X

X

2. melléklet a 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez5

RobotzsaruNeo pénzügyi információs modulját (RZSFIU) kezelő szervek, hozzáférési jogosultságok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Adatszolgáltatás

Priorálás

2

olvasás

adatfelvitel

módosítás

3

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban (aktuális elöljáró)

Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatok-
ban (aktu-
ális elöl-
járó)

Felü-
gyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatok-
ban (aktuális elöljáró)

Felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai

személyre

cégre

4

az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese

országos hozzáférési jog

X

X

5

a NAV pénzügyi információs szervezeti egységének tagjai

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

X

6

a NAV bűnügyi informatikai szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője (rendszerfejlesztés, -felügyelet)

országos hozzáférési jog

X

X

3. melléklet a 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez6

A RobotzsaruNeo rendszer szabálysértési modulját kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

 

 

Adatszolgáltatás

Priorálás

2

 

 

olvasás

adatfelvitel

módosítás

 

3

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban (aktuális elöljáró)

Felü-
gyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatok-
ban (aktuális elöljáró)

Felü-
gyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatok-
ban (aktuális elöljáró)

Felü-
gyelete alatt dolgozó szervek adatai

személyre

Cég-
re

4

az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

5

a NAV szabálysértési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetői

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

6

a NAV biztonsági tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetői

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

7

a NAV bűnügyi informatikai szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese és osztályvezetője (rendszerfejlesztés, -felügyelet)

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

8

a Központi Irányítás állományába tartozó felhatalmazott személy

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

9

a NAV szabálysértési tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének a tagja

országos hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

X

10

a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szervének vezetői, azok helyettesei, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja

regionális hozzáférési jog

X

X

X

X

X

X

11

a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szerve kirendeltségeinek vezetői, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja

helyi hozzáférési jog

X

X

X

X

X

12

a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szervének vezetői, azok helyettesei, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja

országos hozzáférési jog

X

X

13

a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szerve kirendeltségeinek vezetői, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja

országos hozzáférési jog

X

X

4. melléklet a 46/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez7

A Határon Átlépő Készpénzforgalom Nyilvántartást kezelő szervek és a hozzáférési jogosultságok

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Adatszolgáltatás

2

olvasás

adatfelvitel

módosítás

3

Adatkezelők

Illetékesség

saját adatokban (aktuális eljáró)

(adatátvitelt végző valamennyi szerv adatai) felügyelete alatt dolgozó szervek

saját adatokban (aktuális eljáró)

felügyelete alatt dolgozó szervek adatai

saját adatokban (aktuális eljáró)

felügye-
lete alatt dolgozó szervek adatai

4

az állami adó- és vámhatóság vezetőjének a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai helyettese

országos hozzáférés jog

-

X

-

-

-

-

5

a NAV rendészeti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője és az általa kijelölt tagja

országos hozzáférési jog

-

X

-

-

-

-

6

a bűnügyi főigazgató és szakmai helyettese, valamint a Bűnügyi Főigazgatóság bűnüldözési, bűnmegelőzési és felderítés-felügyeleti tevékenységet irányító, felügyelő, ellenőrző szervezeti egységének vezetője által kijelölt tagja

országos hozzáférési jog

-

X

-

-

-

-

7

a NAV pénzügyi információs szervezeti egységének vezetője, vezetőjének helyettese, osztályvezetője, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja

országos hozzáférési jog

-

X

-

-

-

-

8

a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szervének vezetői, az állomány e szerv vezetője által kijelölt tagja

regionális hozzáférési jog

-

C

-

-

-

-

9

a NAV rendszerfejlesztésért felelős szervének kijelölt tagja

országos hozzáférési jog

C

C

-

-

-

-

10

a NAV vámhatósági feladatokat ellátó területi szervének, kirendeltségeinek vezetői, az állomány a szervek vezetői által kijelölt tagjai

országos hozzáférési jog

X

-

X

-

X

-

Megjegyzés:
X: AZ ADATOK TELJES KÖRÉRE VONATKOZÓ JOGOSULTSÁG.
C: A SZEMÉLYES ADATOK KIVÉTELÉVEL AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOG.
1

Az 1. § a 63/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 48/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 14. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 3/2019. (III. 29.) PM rendelet 1. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. melléklet a 3/2019. (III. 29.) PM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 4. melléklet a 3/2019. (III. 29.) PM rendelet 1. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére