• Tartalom

48/2015. (XII. 30.) NGM rendelet

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet és az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról1

2016.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása

1. § Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: PM1. rendelet) 6/A. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A polgári perrendtartásról szóló törvény vagy a polgári perrendtartásról szóló törvény alkalmazását elrendelő más törvény rendelkezései szerint elektronikus úton eljáró fél az illetéket az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül vagy az illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára átutalással fizeti meg. Átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az eljáró bíróság és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, a beadvány bírósági érkeztetési azonosító számát és – ha az ismert a – lajstromszámát.
(4) Ha a fél a bírósági eljárás illetékét a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vagy a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 119. §-a alapján elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban utalással fizeti meg az illetékes törvényszék Kincstárnál vezetett illetékbevételi számlájára, egyidejűleg fel kell tüntetni az érintett (az adós, illetve a törölt cég) nevét, cégjegyzék számát és az eljárás tárgyát oly módon, hogy abból – jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén – kitűnjék a jogorvoslat ténye.
(5) Az átutalással történő illetékfizetés tényét az eljáró törvényszék a Kincstártól kapott illeték-bevételi számlakivonat adatai alapján a számlaforgalomba történő betekintéssel, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül történő illetékfizetés tényét a 6/B. § szerint ellenőrzi.”

2. § A PM1. rendelet 6/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6/B. § Az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül történő illetékfizetésre az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.”

3. § A PM1. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatalára, az Informatikai Intézetre, az Integrált Informatikai és Telekommunikációs Intézetre, az alsó és középfokú adóztatási és vámszerveire” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatalra” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a PM1. rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „első fokú,” szövegrész.

2. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása

5. § (1) Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM2. rendelet) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]

b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2015. évre a 19. melléklet, a 2016. évre és az azt követő évekre a 18. melléklet,”

(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

(2) A PM2. rendelet 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]

g) a desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről, valamint a bejelentett adatokban történt változásról szóló bejelentésre a 11. melléklet,”

(szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.)

6. § (1) A PM2. rendelet 11. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) A PM2. rendelet a 3. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.

(4) A PM2. rendelet 19. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 48/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

2. melléklet a 48/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

3. melléklet a 48/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez

4. melléklet a 48/2015. (XII. 30.) NGM rendelethez


A PM2. rendelet 19. melléklet „E” JELŰ BETÉTLAP megnevezésű táblázat II. 4. pontjában és III. 6. pontjában az „elábé” szövegrész helyébe az „elábé, vagy dohány kiskereskedelmi-ellátónál a dohány bekerülési értéke” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére