• Tartalom

488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet

az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálybalépésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A Kormány

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § a), q) és r) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkh. kr.) 8/A. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a radioaktív anyag közúti fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére irányuló eljárásban)

a) a radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatásának kérdésében az Országos Atomenergia Hivatalt,”

(szakhatóságként jelöli ki.)

(2) Az Nkh. kr. 8/B. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a radioaktív anyag belföldi légi fuvarozási tevékenység keretében történő továbbítása engedélyezésére irányuló eljárásban)

a) a radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatásának kérdésében az Országos Atomenergia Hivatalt,”

(szakhatóságként jelöli ki.)

(3) Az Nkh. kr. 8/F. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány a radioaktív anyag Magyarország vízi útjain történő szállításának, fuvarozásának engedélyezésére irányuló eljárásban)

a) a radioaktív anyag munkavállalókra és lakosságra gyakorolt hatásának kérdésében az Országos Atomenergia Hivatalt,”

(szakhatóságként jelöli ki.)

2. § Az Nkh. kr. 8/B. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „továbbítása” szövegrész helyébe a „továbbítása, valamint földi kiszolgálásának” szöveg lép.

2. Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) Az Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OAH Kr.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) Hatályát veszti az OAH Kr. 2. melléklet 4–8. pontja.

3. Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) Az atomenergia alkalmazása körében a fizikai védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 190/2011. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 1. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rendelet hatálya nem terjed ki)

a) az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó radioaktív anyagokra, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezésekre;
b) a személyekbe vagy élő állatokba diagnosztikai vagy kezelési célra bevitt vagy beültetett radioaktív anyagokra, továbbá a személyek szervezetében vagy testén lévő radioaktív anyagokra, amelyek véletlenül vagy szándékosan kerültek a szervezetükbe vagy szennyeződtek el vele, és amely érintett személyeket ez okból orvosi kezelés céljából szállítanak; továbbá”

(2) Az Fvr. 6. § (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Ennek érdekében a fizikai védelmi rendszer tervezése és kiépítése során olyan szabályozott folyamatot kell létrehozni, amely biztosítja, hogy csak környezetállósági minősítéssel rendelkező készülékek kerüljenek felhasználásra.”

(3) Az Fvr. 29. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az A-, B- vagy C-szintű fizikai védelmet biztosító fizikai védelmi rendszer műszaki tervezését, illetve a szerelését csak olyan személy végezheti, aki érvényes vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő igazolvánnyal rendelkezik.”

(4) Az Fvr. 32. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hatósági engedély szükséges:)

c) az A-, B- vagy C-szintű fizikai védelmet igénylő nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék szállításához,”

(5) Az Fvr. 32. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) Az engedély az abban foglalt tevékenység megszüntetésének bejelentésével hatályát veszti. A kötelezett a tevékenység megszüntetését legalább 30 nappal a tevékenység megszüntetését megelőzően köteles az OAH-nak írásban bejelenteni. Az OAH a bejelentés tudomásul vételéről 15 napon belül írásban tájékoztatja a bejelentőt.”

(6) Az Fvr. 32. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az OAH az A- vagy B-szintű fizikai védelmet igénylő szállítás útvonaláról tájékoztatja a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Főügyeletét és az Országos Rendőr-főkapitányságot.”

(7) Az Fvr. VIII. FEJEZET címének helyébe a következő rendelkezés lép:

„A FIX ÉS MOBIL TELEPÍTÉSŰ, IONIZÁLÓ SUGÁRZÁST LÉTREHOZÓ, DE RADIOAKTÍV ANYAGOT NEM TARTALMAZÓ BERENDEZÉSEK, VALAMINT D-SZINTŰ FIZIKAI VÉDELMET IGÉNYLŐ NUKLEÁRIS ANYAG, RADIOAKTÍV SUGÁRFORRÁS ÉS RADIOAKTÍV HULLADÉK SZÁLLÍTÁSOK FIZIKAI VÉDELMÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK”

(8) Az Fvr. 35. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A fix és mobil telepítésű ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés birtokosa az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló kormányrendeletnek megfelelő, az ionizáló sugárzást létrehozó, de radioaktív anyagot nem tartalmazó berendezés üzemeltetésére jogosító engedélykérelemben köteles bemutatni a (2) és (3) bekezdésben foglalt követelmények megvalósításának módját.”

(9) Az Fvr. 35. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A D-szintű fizikai védelmet igénylő nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék szállítása regisztráció köteles.
(8) A regisztráció az OAH által rendszeresített űrlapon, az első, Magyarország területén végzett szállítást megelőzően történik. A regisztrációt az OAH honlapján közzétett címre kell küldeni. A regisztráció során a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó, vonatkozó módozatfüggő egyezmény szerinti szállításra, illetve fuvarozásra vonatkozó engedély birtokosa az első Magyarországon végzett szállítást megelőzően nyilatkozik arról, hogy a szállítás fizikai védelem tekintetében megfelel a 3. mellékletben, a D-szintű fizikai védelmet igénylő, adott módozatú szállításokra vonatkozó előírásoknak.
(9) A D-szintű szállítás regisztrációja a feltételek változatlanul maradása esetében 5 évig érvényes.”

(10) Az Fvr. a következő 41/B. §-sal egészül ki:

41/B. § (1) Az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ikr.) hatálybalépésekor engedélyezett fizikai védelmi tervvel rendelkező, az Ikr. 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 1. sorában meghatározott radioaktív sugárforrások birtokosa köteles a 20. § (2) bekezdésében meghatározott védelmi tervet az Ikr. hatálybalépését követő 1 éven belül a 32. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kérelemként az OAH-hoz benyújtani.
(2) A D-szintű fizikai védelmet igénylő nukleáris anyag, radioaktív sugárforrás és radioaktív hulladék szállítására vonatkozó hatályos engedéllyel rendelkező kötelezettnek az engedély hatályának lejártáig nem kell a 35. § (7) bekezdésben előírt regisztrációt elvégeznie.”

5. § Az Fvr. 1., 2. és 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. § Hatályát veszti az Fvr.

a) 20. § (1) bekezdésében a „valamint az 1. melléklet 2. táblázat 1. sorában meghatározott radioaktív sugárforrások birtokosa” szöveg,

4. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1.     Az Fvr. 1. melléklet 1. táblázat c) lábjegyzete helyébe a következő szöveg lép:
„c) Az olyan nukleáris üzemanyag kategóriája, amely eredeti hasadóanyag tartalma alapján I-es vagy II-es kategóriába volt sorolva besugárzás előtt, egy kategóriával növelhető (fizikai védelmi szintje csökkenthető), ha a sugárzási szintje 1 m-es körzetben árnyékolatlanul meghaladja az 1Gy/h értéket.”
2.     Az Fvr. 1. melléklet
a)    2. táblázat C:3 mezőjében a „10 > R > 1” szövegrész helyébe a „10 > R ≥ 1” szöveg,
b)    3. táblázatához tartozó képletben az „R × Si” szövegrész helyébe az „R × S” szöveg,
c)    3. táblázatához tartozó szövegben az „Si – a radioaktív hulladék aktivitáskoncentrációját” szövegrész helyébe az „S – a radioaktív hulladék aktivitáskoncentrációját” szöveg
lép.
3.     Az Fvr. 2. melléklet 12.1. és 14.1. pontjában, valamint a 3. melléklet 33.1., 34.1., 37.1., 8.1., 41.1., és 42.1. pontjában a „felületvédelem” szövegrész helyébe a „héjvédelem” szöveg lép.
4.     Az Fvr. 4. melléklet 1.6 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.6. a külső elhárító erők, együttműködés a belső elhárító erőkkel;”
5.     Az Fvr. 4. melléklet 2.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. a szállító eszköz és jármű leírása, a szállítójármű részletes rajza; nagy aktivitású zárt sugárforrás szállítása esetén a szállításkor alkalmazott csomagolás, és a releváns eszközök és felszerelés fényképe;”

2. melléklet a 488/2015. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1.     Az OAH Kr. 1. melléklete a következő 2.6–2.10. sorokkal egészül ki:

(Bevonás és közreműködés feltétele

Szakkérdés

Eljárás

Eljáró hatóság)

„2.6.

Kiemelt létesítmények esetén.

Kiemelt létesítmények üzemeltetéséből adódó lakossági dózismegszorítás sugár-egészségügyi vizsgálata.

lakossági dózismegszorítás jóváhagyása

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

2.7.

Kiemelt létesítmények esetén.

Az üzemeltető személyzetnek a kiemelt létesítmény üzemeltetéséből adódó sugárterheléssel szembeni védelme sugár-egészségügyi követelményeinek való megfelelés vizsgálata.

létesítményi MSSZ jóváhagyása

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

2.8.

Minden esetben.

Az éves effektívdózis-korlát meghaladásának sugár-egészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálata.

éves effektívdózis-korlát meghaladásának jóváhagyása

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

2.9

Minden esetben.

A radioaktív anyagot tartalmazó fogyasztási cikk előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának sugár-egészségügyi követelményeknek való megfelelés vizsgálata.

fogyasztási cikk előállításának, forgalomba hozatalának, felhasználásának engedélyezése, amelynek rendeltetésszerű használatára az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet hatálya kiterjed

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

2.10.

Tartós maradékszennyezettségű területeken.

A tartós szennyezettség fennállása sugáregészségügyi következményeinek vizsgálata.

radioaktívan szennyezett terület kezelésének,, az életvitelszerű tartózkodásnak, a társadalmi és gazdasági tevékenység folytatásának egedélyezése

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala”

2.     Az OAH Kr. 1. melléklet 6.3. sora helyébe a következő sor lép:

 

(Bevonás és közreműködés
feltétele

Szakkérdés

Eljárás

Eljáró hatóság)

„6.3.

A radioaktív anyagok 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet szerinti szállításának balesetelhárítási intézkedési terve.

A terv katasztrófa- és polgári védelmi vizsgálata a veszélyhelyzet megelőzése, következmények elhárítása vagy enyhítése, a hatékony beavatkozás személyi és tárgyi feltételeinek megléte, biztosítása tekintetében.

balesetelhárítási és intézkedési terv jóváhagyása

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság”

3.     Hatályát veszti az OAH Kr. 1. melléklet 2.1–2.5. sora.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére