• Tartalom

5/2015. (VII. 21.) NMHH rendelet

5/2015. (VII. 21.) NMHH rendelet

az elektronikus hírközlési szolgáltatás igénybevétele során alkalmazható közvetítőválasztásról1

2016.07.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 17. pontjában,

az 5. és a 8. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya

a) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 62. § (1) bekezdése és 111. § (1) bekezdése alapján közvetítőválasztás biztosítására kötelezett előfizetői hozzáférést nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatóra (a továbbiakban: kötelezett szolgáltató),

b) a közvetítő szolgáltatóra, és

c) az előfizetőre

terjed ki.

2. A közvetítőválasztás általános feltételei

2. § (1) Közvetítőválasztást a kötelezett szolgáltató olyan közvetítő szolgáltató esetében köteles biztosítani,

a) amely nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújt, és

b) amellyel hálózati szerződést kötött.

(2) Internet hívások esetén mind a hívásonkénti közvetítőválasztás, mind a közvetítő-előválasztás a választott közvetítő szolgáltató számára az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló NMHH rendelet (a továbbiakban: ANFT) szerint kijelölt, a hívásonkénti közvetítőválasztást, vagy a közvetítő-előválasztást lehetővé tevő kódot tartalmazó hívószám tárcsázásával kezdeményezhető.

(3) A kötelezett szolgáltató nem adhat át a közvetítő szolgáltatónak végződtetésre az ANFT-ben meghatározott segélyhívó számokkal indított hívásokat.

3. Közvetítő-előválasztás

3. § (1) Közvetítő-előválasztás esetén a kötelezett szolgáltató olyan közvetítő szolgáltatónak köteles biztosítani a közvetítőválasztást, amely – a 2. § (1) bekezdésében foglaltakon túl – a kötelezett szolgáltatóval kötött hálózati szerződésben vállalja

a) valamennyi nemzetközi hívás végződtetését,

b) valamennyi belföldi helyhez kötött telefon és mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívás végződtetését, vagy

c) az a) és b) pontban foglalt valamennyi hívástípus végződtetését.

(2) Közvetítő-előválasztás keretében az előfizető az (1) bekezdésben felsorolt hívástípusok és az internet hívás tekintetében választhat közvetítő szolgáltatót.

(3) Közvetítő-előválasztás esetén a kötelezett szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott hívásokon túl megállapodhat a közvetítő szolgáltatóval egyéb, az ANFT-ben rögzített számmal indított hívások – így különösen a 2. § (3) bekezdésében nem említett nem földrajzi számra irányuló hívások (speciális számok és szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számok) és nem a 2. § (2) bekezdése szerint kezdeményezett internet hívások – végződtetéséről.

(4) Amennyiben a kötelezett szolgáltató referenciaajánlat benyújtására kötelezett, a (3) bekezdés szerinti hívások végződtetéséről csak akkor állapodhat meg a közvetítő szolgáltatóval, ha az adott hívások tekintetében a referenciaajánlat erre vonatkozó rendelkezést tartalmaz. A kötelezett szolgáltató ez esetben a referenciaajánlattól a jogosult beleegyezésével sem térhet el.

4. § (1) A közvetítő szolgáltató e rendelet szabályainak megfelelő ajánlata esetén a kötelezett szolgáltató köteles a közvetítő-előválasztás tárgyában a hálózati szerződés megkötése vagy módosítása érdekében tárgyalni, valamint a hálózati szerződést megkötni, vagy módosítani.

(2) A kötelezett szolgáltató kizárólag a közvetítő szolgáltatóval kötött hálózati szerződés alapján, az abban foglaltak szerint irányíthatja át a hívást más elektronikus hírközlési szolgáltatóhoz. A közvetítő szolgáltatót kizárólag a hálózati szerződés alapján történő, a hálózati szerződésben foglalt megállapodás szerinti átirányításból eredő többletköltségek terhelik.

(3) Amennyiben a közvetítő-előválasztás automatikusan nem valósul meg, a kötelezett szolgáltató a szükséges műszaki változtatást köteles a közvetítő szolgáltató értesítésétől számított 5 munkanapon belül végrehajtani, és ennek megtörténtéről az előfizetőt és a közvetítő szolgáltatót írásban, vagy egyéb bizonyítható módon tájékoztatni.

4. Hívásonkénti közvetítőválasztás

5. § (1) Hívásonkénti közvetítőválasztás esetén a kötelezett szolgáltató olyan közvetítő szolgáltatónak köteles biztosítani a közvetítőválasztást, amely a 3. § (1) bekezdésében foglaltakon túl

a) rendelkezik az ANFT szerinti közvetítőválasztó előtéttel, és

b) a kötelezett szolgáltatóval kötött hálózati szerződésben az általa megajánlott forgalmi irányokban gondoskodik a hívás végződtetéséről.

(2) A hívásonkénti közvetítőválasztásra vonatkozó előfizetői szerződés ráutaló magatartással, az előfizető közvetítő szolgáltatót kijelölő közvetítő választó előtét tárcsázásával jön létre.

(3) A kötelezett szolgáltató kizárólag a közvetítő választó előtéttel kijelölt közvetítő szolgáltatóval kötött megállapodása alapján alkalmazhat olyan forgalomirányítást, amely az előfizető választásától eltérő, más elektronikus hírközlési szolgáltató közreműködését eredményezi. Az ebből az eltérésből eredő többletköltségek a közvetítő szolgáltatót terhelik.

(4) Az előfizető hívásonkénti közvetítőválasztással az adott hívásra érvényes közvetítő-előválasztástól eltérhet.

5. A közvetítőválasztás esetén kötött előfizetői szerződés különös szabályai

6. § (1) A közvetítő szolgáltató által az előfizető részére nyújtott szolgáltatás tekintetében az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015. (III. 30.) NMHH rendeletben (a továbbiakban: Eszr.) foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A közvetítő szolgáltató közvetítőválasztás útján elérhető szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeiben köteles feltüntetni

a) azokat az elektronikus hírközlési szolgáltatókat, amelyek előfizetői jogosultak arra, hogy a közvetítő szolgáltatót válasszák,

b) az előfizetői szerződés – beleértve az erre irányuló ráutaló magatartás tanúsítását – megkötéséhez kapcsolódó, az (5) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket,

c) az arról szóló tájékoztatást, hogy a közvetítő szolgáltató igénye esetén a kötelezett szolgáltatónak eleget kell tennie a (8) és (9) bekezdés szerinti kötelezettségnek,

d) az arról szóló tájékoztatást, hogy amennyiben az előfizető a kötelezett szolgáltatótól előre fizetett szolgáltatást vesz igénybe és ennek keretében él a közvetítőválasztás jogával, akkor az előfizetőt a közvetítőválasztással igénybe vett szolgáltatásokért – a kötelezett szolgáltatónak előre kifizetett díjtól függetlenül – külön díjfizetési kötelezettség terheli-e.

(3) A közvetítő szolgáltató a (2) bekezdés b)–d) pontjában foglaltakat a közvetítőválasztás szolgáltatás tárgyában kötött egyedi előfizetői szerződésben is köteles külön feltüntetni.

(4) A közvetítő szolgáltató és az előfizető az előfizetői szerződést írásban, szóban vagy ráutaló magatartással, így különösen közvetítőválasztó előtét tárcsázásával, vagy – amennyiben az lehetséges – a felkínált választási lehetőségekre számbeadással válaszolva kötheti meg.

(5) A közvetítőválasztás műszaki megvalósításával az előfizetőnek – a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve – a kötelezett szolgáltatóval, vagy más közvetítő szolgáltatóval a választott szolgáltatás vonatkozásában fennálló előfizetői szerződése megszűnik, vagy – ha a választás azt nem érinti teljes egészében – akként módosul, hogy a kötelezett szolgáltató az előfizető által a közvetítőválasztás szolgáltatás tárgyában kötött előfizetői szerződésben foglalt szolgáltatást nem jogosult nyújtani, vagy azt az előfizető nem jogosult igénybe venni.

(6) Amennyiben az előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében a kötelezett szolgáltatón kívüli szolgáltatóval áll fenn előfizetői szerződése, erről – a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve – az előfizető az előfizetői szerződés megkötésekor köteles tájékoztatni az újonnan választott közvetítő szolgáltatót.

(7) A közvetítő szolgáltató a hívásonkénti közvetítőválasztás esetét kivéve a szerződés megkötéséről, az előfizető nevéről, hívószámáról, a választott szolgáltatások köréről az előfizetői szerződés létrejöttét követő 5 munkanapon belül tájékoztatja a kötelezett szolgáltatót és – ha az előfizetőnek a választott szolgáltatás tekintetében a kötelezett szolgáltatón kívül más elektronikus hírközlési szolgáltatóval is áll fenn előfizetői szerződése – a választott szolgáltatás nyújtása tekintetében az előfizetővel szerződéses jogviszonyban álló más közvetítő szolgáltatót.

(8) Amennyiben a közvetítőválasztás szolgáltatás kötelezett szolgáltató általi beállítása enélkül nem végezhető el, a kötelezett szolgáltató – adategyeztetés céljából – köteles a választott közvetítő szolgáltató erre irányuló igényének kézhezvételét követő 5 munkanapon belül átadni:

a) természetes személy előfizető esetén az előfizető telefonszámát, természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

b) nem természetes személy előfizető esetén az előfizető telefonszámát, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát.

(9) A (8) bekezdés szerinti adatátadás esetén a kötelezett szolgáltató a közvetítő szolgáltató igénye alapján köteles azt is közölni, ha az előfizetőnek a kötelezett szolgáltatóval szemben fennálló, 30 napot meghaladó díjtartozása van.

(10) A kötelezett szolgáltató a (8) és (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatást csak akkor köteles teljesíteni, ha a közvetítő szolgáltató a közvetítőszolgáltatás igénybevételére írásban megkötött előfizetői szerződés másolatát vagy – szóbeli, illetve ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződés esetén – a szerződéskötést bizonyító hangfelvételt vagy egyéb, a szerződéskötés tényét és az előfizető azonosítását lehetővé tevő bizonyítékot a (8) bekezdés szerinti igényéhez csatolta. A közvetítő szolgáltató a (8) bekezdés szerinti igényét az Eszr. 2. § d) pontja szerinti tartós adathordozón vagy elektronikus levélben is előterjesztheti.

(11) Hívásonkénti közvetítőválasztás esetén a kötelezett szolgáltató, a közvetítő szolgáltató igénye alapján a választást követő 5 munkanapon belül térítésmentesen köteles közölni a választott közvetítő szolgáltatóval a választás tényét és időpontját, természetes személy előfizető esetén az előfizető természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszámát vagy más nyilvántartási számát, valamint az előfizető telefonszámát.

(12) A kötelezett szolgáltató a (8), (9) és (11) bekezdésben foglalt adatközlési kötelezettségét a nyilvántartásában szereplő adatok alapján teljesíti, amely adatok valódiságáért felelősség nem terheli.

6. Tájékoztatás

7. § (1) A kötelezett szolgáltató új, írásban kötött előfizetői szerződésben, szóbeli és ráutaló magatartással kötött előfizetői szerződés esetén pedig az Eszr. 6. § (1) bekezdése szerinti dokumentumban azonos betűmérettel köteles a vele fennálló hálózati szerződések alapján közvetítőválasztás keretében választható szolgáltatókról és azok ügyfélszolgálati telefonszámáról szóló tájékoztatójának internetes és ügyfélszolgálati elérhetőségét, valamint az általános szerződései feltételeinek azon pontját, pontjait megjelölni, amelyek a 6. § (2) bekezdése szerinti információkat tartalmazzák.

(2) A kötelezett szolgáltató ügyfélszolgálatán köteles az előfizetőt tájékoztatni arról, hogy a 8. § (4) bekezdése alapján melyik szolgáltató felel az előfizetőnek történő hibás teljesítésért és az előfizetői panaszok kezeléséért.

7. A szolgáltatók közötti együttműködés

8. § (1) A kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató együttműködésük részletes szabályait a hálózati szerződésben kötelesek rögzíteni.

(2) Ha a kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató lehetővé teszi a hívott előfizetői berendezésen a hívószám vagy más azonosító kijelzését, a kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató köteles együttműködni abban is, hogy az előfizető vagy más felhasználó a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló NMHH rendelet által előírt módon letilthassa hívószámának vagy más azonosítójának kijelzését.

(3) Közvetítő-előválasztás esetén belföldi helyhez kötött telefonhálózatba irányuló hívás, különösen az azonos számozási körzetbe irányuló hívás irányításakor a kötelezett szolgáltató azon az összekapcsolási ponton köteles átadni a hívást a közvetítő szolgáltatónak, amelyen keresztül a hívás irányítása forgalmi vagy egyéb szempontból a közvetítő szolgáltató számára leggazdaságosabban megvalósítható.

(4) Közvetítőválasztás esetén a – kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató közötti felelősség megosztásra vonatkozó eltérő megállapodás hiányában – az előfizetői panaszok kezeléséért a közvetítő szolgáltató a felelős.

(5) Közvetítőválasztás esetén az előfizető által a közvetítő szolgáltatótól igénybe vett forgalmi szolgáltatás díját a közvetítő szolgáltató állapítja meg.

(6) Közvetítőválasztás esetén – a kötelezett szolgáltató és a közvetítő szolgáltató eltérő megállapodása hiányában – a kötelezett szolgáltató híváshoz kapcsolódó forgalmi szolgáltatásai díját az előfizető részére a közvetítő szolgáltató számlázza ki és szedi be.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.

10. §2

11. §3

1

A rendeletet a 14/2020. (XII. 15.) NMHH rendelet 31. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte 2020. december 21. napjával.

2

A 10. § a 11. § alapján hatályát vesztette.

3

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére