• Tartalom

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet

a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

2017.01.01.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés z) pontjában,
a 14. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kultv.) meghatározott ágazati irányítási jogkörének érvényesítése, valamint a közművelődési tevékenységek fejlesztése, a szakmai munka színvonalának emelése, a közművelődési közfeladat hatékonyabb ellátása, valamint az állami, önkormányzati döntések sokoldalú megalapozása érdekében közművelődési szakfelügyeletet (a továbbiakban: szakfelügyelet) működtet.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési feladatellátásra kötelezett helyi önkormányzatok, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzatok, az önkormányzati társulások, a közművelődési intézmények, a közművelődési megállapodás keretében közművelődési feladatellátásban résztvevő szervezetek által és a közművelődési közösségi színterekben folytatott közművelődési tevékenységek és a területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltatást nyújtó szervezetek (a továbbiakban: közművelődési feladatellátók) szakfelügyeletére.

3. § (1) A szakfelügyelet kiterjed

a) a közművelődési feladatellátás, közművelődési intézmények, közösségi színterek és szervezetek működésére, tevékenységére vonatkozó jogszabályok végrehajtása, érvényesülésük módja, a szakmai követelmények betartása és a központi költségvetési támogatások rendeltetésszerű felhasználása ellenőrzésére,

b) a Kultv. alapján helyi önkormányzati rendeletben rögzített közművelődési feladatok megvalósulásának ellenőrzésére,

c) az egyes közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek, foglalkoztatási előírások betartásának, valamint a közművelődési továbbképzés és minősített szakmai továbbképzés követelményeinek teljesítésének ellenőrzésére,

d) a szakfelügyelet korábbi javaslatai megvalósításának ellenőrzésére,

e) a feladatellátás, az intézményi, szervezeti működés hatékonyságának értékelésére,

f) a közművelődési feladatellátók és az intézmények, szervezetek közötti együttműködés értékelésére, ennek során az együttműködés fejlesztésére irányuló javaslattételre,

g) a feladatellátáshoz, a közművelődési intézmények és közösségi színterek működéséhez szükséges személyi, létesítményi, tárgyi, pénzügyi feltételek értékelésére,

h) a központi költségvetési támogatásból és az Európai Unió társfinanszírozásában megvalósuló közművelődési fejlesztések eredményességének ellenőrzésére, a nemzeti szintű közművelődési szakpolitikai programok megvalósulása értékelésére, az eredmények feltárására és hatékonyságuk értékelésére,

i) a helyi, területi, országos szinten foglalkoztatott közművelődési szakemberek és önkéntesek létszámának, valamint végzettségének vizsgálatára,

j) a közművelődési feladatellátásban tapasztalt eredmények és a hiányosságok vizsgálatára,

k) a közművelődési feladatellátási színvonal emelése érdekében a szakmai tanácsadásra, javaslattételre, valamint

l) a közművelődési feladatellátás egészét érintő szakmai irányelvek és jogszabályok előkészítésében, a szakmapolitikai elképzelések kialakításában való közreműködésre.

(2) A szakfelügyelet keretében átfogó, cél- vagy utóvizsgálat folytatható.

(3) Az átfogó vizsgálat során a szakfelügyelő egy település által az (1) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott közművelődési feladatokat, szolgáltatásokat és a közművelődési feladatellátással összefüggő feltételeket vizsgálja.

(4) A célvizsgálat során a szakfelügyelő

a) egy közművelődési feladatellátót,

b) az (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti közművelődési szakmai feladatot vagy

c) a közművelődési feladatellátással összefüggő feltételek valamelyikét

vizsgálja.

(5) A szakfelügyelet javaslatainak megvalósítását utóvizsgálat keretében kell ellenőrizni.

4. §1 (1) A miniszter

a) kidolgozza a szakfelügyelet szempontrendszerét, működési rendjét és éves munkaprogramját,

b) kidolgozza és folyamatosan fejleszti a szakfelügyelet minőségügyi rendszerét,

c) a munkaprogramban szereplő szakfelügyeleti vizsgálatok lefolytatására állandó vagy eseti, határozott időre szóló szakfelügyelői megbízást ad,

d) a szakfelügyelet tervezésére, megszervezésére, a szakfelügyeleti vizsgálat vezetésére és dokumentálására a 7. § (2) bekezdésében foglalt esetekben vezető szakfelügyelői megbízást adhat,

e) kiállítja a szakfelügyelő és a vezető szakfelügyelő megbízólevelét,

f) gondoskodik arról, hogy a közművelődési feladatellátó vezetője tájékoztatást kapjon a vizsgálat megkezdéséről, végzéséről és eredményeiről, ennek keretében

fa) a vizsgálat megkezdéséről írásban értesíti a közművelődési feladatellátót,

fb) a szakfelügyelői jelentéstervezetet véleményezésre megküldi a szakfelügyelt közművelődési feladatellátónak és a fenntartónak, valamint

fc) a végleges szakfelügyelői jelentést megküldi a közművelődési feladatellátónak és a fenntartónak,

g) a szakfelügyeleti jelentéstervezet, a vizsgált közművelődési feladatellátó és a fenntartó erre tett észrevételei alapján, formai és tartalmi ellenőrzést követően, intézkedési javaslatot is megfogalmazva összeállítja a vizsgálatról szóló végleges szakfelügyelői jelentést, elvégzi a jelentések tudományos szintű feldolgozását,

h) a végleges szakfelügyelői jelentés alapján szakfelügyelet-típusonként és a szakfelügyelet éves munkaprogramjának végrehajtásáról összesített zárójelentést készít,

i) szervezi a szakfelügyelők éves továbbképzését,

j) gyűjti, rendszerezi és megőrzi a szakfelügyeleti vizsgálat során keletkezett dokumentumokat,

k) a szakfelügyeleti vizsgálatok eredményes ellátása érdekében együttműködési megállapodást köt a fővárosi közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel.

(2) A miniszter az (1) bekezdés a)–b), f)–i) és k) pontjában meghatározott feladatok ellátásáról közszolgáltatási szerződés megkötése útján gondoskodik.

5. §2 (1) A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletét a miniszter irányítja.

(2) A 4. § a) pontja szerinti éves munkaprogram tartalmazza:

a) a szakfelügyeleti vizsgálatok 3. § (2) bekezdése szerinti típusát,

b) a vizsgálandó közművelődési feladatellátók jegyzékét,

c) a szakfelügyeleti vizsgálatok céljait, témáit, valamint

d) a szakfelügyeleti vizsgálatok időbeli ütemezését.

(3) A miniszter a szakfelügyelet éves munkaprogramját és a szakfelügyelet működési rendjét a Kormány honlapján közzéteszi.

(4) A szakfelügyelet működtetésének költségeit a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében kell biztosítani.

6. § (1) Szakfelügyeleti munkát az a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló miniszteri rendelet szerinti közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő végezhet, aki

a) legalább 10 éves közművelődési, művelődésigazgatási feladatkörben végzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

b)3 a 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti továbbképzésen részt vett.

(2)4 Ha a miniszter megállapítja, hogy a szakfelügyelő a 4. § (1) bekezdés i) pontja szerinti továbbképzést elmulasztotta, akkor a szakértő részére szakfelügyelői megbízást nem adhat mindaddig, amíg a szakértő a továbbképzés elvégzését nem igazolja.

7. § (1)5 A szakfelügyeleti vizsgálat lefolytatására a miniszter szakfelügyelői megbízást ad.

(2)6 A miniszter vezető szakfelügyelői megbízást adhat

a) átfogó vizsgálat esetén, ha az legalább 100,

b) célvizsgálat esetén, ha az valamely 3. § (1) bekezdés a)–g) pontja szerinti

közművelődési szakmai feladatra és legalább 30 közművelődési feladatellátóra terjed ki.

8. § A vezető szakfelügyelő és a szakfelügyelő a szakfelügyelet működési rendje, éves munkaprogramja, szempontrendszere és a megbízási szerződésben foglaltak alapján végzi tevékenységét.

9. § (1) A szakfelügyeleti vizsgálat során a szakfelügyelő

a) tanulmányozhatja a közművelődési feladatokkal összefüggő dokumentumokat, adatokat, nyilvántartásokat,

b) helyszíni vizsgálatot folytathat,

c) a közművelődési feladatellátást szolgáló helyiségekbe beléphet, nyilvántartásokba és dokumentumokba betekinthet, a közművelődési szakmai tevékenységet megfigyelheti.

(2) A szakfelügyelő leíró és értékelő megállapításait, észrevételeit és javaslatait szakfelügyeleti jelentéstervezetben rögzíti.

10. § A szakfelügyelő nem folytathat vizsgálatot olyan közművelődési feladatellátónál,

a) amellyel közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

b) amelynek tagja vagy tulajdonosa, vagy

c) amelynél a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójával ellenőrzési kapcsolatba kerülne.

11. § A vezető szakfelügyelő és a szakfelügyelő díjazásban részesül, és a szakfelügyelettel összefüggésben felmerült, igazolt úti- és szállásköltségei megtérítésére jogosult. A díjazás és a költségtérítés részletes szabályait a szakfelügyelet működési rendjében kell rögzíteni.

12. § A vizsgált közművelődési feladatellátó

a) köteles

aa) a szakfelügyelő munkáját elősegíteni és támogatni, és

ab) a szóban vagy írásban, jogszerűen kért felvilágosítást megadni és adatokat rendelkezésre bocsátani, a dokumentumokba betekintést engedni, azok másolatát rendelkezésre bocsátani,

b) jogosult

ba) a szakfelügyelő megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában a vizsgálat engedélyezését és az abban való közreműködést megtagadni, és

bb) a szakfelügyelői jelentéstervezetet megismerni, arra írásban észrevételt tenni.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

14–15. §7

1

A 4. § az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdés b) pontja az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 21. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (2) bekezdése az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 21. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (1) bekezdése az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 21. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (2) bekezdése az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 21. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére