• Tartalom

50/2015. (XI. 19.) MvM rendelet

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti, a 2015. évben nyújtandó beruházási támogatások feltételeiről1

2015.12.23.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában, a 9. alcím tekintetében a 81. § (3) bekezdés e) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

1. § A rendelet hatálya – a vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedés kivételével – a Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) 2. prioritási tengelyében meghatározott célok megvalósítását segítő, 2015. évben igénybe vehető támogatásokra terjed ki.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. akvakultúra: a vízi organizmusok – az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 3. cikk d) pontja szerinti – művelése vagy tenyésztése;

2. alintézkedés: az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007. március 21-i 498/2007/EK bizottsági rendelet 3. mellékletében meghatározott, művelet megnevezésű, támogatható tevékenységek;

3. beruházási támogatás: olyan nem terület-, illetve állatlétszám-alapú intézkedés, alintézkedés keretében nyújtandó támogatás, amely legalább egy, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 9. § a) pontjában meghatározott beruházás – ideértve az immateriális javak beszerzését is – megvalósítására irányul;

4. beruházás üzemeltetésének igazolása: az az igazolás vagy – amennyiben a beruházás üzemeltetése hatósági engedélyhez kötött – jogerős hatósági engedély, amellyel az ügyfél a kifizetés feltételeként hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a művelet keretében megvalósult beruházást szabályszerűen üzemelteti;

5. Bíráló Bizottság: az Irányító Hatóság által delegált személyekből és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) alkalmazottaiból álló bizottság, amely a rangsorba állított kérelmek alapján szakmai javaslatot tesz a ponthatárra;

6. etetőcsónak: olyan kézi erővel vagy függesztett motorral hajtott, zárt fedélzet nélküli csónak, amelyből kézi erővel vagy önürítéssel kijuttatható a halastavakban a takarmány vagy más anyag;

7. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet;

8. gépváltozat: ugyanazon munkafolyamat elvégzésére alkalmas, de más típusú gép vagy gépcsoport, berendezés vagy berendezéscsoport;

9. halastó: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;

10. halászati ágazat: az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 3. cikk a) pontja szerinti ágazat;

11. halászati tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott „0312 (Édesvízi halászat)” szakágazatba tartozó tevékenység;

12. halfeldolgozói tevékenység: az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott „1020 (Halfeldolgozás, -tartósítás)” szakágazatba tartozó tevékenység, valamint a „1085 (Készétel gyártása)” szakágazatba tartozó tevékenységek közül a fagyasztott halétel gyártása, a „1089 (M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása)” szakágazatba tartozó tevékenységek közül a hal levét és kivonatát tartalmazó készítmények gyártása;

13. halgazdálkodás: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom;

14. halgazdálkodási beruházás: az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően bejelentett, az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott „0312 (Édesvízi halászat)”, „0322 (Édesvízi halgazdálkodás)”, „1020 (Halfeldolgozás, -tartósítás)” szakágazati tevékenységekhez kapcsolódó beruházások, valamint a „1085 (Készétel gyártása)” szakágazati tevékenységeken belül a fagyasztott halétel gyártásához, a „1089 (M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása)” szakágazati tevékenységek közül a hal levét és kivonatát tartalmazó készítmények gyártásához kapcsolódó beruházás;

15. halgazdaság: halastó egységekből álló tógazdaság vagy intenzív haltermelő üzem, amely a haltermelési tevékenységre feljogosító valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, és ahol az 1198/2006/EK tanácsi rendelet szerinti akvakultúra gyűjtőfogalmon belül valamely halfaj állományának mesterséges módon történő termelése folyik;

16. halszállító gépjármű: az a közúti forgalomban való részvételre alkalmas, speciális felépítményű, első üzembe helyezésű gépjármű, amelyben a szállítható személyek száma legfeljebb 3 fő, és amely a hal élve, hűtve vagy fagyasztva történő szállítására alkalmas, a hűtött, illetve fagyasztott szállítás esetén beleértve a haltermékeket is;

17. haltermelési létesítmény: a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott fogalom.

18. haltermelési tevékenység: az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott „0322 (Édesvízi halgazdálkodás)” szakágazatba tartozó tevékenység;

19. intenzív haltermelő üzem: állandó vízátfolyással rendelkező haltermelő egység vagy vízvisszaforgató technológiát használó haltermelő rendszer, amelyben a halneveléshez kizárólag teljes értékű haltakarmányt használnak;

20. intézkedés: az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 3. cikk j) pontja szerinti műveletek együttese;

21. kapcsolt vállalkozás: az adózás rendjéről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozás;

22. kedvezőtlen adottságú területek: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló rendeletben meghatározott területek;

23. kedvezményezett: az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 3. cikk l) pontja szerinti természetes vagy jogi személy;

24. konvergencia terület: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletben meghatározott konvergencia cél elérésére kijelölt, legkevésbé fejlett régiók; Magyarországon a Közép-Magyarországi Régió kivételével minden régió területe;

25. környezetterhelést csökkentő beruházások: olyan beruházások, amelyek a halászati tevékenység, a haltermelés és a halfeldolgozás során, illetve a haltermeléshez kapcsolódó telepi infrastruktúra által a környezetbe kibocsátott szennyeződéseket közvetlenül csökkentik;

26. lánctalpas kotrógép: speciális, legalább 700 mm szélességű lánctalppal rendelkező, 9–21 m hosszú gémkinyúlású, 20–30 t súlyhatár közötti hidraulikus forgó kotró tókarbantartó mocsárjáró gép, amelynek talajnyomása lehetővé teszi a mély, iszapos talajon történő munkavégzést;

27. mikro-, kis- és középvállalkozás: az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 3. cikk f) pontja szerinti vállalkozás;

28. művelet: az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 3. cikk k) pontja szerinti projekt;

29. művelet befejezése: a műveletet alkotó összes tevékenységnek a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylattal igazolt lezárása;

30. támogatási intenzitás: a támogatási összeg és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve;

31. telephely: az a haltermelési, illetve halfeldolgozói egység, a haltermeléshez, illetve a halfeldolgozáshoz tartozó telepi infrastruktúrával együtt, amely önálló tartási vagy vágási hely azonosítóval vagy az illetékes hatóság által kiállított érvényes működési engedéllyel rendelkezik; természetes vízi halgazdálkodás esetében az ügyfél azon telephelye, amelyhez a halászati tevékenység köthető;

32. termelésbe vont új halfaj: azok a halfajok, amelyek halastavi vagy intenzív üzemi termelése Magyarországon még nem vált általánossá; nem minősül új halfajnak:

a) halastavi haltermelés esetén a ponty (Cyprinus carpio), az amur (Ctenopharyngodon idella), a fehér busa (Hypophthalmicthys molitrix), a pettyes busa (Hypophthalmichthys nobilis), a harcsa (Silurus glanis), a fogassüllő (Sander lucioperca), a csuka (Esox lucius) és a compó (Tinca tinca),

b) intenzív üzemi haltermelés esetén a szivárványos pisztráng (Oncorchynus mykiss), az afrikai harcsa (Clarias gariepinus), a tokfélék családjába tartozó fajok és az angolna (Anguilla anguilla);

33. termelői csoport: az agrárpolitikáért felelős miniszter által ekként elismert szervezet;

34. termelői halértékesítés: a termelő által a telephelyen, vagy a telephelyen kívül megvalósított és üzemeltetett halértékesítő hely és a hozzá tartozó infrastruktúra, beleértve a haltisztítást, darabolást és a csomagolást;

35. termelői szervezet: a halászati és akvakultúra termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi rendelet II. címében meghatározott szervezet;

36. tevékenység: a művelet azon részei, amelyeket a támogatási döntésben külön tételazonosító soron tartanak nyilván;

37. úszó kotrógép: olyan berendezés, amely a halastó leengedése nélkül csővezetéken keresztül lehetővé teszi az iszapeltávolítást a tómederből és a mederalakítást.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakra a Tv. 9. §-a és az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 3. cikke az irányadó.

2. A támogatás jellege és mértéke

3. § (1) A támogatás vissza nem térítendő jellegű.

(2) Az egy támogatási kérelem keretében igényelt és a kérelem alapján jóváhagyható támogatás összege nem érheti el a 25 millió forintot.

(3) Ha a beruházással érintett telephely konvergencia területhez tartozik, az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható kiadások legfeljebb 60%-a lehet azzal, hogy a maximális támogatás-intenzitásnál kisebb mértékű támogatási igény esetén a hozzájárulás mértéke csak egész szám lehet.

(4) Nem konvergencia régióban fekvő telephely esetében támogatás nem vehető igénybe.

(5) Támogatás az akvakultúra termelő beruházásai, illetve a természetes vízi halgazdálkodás jogcímek vonatkozásában kizárólag a 2. melléklet szerinti tételek beszerzésére vehető igénybe.

3. Támogatási kérelem benyújtásának általános feltételei

4. § (1) Támogatási kérelmet az egyes támogatások részletes feltételeinél meghatározott ügyfél nyújthat be, aki megfelel az államháztartásról szóló törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, és nem áll a HOP keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.

(2) A támogatási kérelem alapján indult eljárás során hiánypótlási felhívás kibocsátásának nincs helye. Az MVH a támogatási kérelem elbírálása során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél – az MVH erre irányuló felhívása hiányában – a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően terjeszt elő.

(3) A támogatási kérelem alapján tervezett elszámolható kiadásokhoz kapcsolódó támogatási összeg meghatározását az MVH végzi az általa közlemény útján rendszeresített, a tervezett tételeket részletező nyomtatvány adatai alapján. Ha a benyújtott támogatási kérelem nyomtatványain szolgáltatott adatokból az elszámolható kiadások összege vagy a támogatási összeg nem állapítható meg, az MVH a kérelmet elutasítja.

(4) Az ügyfél a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásba vételének igazolása céljából a mezőgazdasági őstermelői igazolványa másolatának és az annak tartalmát képező személyes adatainak kezeléséhez való írásbeli hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatának benyújtásával kérheti, hogy az MVH a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal megkeresése helyett a benyújtott iratok alapján állapítsa meg a támogatásra való jogosultság fennállását.

(5) A támogatási nyomtatványok

a) az ügyfél-azonosító adatokat;

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat;

c) a beruházás típusától függő – a támogatási igényre vonatkozó adatokat tartalmazó – betétlapokat;

d) a támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatokat;

e) az értékelésre vonatkozó adatokat;

f) a támogatandó beruházásra vonatkozó információkat;

g) az ügyfélnek a vonatkozó feltételek megismerésére és tudomásulvételére vonatkozó nyilatkozatát; és

h) az ügyfél aláírását

tartalmazzák.

(6) Támogatási kérelmet 2015. november 20. és november 25. között lehet benyújtani.

(7) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban intézkedésenként egy támogatási kérelmet nyújthat be. A támogatási kérelem több, konvergencia területen elhelyezkedő telephelyen történő beruházásra is vonatkozhat.

(8) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az 1. mellékletben felsorolt, a kérelemmel érintett intézkedésre vonatkozó dokumentumokat.

(9)2 A támogatási kérelem elbírálásához kapcsolódó adatszolgáltatási és nyilatkozattételi kötelezettség személyesen is teljesíthető.

4. A támogatási kérelem elbírálása

5. § (1) Az MVH az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet] 3. mellékletében meghatározott kiválasztási kritériumok szerinti pontozási rendszer alapján végzett értékelést követően rangsor állításával támogatási javaslatot tesz az Irányító Hatóságnak. Az Irányító Hatóság a Bíráló Bizottság javaslatát követően meghatározza a rendelkezésre álló forrást és megállapítja a ponthatárt, amely alapján az MVH támogatási döntést hoz.

(2) A támogatási kérelmet csak a támogatási kérelmek benyújtási időszakának záró napját követően lehet elbírálni.

(3) A bírálat alapján létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelyet korábban nyújtottak be.

(4) Ha a támogatási kérelem az egyes támogatásokra vonatkozóan meghatározott célkitűzések bármelyikének nem felel meg, az MVH a kérelmet elutasítja.

(5) A rangsorba állított kérelmek esetén a támogatás igénybevételéhez szükséges minimális ponthatárt az Irányító Hatóság – a rendelkezésre álló forrás figyelembevételével – azon támogatási kérelem alapján határozza meg, amelynek vonatkozásában a támogatás nyújtására fordítható keretösszeg még teljességgel fedezi az adott kérelem és a rangsorban azt megelőző támogatási kérelmek összesített támogatási igényét. A minimális ponthatárt el nem érő támogatási kérelmeket az MVH a Tv. alapján, forráshiány miatt elutasítja.

(6) Támogatási jogosultság akkor állapítható meg, ha az ügyfél

a) eleget tesz az e rendeletben, valamint a támogatás igénybevételére vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek, és

b) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt.

5. A művelet megkezdése és befejezése

6. § A műveletet az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását megelőzően is megkezdheti, és a művelet egyes önállóan értékelhető és elszámolható egységeit a támogatási döntés meghozatalát megelőzően befejezheti, a teljes művelet azonban a támogatási döntés meghozatalát megelőzően nem fejezhető be.

7. § (1) A művelet megkezdésének időpontja – mely a gép, eszköz, berendezés, technológia beszerzésére vonatkozó megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi – nem lehet 2015. július 1. napját megelőző.

(2) A művelet tervezéséhez és előkészítéséhez kötődő általános költségek felmerülése nem minősül a művelet megkezdésének.

(3) A művelet befejezésének legkésőbbi időpontja 2015. december 31. napja.

(4) A beruházás üzemeltetésének igazolását legkésőbb 2016. február 19. napjáig kell benyújtani az MVH-hoz.

6. Kifizetési kérelem

8. § Kifizetési kérelem a támogatási kérelem benyújtását követően nyújtható be.

9. § (1) Az ügyfél intézkedésenként egy támogatási kérelem vonatkozásában egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

(2) Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át teljesíteni a művelet befejezéséig.

(3) Kifizetési kérelmet a támogatási kérelem benyújtásának időpontjától kezdődően legkésőbb 2016. január 5. napjáig lehet benyújtani.

(4) A művelet elszámolásához benyújtott bizonylatok nem lehetnek korábbiak 2015. július 1. napjánál.

(5) A művelet elszámolásához benyújtott bizonylatok gazdasági és pénzügyi teljesítése nem lehet későbbi, mint 2015. december 31. napja.

(6) A kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) az elszámolni kívánt gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított számla másolatát;

b) a számla pénzügyi rendezését igazoló bizonylat másolatát; továbbá

c) az MVH által rendszeresített nyomtatványon szereplő

ca) számlaösszesítőt, amely tartalmazza a bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát, a teljesítés időpontját, a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés időpontját, könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy nevét és aláírását, a bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét, a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját,

cb) tételrészletezőt, amely tartalmazza a számlatétel megnevezését, típusát, a számlatétel nettó összegét, az áfa mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt összeget, a számlatételnek a támogatási kérelem gép- és eszköz betétlapja szerinti kiadási tételazonosítóját, a számlatétel mennyiségét és mértékegységét.

(7) A támogatás kifizetése akkor engedélyezhető, ha az ügyfél eleget tesz az 5. § (6) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

7. Kiadások elszámolása, kifizetés

10. § (1) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, valamint nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(2) Amennyiben a támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethető összege nem haladhatja meg.

(3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült azon kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított és pénzügyileg rendezett számla vagy azzal egyenértékű bizonylat (továbbiakban együtt: számla) igazol.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kiadásokat a művelet megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylatok igazolják.

(5) A bizonylaton a kedvezményezettnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján el nem távolítható módon fel kell tüntetnie

a) az ügyfél-azonosító számát és

b) a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést,

amelyek hiányában a bizonylat az elszámoláshoz nem fogadható el.

(6) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg számításának alapját

a) természetes személy, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. fejezete alapján alanyi adómentességet választó adóalany kérelmező esetében a bruttó;

b) egyéb esetben a nettó

elszámolható kiadás képezi.

(7) Nem támogatható kiadások:

a) a támogatás elnyerése esetén fizetendő számszerűen meghatározott összegű, az összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított vagy bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj;

b) a hal megfogására, gyűjtésére szolgáló eszközök beszerzési költségei;

c) élőhal, haltakarmányok, továbbá halászati, illetve akvakultúra haltermékek beszerzési költségei; és

d) az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 55. cikk (5) bekezdése szerinti kiadások.

(8) Az 1198/2006/EK tanácsi rendelet 80. cikkének megfelelően a kedvezményezettek részére az elszámolás során jóváhagyott támogatás teljes összegét ki kell fizetni. Nem alkalmazható olyan levonás, visszatartás – beleértve a köztartozást és az alapok közötti kompenzációt is – vagy bármilyen további külön díj vagy azzal megegyező hatású egyéb díj, amely csökkentené ezeket a kedvezményezettek számára kifizetendő összegeket.

11. § (1) A kifizetést az MVH az ügyfélnek a Tv. szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

(2) Az ügyfél részére engedélyezett kifizetés teljes összege nem haladhatja meg a támogatási döntésben rögzített támogatási összeget.

12. § (1) Az igénybe vett beruházási támogatás összegét a kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfélnek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyeznie, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfélnek az egyéb bevételek között kell elszámolnia saját könyvelésében.

(2) Az ügyfél a döntéssel támogatott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön analitikát köteles vezetni a kiadásai, továbbá – amennyiben ahhoz e rendelet szerint joghatás fűződik – bevételei vonatkozásában.

(3) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén, azt a teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó – az Európai Központi Bank által közzétett – hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB által közzétett hivatalos középárfolyamon kell forintra átszámítani.

(4) Idegen nyelven kiállított bizonylat vagy dokumentum benyújtása esetében az ügyfélnek csatolnia kell magyar nyelvű fordítást is. Amennyiben a tényállás tisztázása szükségessé teszi, az MVH az ügyfelet a dokumentum hiteles magyar fordításának benyújtására hívja fel.

8. Az ügyfél által vállalt kötelezettség alanyának megváltozása

13. § (1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt az üzem egészének, illetve kötelezettségvállalással érintett részének átruházása csak a kötelezettségek átvállalása esetén hatályos.

(2) A kötelezettségek átvállalására és az annak jóváhagyására irányuló kérelem benyújtására kizárólag a kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó döntés jogerőre emelkedését követően van lehetőség.

9. Monitoring

14. § (1) Az ügyfél minden évben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló rendelet szerinti időszakban köteles elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül adatszolgáltatást teljesíteni a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal

a) az első monitoring adatszolgáltatás évében a támogatási döntés jogerőre emelkedésének időpontja és a támogatási döntés jogerőre emelkedése szerinti év december 31. napja közötti időszakra,

b) az a) és c) pont szerinti időszakok között évente a január 1. és december 31. közötti időszakra, továbbá

c) az utolsó monitoring adatszolgáltatás évében az előző naptári év január 1. és a kötelező üzemeltetési időszak vége közötti időszakra

vonatkozóan.

(2) A monitoring adatszolgáltatási kötelezettség a támogatási döntés jogerőre emelkedését követő évtől a kötelező üzemeltetési időszak végét követő évig áll fenn.

(3) Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthető teljesítettnek, amennyiben minden támogatási döntéssel rendelkező intézkedése esetében eleget tett e rendelet szerinti monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének.

(4) Az MVH a monitoring adatokra vonatkozóan az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellenőrzi.

(5) Az MVH minden naptári évben utólagos ellenőrzésnek veti alá az Európai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) keretében Magyarország által beruházási tevékenységekre fordított azon kiadások legalább 1%-át, amelyeknél a záró kifizetés folyósítása már megtörtént, de a támogatások igénybevételének általános feltételeire vonatkozó kötelezettségvállalások továbbra is fennállnak.

(6) Az MVH az (5) bekezdés szerinti ellenőrzést kizárólag az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt végzi.

10. Vis maior

15. § (1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külső ok (a továbbiakban: vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló miniszteri rendelet alapján kell bejelenteni.

(2) Amennyiben a kötelezettség teljesítése lehetetlenné válik, a támogatásra jogosult erre irányuló kérelme alapján a támogatási kérelemben vállalt, érintett kötelezettsége teljesítése alól a lehetetlenülés időpontjától kezdődő hatállyal mentesíthető.

(3) Többéves kötelezettségvállalás esetében az ügyfél kizárólag a vis maior bekövetkezését követően mentesíthető a további időszakra fennálló kötelezettségek alól, és a vis maior megszűnéséig jogszerűen igénybe vett támogatás visszafizetése alól mentesül.

(4) Az e rendeletben foglalt határidők meghosszabbítására vis maior bekövetkezése esetén sincs lehetőség.

11. A támogatásokra vonatkozó általános feltételek

16. § (1) A beruházási támogatások általános feltételei a következők:

a) a beruházás megvalósításának, üzemeltetésének helye Magyarország;

b) a támogatott beruházást a kifizetési kérelem benyújtásától számított 5 évig rendeltetésének megfelelően, a tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyek betartásával kell üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);

c) az ügyfél vállalja, hogy az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgyát nem idegeníti el és nem adja bérbe;

d) az ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésére vonatkozó kizárólagos joggal;

e) a támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie;

f) az ügyfél vállalja, hogy a 13. § szerinti esetben az átvállaló csak egy természetes vagy jogi személy lehet.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja alkalmazásában nem minősül igénynek az elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillető visszavásárlási jog, a banki jelzálogjog és az ahhoz kapcsolódó vételi jog.

(3) Nem jelenti az (1) bekezdés c) pontja szerinti üzemeltetési kötelezettség megszegését a beruházás tárgyának

a) jótállás,

b) amortizáció,

c) lopás,

d) működésképtelenné válás vagy

e) használhatatlanná válás

esetén, saját forrásból azonos rendeltetésű, azonos vagy magasabb műszaki tartalommal rendelkező tárgyi eszközre történő cseréje, a beruházás tárgyának cseréjét igazoló dokumentumok másolatának az MVH-hoz történő egyidejű benyújtásával.

17. § (1) A támogatási kérelemhez eredeti formában, vagy – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolat formájában mellékelni kell:

a) ha a beruházás nem saját tulajdonú vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, amely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni;

b) minden elszámolni kívánt kiadáshoz legalább két – egy elfogadott és legalább egy el nem fogadott – független árajánlatot vagy

c) a 7. § (1) bekezdésében meghatározott időpont és a támogatási kérelem benyújtása közötti időszakban megvásárolt tételek tekintetében – amennyiben a beszerzési folyamat során kiállított írásbeli árajánlat nem áll rendelkezésre – utólagosan kiállított, elfogadott és legalább egy el nem fogadott árajánlatot, melyek a már beszerzésre került konkrét tételre vonatkoznak, és amelyeken a kiállító nyilatkozik arról, hogy azt a támogatási kérelem benyújtása céljából adta ki az ügyfél részére előzetesen adott árajánlat írásos megerősítésére; továbbá

d) kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámolót, kettős könyvvitelt nem vezetők esetében az utolsó két év adóbevallását, egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámolót vagy adóbevallást.

(2)3 Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben a magasabb összegű árajánlatot választja, úgy a választását köteles megindokolni.

(3) Az árajánlatok nem származhatnak

a) az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától;

b) olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél tulajdoni hányaddal rendelkezik;

c) olyan vállalkozástól, amelyben a támogatási kérelmet benyújtó társaságban is tulajdoni hányaddal bíró természetes vagy jogi személy tulajdoni hányaddal rendelkezik;

d) olyan vállalkozástól, amelyben a támogatási kérelmet benyújtó társaság bármely tagja tisztségviselő;

e) olyan vállalkozástól, amelynek bármely tagja tisztségviselő a támogatási kérelmet benyújtó társaságban; továbbá

f) olyan vállalkozástól, amellyel szemben az a)–e) pont szerinti feltétel harmadik társaságon keresztül valósul meg.

(4) Az ugyanarra a beruházási elemre vonatkozó elfogadott és elutasított árajánlatok nem származhatnak olyan vállalkozásoktól, amelyek a (3) bekezdésben felsorolt bármely módon kapcsolatban állnak egymással.

(5) A forinttól eltérő pénznemben kiállított árajánlatot az árajánlat keltét megelőző hónap utolsó banki munkanapján érvényes – az MNB által közzétett – hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra.

12. Beruházásokra vonatkozó további rendelkezések

18. § (1) Kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések és eszközök beszerzése támogatható,

a) amelyek közvetlenül a támogatható tevékenységekhez kapcsolódnak;

b) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, beleértve a gépet, illetve eszközt gyártó minőségi megfelelőségi nyilatkozatát is, valamint rendelkezik a gyártó vagy forgalmazó által kiadott egyedi azonosítóval; és

c) amelyeknek gyártásától a művelet megkezdéséig legfeljebb 2 év telt el.

(2) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés, eszköz tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási döntésben szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések és eszközök beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, eszközt, amely a támogatási döntésben szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik.

13. Jogkövetkezmények

19. § (1) Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke a kifizetési kérelem alapján nem éri el az 50%-ot, az MVH a kifizetési kérelmet elutasítja, megállapítja az intézkedésben való jogosulatlan részvételt, és a támogatási jogosultságot megszünteti.

(2) Az MVH a támogatási, illetve a kifizetési kérelmet a jogszabályoknak nem megfelelő része tekintetében elutasítja.

(3) Amennyiben az ügyfél a beruházás üzemeltetésének igazolását 2016. február 19. napjáig nem teljesíti, az MVH a kifizetési kérelmet elutasítja, megállapítja az intézkedésben való jogosulatlan részvételt, és a támogatási jogosultságot megszünteti.

(4) Amennyiben az ügyfél az üzemeltetési időszak alatt felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, az MVH megállapítja az intézkedésben való jogosulatlan részvételt, a támogatási jogosultságot megszünteti, és az ügyfelet a kifizetett támogatás visszafizetésére kötelezi.

20. § (1) Ha az ügyfél a kötelező üzemeltetési időszak alatt megszegi

a) halfeldolgozás esetében a 28. § (2) és (6) bekezdésében,

b) természetes vízi halgazdálkodás esetében a 25. § (2) bekezdésében

foglalt előírásokat, akkor a támogatási jogosultság és a kifizetett támogatás vonatkozásában az MHV megállapítja az intézkedésben való jogosulatlan részvételt.

(2) Amennyiben a beruházás befejezését követő első három naptári évben a foglalkoztatotti létszám átlagos növekedése nem éri el a pontozási szempontok szerint vállalt foglalkoztatotti létszám átlagos növekedését, az ügyfél köteles visszafizetni az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint hiányzó munkavállalónként a kifizetett támogatási összeg

a) 1%-át, ha a foglalkoztatottak létszámának változatlanságát vállalta,

b) 2%-át, ha egy vagy két új munkavállaló alkalmazását vállalta, vagy

c) 3%-át, ha három vagy annál több új munkavállaló alkalmazását vállalta.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetekben mind az évenkénti, mind az összes átlag számításánál kapott tört szám eredmény esetén felfelé kerekítendő a létszám.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAPBÓL AZ AKVAKULTÚRÁBA TÖRTÉNŐ TERMELŐ BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉS RÉSZLETES FELTÉTELEI

14. A támogatás célja

21. § (1) A támogatás célja:

a) az akvakultúra termelési kapacitás növelése;

b) a termelésben meglévő halgazdaságok korszerűsítése vagy bővítése;

c) a biztonságos halhústermelés termelési alapjainak és feltételrendszerének biztosítása;

d) a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve a termelékenység és a hatékonyság növelése az akvakultúrában, elsősorban a technikai és technológiai színvonal javításán keresztül;

e) halkeltetők korszerűsítése, a haltermelés során a környezeti terhelés csökkentése;

f) a közvetlen értékesítési lehetőségek kiszélesítése;

g) az akvakultúra ágazatban dolgozók munka- és biztonsági körülményeinek, valamint jövedelmi helyzetének javítása, továbbá a munkahelyek megőrzése.

(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitűzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják meg:

a) 2. alintézkedés: a termelésben meglévő gazdaságok korszerűsítése vagy bővítése;

b) 3. alintézkedés: halkeltetők korszerűsítése;

c) 5. alintézkedés: a közvetlen értékesítési lehetőségek kiszélesítése.

15. A támogatás igénybevételének feltételei

22. § (1) Az EHA-ból az akvakultúrába történő termelő beruházásokra nyújtott támogatásra (a továbbiakban: termelő beruházási támogatás) jogosult

a) a mezőgazdasági őstermelő,

b) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, és szövetkezet, ha

ba) mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül; vagy

bb) 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik;

amennyiben haltermelési tevékenységet folytat, vagy az igényelt termelő beruházási támogatás eredményeként fog haltermelési tevékenységet folytatni; és eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe (a továbbiakban: TIR) történő bejelentési kötelezettségének.

(2) A támogatási kérelemnek közvetlenül haltermelési tevékenység támogatására kell irányulnia.

(3) Az erőgépek beszerzése maximum 125 kW teljesítményig, talajművelő eszközök közül a tárcsák, boronák és grúberek beszerzése maximum 80 kW vonóerő igényig támogatható.

(4) Halszállító gépjárművek, erőgépek és talajművelő eszközök beszerzésének támogatási feltétele, hogy a kérelmező legalább 20 hektár halastavat üzemeltessen. Intenzív haltermelő üzem esetén halszállító gépjárművek, erőgépek és talajművelő eszközök beszerzésének támogatási feltétele, hogy a kérelmező legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzemet működtessen.

(5) Halszállító gépjárművek, erőgépek, talajművelő eszközök, lánctalpas kotrógépek és úszó kotrógépek kötelező felszerelései, valamint az opcionálisan választható biztonsági felszerelések, elektronikus útdíj fizetéshez szükséges berendezések beszerzése támogatható, a kényelmi felszerelések, berendezések közül azonban csak a klímaberendezés beszerzése támogatható.

(6) Amennyiben az ügyfél új, a területileg illetékes természetvédelmi hatóság által igazoltan a természetes növény- és állatvilágra veszélyt nem jelentő termelésbe vont új halfajt kíván bevonni a termelésébe a termelő beruházási támogatás eredményeként, a támogatási kérelem elbírálása során az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 3. melléklet Akvakultúra 2.1. táblázat 1.3. Termelési struktúra sorai alapján abban az esetben adható pont, amennyiben csatolásra kerül olyan piaci tanulmány a termelésbe bevezetni kívánt új halfajról, amely alapján megállapítható, hogy annak értékesítése kedvező feltételekkel rendelkezik.

(7) Amennyiben az ügyfél a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló miniszteri rendelet szerinti MePAR blokkazonosítóval igazoltan kedvezőtlen adottságú területen kíván beruházást megvalósítani, az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 3. melléklet Akvakultúra 2.1. táblázat 2.1. Környezetvédelem sorai alapján a támogatási kérelem értékelése során a maximális 8 pontot kell megállapítani.

(8) Lánctalpas kotrógép és úszó kotrógép beszerzésére beruházási támogatás a legalább 200 hektár összes üzemelő halastó területtel rendelkező ügyfél részére a HOP 2007-2013. évi programozási időszakában egy alkalommal állapítható meg.

(9) A haltermelő vállalkozás közvetlen értékesítését szolgáló beruházások esetén a telephelyen történő üzemeltetés támogatható. Legalább 20 hektár halastó terület üzemeltetése vagy legalább 20 tonna/év bruttó haltermelésű intenzív haltermelő üzem működtetése esetén a telephelyen kívüli üzemeltetés is támogatható.

16. Támogatható tevékenységek

23. § (1) Önálló gépberuházási projektként kizárólag a 2. mellékletben felsorolt halgazdálkodási gépek, eszközök és berendezések beszerzése támogatható.

(2) A támogatás legmagasabb összege a 2. melléklet

a) 3. pont a) alpontja szerinti halszállító gépjármű esetén legfeljebb 20 millió forint,

b) 6. pont d) alpontja szerinti úszó szervestrágyaszórók esetén legfeljebb 15 millió forint.

III. Fejezet

AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAPBÓL A TERMÉSZETES VÍZI HALGAZDÁLKODÁS CÍMŰ INTÉZKEDÉSHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES FELTÉTELEI

17. A támogatás célja

24. § (1) A támogatás célja:

a) a természetes vízi halgazdálkodás hagyományainak megőrzése;

b) a természetes vízi halgazdálkodási eszközök, felszerelések korszerűsítése;

c) biztonságos munkakörülmények megteremtése;

d) higiéniai, termékminőségi fejlesztés;

e) környezetre gyakorolt pozitív hatás megvalósítása

a természetes vízi halgazdálkodási felszerelések beszerzésére és korszerűsítésére igénybe vehető támogatás által.

(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitűzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják meg:

a) 1. alintézkedés: a természetesvízi halszállítást érintő beruházások, különösen a munkakörülmények és a higiéniai feltételek biztosítása, a termékek minőségének javítása;

b) 2. alintézkedés: a természetes vízi halgazdálkodás eszközrendszerének modernizálása, a kifogott hal tárolását szolgáló berendezések fejlesztését célzó beruházások.

18. A támogatás igénybevételének feltételei

25. § (1) Támogatásra jogosult az a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet és horgászegyesület, aki vagy amely magyarországi halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodási jog jogosultja vagy haszonbérlője, és azon halgazdálkodási tevékenységet folytat.

(2) A támogatási kérelemnek az édesvízi halgazdálkodási tevékenységre kell irányulnia, és a támogatott beruházásokkal kizárólag ez a tevékenység folytatható a kötelező üzemeltetési időszak végéig.

(3) Nem támogatható a hal megfogására szolgáló eszköz, új halászhajó vagy csónak vásárlása vagy azok cseréje, valamint a rekreációs célú halászat.

19. Támogatható tevékenységek

26. § (1) E rendelet alapján a halállományok megóvását szolgáló beruházásokra, a halgazdálkodási eszközök – így különösen szelektív halászatot segítő eszközök, a megfogott hal biztonságos tárolására szolgáló eszközök, a 12 méternél rövidebb – fedélzettel és vontatott hálóval nem rendelkező halászcsónakok és a halászcsónakokhoz tartozó, maximum 30 kW-os külmotor – beszerzésére és korszerűsítésére vehető igénybe támogatás.

(2) A halállományok megóvását szolgáló beruházásokra az akvakultúrába történő termelő beruházásokra vonatkozó intézkedésben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Önálló gépberuházási projektként kizárólag a 2. mellékletben felsorolt halgazdálkodási gépek, eszközök és berendezések beszerzése támogatható. Halszállító gépjárművek, erőgépek, lánctalpas kotrógépek és úszó kotrógépek beszerzésének támogatási feltétele, hogy a kérelmező legalább 200 hektár halgazdálkodási vízterületet kezeljen, illetve üzemeltessen.

IV. Fejezet

AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAPBÓL A HALFELDOLGOZÁSHOZ ÉS ÉRTÉKESÍTÉSHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK INTÉZKEDÉS RÉSZLETES FELTÉTELEI

20. A támogatás célja

27. § (1) A támogatás célja

a) a munkafeltételek javítása;

b) a közegészségügyi és higiéniai feltételek javítása;

c) a termékminőség felügyelete és javítása;

d) kiváló minőségű termékek előállítása új piacok számára;

e) a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése;

f) a melléktermékek és hulladékok hasznosításának javítása;

g) új termékek előállítása, innovatív termelési módszerek kifejlesztése;

h) a gép, technológiai berendezés vagy eszközbeszerzés általi új halfeldolgozó kapacitások létrehozása, illetve

i) a meglévő halfeldolgozó kapacitások bővítése, fejlesztése, korszerűsítése.

(2) A támogatás (1) bekezdésben meghatározott célkitűzései a HOP 2. tengelyének alábbi alintézkedéseit valósítják meg:

a) 1. alintézkedés: halfeldolgozó kapacitás növelése;

b) 2. alintézkedés: halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerűsítése.

21. A támogatás igénybevételének feltételei

28. § (1) Támogatásra jogosult a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság és szövetkezet, ha

a) mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül,

b) 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat, vagy

c) 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik;

és halfeldolgozói tevékenységet folytat, vagy az igényelt támogatás eredményeként fog halfeldolgozási tevékenységet folytatni, amennyiben eleget tesz a TIR-be történő bejelentési kötelezettségének.

(2) A támogatási kérelemnek halfeldolgozási tevékenységre kell irányulnia, és az ügyfélnek e tevékenységet kell folytatnia a kötelező üzemeltetési idő végéig.

(3) Halszállító gépjármű támogatása halfeldolgozói kapacitást vagy korszerűsítést érintő beruházásra vonatkozó támogatással együtt is kérelmezhető.

(4) Halszállító gépjármű önálló gépbeszerzés keretében történő beszerzése esetén a kérelmezőnek halfeldolgozóval kell rendelkeznie, vagy legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásakor csatolnia kell a halfeldolgozó működési engedélyét. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a 20 millió forintot. A támogatandó gépjármű kötelező felszerelései, valamint az opcionálisan választható biztonsági felszerelések, berendezések beszerzése támogatható, a kényelmi felszerelések, berendezések közül azonban csak a klímaberendezés beszerzése támogatható.

(5) A közösségi jog szerinti szabványokkal kapcsolatos beruházás csak addig támogatható, amíg azok nem válnak kötelező érvényűvé a vállalkozások számára.

(6) Csak azok a halfeldolgozók támogathatóak, amelyek esetében a támogatott fejlesztés befejezését követő első lezárt üzleti évtől kezdődően a kötelező üzemeltetési idő végéig a bruttó feldolgozott hal mennyiségének legalább 60%-a édesvízi hal.

(7) A halfeldolgozási gépek, technológiai berendezések és eszközök tekintetében a támogatási kérelem 18. § (2) bekezdése szerinti módosítása során egyenértékűnek kell tekinteni azt a halfeldolgozási gépet, technológiai berendezést is, amely a támogatási döntésben szereplő halfeldolgozási géppel azonos gépváltozathoz tartozik, illetve ha több halfeldolgozási gép összevonása által azonos vagy más típusú halfeldolgozási gép beállítása történik. A módosítás nem növelheti a támogatási döntés szerinti, az összevonással érintett gépekre együttesen megállapított támogatási összeget, és nem módosíthatja a beruházás célját. A halfeldolgozási gépek és technológiai berendezések tekintetében a támogatási kérelem egyszer módosítható.

22. Támogatható tevékenységek

29. § (1) A halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások intézkedésen belül az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe támogatás:

a) halfeldolgozók bővítése, korszerűsítése, fejlesztése gép-, technológiai berendezés- és eszközbeszerzési költségeinek fedezése;

b) biztonságos és gazdaságos üzemvitelhez szükséges mérő-, ellenőrző- és regisztráló rendszerek kiépítése;

c) a termékek, illetve azok összetevőinek azonosítását, nyomon követését, visszahívhatóságát biztosító rendszerek bevezetése, a minőségtanúsítás technikai feltételeinek megteremtése;

d) nyersanyag-minősítés technikai feltételeinek megteremtése, javítása;

e) minőségi és élelmiszer-biztonsági vizsgálatok elvégzését szolgáló mérő- és ellenőrző készülékek, idegenanyag-érzékelők beszerzése;

f) kiváló minőségű termékek előállításához szükséges technológiák fejlesztése;

g) új, korszerű csomagolási rendszerek alkalmazására irányuló fejlesztések;

h) a levegőbe, vízbe, talajba kibocsátott szennyezés és zajterhelés megelőzését, csökkentését, a hulladékok keletkezésének megelőzését, minimalizálását, a hulladékok kezelését, feldolgozását, hasznosítását szolgáló beruházások.

(2) A jogcím keretében kizárólag önálló, halfeldolgozói tevékenységet kiszolgáló gépberuházási projekt támogatható.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

30. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

31. § Ez a rendelet az Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatásról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet 29., 33. és 35. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

32. §4 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelettel
[a továbbiakban: 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet] megállapított 4. § (9) bekezdést és 17. § (2) bekezdést az 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet hatálybalépésekor5 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

1. melléklet az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelethezA támogatási kérelem mellékleteként eredeti, vagy – amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolat formájában benyújtandó dokumentumok listája

A

B

1.

Az akvakultúra termelő beruházásaihoz nyújtandó támogatások

1.1.

Támogatási jogosultságot befolyásoló dokumentumok

1.1.1.

kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló, kettős könyvvitelt nem vezetők esetében az utolsó két év adóbevallása; egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

1.1.2.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelező üzemeltetési idő végéig hatályos bérleti, vagy üzemeltetési szerződés;

1.1.3.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;

1.1.4.

a létesítmény érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye;

1.1.5.

intenzív haltermelő üzem gépbeszerzési projektjénél a halszállító gépjármű, erőgépek és talajművelő eszközök támogatása esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan a megyei halászati felügyelőnek benyújtott – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló kormányrendelet szerinti – „Lehalászás” című jelentőlap másolata;

1.1.6.

árajánlatok;

1.1.7.

TIR igazolás másolata.

1.2.

Értékelést befolyásoló dokumentumok

1.2.1.

igazolás halászati ágazati szervezeti tagságról;

1.2.2.

piaci tanulmány a termelésbe bevezetni kívánt új halfajról, mely alapján megállapítható, hogy az új halfaj értékesítése kedvező feltételekkel rendelkezik.

2.

A halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatások

2.1.

Támogatási jogosultságot befolyásoló dokumentumok

2.1.1.

kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló, kettős könyvvitelt nem vezetők esetében az utolsó két év adóbevallása; egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

2.1.2.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötelező üzemeltetési idő végéig érvényes bérleti, vagy üzemeltetési szerződés másolata;

2.1.3.

nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;

2.1.4.

a létesítmény érvényes működési engedélye;

2.1.5.

árajánlatok;

2.1.6.

TIR igazolás másolata.

2.2.

Értékelést befolyásoló dokumentumok

2.2.1.

igazolás ágazati szervezeti tagságról

3.

A természetes vízi halgazdálkodás című intézkedéshez nyújtandó támogatások

3.1.

Támogatási jogosultságot befolyásoló dokumentumok

3.1.1.

kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében az utolsó két lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli beszámoló, nem kettős könyvvitelt vezetők esetében a két utolsó év adóbevallása; egy lezárt üzleti évvel rendelkezők esetében a lezárt évre vonatkozó éves beszámoló/adóbevallás;

3.1.2.

egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó;

3.1.3.

a kérelem által érintett halgazdálkodási vízterület pályázóra vonatkozó halgazdálkodási jogosultságának igazolása;

3.1.4.

árajánlatok.

2. melléklet az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelethez


Önállóan, építési beruházás nélkül támogatható gépek jegyzéke az akvakultúra termelő beruházásaihoz, valamint a természetesvízi halgazdálkodás beruházásaihoz nyújtandó támogatások esetében

1. Takarmányozás gépei:
a) etetőcsónakok;
b) csónakra szerelhető külmotorok, maximum 20 kW-ig;
c) takarmánydarálók, takarmányroppantók;
d) tóparti takarmánytároló silók 10 tonna tárolókapacitásig;
e) takarmányfúvó gépek;
f) önetetők.

2. Halgazdálkodás gépei, eszközei:
a) erőgépek 125 kW teljesítményig;
b) halszákoló és halrakodó gépek;
c) halszivattyúk, halszállító szalagok;
d) halválogató asztalok, halválogató gépek;
e) halaskosarak;
f) halcsúszda;
g) hidraulikus, és mechanikus szártépők és zúzó-mulcsozó gépek;
h) pótkocsik, utánfutók;
i) homlokrakodó.

3. Halszállítás eszközei:
a) halszállító gépjármű;
b) halszállító tartályok;
c) folyékony oxigéntartályok;
d) porlasztók, reduktorok.

4. Halkeltető és intenzív rendszerek gépei, eszközei:
a) halkeltető edények, illetve berendezés;
b) halnevelő vályúk és kádak;
c) vízszűrő és vízforgató eszközök, berendezések;
d) UV szűrők.

5. Laboreszközök:
a) mikroszkópok;
b) vízanalitikai mérőeszközök, berendezések.

6. Egyéb gépek, eszközök:
a) vízszivattyúk;
b) aggregátorok;
c) tólevegőztető berendezések;
d) úszó szervestrágyaszórók;
e) úszó hínárkasza;
f) ózonos sterilizáló;
g) halmérlegek;
h) vagyonvédelmi eszközök és berendezések;
i) lánctalpas kotrógép;
j) úszó kotrógép;
k) tárcsa;
l) borona;
m) grúber;
n) halszámoló berendezések.

3. melléklet az 50/2015. (XI. 19.) MvM rendelethez


Monitoring adatok

A

B

C

 

Intézkedés

Monitoring indikátorok

1.1.

Akvakultúra,
Halfeldolgozás,
Természetes vízihalászat

A támogatásnak köszönhetően hány teljes munkaidős foglalkoztatottat sikerült megtartania tárgyévben?

1.2.

 

A támogatásnak köszönhetően hány új, teljes munkaidős alkalmazottat vett fel tárgyévben?

1.3.

 

A támogatásnak köszönhetően hány új, teljes munkaidős női alkalmazottat vett fel tárgyévben?

1.4.

 

A teljes munkaidős foglalkoztatottak között hány férfi dolgozott tárgyévben?

1.5.

 

A teljes munkaidős foglalkoztatottak között hány nő dolgozott tárgyévben?

1.6.

 

Mekkora volt az árbevétele (kettős könyvelést vezetőknél az értékesítés nettó árbevétele, kettős könyvelést nem vezetőknél az adóalapba beszámító bevétele)?

1.7.

 

Mekkora volt a kizárólag halgazdálkodási tevékenységből származó árbevétele?

1.8.

 

Mekkora volt az adózás előtti eredménye (ha Ön kettős könyvvitelt vezet) illetve vállalkozási adóalapja (ha Ön nem vezet kettős könyvvitelt)?

1.9.

 

Vállalkozás nagysága: mikro/kis/közép

2.1.

Akvakultúra

ÚJ halgazdaságot épített a támogatásból és EXTENZÍV termelést folytat? (Igen/Nem)

2.2.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár új halastavat épített a tárgyévben?

2.3.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár új halastavat épített a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.4.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt az új halgazdaságban a tárgyévben?

2.5.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt az új halgazdaságban a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.6.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új halgazdaságban a tárgyévben?

2.7.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új halgazdaságban a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.8.

 

ÚJ halgazdaságot épített a támogatásból és INTENZÍV termelést folytat? (Igen/Nem)

2.9.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter új intenzív rendszert épített tárgyévben?

2.10.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter új intenzív rendszert épített a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.11.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt az új intenzív telepen a tárgyévben?

2.12.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt az új intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.13.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt az új intenzív telepen a tárgyévben?

2.14.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt az új intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.15.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új intenzív telepen a tárgyévben?

2.16.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt az új intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.17.

 

Meglévő halgazdaságát KORSZERŰSÍTETTE vagy BŐVÍTETTE a támogatásból, és EXTENZÍV termelést folytat? (Igen/Nem)

2.18.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár halastavat újított fel tárgyévben?

2.19.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány hektár halastavat újított fel a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.20.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt a korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a tárgyévben?

2.21.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pontyot termelt a korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.22.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a tárgyévben?

2.23.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a korszerűsített vagy kibővített halgazdaságban a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.24.

 

Meglévő halgazdaságát KORSZERŰSÍTETTE vagy BŐVÍTETTE a támogatásból, és INTENZÍV termelést folytat? (Igen/Nem)

2.25.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter intenzív rendszert korszerűsített vagy bővített a tárgyévben?

2.26.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány köbméter intenzív rendszert korszerűsített vagy bővített a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.27.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a tárgyévben?

2.28.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna angolnát termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.29.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a tárgyévben?

2.30.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna pisztrángot termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.31.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a tárgyévben?

2.32.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb halfajt termelt a korszerűsített vagy bővített intenzív telepen a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.33.

 

HALKELTETŐT épített vagy újított fel a támogatásból? (Igen/Nem)

2.34.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab ponty lárvát tudott kibocsátani tárgyévben?

2.35.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab ponty lárvát tudott kibocsátani a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.36.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab pisztráng lárvát tudott kibocsátani tárgyévben?

2.37.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab pisztráng lárvát tudott kibocsátani a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

2.38.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab egyéb lárvát tudott kibocsátani tárgyévben?

2.39.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány darab egyéb lárvát tudott kibocsátani a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.1.

Halfeldolgozás

ÚJ HALFELDOLGOZÓ egységet hozott létre a támogatásból? (Igen/Nem)

3.2.

 

 

3.3.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.4.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.5.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított terméket állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.6.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított terméket állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.7.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott terméket állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.8.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott terméket állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.9.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket (előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő az új feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.10.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket (előkészített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő az új feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.11.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonnányi kapacitást ért el az új halfeldolgozó üzemben a tárgyévben?

3.12.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonnányi kapacitást ért el az új halfeldolgozó üzemben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.13.

 

Meglévő halfeldolgozó egységét BŐVÍTETTE vagy FEJLESZTETTE a támogatásból? (Igen/Nem)

3.14.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.15.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna friss vagy hűtött terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.16.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.17.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna tartósított vagy félig tartósított terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.18.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.19.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna fagyasztott vagy mélyfagyasztott terméket állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.20.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket (elő a felújított feldolgozóegységben készített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő a felújított feldolgozóegységben a tárgyévben?

3.21.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonna egyéb feldolgozott terméket (elő a felújított feldolgozóegységben készített hallisztet, illetve füstölt, sózott vagy szárított terméket) állított elő a felújított feldolgozóegységben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.22.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a higiéniai/munkakörülmények tárgyévben?

3.23.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a higiéniai/ munkakörülmények a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.24.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a környezeti feltételek tárgyévben?

3.25.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységben javultak a környezeti feltételek a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.26.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységnél vezetett be jobb termelési rendszert (minőség, technológiai innováció) tárgyévben?

3.27.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány egységnél vezetett be jobb termelési rendszert (minőség, technológiai innováció) a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

3.28.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonnányi kapacitást ért el a felújított halfeldolgozó üzemben a tárgyévben?

3.29.

 

Kizárólag a támogatásnak köszönhetően hány tonnányi kapacitást ért el a felújított halfeldolgozó üzemben a beruházás megkezdésétől tárgyév végéig összesen?

4.1.

Természetes vízi halászat

Támogatásban részesített egységek száma: halgazdálkodási vízterület

4.2.

 

Közvetlenül a támogatásnak köszönhetően megvalósult-e új technológia bevezetése?

4.3.

 

A halászzsákmány hány százaléka került halfeldolgozóba?

1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 74. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 4. § (9) bekezdését az 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet 12. § (1) bekezdése iktatta be.

3

A 17. § (2) bekezdése az 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A hatálybalépés időpontja 2015. december 23.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére