• Tartalom

59/2015. (XI. 10.) BM rendelet

59/2015. (XI. 10.) BM rendelet

a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról1

2015.11.18.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel, és a 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a következőket rendelem el:

1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdésében a „finanszírozásáról” szövegrész helyébe a „finanszírozásáról – ha e rendelet másképp nem rendelkezik –” szöveg lép.

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet az 59/2015. (XI. 10.) BM rendelethez

1. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.45. és 1.46. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:)
„1.45. az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény hatálya alá tartozó természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásához (a továbbiakban: ARE nyilvántartás) kapcsolódóan informatikai előszűrő alkalmazás fejlesztéséhez, űrlapsablon szerkesztéséhez és űrlapkitöltő informatikai rendszer kialakításához szükséges infrastruktúra biztosítása és ezen alkalmazások üzemeltetése, valamint az ARE nyilvántartás infrastruktúrájának biztosítása és üzemeltetése;
1.46. az Elektronikus Útdíjszedési Rendszer infrastruktúrájára épülő, külön jogszabályban meghatározott Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer infrastruktúrájának (központi informatikai rendszer és hálózat) üzemeltetése.”
2. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.11. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.11. Az e-közigazgatásért felelős miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján az 1.45. pont szerinti informatikai előszűrő és űrlapkitöltő rendszer fejlesztése, valamint űrlapsablon szerkesztése.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 19. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére