• Tartalom

59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

59/2015. (III. 24.) Korm. rendelet

a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.07.01.

A Kormány az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § Az állami adóhatóság átadja a rehabilitációs hatóság részére – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai folyósításának, a részükre nyújtott rehabilitációs szolgáltatások biztosításának és azokhoz kapcsolódó megszüntetési ok fennállásának vizsgálata céljából – az Art. 31. § (2) bekezdése szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésében meghatározott bevallásra kötelezett és a mezőgazdasági őstermelő által bevallott adatok közül:
a) a Tbj. 44. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát,
b) a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,
c) azon magánszemély természetes személyazonosító adatait (ideértve a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét, aki rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
d) a magánszemély társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszát,
f) a pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem összegére vonatkozó adatot, a levont pénzbeli egészségbiztosítási járulék összegét és a levonás elmaradásának okát,
g) a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,
h) a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,
i) az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér és közteher – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher együttes – összegét, és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben.”

2. §2

3. § A Rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § A 2. § és a 2/A. § szerinti adatszolgáltatást az állami adóhatóság elektronikus úton teljesíti.”

4–6. §3

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § és a 3. § 2015. július 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát veszettte 2015. július 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

3

A 4–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszettte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére