• Tartalom

59/2015. (XII. 29.) MvM rendelet

a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról1

2015.12.30.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet [a továbbiakban: 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet] 3. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:

(A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő támogatások a következő jogcímeken használhatók fel:)

„12. vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése mikro- és forgóeszköz finanszírozással.”

2. § A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az előirányzat forrásaiból a 3. §-ban meghatározott jogcímek alapján támogatásban részesíthető jogalanyok részére működési támogatásnak nem minősülő, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő támogatás nyújtható.”

3. § A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 26. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet módosításáról szóló 59/2015. (XII. 29.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 59/2015. (XII. 29.) MvM rendelet] megállapított rendelkezéseit az 59/2015. (XII. 29.) MvM rendelet hatálybalépését követően meghozott támogatási döntések tekintetében kell alkalmazni.”

4. § A 33/2012. (VI. 8.) NFM rendelet 6. § a) pontjában az „1-11.” szövegrész helyébe az „1-12.” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére