• Tartalom

6/2015. (III. 10.) FM rendelet

egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról1

2015.03.15.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendelet szerinti támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) 26. cikke szerinti támogatásnak minősül.”

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatott növényegészségügyi szolgáltatást vehet igénybe az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely)
a) megfelel a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának, vagy fajtanemesítési, szaporító alapanyag előállítási és fenntartási, illetve ehhez kapcsolódó közhasznú kutatási tevékenységet végez,
b) a támogatási kérelem benyújtásakor
ba) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve természetes személy esetében nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
bb) nincs lejárt köztartozása,
bc) nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása,
c) nem minősül a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (14) bekezdésében meghatározott nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, és
d) nem címzettje valamely támogatás visszafizetésére kötelező olyan bizottsági határozatnak, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította,
és a fentiekről az 1. számú melléklet szerinti támogatási kérelmében nyilatkozik.”

3. § Az R. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az (5) bekezdés szerint meghatározott támogatás mértéke esetében a 100 százalék nem léphető túl az ugyanazon elszámolható költségek tekintetében nyújtott bármely egyéb – állami vagy uniós társfinanszírozású – támogatási összeg és biztosítói kifizetés figyelembevételével sem.”

4. § Az R. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Nem nyújtható támogatás, ha megállapítást nyer, hogy a növénybetegséget a támogatást igénybe vevő természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet idézte elő.”

5. § Az R. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A támogatást a költségek vagy veszteségek keletkezésének időpontjától számított négy éven belül kell kifizetni.”

6. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet alapján nyújtott támogatásokra vonatkozóan a 702/2014/EU bizottsági rendelet 13. cikke szerinti nyilvántartást az MVH vezeti.”

7. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § E rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási programot tartalmaz.”

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. § Az R.

a) 4. § (4) bekezdésében a „vidékfejlesztési minisztert” szövegrész helyébe a „földművelésügyi minisztert” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében a „vidékfejlesztési miniszternek” szövegrész helyébe a „földművelésügyi miniszternek” szöveg

lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2015. (III. 10.) FM rendelethez

Az R. 1. számú melléklet 4. pontja a következő 4.5–4.6. alponttal egészül ki:
(Nyilatkozatok)
„4.5. nehéz helyzetben lévő vállalkozás kritériumainak fenn nem állásáról;
4.6. nincs érvényben valamely támogatás visszafizetésére kötelező, olyan bizottsági határozat, amely a támogatást jogellenesnek és belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította.”

2. melléklet a 6/2015. (III. 10.) FM rendelethez

Kifizetési kérelem adattartalma
1. Benyújtó adatai
2. Ügyfél-azonosítója;
3. Tárgyhónap megjelölése;
4. A támogatott növényegészségügyi szolgáltatást igénybe vevő:
4.1. nevének,
4.2. ügyfél-azonosítójának,
4.3. mikro-, kis- vagy középvállalkozás minősítés feltüntetése;
5. A növény- és talajvédelmi igazgatóság, valamint a NÉBIH által kiállított számla számának megjelölése;
6. A számlán szereplő támogatható nettó érték forintban;
7. A számla kiállítási dátuma;
8. Az igényelt összeg (a támogatás összege forintban);
9. Keltezés, aláírás;
10. Melléklet: az elvégzett szolgáltatásokról kiállított számlák másolatai.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. március 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére