• Tartalom

6/2015. (I. 29.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.01.30.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 61. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A miniszter a sportpolitikáért való felelőssége keretében)

d) ellátja a kiemelt sportágakhoz kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztési, valamint a nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési programhoz kapcsolódó, a köznevelési intézménnyel egybe épített, vagy azzal azonos ingatlanon elhelyezkedő tanterem, tornaterem és tanuszoda, továbbá egyéb iskolaüzemeltetési feladatokat.”

2. § (1) A Rendelet 112. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében)

b) gondoskodik a PPP beruházás keretében megvalósult és folyamatban lévő kulturális, infrastrukturális és sportlétesítményekkel összefüggő fejlesztési feladatokról, továbbá e PPP szerződésekben meghatározott, az államot érintő jogokból és kötelezettségekből fakadó feladatokról, valamint e PPP projektek és szerződések kezeléséről,”

(2) A Rendelet 112. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A miniszter az állami vagyon felügyeletéért és az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért való felelőssége keretében)

d) gondoskodik – a 61. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok kivételével – az állami sportlétesítményekkel (sportingatlanokkal) kapcsolatos fejlesztési, rekonstrukciós programokról, valamint az üzemeltetési, működtetési feladatokról. A 61. § (2) bekezdésben nevesített, a nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési programokhoz kapcsolódó tanterem, tornaterem, tanuszoda és iskola fejlesztési kérdések vonatkozásában a miniszter előzetesen megkéri a sportpolitikáért felelős miniszter egyetértését. Az olimpiai sportközpontok sportjellegű használata vonatkozásában egyeztet a sportpolitikáért felelős miniszterrel.”

3. § A Rendelet a következő III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET
A KORMÁNY KÉPVISELETE
126/A. § (1) A Kormány a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti képviselőjeként azt a tagját jelöli ki, akinek
a) a sztrájkkövetelés tartalma a feladat- és hatáskörébe tartozik, illetve
b) a sztrájkkövetelés alapvető tartalma a feladat- és hatáskörét érinti.
(2) Ha a sztrájkkövetelés tartalma a Kormány más tagjának feladat- és hatáskörét is érinti, a Kormány (1) bekezdés szerinti tagja a Kormány nevében képviselendő álláspontot a Kormány érintett tagjával egyezteti, szükség esetén a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető eljárásba bevonja.
(3) Ha az (1) bekezdés alapján a Kormány képviseletre jogosult tagja nem állapítható meg, a Kormányt a sztrájkkal kapcsolatos egyeztető eljárásban a társadalmi párbeszédért felelős miniszter képviseli.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére