• Tartalom

64/2015. (XI. 13.) NFM rendelet

64/2015. (XI. 13.) NFM rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosításáról1

2015.11.15.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. és 4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésében – a következőket rendelem el:

1. § (1) A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: Felsz. kijr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felszámoló szervezet, a vagyonfelügyelő szervezet, az ideiglenes vagyonfelügyelő szervezet (a továbbiakban együtt: felszámoló) felszámolók névjegyzékéből történő kirendelése az erre a célra kifejlesztett és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egysége által jóváhagyott számítógépes elektronikus kijelölő program (a továbbiakban: számítógépes program) felhasználásával történik. A számítógépes programot az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egysége (a továbbiakban: üzemeltető) üzemelteti, melynek keretében közvetlenül ellátja az alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztői feladatokat.”

(2) A Felsz. kijr. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A névjegyzékbe bejegyzett felszámolók körére és azok adataira vonatkozó változásokat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti, a Cégközlönyben történő közzétételt követően haladéktalanul át kell vezetni az adatbázisban.”

(3) A Felsz. kijr. 1. § (5b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5b) Az üzemeltető a számítógépes program informatikai üzemeltetésére vonatkozóan üzemeltetői szabályzatot, a számítógépes program felhasználóként történő alkalmazásával kapcsolatban pedig felhasználói szabályzatot alkot. Az üzemeltető az üzemeltetői szabályzatot a honlapján közzéteszi. A felhasználói szabályzatban tájékoztatást kell adni különösen a számítógépes programot felhasználóként alkalmazók köréről, a működés ellenőrzéséről, a sorsolási művelet elvégzésével és naplózásával, a felszámoló szervezetek adatváltozásainak átvezetésével, valamint a hibák javításával kapcsolatos rendelkezésekről. A felhasználói szabályzatot jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

(4) A Felsz. kijr. 1. §-a a következő (5c) bekezdéssel egészül ki:

„(5c) A számítógépes program bírósági felhasználóinak jogosultságait az üzemeltető állítja be a felhasználót foglalkoztató törvényszék elnöke által elektronikus úton megküldött megkeresés alapján.”

2–3. §2

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2015. november 15. napján lép hatályba.

1. melléklet a 64/2015. (XI. 13.) NFM rendelethez3

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. november 16. napjával.

2

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére