• Tartalom

66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet

66/2015. (XI. 18.) NFM rendelet

az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2015.11.27.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 25. pontjában,
a 2. és 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában,
a 3. és 6. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában,
4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában,
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1., 3., 4. és 6. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. és 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről szóló 6/2000. (III. 17.) KHVM rendelet módosítása

1–5. §1

2. A hajózásbiztonsági ellenőri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekről és az ellenőrök azonosító okmányáról szóló 10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet módosítása

6–7. §2

3. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása

8–11. §3

4. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.)
GKM–ESZCSM együttes rendelet módosítása

12. §4

5. Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet módosítása

13. §5

6. Az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
23/2015. (V. 8.) NFM rendelet módosítása

14. § Az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 4. melléklete a 6. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.

7. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

16. § Ez a rendelet

a) az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF) között létrejött, a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezmény alapján kötött megállapodás végrehajtásáról, valamint az 1999/63/EK irányelv módosításáról szóló 2009. február 16-i 2009/13/EK tanácsi irányelvnek,

b) a 2006. évi tengerészeti munkaügyi egyezménynek való megfelelés és annak végrehajtása vonatkozásában a lobogó szerinti államokra háruló egyes kötelezettségekről szóló, 2013. november 20-i 2013/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a 2009/15/EK irányelvnek egyes szabályzatoknak és egyes egyezmények és jegyzőkönyvek kapcsolódó módosításainak a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) általi elfogadásával összefüggő módosításáról szóló 2014. december 17-i 2014/111/EU végrehajtási irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1–5. melléklet a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez6

6. melléklet a 66/2015. (XI. 18.) NFM rendelethez

Az egyes víziközlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 23/2015. (V. 8.) NFM rendelet 4. melléklete a következő szöveggel lép hatályba:
„Az R1. 6. számú melléklet 3. pontja a következő 3.5. alponttal egészül ki:
(Kedvtelési célú képesítések)
„3.5. Tengeri kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány (ID-1, kártya)
A bizonyítvány adattartalma a kártya előoldalán:
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven, a következők:
TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY
CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA
MAGYARORSZÁG – HU /
HUNGARY
1. (Családi név helye)
2. (Utónév helye)
3. (Születési idő és hely)
4. (Kiállítás keltezésének helye)
5. (A bizonyítvány számának a helye)
6. (Tulajdonos fényképének helye)
7. (Tulajdonos aláírásának helye)
8. (Tulajdonos állampolgárságának helye)
9. (Érvényességi terület és hajótípus helye)
10. (Hajóra vonatkozó méretkorlátozás helye)
11. (Érvényességi idő helye)
12. (Kiállító hatóság megnevezésének helye)
13. (Feltételek helye)
A bizonyítvány adattartalma a kártya hátoldalán:
TENGERI KEDVTELÉSI CÉLÚ HAJÓVEZETŐI BIZONYÍTVÁNY
CERTIFICATE FOR YACHTMASTERS OF PLEASURE CRAFT ON SEA
Az egyes adatokhoz tartozó megjelölések magyar és angol nyelven a következők:
1. A tulajdonos családi neve – Surname of the holder
2. A tulajdonos utóneve(i) – Other name(s) of the holder
3. Születési idő és hely – Date and place of birth
4. Kiállítás kelte – Date of issue
5. A bizonyítvány száma – Number of the certificate
6. A tulajdonos fényképe – Photograph of the holder
7. A tulajdonos aláírása – Signature of the holder
8. A tulajdonos állampolgársága – Nationality of the holder
9. Érvényes – Valid for: Yachtmaster Ocean (korlátlan – unlimited), Yachtmaster Offshore (200 tengeri mérföld – 200 nautical miles), Yachtmaster Coastal (12 tengeri mérföld – 12 nautical miles), M (géphajóra – Motorized craft), S (vitorlás hajóra – Sailing craft)
10. Kedvtelési célú hajóra legfeljebb (hossz, utasok száma) – Pleasure craft not exceeding (lenght, number of passengers)
11. Érvényességi idő – Date of Expiry
12. Kiállította – Issued
13. Feltételek – Conditions””
1

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1–5. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére