• Tartalom

70/2015. (XII. 21.) BM rendelet

70/2015. (XII. 21.) BM rendelet

az egységes elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról, az ezzel kapcsolatos egyes díjak megállapításának szabályairól, valamint az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló hatósági eljárás díjmentességéről

2018.01.01.

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 3. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 4. és 5. § tekintetében az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 6. és 7. § tekintetében az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 8. § tekintetében az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és 24. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a)1 az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Nektv.) 1. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kártyakibocsátó (a továbbiakban: engedéllyel rendelkező kártyakibocsátó) által a Nektv. 1. § (1) bekezdése szerinti működtetőnél (a továbbiakban: működtető) kezdeményezett, elsődleges, másodlagos és anonim kártya kibocsátásának engedélyezésére irányuló hatósági eljárásra,

b) a Nektv. 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelmező által kezdeményezett, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) szerinti, a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadási eljáráshoz nem kapcsolódó egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre,

c) a Nektv. 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatósági szerződésben (a továbbiakban: hatósági szerződés) foglalt díj kiszámításának alapjára, megfizetésének módjára.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a Nektv. 1. § (4) bekezdés a) pontja szerinti, az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerhez jogszabály alapján kijelölt kártyakibocsátókra.

2. § (1) Az elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás díja összesen 1 563 000 forint, amely a következők szerint oszlik meg:

a) az ügyben eljáró hatóságot az eljárásért megillető igazgatási szolgáltatási díj 1 300 000 forint,

b) a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 263 000 forint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat – a (3) bekezdésben foglalt eset kivételével – az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat előzetes szakhatósági állásfoglalásra irányuló kérelem esetén az előzetes szakhatósági állásfoglalás kérelmezésével egyidejűleg kell a kérelmezőnek megfizetnie.

3. § A Nektv. 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kártyafelhasználó számára az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés díjmentes.

4. § A 2. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat akkor is meg kell fizetni, ha

a) a kérelem elutasításra kerül vagy

b) a kérelmet a kérelmező visszavonta.

5. § (1)2 Az előzetes szakhatósági eljárás kivételével a 2. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettséget a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01483305-39100007 számú kincstári célelszámolási számla javára kell teljesíteni, amely befizetést a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

(2) Ha a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti díjat az (1) bekezdés alapján az ügyben eljáró hatóság részére fizették meg, a hatóság a szakhatósági eljárásért így megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a keretszámlán való jóváírását követő munkanapon az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a (3) bekezdés szerinti számlájára átutalja.

(3) Előzetes szakhatósági eljárás esetén a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti díjfizetetési kötelezettséget az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01452022-00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell teljesíteni, amely befizetést az előzetes szakhatósági állásfoglalásra irányuló kérelem esetén a szakhatósági állásfoglalásra irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

(4) A 2. § (1) bekezdése szerinti díjat banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással lehet teljesíteni.

(5) Ha eljárás kezdeményezése nélkül történt díjfizetés, valamint ha a 2. § (1) bekezdése szerint meghatározott összegnél magasabb díjat fizettek (a továbbiakban együtt: túlfizetés), a díj befizetője kérheti a túlfizetés visszatérítését. Ha a túlfizetést a működtető észleli, annak visszatérítéséről hivatalból intézkedik.

(6) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés indokát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. Ha a kérelem megalapozott, a díj visszatérítését az ügyben eljáró hatóság vagy szakhatóság a kérelmező által megjelölt számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti a visszatérítési kérelem beérkezését követő harminc napon belül.

(7) Hivatalból történő visszatérítés esetén az ügyben eljáró hatóság vagy szakhatóság a visszatérítésre okot adó körülmény észlelésétől számított 30 napon belül a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénz-átutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

6. § (1)3 A engedéllyel rendelkező kártyakibocsátó által az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer szolgáltatásaiért havonta fizetendő díjat (a továbbiakban: havi díj) a működtető által fenntartott elektronikus kapcsolat alapján fizetendő havi alapdíj (a továbbiakban: havi alapdíj) és a engedéllyel rendelkező kártyakibocsátó által kibocsátott kártya alapján történő adatszolgáltatások havi tételszáma határozza meg a feljogosított kártyakibocsátó által kibocsátott kártya alapján történő adatszolgáltatások egységdíja, valamint az adatszolgáltatások havi tételszáma szorzatának és a havi alapdíjnak az összegeként.

(2)4 A havi alapdíj összegét és a engedéllyel rendelkező kártyakibocsátó által kibocsátott kártyák alapján történő adatszolgáltatások egységdíját a hatósági szerződés határozza meg.

(3)5 A havi alapdíjat a engedéllyel rendelkező kártyakibocsátó akkor is köteles megfizetni, ha az általa kibocsátott kártyák alapján a tárgyhónapban adatszolgáltatás nem történt.

(4)6 A működtető a fizetendő díj mértékéről havonta, a hónap utolsó napját követő ötödik napig tájékoztatja a engedéllyel rendelkező kártyakibocsátót. A engedéllyel rendelkező kártyakibocsátó a tájékoztatás átvételét követő 3 banki munkanapon belül eleget tesz fizetési kötelezettségének.

7. § A havi díjat az 5. § (1) bekezdése szerinti keretszámlára, banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással lehet teljesíteni azzal, hogy a díjfizetési kötelezettségről a kártyakibocsátóval kötött hatósági szerződés részletesen rendelkezik. A hatósági szerződés tartalmazza a havi díj összegénél magasabb díj fizetése esetén alkalmazandó visszatérítés szabályozását is.

8. § Az igazgatási szolgáltatási díjat és a havi díjat a hatóság, a szakhatóság és a működtető bevételként köteles elszámolni az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: kormányrendelet) előírtak szerint. A kormányrendelet előírásait kell alkalmazni a díjak elszámolása, kezelése, nyilvántartása, esetleges visszatérítése, illetve a díjak egy részének továbbutalása esetén. A nyilvántartásokból ki kell tűnnie, hogy az eljárásra mikor került sor, és annak díja milyen összegű volt.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 36/2017. (XII. 21.) BM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 5. § (1) bekezdése az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 57. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdése a 36/2017. (XII. 21.) BM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. § (2) bekezdése a 36/2017. (XII. 21.) BM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (3) bekezdése a 36/2017. (XII. 21.) BM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (4) bekezdése a 36/2017. (XII. 21.) BM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére