• Tartalom

73/2015. (XII. 21.) BM rendelet

a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól1

2017.06.16.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés (a továbbiakban együtt: berendezés)

a) létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés),

b) használatbavétele vagy

c) megszüntetése

iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem – a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza

a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését,

b)2 a berendezés megnevezését, a védett építmény, építményrész megnevezését, címét, valamint tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,

c)3 a létesítési engedély iránti kérelem esetén a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését, a berendezés létesítésének okát,

d)4 a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nevét, a létesítési engedély számát és

e) a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását.

(3)5 Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell

a) új tűzjelző berendezés létesítése esetén a tervező és a megrendelő közös döntése alapján az 1. melléklet vagy a 2. melléklet szerinti dokumentációt, új tűzoltó berendezés létesítése esetén az 1. melléklet szerinti dokumentációt,

b) új berendezés használatbavétele esetén a 3. melléklet szerinti dokumentációt,

c) meglévő berendezés átalakításának, bővítésének létesítési engedélyezése esetén az 1. melléklet, használatbavételi engedélyezése esetén a 3. melléklet átalakítással, bővítéssel összefüggő részeit tartalmazó dokumentációt,

d) megszüntetés esetén a 4. melléklet szerinti nyilatkozatot és

e) az eljárásért fizetendő illeték megfizetését vagy az illetékmentességet igazoló dokumentumot.

(4)6 A (2) és a (3) bekezdés szerinti dokumentáció papír alapon vagy elektronikusan nyújtható be, elektronikusan vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 1. § 45. pontja szerinti tartós adathordozón történő benyújtás esetében PDF/A formátumban, 300 DPI felbontású ábrákkal.

(5)7 A jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés megszüntetésének engedélyezése abban az esetben kérelmezhető, ha

a) a berendezés létesítési kötelezettségét a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő,

b) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítést megalapozó körülmény nem áll fenn, és

c) a berendezés további üzemeltetését a védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a fennálló veszélyhelyzet, az építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege, az építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a tűzoltóság vonulási távolsága nem indokolja.

2. § (1)8 A tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része – a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza

a) a berendezés megnevezését,

b) a védett építmény, építményrész megnevezését, címét,

c) a berendezés létesítésének okát,

d) a létesítési engedély megadása esetén

da) a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,

db) a létesítési engedély hatályát,

e) a használatbavételi engedély megadása esetén

ea) a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére való figyelmeztetést,

eb) tűzoltó berendezés esetén az oltóanyag megnevezését,

ec) tűzjelző berendezés és oltásvezérlő központtal létesülő tűzoltó berendezés esetén a tűzjelző központ és az oltásvezérlő központ típusát,

f) a megszüntetési engedély megadása esetén az arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a berendezés megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.

(2) A berendezés létesítési engedélye a jogerőre emelkedésétől számított három évig hatályos, amely időtartam alatt a berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani. Ha a létesítési engedély jogerőre emelkedését követő három éven belül a berendezés használatbavételének engedélyezése iránti kérelmet nem nyújtották be, a létesítés engedélyezését ismételten kérelmezni kell.

(3) A tűzvédelmi hatóság a létesítési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a tervező nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, vagy

b) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági szint nem teljesül, vagy annak teljesülését a kérelemhez mellékelt dokumentáció vagy annak hiánypótlási felhívásra benyújtott kiegészítése nem támasztja alá.

(4)9 A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező, illetve az üzembe helyező mérnök nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel,

b) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított,

c) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított,

d) a riasztás megjelenítése nem biztosított a védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek számára beazonosítható módon,

e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták, vagy

f) a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata, az üzembe helyező mérnök nyilatkozata vagy az üzembehelyezési jegyzőkönyv nem áll rendelkezésre.

(5)10 A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha

a) a berendezés létesítését a megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés előírja,

b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy

c) a berendezés további üzemeltetésére okot adó körülmény áll fenn.

3. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

4. §11 E rendeletnek a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 58/2016. (XII. 22.) BM rendelettel megállapított 1. § (4) bekezdését 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez12

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma
A) A beépített tűzjelző berendezés esetében mellékelendő:
1. műszaki leírás, ami tartalmazza:
1.1. a kiindulási adatokat, így különösen
1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,
1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),
1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen
1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülésiútvonal-védelem, berendezésvédelem),
1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,
1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,
1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,
1.2.5. a hibák hatásainak korlátozására vonatkozó elveket,
1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen
1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,
1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését, a tűzjelző központ megközelíthetőségének módját,
1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét, megoldását,
1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját, a tápellátást alátámasztó méretezést,
1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,
1.3.6. az automatikus átjelzés jellemzőit,
1.3.7. a tűzriasztás megoldását, a riasztás észlelhetőségének, hallhatóságának, láthatóságának biztosítását,
1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások felsorolását, jellemzőit, összefüggéseit,
1.3.9. a berendezés és más berendezések, rendszerek közötti kapcsolat biztosításának megoldását;
2. rajzmelléklet, ami tartalmaz:
2.1. jelmagyarázatot,
2.2. méretekkel ellátott elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200 méretarányban), amelyek tartalmazzák a berendezés részegységeinek, elemeinek telepítési helyét, a jelzésadók, hang- és fényjelzők azonosító számát, a kábelek elvi nyomvonalát, a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakaszhatárok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,
2.3. metszetrajzot,
2.4. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja,
2.5. összefüggési rajzot;
3. tervezői nyilatkozat arról, hogy a berendezés terve
3.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy
3.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak, és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;
4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.
B) A beépített tűzoltó berendezés esetében mellékelendő:
1. műszaki leírás, ami tartalmazza:
1.1. a kiindulási adatokat, így különösen
1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,
1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építészeti kialakítást, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),
1.2. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen
1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülésiútvonal-védelem, berendezésvédelem),
1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,
1.2.3. a tűzérzékelés, az oltásindítás és az oltás módját,
1.2.4. a méretezést meghatározó alapadatokat, besorolásokat, a méretezés eredményét,
1.2.5. az oltóanyagigényt és biztosításának megoldását,
1.2.6. a berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározását,
1.2.7. szükség szerint a tervezési segédleteket, a vonatkozó tűzteszteket, a gyártói előírásokat,
1.2.8. a berendezés kapcsolatát más tűzvédelmi berendezésekkel, az épületfelügyeleti rendszerrel és az egyéb berendezésekkel,
1.2.9. az esetleges vezérlési funkciókat,
1.2.10. az oltóanyag kedvezőtlen élettani hatása esetén a védett térben az oltás megkezdése előtt tartózkodó személyek védelmét biztosító megoldásokat,
1.2.11. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,
1.2.12. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét, megoldását,
1.2.13. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,
1.2.14. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását;
2. a berendezés részegységeinek, elemeinek adatlapjai;
3. rajzmelléklet, ami tartalmaz:
3.1. jelmagyarázatot,
3.2. kapcsolási vázlatot,
3.3. a telepítés helyét képező szintek méretekkel ellátott alaprajzát, amely tartalmazza a berendezés részegységeinek, elemeinek pozícióját, a csővezetékek nyomvonalát, az oltási zónákat (M=1:50–1:250 méretarányban), a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakaszhatárok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,
3.4. metszetrajzot,
3.5. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja;
4. tervezői nyilatkozat arról, hogy a berendezés terve
4.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy
4.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak, és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;
5. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.

2. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez13

A beépített tűzjelző berendezés létesítéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező elvi jellegű dokumentáció tartalma
1. műszaki leírás, ami tartalmazza:
1.1. a kiindulási adatokat, így különösen
1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,
1.1.2. a védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek a berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a rendeltetést, az építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, az anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb jellemzőket, ha azok ismerete a tervezéshez szükséges),
1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen
1.2.1. a védelmi jelleget (életvédelem, értékvédelem, kombinált védelem) és szintet (teljes körű védelem, részleges védelem, menekülésiútvonal-védelem, berendezésvédelem),
1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,
1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,
1.2.4. az alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a téves jelzések kiküszöbölésének megoldását,
1.2.5. a hibák hatásainak korlátozására vonatkozó elveket,
1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen
1.3.1. a berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, a tervezés szempontjából lényeges jellemzőit,
1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését, a tűzjelző központ megközelíthetőségének módját,
1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,
1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának szükségességét,
1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,
1.3.6. az automatikus átjelzés szükségességét,
1.3.7. a tűzriasztás elveit, a riasztás észlelhetőségére, hallhatóságára, láthatóságára vonatkozó követelményt,
1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások felsorolását, összefüggéseit,
1.3.9. a berendezés és más berendezések, rendszerek közötti kapcsolat biztosítására vonatkozó követelményt;
2. rajzmelléklet, ami tartalmaz:
2.1. jelmagyarázatot,
2.2. méretekkel ellátott elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200 méretarányban), amelyek tartalmazzák a berendezés részegységeinek, elemeinek telepítési helyét, a kábelek elvi nyomvonalát, a helyiségek megnevezését és alapterületét, a tűz- és a füstszakaszhatárok nyomvonalát, valamennyi tervlapon feltüntetve az építmény megnevezését, címét, a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát,
2.3. metszetrajzot,
2.4. helyszínrajzot, ha a berendezés több épület védelmét biztosítja;
3. tervezői nyilatkozat arról, hogy a berendezés terve elvi jellege miatt a tervezési elvek vonatkozásában
3.1. teljeskörűen megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak, vagy
3.2. a vonatkozó jogszabályban, műszaki követelményben foglaltaktól való eltérés esetén megfelel az eltérést engedélyező, jóváhagyó határozatnak és az eltéréssel nem érintett követelmények vonatkozásában megfelel a vonatkozó, a nyilatkozatban felsorolt jogszabályi és műszaki követelményeknek, előírásoknak;
4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.

3. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez14

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma
A) Valamennyi berendezés esetében mellékelendő:
1. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező nyilatkozata arról, hogy a berendezés
1.1. kivitelezése során az engedélyezett tervtől, a létesítési engedélytől eltértek-e,
1.2. az 1.1. alpont szerinti esetleges eltérésekkel együtt a vonatkozó előírásoknak megfelel,
1.3. a megvalósulási tervnek megfelel,
1.4. az elvégzett üzemi próbák alapján üzemképes állapotban van;
2. üzembehelyezői nyilatkozat és üzembehelyezési jegyzőkönyv;
3. a 3.1. alpont vagy a 3.2. alpont szerinti megvalósulási tervdokumentáció,
3.1. a kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervdokumentáció, ami a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza, így különösen
3.1.1. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek típusát és jellemzőit,
3.1.2. a normál és a biztonsági tápellátást biztosító megoldásokat, a tápellátást alátámasztó méretezést,
3.1.3. a vezérlések és a jelzésfogadás tényleges megoldását,
3.1.4. a tűzriasztás tényleges megoldását,
3.1.5. beépített tűzjelző berendezés esetében az összefüggési rajzot, a telepítési jegyzéket és szükség szerint a bekötési rajzokat,
3.1.6. beépített gázzal oltó berendezés esetében a túlnyomás-levezetés megoldását, méretezését,
3.1.7. beépített tűzoltó berendezés esetén a hidraulikai, méretezési számításokat,
3.2. kivitelezési tervdokumentáció, ami
3.2.1. a berendezés tűzvédelmi hatóság által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a kivitelezéshez szükséges részletességgel, a ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza – így különösen a 3.1.1–3.1.7. alpontban foglaltakat,
3.2.2. tartalmazza a kivitelező nyilatkozatát arról, hogy a kivitelezés során nem tért el a kivitelezési tervdokumentációban foglaltaktól;
4. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok;
5. a berendezéssel összefüggésben kivitelezett, a tűzterjedés elleni védelmet, valamint a villamos vezetékek tűzhatás elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok, így különösen
5.1. a védelemből kihagyott és a védelembe bevont terek között az előírt tűzterjedés elleni védelmet biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
5.2. a villamos és a gépészeti vezetékek határoló építményszerkezeten való átvezetési helyein előírt tűzgátló lezárások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
5.3. az előírt tűzálló kábelek, kábelrendszerek és tartószerkezeteik megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
5.4. az 5.1–5.3. alpontban foglalt megoldások megfelelő beépítését igazoló beépítési nyilatkozatok;
6. a megrendelő vagy az üzemeltető állandó felügyelet biztosítására vonatkozó nyilatkozata;
7. az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés másolata;
8. a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási napló, jegyzőkönyv;
9. egyéb, a berendezés megfelelőségét alátámasztó irat, dokumentáció; valamint
10. a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában a kivitelező és az üzembe helyező mérnök tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.
B) A beépített tűzjelző berendezés esetében mellékelendő:
1. a vezetékhálózat megfelelőségét igazoló, a hurokellenállás-mérésről és a szigetelésiellenállás-mérésről készített jegyzőkönyv,
2. a hangnyomásmérési jegyzőkönyv.
C) A beépített tűzoltó berendezés esetében mellékelendő:
1. a berendezés csővezetékei tisztításának, átmosásának elvégzését igazoló irat,
2. a berendezés helyszíni nyomáspróbájáról készített jegyzőkönyv,
3. a helyiség teljes elárasztásával működő gázzal oltó berendezés esetében az oltási koncentrációmegtartási idő, a kialakuló túlnyomás és a szükség szerint beépített túlnyomás-levezetés ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv,
4. az oltóközpont helyiségét határoló építményszerkezetek előírt tűzterjedés elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok.

4. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez15

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező nyilatkozat tartalma
1. Az üzemeltető nyilatkozata
1.1. arról, hogy a berendezést jogszabályi kötelezés, hatósági előírás vagy önkéntes vállalás alapján létesítették,
1.2. jogszabályi kötelezés alapján létesített berendezés esetén a berendezéssel védett építmény, építményrész azon jellemzőiről, amelyek miatt a létesítést a jogszabály előírta,
1.3. hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a hatósági előírást megalapozó körülmény tűzvédelmi szempontból kedvező megváltozásáról,
1.4. arról, hogy a berendezés létesítését a megszüntetés iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő, azon jellemzők ismertetésével, amelyek alapján a hatályos jogszabályi rendelkezés meghatározza a kötelezettséget,
1.5. arról, hogy tudomásul veszi a berendezés megszüntetésével kialakuló tűzvédelmi biztonsági szintet és annak következményeit.
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 107. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § (2) bekezdés c) pontja a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. § (3) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 1. § (4) bekezdése az 58/2016. (XII. 22.) BM rendelet 58. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. § (5) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 2. § (4) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 2. § (5) bekezdése a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

12

Az 1. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg.

13

A 2. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

14

A 3. melléklet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4. mellékletet a 10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 11. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére