• Tartalom

75/2015. (XI. 24.) FM rendelet

75/2015. (XI. 24.) FM rendelet

a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról1

2015.12.02.

Az 1. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 2. pontjában és 112. § (4) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4., 8. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Fásításban tervezett fakitermelést az erdészeti hatóság központi szerve által rendszeresített és a honlapján közzétett, az alábbi adatokat tartalmazó formanyomtatványon kell előzetesen bejelenteni az erdészeti hatósághoz:
a) a bejelentő neve, címe vagy székhelye,
b) a fakitermeléssel érintett fásítás ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),
c) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,
d) a kitermelni tervezett faanyag bruttó fatérfogata fafajonkénti bontásban,
e) bejelentő nyilatkozata arról, hogy
ea) adatai a valóságnak megfelelnek,
eb) más személynek nincs olyan joga vagy jogos érdeke, ami a fakitermelés végrehajtását akadályozná, vagy erről az érintett lemondott, és
f) a bejelentő aláírása.”

(2) A Vhr. 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben szereplő bejelentés benyújtására
a) a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben meghatározott mező- vagy erdőgazdasági hasznosítású földön található fásítás esetén a földrészlet vagy alrészlet földhasználati nyilvántartásban szereplő földhasználója,
b) az a) pont alá nem tartozó, egyéb fásítások esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, használati jog jogosultja, ezek hiányában az ingatlan tulajdonosa
jogosult.”

(3) A Vhr. 43. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti bejelentést egy példányban kell benyújtani.”

(4) A Vhr. 43. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A hiányosan benyújtott bejelentés esetén az erdészeti hatóság 15 napos teljesítési határidővel hiánypótlási felhívást bocsát ki. Az ismételten hiányosan benyújtott bejelentés záradékolását az erdészeti hatóság elutasítja.”

2. § A Vhr. 54. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő, a Kormány által rendeletben meghatározott erdő igénybevételi ügyek esetében a csereerdősítést, ha az adott térségben az erdő csökkenésének tilalmáról jogszabály kifejezetten nem rendelkezik, az ország területén belül bármely, arra alkalmas földterületen végre lehet hajtani.”

3. § Hatályát veszti a Vhr.

2. Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló
11/2010. (II. 4.) FVM rendelet módosítása

4. § Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Az erdészeti hatóság az erdőtervezés alá vont területen a terepi bejárás során:
a) méréssel, adatgyűjtéssel meghatározza az Evt. 33. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat,
b) elvégzi az Evt. 33. § (2) bekezdés h) pontja szerinti erdészeti nyilvántartási térképek elkészítéséhez szükséges felmérési munkákat,
c) rögzíti az általa észlelt védett természeti értékekre vonatkozó adatokat.
(2) Az Egységes Országos Vetületi rendszerű erdészeti nyilvántartási térképek készítése során az erdőrészlet határainak meghatározásához csak olyan terepi adatgyűjtési eljárás során felvett adat, illetve az állami távérzékelési adatbázisban tárolt távérzékelési anyag használható fel, amelyeknél a pontmeghatározás pontossága legalább 3 méter.”

3. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet módosítása

5. § A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

a) b) pontjában az „1–8.” szövegrész helyébe az „1–7.”,

b) d) pontjában az „1–3.” szövegrész helyébe az „1. és 3.”

szöveg lép.

(2) A Díjr. 1. mellékletében foglalt táblázat 32. pont 7. alpontjában a „filmforgatás engedélyezése” szövegrész helyébe a „barlangi reklámfilm, játékfilm, videoklip forgatás engedélyezése” szöveg lép.

(3) A Díjr. 7. mellékletében foglalt táblázat

a) B:3. mezőjében a „10024003-00299585-00000000” szövegrész helyébe a „10024003-00335649-00000000”,

b) B:5. mezőjében a „10027006-00299561-00000000” szövegrész helyébe a „10027006-00335656-00000000”,

c) B:6. mezőjében a „10028007-00299664-00000000” szövegrész helyébe a „10028007-00335663-00000000”,

d) B:7. mezőjében a „10029008-00299640-00000000” szövegrész helyébe a „10029008-00335670-00000000”,

e) B:9. mezőjében a „10034002-00299626-00000000” szövegrész helyébe a „10034002-00335687-00000000”,

f) B:10. mezőjében a „10045002-00299602-00000000” szövegrész helyébe a „10045002-00335694-00000000”,

g) B:11. mezőjében a „10023002-00333489-00000000” szövegrész helyébe a „10023002-00335728-00000000”,

h) B:13. mezőjében a „10047004-00299523-00000000” szövegrész helyébe a „10047004-00335711-00000000”

szöveg lép.

7. § (1) Hatályát veszti a Díjr. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) 23. pont 3.1. és 8. alpontja,

b) 24. pontja,

c) 25. pont 2.1., 4., 5., 5.1., 5.2., 6., 7., 8. alpontjai,

d) 26. pont 1. és 2. alpontja,

e) 29. pont 2.2., 3.1., 3.2., 4., 4.1., 4.2., 5., 6., 9., 10., 11. alpontjai,

f) 32. pont 2., 4., 5.1., 5.2., 6., alpontjai,

g) 34. pont 2. alpontja

szerinti sora.

(2) Hatályát veszti a Díjr. 1. mellékletében foglalt táblázat

a) 23. pont 2.2. alpontjában a „ , legeltetése, kaszálása”,

b) 23. pont 9.2. alpontjában a „kizárólag”

szövegrész.

4. Záró rendelkezés

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 75/2015. (XI. 24.) FM rendelethez

1.     A Díjr. 1. melléklet 23. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

1.

a) pontja (gyűjtés végzése)

10 000

2.     A Díjr. 1. melléklet 29. pont 3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

3.

c) pont (védett állatfaj egyedeinek szaporítása)

5 500

3.     A Díjr. 1. melléklet 29. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

8.

i) pont (védett állatfaj egyedének külföldre vitele, onnan történő behozatala, az országon való átszállítása)

10 000

4.     A Díjr. 1. melléklet 32. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

5.

barlangi búvármerülés (nem kutatási célból)

5 500

5.     A Díjr. 1. melléklet 34. pont 5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

5.

kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység engedélyezése

36 000

î
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére