• Tartalom

80/2015. (XII. 4.) FM rendelet

80/2015. (XII. 4.) FM rendelet

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról1

2015.12.05.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. § A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] az 1. §-át megelőzően az „Általános rendelkezések” alcím címmel egészül ki.

2. § (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„d) fiatal liba: nemre való tekintet nélkül a legfeljebb kilencven napos, tömő alapanyagnak vagy vágási célra nevelt liba;”

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„m) növendék liba: nemre való tekintet nélkül a legalább kilencvenegy napos korú, tömő alapanyagnak vagy vágási célra nevelt liba;”

(3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„v) támogatási év: tárgyév január 1-től december 31-ig tartó időszak.”

(4) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (6a)–(6d) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6a) A 2015. támogatási évben rendelkezésre álló keretösszeg 11 250 millió forint.
(6b) A 2015. IV. negyedévre rendelkezésre álló támogatási keret 2940,24 millió forint.
(6c) Ha az adott támogatási évre vonatkozóan az adott baromfi megnevezés-csoportra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos támogatási igény összege meghaladja az adott támogatási évre az adott baromfi megnevezés-csoportra rendelkezésre álló támogatási keret összegét, akkor az adott támogatási évre az ügyfél részére legfeljebb megállapítható támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.
(6d) Ha a támogatási kérelmek alapján valamely baromfi megnevezés-csoport esetében a jóváhagyott támogatás kevesebb, mint a tárgyévre megállapítható összeg, az így fel nem használt összeggel azon baromfi megnevezés-csoport vagy csoportok támogatási keretét kell növelni, ahol a jóváhagyott támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló keretet. Ha több baromfi megnevezés-csoport támogatási keretét kell megnövelni, akkor a 4. számú mellékletben meghatározott, tárgyévi keretek arányában kell a fel nem használt keretet felosztani.”

3. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet az 1. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„A támogatási kérelem benyújtása
1/A. § (1) A támogatási kérelmet a 2. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző év december 7-től december 31-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett, a 2. számú melléklet I. pontjában meghatározott adattartalmú nyomtatványon nyújthatja be. Egy támogatási évre baromfi megnevezés-csoportonként kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be. A határidőn túl benyújtott támogatási kérelem alapján az igénylő az adott támogatási évben támogatásra nem jogosult.
(2) Az igénylőnek a támogatási kérelmében meg kell jelölnie a támogatási évben vállalni kívánt, 1. § (2) bekezdése szerinti jogcímet vagy jogcímeket, valamint az egyes jogcímekhez kapcsolódó állategységeket négy tizedes jegy pontossággal.
(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozásnak (a továbbiakban: nagyvállalkozás) minősülő igénylő esetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal által a nagyvállalkozás támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó, a 2. számú melléklet II. pontjában meghatározott adattartalmú elemzés alapján kiállított igazolást arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt, és
b) a Baromfi Termék Tanács (a továbbiakban: BTT) igazolását az igénylő által – a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig – az adott tartási hely férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható baromfilétszámról darabszámban kifejezve. A BTT igazolása szerinti állatlétszámot meghaladó igényt az MVH elutasítja.
(4) A támogatási kérelmet az MVH a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő hatvan napon belül bírálja el.
(5) A támogatási kérelemben megjelölt állatok vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett tevékenység nem támogatható.”

4. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a 2. §-át megelőzően az „A támogatási jogosultság feltételei és a támogatás kifizetése” alcím címmel egészül ki.

5. § (1) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely)

a) vállalja az 1. § (2) bekezdésében meghatározott jogcím szerinti tevékenységnek – a támogatási kérelem benyújtásától számított – legalább öt éven át történő folytatását.”

(2) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely)

d) a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat;”

(3) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az adott tárgynegyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelem az MVH által a 7. számú mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett nyomtatványon a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtható be. A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és az MVH által jóváhagyott tartási helyre, illetve tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek. A támogatási kérelemben meg nem jelölt tartási helyre, illetve tevékenységre vonatkozó kifizetési kérelmet az MVH elutasítja. Az MVH által rendszeresített és a honlapján közleményben közzétett, az 5. számú mellékletben meghatározott adattartalmú nyomtatvány szerint kiállított szakmai ellenőrzési lapok a BTT címére folyamatosan, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik napjáig nyújthatók be. A szakmai ellenőrzési lapból negyedévenként és baromfi megnevezés-csoportonként több is benyújtható, de egy ellenőrzési lapon csak egy baromfi megnevezés-csoport jeleníthető meg.”

(4) A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha az adott baromfi megnevezés-csoportra az adott tárgynegyedévre vonatkozóan benyújtott összes jogos támogatási igény összege meghaladja a 4. számú mellékletben a tárgynegyedévre rögzített baromfi megnevezés-csoportonként elkülönített támogatási keretet, akkor az MVH az érintett tárgynegyedévre vonatkozóan – a 4. számú mellékletben rögzített baromfi megnevezés-csoportonként elkülönített támogatási keretek alapján – megállapítja a visszaosztás mértékét és ennek figyelembevételével a kérelmenként maximálisan megállapítható támogatás összegét.”
„(7a) Ha egy vagy több baromfi megnevezés-csoport esetében a jóváhagyott támogatás kevesebb, mint a tárgynegyedévben megállapítható összeg, akkor az így fel nem használt forrással az adott tárgynegyedévben meg kell növelni azon baromfi megnevezés-csoport vagy csoportok támogatási keretét, ahol a jóváhagyott támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrást.
(7b) Ha a (7a) bekezdés alapján a tárgynegyedévben több baromfi megnevezés-csoport támogatási keretét kell megnövelni, akkor a 4. számú mellékletben meghatározott, adott tárgynegyedévi keretek arányában kell a fel nem használt támogatási keretet felosztani.
(7c) Ha a (7a) és (7b) bekezdés szerinti eljárásokat követően a tárgynegyedévben továbbra is forrásmaradvány áll rendelkezésre, akkor elsősorban azon baromfi megnevezés-csoport következő tárgynegyedévi támogatási keretét kell megnövelni a maradvány összegével, amelynél az eredetileg keletkezett.”

6. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a 8. §-át megelőzően a „Záró rendelkezések” alcím címmel egészül ki.

7. § A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:

13. § E rendeletnek a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet, valamint a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról szóló 80/2015. (XII. 4.) FM rendelettel [a továbbiakban: 80/2015. (XII. 4.) FM rendelet] megállapított 1. § (1) bekezdés d), m) és v) pontját, 1. § (6), (6c) és (6d) bekezdését, 1/A. §-át, 2. § (2) bekezdés a) és d) pontját, 2. § (4) és (7), (7a), (7b), (7c) és (10) bekezdését, 3. § (4) bekezdését, 4. § (4) és (5) bekezdését, 5. § (4) és (5) bekezdését, 6. § (4) bekezdését, 7. § (4) bekezdését, 2., 4. és 7. számú mellékletét a 2015. IV. negyedévre benyújtott támogatási kérelmekre nem kell alkalmazni.”

a) 1. § (6) bekezdés záró szövegrészében a „11” szövegrész helyébe a „12” szöveg,

b) 2. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (6) bekezdésében, 4. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében és 5. § (5) bekezdésében a „támogatási” szövegrész helyébe a „kifizetési” szöveg,

c) 2. § (10) bekezdésében a „2015.” szövegrészek helyébe a „2016.” szöveg,

d) 3. § (4) bekezdésében, 4. § (4) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében és 7. § (4) bekezdésében a „2. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez” szövegrész helyébe a „7. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelemhez” szöveg

lép.

2. A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.)
FVM rendelet módosítása

11. § A sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet [a továbbiakban: 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet] az 1. §-át megelőzően az „Általános rendelkezések” alcím címmel egészül ki.

12. § (1) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„e) támogatási év: tárgyév január 1-től december 31-ig tartó időszak.”

(2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A támogatásban részesülő vágósertések számát a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: ENAR nyilvántartás) alapulvételével, az adott tenyészetből a támogatási évben közvetlenül vagy kereskedő útján, vágóhídra vagy élve külföldre (beleértve az Európai Unió tagállamaiba) kiszállított vágósertések vagy tenyésztésre tovább értékesített koca süldők száma alapján kell meghatározni.”
„(6a) A 2015. támogatási évben rendelkezésre álló éves keretösszeg 9,1 milliárd forint.
(6b) Ha az adott támogatási évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt összes jogos támogatási igény összege meghaladja az adott támogatási évre rendelkezésre álló támogatási keret összegét, akkor az adott támogatási évre az ügyfél részére legfeljebb megállapítható támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.”

13. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet az 1. §-át követően a következő alcímmel egészül ki:

„Támogatási kérelem
1/A. § (1) A támogatási kérelmet a 2. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő igénylő a támogatási évet megelőző év december 7-től december 31-ig a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 1. számú melléklet I. pontjában meghatározott adattartalmú nyomtatványon nyújthatja be. Egy támogatási évre kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be. A határidőn túl benyújtott támogatási kérelem alapján az igénylő az adott támogatási évben támogatásra nem jogosult.
(2) A támogatási kérelemben meg kell jelölni a támogatási évben vállalni kívánt, 1. § (3) bekezdése szerinti jogcímet vagy jogcímeket, valamint az egyes jogcímekhez kapcsolódó állategységeket két tizedes jegy pontossággal.
(3) Az adott támogatási évben a támogatási kérelemben megjelölt állategység száma nem haladhatja meg a támogatási évet megelőző év decemberében az ENAR nyilvántartás adataiban szereplő teljes férőhely kapacitása háromszorosának megfelelő állategységet. Amennyiben a támogatási kérelemben megjelölt igény magasabb állategységre vonatkozik, a különbözetet az MVH elutasítja.
(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozásnak (a továbbiakban: nagyvállalkozás) minősülő ügyfél esetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal által a nagyvállalkozás támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó, az 1. számú melléklet II. pontjában meghatározott adattartalmú elemzés alapján kiállított igazolást arról, hogy részvétele a támogatási programban indokolt;
b) az állattartó telep fekvése szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett vágósertés férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható vágósertés létszámról darabszámban kifejezve.
(5) A támogatási kérelmet az MVH a kérelem benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő hatvan napon belül bírálja el.
(6) A támogatási évben az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelemben megjelölt vágósertések vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtása előtt megkezdett tevékenység nem támogatható.”

14. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a 2. §-át megelőzően az „A támogatási jogosultság feltételei és a támogatás kifizetése” alcím címmel egészül ki.

15. § (1) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely)

a) vállalja a támogatási kérelemben megjelölt jogcím szerinti tevékenységnek a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább öt éven át történő folytatását;”

(2) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendelet szerinti támogatásra az az igénylő jogosult, aki/amely)

d) a támogatási évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat;”

(3) A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A teljes negyedévre vonatkozó támogatás kifizetése iránti kérelmet az ügyfél egy alkalommal, az MVH által a 3. számú mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon a negyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújthat be. A kifizetési kérelemben kizárólag a támogatási kérelemben megjelölt és a támogatási döntésben jóváhagyott tartási helyre, illetve tevékenységre vonatkozó igények szerepelhetnek. A támogatási kérelemben meg nem jelölt vagy a támogatási döntésben jóvá nem hagyott tartási helyre, illetve tevékenységre vonatkozó kifizetési igényt az MVH elutasítja. A benyújtási időszakot a vágósertéseknek, illetve tenyészkoca süldőknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belső bizonylaton feltüntetett értékesítési időpontja, ennek hiányában a számla, felvásárlási jegy vagy belső bizonylat teljesítésének időpontja határozza meg.”
„(9b) A (9) bekezdéstől eltérően a 2016. I. és II. negyedévre, továbbá – a forrás rendelkezésre állásának mértékéig – a 2016. III. negyedévre vonatkozó jogos igények kifizetésére 2016. évben kerül sor.”

16. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a 10. §-át megelőzően a „Záró rendelkezések” alcím címmel egészül ki.

17. § A 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 12. §-sal egészül ki:

a) 1. § (6) bekezdésében a „8,5” szövegrész helyébe a „9,1” szöveg,

b) 2. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, (6) bekezdés nyitó szövegrészében, (6) bekezdés e) pontjában, (7) bekezdés nyitó szövegrészében, (7) bekezdés d) pontjában, 6. § (7) bekezdésében és 2. számú melléklet nyitó szövegrészében a „támogatási” szövegrész helyébe a „kifizetési” szöveg,

c) 2. § (9a) bekezdésében a „2015.” szövegrészek helyébe a „2016.” szöveg,

d) 3. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 4. § (4) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében, 6. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (4) bekezdésében, 8. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében és 9. § (3) bekezdésében az „Az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelemhez” szövegrész helyébe az „A 3. számú mellékletben meghatározott adattartalmú kifizetési kérelemhez” szöveg,

e) 2. számú melléklet a) pontjában az „eredményét” szövegrész helyébe az „eredményét tartalmazó dokumentum másolatát” szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

3. Záró rendelkezés

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 80/2015. (XII. 4.) FM rendelethez

I.         A támogatási kérelem adattartalma
    1.     Az igénylő azonosítására szolgáló adatok.
    2.     A mezőgazdasági termelő vállalkozás mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete (KKV besorolása).
    3.     A tevékenységgel érintett tartási hely vagy helyek adatai.
    4.     A támogatással érintett öt évre vonatkozó tevékenység kezdő és befejező éve.
    5.     A tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalás és a hozzá kapcsolódó baromfi darabszám, valamint állategység – négy tizedes jegy pontossággal – megjelölése tartási helyenként.
    6.     A tevékenység megvalósításához szükséges, tervezett támogatás összege.
    7.     Nyilatkozatok.
    8.     Keltezés, ügyfél (cégszerű) aláírása.
    9.     Mellékletek
9.1.     A Baromfi Termék Tanács igazolása az igénylő által – a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig – az adott tartási hely férőhely kapacitása alapján megállapított, maximálisan tartható baromfi létszámról darabszámban kifejezve.
9.2.     A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagságról szóló igazolás egy eredeti példánya.
9.3.     Nagyvállalkozás esetén az 1/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal igazolás egy eredeti példánya.
II.         Az 1/A. § (3) bekezdés a) pontja szerinti elemzés adattartalma

 

 

A

B

C

D

 

1.

1. §
(2) bekezdés
a)–e) pontja szerinti tevékenységek megvalósítása nélkül

1. §
(2) bekezdés
a)–e) pontja szerinti tevékenységek megvalósításával támogatás nélkül

1. § (2) bekezdés
a)–e) pontja szerinti tevékenységek megvalósításával támogatással

 

2.

Foglalkoztatottak létszáma fő

 

 

 

 

3.

Támogatásban érintett állatlétszám ÁE

 

 

 

 

4.

Üzemi tevékenység eredménye ezer Ft

 

 

 

 

5.

a) minőségi adatok

 

 

 

 

aa) takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének mértéke;

 

ab) takarmányozáshoz ivóvíz minősége;

 

ac) hallisztmentes takarmány felhasználásának gyakorisága

 

b) kíméletes állatmozgatás és szállítás

 

c) mechanikai sérülések gyakorisága

 

d) elhullások száma (ÁE)

 

e) csökkent értékű értékesítés száma (ÁE)

2. melléklet a 80/2015. (XII. 4.) FM rendelethez

A 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 4. számú mellékletének 3. táblázata helyébe a következő táblázat lép és a melléklet a következő 4. táblázattal egészül ki:
„3. 2015. évre vonatkozó támogatási keret

A

B

C

1.

Baromfi megnevezése

Időszak

Támogatási keret
(millió Ft)

2.

növendék csirke (vágócsirke) szabadtartásos csirke és gyöngyös

I. negyedév

1150

II. negyedév

1150

III. negyedév

1150

IV. negyedév

1200

3.

házi tyúk

I. negyedév

130

II. negyedév

130

III. negyedév

130

IV. negyedév

150

4.

pecsenyeliba, növendék liba fiatal liba, hízott liba pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa

I. negyedév

638,64

II. negyedév

1037,88

III. negyedév

1083,24

IV. negyedév

970,24

5.

növendék pulyka

I. negyedév

570

II. negyedév

570

III. negyedév

570

IV. negyedév

620

6.

Összesen:

11 250

4. 2016. évre vonatkozó támogatási keret

A

B

C

1.

Baromfi megnevezése

Időszak

Támogatási keret
(millió Ft)

2.

növendék csirke (vágócsirke) szabadtartásos csirke és gyöngyös

I. negyedév

1200

II. negyedév

1300

III. negyedév

1290

IV. negyedév

1200

3.

házi tyúk

I. negyedév

150

II. negyedév

150

III. negyedév

150

IV. negyedév

150

4.

pecsenyeliba, növendék liba fiatal liba, hízott liba pecsenyekacsa, növendék kacsa, hízott kacsa

I. negyedév

708,64

II. negyedév

1107,80

III. negyedév

1153,24

IV. negyedév

960,32

5.

növendék pulyka

I. negyedév

620

II. negyedév

620

III. negyedév

620

IV. negyedév

620

6.

Összesen:

12 000

3. melléklet a 80/2015. (XII. 4.) FM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek
1. Az ügyfél azonosító-adatai.
1.1. Ügyfél-azonosító.
2. Támogatás jogcíme.
2.1. Tartási hely azonosító vagy azonosítók.
2.2. Az igényelt támogatás adatai: a támogatás jogcíme, a baromfi megnevezése, a támogatás alapja (db), az igényelt mennyiség (ÁE), az igényelt támogatás összege (Ft) támogatási igény összesen (Ft).
2.3. A tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalás és a hozzá kapcsolódó baromfi darabszám, valamint állategység – négy tizedes jegy pontossággal – megjelölése.
3. Nyilatkozatok.
4. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása.
5. Az állatállományt felügyelő vagy kezelő állatorvos igazolása arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott.
6. Keltezés, állatállományt kezelő állatorvos aláírása és bélyegzőlenyomata.
7. Mellékletek
7.1. A megyei kormányhivatal igazolása – bűnügyi személyes adat közlésének kivételével – a 2. § (2) bekezdés d) pontjában előírt feltételek teljesítéséről.
7.2. A termelői csoport, beszerzési és értékesítő szövetkezet, tenyésztő szervezet, az adott termékpályán működő terméktanács vagy szakmai szervezet tárgyévre vonatkozó tagsági igazolása.
7.3. Takarmány nem kívánatos anyagtartalmának ellenőrzése esetén a 3. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
7.4. Mechanikai sérülés megelőzése esetén a 4. § (4) és (5) bekezdésében előírt dokumentumok.
7.5. Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása esetén az 5. § (4) és (5) bekezdésében előírt dokumentumok.
7.6. Állati fehérje-mentes takarmány használata esetén a 6. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
7.7. Ivóvíz minőségű víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok.
7.8. A naposkori letelepítés darabszámát, az átminősítéskori állatlétszámot és annak időpontját tartalmazó kezelő állatorvosi igazolás az 1. § (5) bekezdése szerint.
7.9. Szakmai ellenőrzési lap a 2. § (5) bekezdés f) pontja szerint.”

4. melléklet a 80/2015. (XII. 4.) FM rendelethez

I.         A támogatási kérelem adattartalma
    1.     Az igénylő azonosítására szolgáló adatok.
    2.     A mezőgazdasági termelő vállalkozás mezőgazdasági csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete (KKV besorolása).
    3.     A tevékenységgel érintett tartási hely vagy helyek adatai.
    4.     A támogatással érintett öt évre vonatkozó tevékenység kezdő és befejező éve.
    5.     A tevékenységekre vonatkozó kötelezettségvállalás és a hozzá kapcsolódó sertés darabszám, valamint állategység
– két tizedes jegy pontossággal – megjelölése tartási helyenként.
    6.     A tevékenység megvalósításához szükséges, tervezett támogatás összege.
    7.     Nyilatkozatok.
    8.     Keltezés, ügyfél (cégszerű) aláírása.
    9.     Mellékletek
9.1.     Nagyvállalkozás esetén az 1/A. § (4) bekezdés a) pontja szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal igazolás egy eredeti példánya.
9.2.     Az 1/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, a vágósertés létszámról szóló igazolás egy eredeti példánya.
II.         Az 1/A. § (4) bekezdés a) pontja szerinti elemzés adattartalma

 

 

A

B

C

D

 

1.

1. § (3) bekezdés
a)–g) pontja szerinti tevékenységek megvalósítása nélkül

1. § (3) bekezdés
a)–g) pontja szerinti tevékenységek megvalósításával támogatás nélkül

1. § (3) bekezdés
a)–g) pontja szerinti tevékenységek megvalósításával támogatással

 

2.

Foglalkoztatottak létszáma fő

 

 

 

 

3.

Támogatásban érintett állatlétszám ÁE

 

 

 

 

4.

Üzemi tevékenység eredménye ezer Ft

 

 

 

 

5.

a) minőségi adatok
aa) férőhely mértéke;
ab) természetes tartási feltételek javulása (%-ban);
ac) természetes és mesterséges fény biztosítása (óra);
ad) verekedés, kimarás gyakorisága (%-ban);
ae) takarmányozáshoz felhasznált ivóvíz minősége;
af) almozás gyakorisága;
ag) gázkoncentráció szintje
b) elhullások száma (ÁE)
c) csökkent értékű értékesítés száma (ÁE)

 

 

 

5. melléklet a 80/2015. (XII. 4.) FM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma és a csatolandó mellékletek
1. Az igénylő azonosító-adatai.
1.1. Ügyfél-azonosító.
2. Támogatás jogcímének meghatározás.
2.1. A vágósertés vagy tenyészkoca süldő darabszáma.
2.2. Az igénylő meghatározása (alapanyag-termelő, bérhízlaló vagy bérnevelő, bérhízlaltató vagy bérneveltető).
2.3. Tartási hely azonosító vagy azonosítók.
3. Az igényelt támogatás összesen (Ft).
4. Nyilatkozatok.
5. Keltezés, igénylő (cégszerű) aláírása.
6. Az állatállományt felügyelő vagy kezelő állatorvos igazolása arról, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott.
7. Keltezés, állatállományt felügyelő vagy kezelő állatorvos aláírása és bélyegzőlenyomata.
8. Mellékletek
8.1. A megyei kormányhivatal igazolása – bűnügyi személyes adat közlésének kivételével – a 2. § (2) bekezdés d) pontjában előírt feltételek teljesítéséről;
8.2. Bérhízlaló vagy bérnevelő esetén a 2. § (6) bekezdésében előírt dokumentumok;
8.3. Bérhízlaltató vagy bérneveltető esetén a 2. § (7) bekezdésében előírt dokumentumok;
8.4. Nagyobb férőhely biztosítása esetén a 3. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;
8.5. Természetes feltétel biztosítása esetén a 4. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;
8.6. Fény biztosítása esetén az 5. § (3) bekezdésében előírt dokumentumok;
8.7. Verekedés, kimarás megelőzése esetén a 6. § (6) bekezdésében előírt dokumentumok;
8.8. Ivóvíz minőségű víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;
8.9. Alom biztosítása esetén a 8. § (4) bekezdésében előírt dokumentumok;
8.10. Mikroklíma biztosítása esetén a 9. § (3) bekezdésében előírt dokumentumok.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. december 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére