• Tartalom

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet

81/2015. (XII. 16.) FM rendelet

a borszőlő telepítés és kivágás engedélyezésének és ellenőrzésének eljárási rendjéről1

2017.01.01.

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) és j) pontjában

a 22. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b) és h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. telepítés: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. § 18–20. pontjai szerinti új telepítési engedély, újratelepítési engedély, és átváltott telepítési engedély alapján végrehajtott telepítés, valamint a Btv. 7. § (1) bekezdése szerinti, az ültetvény más fajtára történő cseréje (a továbbiakban: átoltás);

2. engedélyes: borszőlőültetvény telepítésére vagy kivágására vonatkozó engedéllyel rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

3. összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmező használatában lévő, akár több helyrajzi számon nyilvántartott, a telepítési engedéllyel vagy kivágási engedéllyel érintett terület, amelyet telepítéssel, kivágással, újratelepítéssel nem érintett terület – kivéve út, csatorna, árok – nem szakít meg.

2. Nyilvántartások és jelentések

2. § (1) A borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 555/2008/EK bizottsági rendelet) 65. cikk (5) bekezdésében, valamint 74. cikkében meghatározott adatok összeállítása a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) feladata.

(2) A HNT az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a borpiaci évet követő év január 30-áig megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter), aki azt minden év március 1-jéig továbbítja az Európai Bizottsághoz.

3. § (1) A HNT január 31-ig megküldi a miniszter részére a 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott tartalmú és formájú jelentést. Az első jelentést 2017-ben kell elkészíteni.

(2) A HNT szeptember 30-ig megküldi a miniszter részére a 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott tartalmú és formájú jelentéseket.

3. Új telepítési engedély

4. § (1) A miniszter február 20-ig a HNT véleményének beszerzését követően meghatározza az adott naptári évben az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát.

(2) A miniszter az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságáról február 28-ig tájékoztatót tesz közzé a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján.

5. § (1) Az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év március 10. és március 31. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz.

(2) A benyújtott kérelmeket április 10-ig a HNT összesíti, és megállapítja, hogy a kérelmekben új telepítésre igényelt területek mértékének összege meghaladja-e az adott évben az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát.

(3) A hegybíró április 20-ig kiadja az új telepítési engedélyt valamennyi kérelmező részére, amennyiben a kérelmek alapján összesített területnagyság nem haladja meg az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát.

6. § (1) Amennyiben a kérelmek alapján összesített terület nagysága meghaladja az új telepítések számára engedélyezhető területnagyságot, a HNT a 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet A. része szerint az új telepítési engedély iránt benyújtott kérelmekben szereplő területnagyságot arányosan csökkenti valamennyi kérelmező esetében.

(2) A hegybíró az új telepítési engedélyt az (1) bekezdés szerint megállapított csökkentett mértékű területre adja ki, amennyiben a kérelmekben új telepítésre igényelt területek csökkentésének mértéke nem haladja meg az 50%-ot.

(3) A hegybíró április 30-ig nyilatkozattételre szólítja fel a kérelmezőt, amennyiben az új telepítést csak a kérelemben megjelölt terület 50%-án, vagy annál kisebb területen lehet engedélyezni. A kérelmező a nyilatkozattételi felszólítás kézbesítésétől számított 15 napon belül a kérelmét visszavonhatja.

(4) A hegybíró május 15-ig kiadja az új telepítési engedélyt, amennyiben a kérelmező elfogadja az új telepítésre engedélyezhető csökkentett területnagyságot, vagy határidőn belül nem nyilatkozik. Az eljárást meg kell szüntetni, amennyiben a kérelmező a nyilatkozattétére vonatkozó felszólítás alapján visszavonja a kérelmét.

(5) Amennyiben az új telepítési engedély kérelmezője az új telepítésre igényelt terület csökkentése miatt visszavonja a kérelmét, akkor a visszautasított új telepítésre engedélyezhető terület nagyságával növelni kell a következő évben új telepítésre engedélyezhető terület nagyságát.

4. Kivágási engedély

7. § (1) Kivágási engedély iránti kérelmet a hegybíróhoz kell benyújtani a 11. §-ban és a 12. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A kivágási engedély a következő adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező neve, lakcíme;

b) a kérelmező gazdasági akta száma;

c) a művelettel érintett ingatlanok adatai (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság);

d) az engedély időbeli hatálya.

5. Újratelepítési engedély

8. § (1) Újratelepítési engedély iránti kérelmet az nyújthat be, aki borszőlő ültetvényt kivágási engedély alapján vágott ki.

(2) Az újratelepítési engedélyt a kivágott ültetvénnyel megegyező nagyságú területre lehet igényelni. Az újratelepítési engedélyt ugyanabban a mezőgazdasági üzemben kell felhasználni, amelyben a borszőlő ültetvényt kivágták.

(3) Az újratelepítési engedély iránti kérelmet a hegybíróhoz kell benyújtani. Az újratelepítési engedély iránti kérelmek a kivágás időpontja szerinti borpiaci évet követő második borpiaci év végéig nyújthatók be. Ugyanazon földrészleten a meglévő borszőlő ültetvénnyel azonos nagyságú borszőlő telepítés esetén az újratelepítési engedély iránti kérelmet a kivágási engedély iránti kérelemmel egyidejűleg is be lehet nyújtani.

(4) A kivágás alapján kérelmezhető újratelepítési engedélyt a kivágási engedély jogosultja gazdasági aktájának részeként kell nyilvántartani.

(5) A mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem esetén a gazdálkodó család tagjainak gazdasági aktáit ugyanazon mezőgazdasági üzemhez tartozónak kell tekinteni.

6. Átváltott telepítési engedély

9. § (1) Az újratelepítési joggal rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet az újratelepítési jog érvényességi idejének lejártáig, de legkésőbb 2020. december 31-ig kérelmezheti az újratelepítési jog telepítési engedélyre történő átváltását. Az újratelepítési jogtartalékból 2015. december 31-ig kiadott telepítési jog a vásárlás borpiaci évét követő második borpiaci év végéig érvényes.

(2) Az átváltott telepítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az átváltás alapját képező újratelepítési jogról szóló határozat számát.

(3) A nem saját jogon keletkezett újratelepítési jognak – az örökölt újratelepítési jog kivételével – engedélyre történő átváltása esetén a hegybíró csak oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező bor előállítására alkalmas szőlőtelepítésére adhat engedélyt.

7. Kísérleti borszőlőültetvény, törzsültetvény telepítése

10. § (1) Kísérleti borszőlőültevény, törzsültetvény telepítését a HNT által erre a célra rendszeresített nyomtatvány benyújtásával lehet kérelmezni a telepítés helye szerint illetékes hegybírónál. A kérelemnek a 11. § (2) bekezdés a)–c), valamint f) pontjában szereplő adatokat kell tartalmaznia.

(2) A kérelemhez mellékelni kell

a) a 12. §-ban foglalt dokumentumokat;

b) kísérleti borszőlőültetvény telepítés esetén a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet 2. §-a szerinti, a NÉBIH által kiadott, a borszőlőfajták termesztési alkalmassági vizsgálatára vonatkozó engedélyt, és

c) törzsültetvények esetében a szőlő szaporítóanyagok előállításáról, minősítéséről és forgalomba hozataláról szóló 87/2006. (XII. 28.) FVM rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti, a NÉBIH által kiadott előzetes engedélyt.

(3) Kísérleti borszőlőültevény, törzsültetvény telepítésére vonatkozóan a 11–15. § ban foglalt szabályok irányadók.

8. A kérelmekre vonatkozó általános szabályok

11. § (1) Az 1. § 1. pontjában meghatározott telepítésre vonatkozó engedélyt (a továbbiakban együtt: telepítési engedély), valamint kivágási engedélyt az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kaphat, aki

a) rendelkezik a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 3. §-ában meghatározott gazdasági akta számmal és,

b) a kérelemben feltüntetett ingatlan tulajdonosa, vagy az ingatlant érvényes jogcím alapján használja.

(2) A telepítési, valamint kivágási engedély iránti kérelmet postai úton, vagy személyesen a HNT által rendszeresített és honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani a kérelemben megjelölt összefüggő terület fekvése szerint illetékes hegybíró részére. A nyomtatvány tartalmi elemei az alábbiak:

a) kérelmező gazdasági akta száma;

b) kérelmező neve, lakcíme;

c) az érintett ingatlanok adatai (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság);

d) a kérelemmel érintett földterület nagysága;

e) a szőlőfajta megnevezése;

f) új telepítés és újratelepítés esetén a tőkék száma hektáronként, a tőtávolság, a sortávolság és a művelési mód.

12. § (1) A telepítési engedély iránti kérelemhez – kivéve az ugyanazon földrészleten a meglévő borszőlő ültetvénnyel azonos nagyságú borszőlő telepítést, valamint az átoltást – mellékelni kell telepítés esetén a talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozatának másolatát, amely – saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén – tartalmazza az érintett terület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést.

(2) A telepítési, valamint a kivágási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell

a) az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, illetve a saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az özvegyi joggal rendelkező személynek a kérelmezett művelet végrehajtására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban,

b) a használatot biztosító jogviszony fennállása esetén – a használatba adónak a kérelmezett művelet végrehajtására vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban.

(3) A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell

a) valamennyi tulajdonos, haszonélvező, és özvegyi joggal rendelkező

aa) természetes személy születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,

ab) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét (cégnevét), székhelyét, adószámát, vagy

b) a használatba adó

ba) természetes személy születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,

bb) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nevét (cégnevét), székhelyét, adószámát,

c) a kérelmező nevét, címét és

d) az érintett földterület fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát.

9. A telepítési engedély tartalma, módosítása és visszavonása

13. § (1) A telepítési engedély az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező neve, lakcíme;

b) a kérelmező gazdasági akta száma;

c) a művelettel érintett ingatlanok adatai (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság, telepítés esetén a terület termőhelyi kataszteri osztály, pontérték);

d) telepítési jog átváltása esetén a telepítési engedélyre vonatkozóan a kérelmező birtokában lévő telepítési jog adatai;

e) a szőlőfajta megnevezése;

f) új telepítés és újratelepítés esetén a tőkék száma hektáronként, a tőtávolság és a sortávolság;

g) az engedély időbeli hatálya;

h) telepítési engedély esetén a telepítéshez tartozó talajvédelmi tervet jóváhagyó határozat iktatószáma.

(2) A telepítést a jóváhagyott talajvédelmi tervben foglaltak szerint kell végrehajtani.

14. § (1) A hegybíró által kiadott, telepítésre, valamint kivágásra vonatkozó engedély annak érvényességi ideje alatt módosítható.

(2) A 2012. augusztus 1-jétől kiadott telepítési engedély esetében az engedélyben szereplő telepített fajták arányának, vagy a sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatásához nem szükséges az engedély módosítása.

(3) A 2012. július 31-ig kiadott érvényes fajtaváltási engedélyek (a továbbiakban: fajtaváltási engedély), valamint telepítési és pótlási engedélyek – a szőlőfajta megnevezése, a hektáronkénti tőszám, a sortávolság, és a művelésmód kivételével – nem módosíthatóak.

(4)2 Kérelemre a hegybíró visszavonja a kiadott érvényes telepítési, pótlási engedélyeket.

15. § (1) A telepítés, kivágás elvégzésének tényét az engedélyesnek a végrehajtást követően 15 napon belül írásban be kell jelentenie a hegybíró részére. A bejelentés adattartalmát és formátumát a HNT honlapján teszi közzé. A bejelentéshez – kivágás kivételével – mellékelni kell az ültetvényleltárt és a szőlő szaporítóanyag származási igazolvány másolati példányát.

(2) A hegybíró a telepítés elvégzéséről szóló, az engedélyes által tett bejelentést és mellékleteit, annak beérkezésétől számított 10 napon belül továbbítja a NÉBIH részére.

(3) A bejelentés kézhezvételét követően a NÉBIH a telepítés és a 2012. július 31-ig kiadott fajtaváltási engedély alapján megvalósuló fajtaváltás (a továbbiakban: fajtaváltás) végrehajtását legkésőbb a bejelentést követő vegetációs időszakban ellenőrzi.

(4) A NÉBIH az ellenőrzési jegyzőkönyvet az ellenőrzést követő 30 napon belül megküldi a hegybíró részére.

(5) Ha a NÉBIH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a szőlőültetvényt a telepítési, fajtaváltási engedélyben foglaltaktól eltérően telepítették, a hegybíró tájékoztatása mellett felszólítja az engedélyest, hogy kezdeményezze a telepítési, fajtaváltási engedély módosítását. A telepítési engedélyben szereplő fajták arányának, valamint a sor- és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatásához nem szükséges az engedély módosítása.

(6) A hegybíró a NÉBIH ellenőrzési jegyzőkönyve és a benyújtott engedély-kérelem alapján új engedélyt ad ki, valamint rögzíti az új ültetvény adatait a borszőlő ültetvénykataszterben.

(7) Amennyiben a NÉBIH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a telepített szőlőültetvény mérete az engedélyben szereplő területnagyságot – a területmérésre alkalmazott eszköz és módszer tűréshatárát is figyelembe véve – meghaladja, a ténylegesen mért területnagyság és az engedélyben szereplő területnagyság különbsége eredményeként kapott területnagyságot engedély nélkül végzett telepítésnek minősíti.

10. A telepítési engedély fel nem használása esetén alkalmazandó szankció

16. § Amennyiben a telepítési engedéllyel rendelkező az engedély érvényességi idején belül nem végzi el a telepítést – az átoltás és a fajtaváltás kivételével –, az engedélyes új telepítési engedély iránti kérelmet a lejárt engedély lejárati napjától számított két naptári éven belül nem nyújthat be.

17. § (1) A hegybíró a tudomására jutott, engedély nélküli

a) borszőlőültetvény új telepítést, újratelepítést 10 napon belül bejelenti a NÉBIH;

b) kivágást 10 napon belül bejelenti a megyei kormányhivatal

részére.

(2) A megyei kormányhivatal kivágás esetén 30 napon belül, a NÉBIH telepítés esetén a vegetációs időszakban helyszíni ellenőrzést végez, és a jegyzőkönyv egy példányát 8 napon belül megküldi az illetékes hegybíró, valamint a HNT részére.

(3) A HNT nyilvántartást vezet az engedély nélkül telepített, valamint az engedély nélküli újratelepítéssel érintett ültetvények adatairól, amelyről az 555/2008/EK bizottsági rendelet XIII. mellékletében foglalt 1. és 3. táblázat felhasználásával jelentést készít. A jelentést a HNT a borpiaci évet követő év január 30-ig megküldi a miniszter részére.

(4) A HNT január 30-ig jelentést küld a miniszter részére a telepítési és a kivágási engedély kiadását megelőzően ellenőrzésre kiválasztott kérelmek számáról és a lefolytatott ellenőrzések eredményéről.

18. § (1) Amennyiben a NÉBIH tudomására jut, hogy telepítési engedély nélküli telepítést hajtottak végre – az átoltás kivételével –, határidő tűzésével felszólítja az ültetvény használóját a szőlőültetvény kivágására és a Btv. 43/D. § (2) bekezdésében foglaltak alapján bírság megfizetésére kötelezi a használót. A NÉBIH eljárásáról tájékoztatja a hegybírót.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint telepített ültetvényen termés található, a használó a kivágás elrendeléséről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles egy 80 térfogatszázalékot meghaladó alkohol készítésére alkalmas lepárlóüzemmel az ültetvény szőlőtermésének lepárlásáról szóló szerződést kötni. A szerződésben legalább a NÉBIH által kiállított hatósági bizonyítványon szereplő mennyiségnek kell szerepelnie. Az eredeti szerződést a megkötésétől számított 15 napon belül a NÉBIH részére meg kell küldeni.

19. § (1) A telepítési engedély nélkül telepített ültetvény szőlőtermésének lepárlásra történő leadásáról szóló bizonylatokat (szállítólevél és felvásárlási jegy) a használó a kiállítás napjától számított 8 napon belül, de legkésőbb a kiállítás évében október 30-áig köteles a NÉBIH részére benyújtani.

(2) A lepárlóüzem a 18. § (2) bekezdése szerinti szerződés alapján beszállított termés lepárlását követő második hónap végéig köteles a NÉBIH részére az alábbi dokumentumokat benyújtani:

a) a szerződésbe foglalt termés átvételi bizonylatainak másolatát,

b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet [a továbbiakban: 8/2004. (III. 10.) PM rendelet] 33. számú melléklete szerinti termelési napló másolatát tételenként,

c) a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 28. számú melléklete szerinti, a vámhatóság által ellenjegyzett termékmérleg nyilvántartások másolatait azokra a hónapokra, amelyekben az adott termék lepárlásra került,

d) az előállított alkoholra vonatkozó, a NÉBIH által kiállított minősítési bizonyítványt tételenként.

(3) A lepárlással kapcsolatban felmerült összes költség a használót terheli.

11. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

21. § E rendelet

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. cím III. fejezete,

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 15-i 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, valamint

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében történő alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2015. április 7-i 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. §3

1

A rendeletet a 9/2017. (III. 6.) FM rendelet 23. §-a hatályon kívül helyezte 2017. március 7. napjával.

2

A 14. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 103. §-ával megállapított szöveg.

3

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére