• Tartalom

88/2015. (XII. 21.) FM rendelet

88/2015. (XII. 21.) FM rendelet

a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § E rendelet alkalmazásában:
1. átmeneti fém: a szkandium, a vanádium, a mangán, a kobalt, a réz, az ittrium, a nióbium, a hafnium, a volfrám, a titán, a króm, a vas, a nikkel, a cink, a cirkónium, a molibdén és a tantál minden vegyülete, valamint ezek az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva;
2. megszilárdulás: olyan folyamat, amelyek adalékanyagok hozzáadása révén a hulladéknak csak a fizikai állapotát változtatja meg, kémiai tulajdonságait nem;
3. nehézfém: az antimon, az arzén, a kadmium, a króm (VI), a réz, az ólom, a higany, a nikkel, a szelén, a tellúr, a tallium és az ón minden vegyülete, illetve ezek az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva;
4. poliklórozott bifenil és poliklórozott terfenil: a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti PCB;
5. részben stabilizált hulladék: olyan hulladék, amely a stabilizáció folyamata után még mindig tartalmaz olyan veszélyes összetevőket, amelyek nem alakultak át teljes mértékben nem veszélyes összetevőkké, és rövid, közép- vagy hosszú távon a környezetbe juthatnak;
6. stabilizáció: olyan folyamat, amely módosítja a hulladék összetevőinek veszélyességét, és így a veszélyes hulladékot nem veszélyes hulladékká teszi;
7. veszélyes anyag: olyan anyag, amely megfelel az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) I. mellékletének 2–5. részében szereplő kritériumoknak.”

2. § Az R. a következő 2/A–2/B. §-sal egészül ki:

2/A. § (1) Az egyes hulladéktípusok veszélyességi jellemzőinek értékelésekor a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. mellékletében meghatározott kritériumokat kell alkalmazni.
(2) A HP 4, HP 6 és HP 8 jelű veszélyességi jellemzők tekintetében a Ht. 1. melléklete szerint az egyedi anyagokra vonatkozó határértékeket kell alkalmazni. Ha a hulladékban egy adott anyag a határértéknél kisebb mennyiségben van jelen, akkor azt semmilyen küszöbérték kiszámításakor nem kell figyelembe venni. Ha egy hulladék valamely veszélyességi jellemzőjét vizsgálattal és a Ht. 1. melléklete szerint a veszélyes anyagok koncentrációjának határértékei alapján is értékelik, akkor a vizsgálat eredményeit kell mérvadónak tekinteni.
2/B. § (1) A hulladékjegyzékben a csillaggal (*) megjelölt hulladéktípusok a Ht. szerint veszélyes hulladéknak minősülnek, kivéve a Ht. 59. § (1) bekezdése alapján a háztartásban képződő vegyes hulladék.
(2) Az olyan hulladéktípusokra, amelyekhez veszélyes és nem veszélyes hulladékot jelölő azonosító kód is rendelhető, a következő szabályok vonatkoznak:
1. A hulladékjegyzékben veszélyes anyagra történő konkrét vagy általános hivatkozással csak olyan hulladék kerülhet veszélyesként azonosításra, amely olyan veszélyes anyagokat tartalmaz, amelyek jelenléte miatt a hulladék rendelkezik a Ht. 1. mellékletében felsorolt HP1 – HP8 és/vagy HP10 – HP15 jelű veszélyességi jellemzők közül eggyel vagy többel. A HP 9 jelű veszélyességi jellemző meglétét jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hiányában referenciadokumentum alapján kell értékelni.
2. A hulladéktípusok veszélyességi jellemzőit a Ht. 1. melléklete szerint a hulladékban található anyagok koncentrációjának határértékei alapján, vagy – ha az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet másképp nem rendelkezik –, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendelettel vagy más, nemzetközileg elismert vizsgálati módszerekkel és útmutatásokkal összhangban lévő vizsgálatokkal lehet értékelni, az állatokon és embereken végzett vizsgálatok vonatkozásában figyelembe véve az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikkét.
3. A poliklórozott dibenzo-dioxinokat és dibenzo-furánokat (PCDD/PCDF), a DDT-t (1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klór-fenil)etán), a klórdánt, a hexaklór-ciklohexánokat (például lindánt), a dieldrint, az endrint, a heptaklórt, a hexaklór-benzolt, a klórdekont, az aldrint, a pentaklór-benzolt, a mirexet vagy a toxafént, hexabróm-bifenilt, illetve a PCB-t a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében a koncentrációra vonatkozóan meghatározott határértékeknél nagyobb arányban tartalmazó hulladékokat veszélyes hulladékként kell besorolni.
4. A koncentrációra vonatkozóan a Ht. 1. mellékletében meghatározott határértékeket a tömbformában lévő, tiszta (veszélyes anyagokkal nem szennyezett) fémötvözetekre nem kell alkalmazni. Azok a fémötvözetek, amelyek veszélyesnek minősülnek, a 2. melléklet szerinti táblázatban tételesen szerepelnek és csillaggal (*) vannak jelölve.
5. Annak megállapításakor, hogy egy hulladék rendelkezik-e bizonyos veszélyességi jellemzőkkel, figyelembe kell venni az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alábbi megjegyzéseit:
5.1. az anyagok azonosításával, osztályozásával és címkézésével kapcsolatos megjegyzések: B, D, F, J, L, M, P, Q, R és U megjegyzés;
5.2. a keverékek osztályozásával és címkézésével kapcsolatos megjegyzések: 1., 2., 3. és 5. megjegyzés.
6. Azt követően, hogy megállapításra került, hogy egy hulladék rendelkezik-e bizonyos veszélyességi jellemzőkkel, a hulladékhoz hozzá kell rendelni a 2. mellékletben szereplő, a veszélyes vagy a nem veszélyes hulladékot jelölő azonosító kódok valamelyikét.”

3. § Az R. 5. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

e) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról szóló, 2014. december 18-i 2014/955/EU bizottsági határozat”

(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. § Az R.

a) 1. mellékletének táblázatában a 13 főcsoport számmal jelölt sor B oszlopában az „ , a 12 és a 19” szövegrész helyébe az „és a 12”,

b) 2. mellékletének táblázatában a 13 főcsoport számmal jelölt sor C oszlopában az „ , a 12 és a 19” szövegrész helyébe az „és a 12”,

c) 2. mellékletének táblázatában a 01 03 09 azonosító kóddal jelölt sor C oszlopában a „01 03 07-től” szövegrész helyébe a „01 03 10-től”,

d) 2. mellékletének táblázatában a 19 03 04* azonosító kóddal jelölt sor C oszlopában a „veszélyesnek tartott hulladék” szövegrész helyébe a „veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19 03 08-tól”

szöveg lép.

6. § Hatályát veszti az R.

7. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról szóló, 2014. december 18-i 2014/955/EU bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelethez

Az R. 2. mellékletének táblázatában
1.    a 01 03 számú alcsoport az alábbi azonosító kódú és megnevezésű hulladéktípussal egészül ki:

A

B

C

 

01 03 10*

timföld termeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vörösiszap, amely különbözik
a 01 03 07-től

2.    a 16 03 számú alcsoport az alábbi azonosító kódú és megnevezésű hulladéktípussal egészül ki:

A

B

C

 

16 03 07*

fémhigany

3.    a 19 03 számú alcsoport az alábbi azonosító kódú és megnevezésű hulladéktípussal egészül ki:

A

B

C

 

19 03 08*

részben stabilizált higany

2. melléklet a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelethez

Az R. 3. mellékletében a 7.1–7.3. alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.1. Ha a 01–12. vagy 17–20. főcsoportokban nem található megfelelő azonosító kód, akkor a hulladék azonosításához a 13., 14. és 15. főcsoportot kell megvizsgálni.
7.2. Ha a hulladékjegyzék 1–12. vagy a 13–20. főcsoportjában szereplő azonosító kódok közül egyik sem alkalmazható, akkor a hulladékot a 16. főcsoport szerint kell besorolni.
7.3. Ha a hulladék a 16. főcsoportba sem sorolható be, akkor a 99-es azonosító kódot (közelebbről nem meghatározott hulladékok) kell használni a hulladékjegyzéknek az első lépésben azonosított tevékenységnek megfelelő főcsoportjában.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére