• Tartalom

88/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

88/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet, valamint az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.04.10.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A megyeközponti tankerület az illetékességi területén működő szakképző iskolák, gimnáziumok, kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat, valamint a székhelye szerinti járási tankerület tekintetében ellátja a járási tankerületi feladatokat.”

(2) Az R1. 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A fővárosi tankerület az illetékességi területén működő szakképző iskolák, kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó köznevelési intézmények, valamint gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények és az ilyen feladatokat ellátó többcélú intézmények tekintetében – a (7) bekezdésben foglalt kivételekkel – ellátja az Intézményfenntartó Központ szervezeti és működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.”

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. § Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-a a következő f)–g) ponttal egészül ki:

(A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében)

f) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítja az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, valamint
g) megszervezi az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.”

3. § Az R2. 2. alcíme a következő 6/A. §-sal egészül ki.

6/A. § A Hivatal az Nkt. 19. § (4) bekezdése alapján közreműködik a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes szakmai irányításában.”

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. április 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére