• Tartalom

91/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.10.01.

A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 3., 5., 12., 16., 18., 19., 20., 22., 25., 28., 29., 40. és 46. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–16. §2

17. § (1) A Get. Vhr. 107. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

107. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető a hidraulikai egyensúly fenntartása érdekében jogosult a kiegyensúlyozási szolgáltatásokat igénybe venni a 312/2014/EU bizottsági rendeletben előírtak szerint. A kiegyensúlyozási szolgáltatások nyújtásának és igénybevételének részletes szabályait a Hivatal rendelete és az ÜKSZ tartalmazza.
(2) A GET 95. §-ában meghatározott feladatokat minden rendszerüzemeltetőnek 0 °C és 1,01325 bar referencia állapoton kifejezett térfogat és 25 °C égési referencia hőmérsékletű égéshő szorzataként kifejezett energiában (a továbbiakban: 25/0 °C-os égéshő alapú energia), kWh, továbbá kWh/h mértékegység alkalmazásával kell végezni a szállítóvezeték rendszer valamennyi betáplálási-kiadási pontja vonatkozásában.
(3) A GET 95. §-ában meghatározott, az földgázelosztó rendszerre vonatkozó feladatokat 15 °C és 1,01325 bar referencia állapoton kifejezett térfogat és 15 °C égési referencia hőmérsékletű fűtőérték szorzataként kifejezett energiában (a továbbiakban: 15/15 °C-os fűtőérték alapú energia), MJ, továbbá MJ/h mértékegység alkalmazásával kell végezni.
(4) A szállítási rendszerüzemeltető külön térítés nélkül köteles a betáplált és kiadott földgáz mennyiségét az összes betáplálási-kiadási ponton és összekapcsolási ponton meghatározni és az érintett rendszerhasználó és felhasználó számára hozzáférhetővé tenni 25/0 °C-os égéshő alapú energiában és 15/15 °C-os fűtőérték alapú energiában. A szállítóvezeték rendszerbe betáplált és onnan kiadott gáz elszámolása 25/0 °C-os égéshő alapú energiában történik.”

(2)3

18–23. §4

24. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. április 16-án lép hatályba.

(2) A 17. § (1) bekezdése 2015. október 1-jén lép hatályba.

25. § Ez a rendelet

a) a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i 984/2013/EU bizottsági rendelet, és

b) a gázszállításirendszer-üzemeltetők közötti rendszeregyensúlyozásra vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2014. március 26-i 312/2014/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1–2. melléklet a 91/2015. (IV. 9.) Korm. rendelethez5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. október 2. napjával.

2

Az 1–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 17. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 18–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére