• Tartalom

95/2015. (XII. 23.) FM rendelet

az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásával, valamint a sertésfeldolgozás támogatásával kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról1

2016.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2014. évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2014. (IV. 29.) VM rendelet] 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 10. § (2) bekezdésében meghatározott alcélterület esetében a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség a támogatási keret kimerülése miatt be nem nyújtott támogatási igényét 2016. január 4–31. között egy alkalommal, postai úton vagy személyesen az MVH által rendszeresített és a honlapján közzétett, az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet 2. melléklete szerinti adattartalmú nyomtatványon nyújthatja be az MVH-hoz.”

a) 10. § (2) bekezdésében a „105 000 EUR-nak” szövegrész helyébe a „131 175 EUR-nak” szöveg,

b) 10. § (3) bekezdésében az „555 000 EUR-nak” szövegrész helyébe a „528 825 EUR-nak” szöveg

lép.

2. Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2015. évi finanszírozásának szabályairól szóló 50/2015. (VIII. 17.) FM rendelet módosítása

2. §2

3. A sertésfeldolgozást végző élelmiszer-feldolgozók részére nyújtott csekély összegű támogatásról szóló 57/2015. (IX. 24.) FM rendelet módosítása

3. §3

4. Záró rendelkezés

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére