• Tartalom

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet

a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

2017.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A tejtermelők az állattenyésztési ágazatok mezőgazdasági termelőinek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról szóló, 2015. október 15-i 1853/2015/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) alapján egyszeri, 9 505 286 euró összegű támogatásban részesülnek.

(2)1 Az (1) bekezdésben meghatározott támogatási keretösszeg további 2 979 431 000 forint támogatással kiegészítésre kerül, amelynek forrása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XII. Földművelésügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű jogcímcsoport átmeneti nemzeti támogatások 2016. évi tejtámogatásra fordítható összege.

(3)2 Az átváltási árfolyam az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU bizottsági rendelet 40. cikkében rögzítettek alapján kerül meghatározásra.

2. § (1) E rendelet szerinti támogatásra az a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: tejkvóta rendelet) 1. § 4. pontja szerinti tejtermelő jogosult, aki a 2014/2015-ös kvótaévben beszállítási, illetve közvetlen értékesítési tejkvótával rendelkezett.

(1a)3 Támogatás igénybevételére jogosult az a mezőgazdasági termelő is, aki felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll feltéve, hogy a támogatás feltételeinek egyébként megfelel.

(2) A támogatás mértéke a tejtermelő saját gazdaságában a 2014/2015-ös kvótaévben – legfeljebb a tejkvóta nyilvántartás szerint ugyanezen kvótaévre vonatkozóan rendelkezésére álló tejkvóta mértékéig – megtermelt és ténylegesen értékesített tej mennyisége (kg) alapján kerül megállapításra. A támogatás alapját képező tejmennyiség kvótatípusonként külön-külön kerül elszámolásra. Felvásárlónak történt beszállítás esetén az alkalmazott zsírkorrekció utáni érték, közvetlen értékesítés esetén az értékesített folyadéktej és az értékesített tejtermékek folyadéktejre átszámított egyenértékének összesített mennyisége vehető figyelembe.

(3) A támogatás alapját képező tejmennyiség alapján kiszámított támogatási összeg a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet és a termelői csoportok elismeréséről szóló 42/2015. (VII. 22.) FM rendelet alapján elismert termelői csoport tagjai közé tartozó tejtermelők esetén 1,3-es szorzó alkalmazásával kerül megállapításra.

(4)4 A termelői csoportban fennálló tagságot a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a Földművelésügyi Minisztérium által megadott adatok alapján ellenőrzi.

3. §5

4. § (1) A kérelmezőnek a kérelmezett tej tényleges értékesítését alátámasztó, helyszíni ellenőrzés során felhasználható, az igényelt támogatás alapját képező tej mennyiségének megállapítására alkalmas pénzforgalmi bizonylatokkal vagy nyilvántartással kell rendelkeznie.

(2)6 Helyszíni ellenőrzés során a támogatás alapját képező, az értékesített tej mennyiségét igazoló pénzforgalmi bizonylatokat, nyilvántartásokat, dokumentumokat a Kincstár ellenőrzi, valamint a vizsgált időszakra vonatkozóan a tejtermelő tehénállománya alapján tejtermelési kapacitásbecslést végez. Ha a dokumentumokkal igazolható tejmennyiség kevesebb, mint a támogatási kérelemben szereplő tejmennyiség, akkor a tejtermelő csak az igazolható tejmennyiség alapján jogosult támogatásra. Ha a helyszíni ellenőrzés során az ügyfél nem tudja igazolni a tejértékesítés tényét, akkor támogatásra nem jogosult.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

6. §7 Ez a rendelet

a) az állattenyésztési ágazatok mezőgazdasági termelőinek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról szóló, 2015. október 15-i 2015/1853/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, valamint

b) az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euró használata tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 96/2015. (XII. 23.) FM rendelethez8

1

Az 1. § (2) bekezdése a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 76. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. § (3) bekezdése a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 76. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1a) bekezdését a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 77. §-a iktatta be.

4

A 2. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 106. § a) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. §-t a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 107. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 106. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. § a 25/2016. (IV. 11.) FM rendelet 78. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. mellékletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 107. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére