• Tartalom

97/2015. (XII. 23.) FM rendelet

a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet, valamint az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosításáról1

2016.01.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

1. § (1) A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 9/2015. (III. 13.) FM rendelet] 14. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének feltétele, hogy]

d) az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti támogatási jogcímeket kivéve, a mezőgazdasági termelő a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjait naprakészen vezesse.”

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 14. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Ha a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott gazdálkodási napló vonatkozó betétlapján rögzített adatai nem támasztják alá az adott támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesülését, akkor az adott terület vonatkozásában a mezőgazdasági termelő támogatási jogosultsága nem állapítható meg.”

2. § A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Zöldségnövény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)

c) torma- és spárga dugvány termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 3. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális dugvány felhasználásáról nyilatkozik, a ténylegesen felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjain rögzíti, és annak másolatát tárgyév július 31-ig az MVH részére megküldi.”

3. § (1) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)

d) mezei borsó termesztése esetén a termeléshez kötött közvetlen támogatás igénylése céljára bejelentett teljes terület vonatkozásában a 6. mellékletben meghatározott, hektáronkénti minimális mennyiségű szaporítóanyag felhasználásáról nyilatkozik, a felhasznált mennyiséget a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapján rögzíti, és annak másolatát tárgyév július 31-ig az MVH részére megküldi.”

(2) A 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti minimális hozam meglétét – a gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjai mellett – a mezőgazdasági termelő az általa a szemes fehérjetakarmány-növény termesztésének támogatására jogosult területen termelt szemes fehérjetakarmány-növények
a) betárolása esetén a 9. melléklet szerinti tárolási naplóval vagy a tárolást és a betárolt mennyiséget igazoló egyéb dokumentummal,
b) a betakarítást követő két héten belüli értékesítés esetén a számlával vagy felvásárlási jeggyel
igazolja.”

2. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

5. § Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet [a továbbiakban: 10/2015. (III. 13.) FM rendelet] 22. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ökológiai jelentőségű másodvetésként figyelembe vett területen a mezőgazdasági termelőnek a 3. mellékletben meghatározott növényfajok keverékéből álló vetőmagok felhasználását a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerinti gazdálkodási napló vonatkozó betétlapjainak, a minősített szaporítóanyag címkéjének vagy a minősítést igazoló bizonyítványnak a másolatával kell igazolnia.”

3. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 97/2015. (XII. 23.) FM rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére