• Tartalom

97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet

97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet

a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a lényeges adatok bejelentésének rendjéről1

2015.04.26.

A Kormány a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 9. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 2. számú mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények (a továbbiakban: adatok) körét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Nbtv. szerint nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy (a továbbiakban: ellenőrzött személy) az (1) bekezdésben meghatározott adatokban történt változást az e rendeletben foglaltak szerint köteles bejelenteni a nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményező (a továbbiakban: kezdeményező) felé.

(3) Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdésében – a változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére – meghatározott határidőt

a) az 1. melléklet 9., 10., 15. és 16. pontja szerinti változás esetében a tárgyévet követő év május 31. napjától,

b) a jogszabály alapján bírósági, hatósági nyilvántartásba vétellel bekövetkező változás tekintetében a határozat jogerőre emelkedésének napjától

kell számítani.

(4) A kezdeményező a nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyba jelölt személyt tájékoztatja a változás-bejelentési kötelezettségéről és a bejelentési kötelezettség alá eső lényeges adatok köréről.

2. § (1) A változás-bejelentési kötelezettség a kitöltött és aláírt biztonsági kérdőívnek a kezdeményező számára történő átadását követő naptól kezdődően áll fenn az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

(2) A változás-bejelentési kötelezettség teljesítése során az adatoknak a biztonsági kérdőívben feltüntetett adatállapothoz, ha már történt változás-bejelentés, az utolsó változás-bejelentésben feltüntetett adatállapothoz képest történt változását kell figyelembe venni.

(3) Ha az ellenőrzött személy vagy – az 5. § szerinti esetben – a kezdeményező az adatokban történt változás bejelentésére az Nbtv.-ben vagy e rendeletben előírt határidőt elmulasztja, a bejelentésében az akadályoztatás okát is meg kell jelölnie.

3. § (1) A változás-bejelentési kötelezettséget a 2. mellékletben meghatározott adattartalom szerinti adatlap kitöltésével kell teljesíteni.

(2) Az ellenőrzött személy a kitöltött és aláírt adatalapot zárt borítékban személyesen, meghatalmazott útján, postai úton vagy kézbesítő igénybevételével juttatja el a kezdeményező számára. A zárt borítékon a címzettként megjelölt kezdeményező és az átadóként megjelölt ellenőrzött személy mellett fel kell tüntetni, hogy nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos adatváltozást tartalmaz a küldemény.

(3) A küldemény postai úton vagy kézbesítő igénybevételével történő továbbítása esetén a (2) bekezdésben meghatározott zárt borítékot egy másik borítékba helyezve, a külső borítékon a küldemény tartalmára utalás nélkül kell továbbítani.

4. § A kezdeményező a 3. § (2) bekezdésében meghatározott küldeményt felbontás nélkül, haladéktalanul továbbítja a nemzetbiztonsági ellenőrzést folytató nemzetbiztonsági szolgálat (a továbbiakban: nemzetbiztonsági szolgálat) számára.

5. § Az 1. melléklet szerinti olyan adatokban bekövetkezett változásokról, amelyeket az ellenőrzött személy Nbtv. 74. §-a szerinti foglalkoztató szervezete jogszabály alapján vezetett személyügyi nyilvántartása tartalmaz, az ellenőrzött személy erre vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén, a nemzetbiztonsági ellenőrzésnek az Nbtv. 70. § (1) bekezdésében, valamint az Nbtv. 70. § (2) bekezdés d), f) és g) pontjában megjelölt kezdeményezője a változás tudomására jutásától számított 15 napon belül tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

6. § A kezdeményező a nemzetbiztonsági szolgálatnak az adatváltozással összefüggő megkeresését haladéktalanul továbbítja az ellenőrzött számára.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § (1) Az Nbtv. 76/A. § (1) bekezdése szerinti, valamint az e rendelet hatálybalépésekor érvényes kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel rendelkező személy, továbbá az 5. §-ban meghatározott kezdeményező változás-bejelentési kötelezettsége – a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően – első alkalommal az 1. mellékletben meghatározott adatoknak az e rendelet hatálybalépésének időpontjában fennálló állapotához képest bekövetkező változásaira vonatkozóan áll fenn.

(2) Az 1. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokban bekövetkezett változásokról első alkalommal,

a) az (1) bekezdésben meghatározott személyek a 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan,

b) az e rendelet hatálybalépése után nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszonyba lépők, a biztonsági kérdőívnek a kezdeményező részére történő átadásától 2015. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan

2016. május 31-ig kötelesek bejelentést tenni.

(3) A nemzetbiztonsági ellenőrzésnek az 5. §-ban meghatározott kezdeményezője az e rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül, a (4) bekezdésben foglalt jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel írásban felhívja a vele foglalkoztatási jogviszonyban álló, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyt a változás-bejelentés kezdeményező általi teljesítéséhez szükséges írásbeli hozzájárulás átadására. A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy nyilatkozata alapján, a hozzájárulásban megjelölt adatkörre nézve a kezdeményező az e rendelet hatálybalépését követő 90. naptól kezdve teljesíti változás-bejelentési kötelezettségét az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(4) Ha a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy az e rendelet hatálybalépését követő 60. napig nem, vagy nem teljes körűen járul hozzá a változás-bejelentés kezdeményező általi teljesítéséhez, az 5. §-ban meghatározott adatokra (vagy ezen adatoknak a hozzájárulással nem érintett körére) vonatkozó bejelentési kötelezettségét az e rendelet hatálybalépését követő 90. napig köteles teljesíteni az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(5) Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes nemzetbiztonsági szakvéleménnyel rendelkező, nemzetbiztonsági ellenőrzés alapjául szolgáló jogviszonyban álló személyt a kezdeményező az e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a változás-bejelentési kötelezettségéről és a bejelentési kötelezettség alá eső lényeges adatok köréről.

9. §2

1. melléklet a 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelethez

A biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények
1. Név megváltozása (I/1.)
2. Állampolgárság változása (II/1.)
3. Jelenlegi házastársa, élettársa állampolgárságának változása (III/7.)
4. Új házastárs, élettárs adatai (III/2–9.)
5. Új házastárs, élettárs révén, illetve örökbefogadás útján a családba került gyermek adatai (III/10–17.)
6. Új, közös háztartásba kerülő 18 év feletti személy adatai (III/18–25.)
7. Új, Önnek vagy házastársának/élettársának külföldön élő hozzátartozó adatai (III/26–32.)
8. Hat hónapot meghaladó külföldön tartózkodás jelzése (IV/4.)
9. Főfoglalkozáson kívüli jövedelmében, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű változás, annak forrása (VIII/2.)
10. Pénzintézetekkel szemben fennálló tartozásaiban, pénzügyi kötelezettségeiben naptári évi 1 millió forintot meghaladó mértékű változás (VIII/3.)
11. Hazai gazdálkodó szervezetben meglévő érdekeltségben bekövetkezett változás (VIII/4–6.)
12. Külföldi gazdálkodó szervezettel való hivatalos kapcsolatában történt változás (VIII/7–10.)
13. Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában 1 millió forint feletti forgalmi értékű ingatlanon tulajdonszerzés (IX/1–5.)
14. Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában 1 millió forintot meghaladó forgalmi értékű ingóságon tulajdonszerzés (IX/6–9.)
15. Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában pénzintézetekkel szemben fennálló követelésekben bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű változás (IX/10–17.)
16. Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában külföldről származó jövedelmében bekövetkezett, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű változás, annak forrása (IX/22–26.)
17. Önnel, házastársával vagy élettársával szemben indult büntetőeljárás vagy elzárással büntethető szabálysértés miatt szabálysértési eljárás (X/3.)
18. Külföldi hírszerző szolgálat jelenlétére utaló körülmény észlelése (XI/2.)
19. Önnel, valamint közeli hozzátartozójával szemben külföldi hatóság által alkalmazott beutazási tilalom vagy más idegenrendészeti intézkedés (XI/3.)
20. Ön, illetve házas- vagy élettársa vonatkozásában külföldi állampolgárokkal létesített új magánkapcsolat (XII/1–7.)
21. Ön, illetve házas- vagy élettársa vonatkozásában külföldi hírszerző szolgálat vagy annak fedőszerve munkatársával létesített új kapcsolat (XII/8.)

2. melléklet a 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben meghatározott adatok bejelentése
A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettséget legalább az alábbi adatok feltüntetésével kell teljesíteni:
1. Név
2. Születési hely
3. Születési idő
4. Telefonszám
5. Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott lényeges adatban bekövetkezett változás leírása, az Nbtv. 2. számú mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív érintett pontjának feltüntetésével
6. Késedelmes bejelentés esetén a késedelem oka
7. Egyéb közlendő
8. Dátum, aláírás
1

A rendeletet a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 24. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére