• Tartalom

2015. évi XCVIII. törvény

2015. évi XCVIII. törvény

a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2016.01.01.

1. A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

1. § (1)–(2)2

(3) A Bortv. 2. §-a a következő 18–20. ponttal egészül ki:

[E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek vonatkozásában:]

„18. új telepítési engedély: az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke szerinti új szőlőtelepítésekre vonatkozó telepítési engedély.
19. újratelepítési engedély: az 1308/2013/EU rendelet 66. cikke szerinti engedély.
20. átváltott telepítési engedély: az 1308/2013/EU rendelet 68. cikke szerint a telepítési jog átváltása alapján adott engedély.”

2–3. §3

4. §4 A Bortv. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) Árutermő, törzs- és kísérleti célú borszőlőt telepíteni, illetve kivágni csak engedéllyel lehet. Borszőlőültetvény telepítése abban az esetben is engedélyköteles, amennyiben annak területe az 1000 m2-t nem haladja meg, de a telepítő használatában lévő borszőlőültetvény és az új telepítésű ültetvényrész összefüggő ültetvényt képez, és együttes nagysága eléri az árutermő ültetvény méretét. Összefüggő ültetvénynek tekintendő a hegybírótól telepítési engedélyt kérő használatában lévő, akár több helyrajzi számon nyilvántartott terület, amelyet a telepítéssel nem érintett terület, – kivéve út, csatorna, árok – vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg. Az ültetvény más fajtára történő cseréje esetén a telepítésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Az engedélyezési eljárás részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet tartalmazza.
(2) Az új telepítési engedély kiadására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 70 nap.
(3) A telepítési jogok tulajdonosa az 1308/2013/EU rendelet 68. cikke szerint a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes telepítési joga alapján az átváltott telepítési engedélyt 2020. december 31-ig kérelmezheti a hegybírónál.
(4) Az új telepítési engedély, az újratelepítési engedély és az átváltott telepítési engedély (a továbbiakban együtt: telepítési engedély) feltételeire és az engedélyezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat e törvény végrehajtására kiadott rendelet tartalmazza.”

5–14. §5

15. § A Bortv. 43/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

43/C. § Azt a személyt, aki borszőlőültetvényt engedély nélkül vágott ki vagy a telepítési engedélyben foglaltaktól eltérően telepített a növénytermesztési hatóság ötvenezer forint mulasztási bírság megfizetésére kötelezi.”

16. § A Bortv. 43/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

43/D. § (1) A növénytermesztési hatóság a használót az ültetvény kivágására kötelezi, ha az ellenőrzése során megállapítja, hogy a használó telepítési engedély nélkül telepített.
(2) A növénytermesztési hatóság a telepítési engedély nélkül telepített ültetvény telepítőjét az alábbi összegű bírság megfizetésére kötelezi:
a) hektáronként 6000 EUR, ha a termelő a telepítési engedély nélkül telepített szőlőültetvény teljes egészét kivágja a kivágásra kötelezéstől számított négy hónapos időszakon belül,
b) hektáronként 12 000 EUR, ha a termelő a telepítési engedély nélkül telepített szőlőültetvény teljes egészének kivágását az a) pontban meghatározott négy hónapos időszak lejártától számított első évben végzi el,
c) hektáronként 20 000 EUR, ha a termelő a telepítési engedély nélkül telepített szőlőültetvény teljes egészének kivágását az a) pontban meghatározott négy hónapos időszak lejártától számított első év végét követően végzi el.
(3) A növénytermesztési hatóság az ültetvényt kivágattathatja, ha a használó a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig nem vágja ki az ültetvényt.
(4) A bírság összegének meghatározásakor a forintra történő átszámítást a határozathozatal hónapjának első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.”

17–21. §6

22. § (1) A Bortv. 57. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

d) a termelési potenciálra, valamint a kivágási engedély feltételeire és az engedélyezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat;”

(2) A Bortv. 57. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)

j) az új telepítés engedély, az újratelepítési engedély és az átváltott telepítési engedély feltételeire és az engedélyezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat;”

23–25. §7

26. § (1)8

(2) Hatályát veszti a Bortv.

2. A hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény módosítása

27–31. §9

32. § A Hktv. 38. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa)

c) vezeti az újratelepítési jogok, az átváltott telepítési engedélyek, az új telepítési engedélyek és az újratelepítési engedélyek (a továbbiakban együtt: telepítési engedélyek) központi nyilvántartását; ”

33–34. §10

3. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

35–39. §11

4. Záró rendelkezések

40. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2015. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése, a 4. §-sal megállapított Bortv. 7. § (2), (3) és (4) bekezdése, a 15. §, a 16. §, a 22. § a 26. § (2) bekezdése és a 32. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 2. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. január 2. napjával.

2

Az 1. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. §-nak a Bortv. 7. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a 2015: CLXXXVI. törvény 92. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 5–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 17–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 23–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 26. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 27–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 33–34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 35–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére