• Tartalom

1/2016. (I. 27.) NFM rendelet

1/2016. (I. 27.) NFM rendelet

a megújuló energiaforrásokból és a hulladékból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról1

2016.05.02.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. KÁT: a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvétele a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET), valamint a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendelet alapján létrehozott eljárásrend szerint;

2. KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján a Befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör-felelőse a Befogadó;

3. KÁT pénzeszköz: a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz;

4. KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett: a VET 13. §-ával összhangban olyan mérlegkör-felelős, akinek a mérlegkörében felhasználó tag lehet;

5. napi termelési menetrend: az Értékesítő által a Befogadó részére előzetesen megadott, az Értékesítőnek a nap minden elszámolási mérési időintervallumára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrend;

6. szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrend: a Befogadó által a szervezett villamosenergia-piacon adott időszak vonatkozásában ügyletkötésre tervezett villamos energia benyújtott menetrendje, amely az Értékesítők adott időszaki, kereskedelmi szabályzat szerinti elszámolási mérési időintervallumra vonatkozó menetrendjeiből számítódik;

7. tárgyhónap: az a havi elszámolási időszak, melyre a számla vagy számviteli bizonylat vonatkozik;

8. technikai költség: a szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítés költségei;

9. tény értékesítési adat: a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkörének a kereskedelmi szabályzat szerint, az átviteli rendszerirányítónál a kiegyenlítő energia elszámolásához rendelkezésre álló, összesített fogyasztási adata az adott hónapban, amely a VET 13. § (3) bekezdése szerinti mennyiségeket, valamint a kereskedelmi szabályzat szerinti termelői saját felhasználást és a hálózati engedélyesek hálózati veszteségét nem tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, valamint annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

2. Az Értékesítő menetrendadási és adatszolgáltatási kötelezettségei

2. § (1) Az Értékesítő köteles minden naptári hónap 7. munkanapjáig villamosenergia-termelési tervet adni a Befogadó részére a következő 12 hónapra vonatkozóan havi és zónaidőnkénti bontásban.

(2) Ha az Értékesítő az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét határidőre nem teljesíti, a Befogadó a villamosenergia-termelési tervet a korábbi időszakok statisztikai elemzésén alapuló adatokkal pótolja.

(3) Az Értékesítő köteles a hónap minden napjára a kereskedelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint a Befogadó részére napi termelési menetrendet adni.

(4) Az Értékesítő jogosult a napi termelési menetrend adott részeinek módosítása céljából a kereskedelmi szabályzatban meghatározott feltételek szerint napon belüli termelési menetrendet adni a Befogadó részére.

3. A KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett és a villamosenergia-kereskedő adatszolgáltatási kötelezettségei

3. § (1) A KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett köteles a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint minden naptári hónap 4. munkanapjáig a Befogadó részére bejelenteni:

a) a VET 13. § (3) bekezdése szerinti, KÁT pénzeszköz fizetése alól az előző tárgyhónapban mentesített értékesítési adatát (a továbbiakban: tény mentességi adat), és

b) a kereskedelmi szabályzatban rögzített reklamációs határidő figyelembevételével a tárgyhónapot megelőző 2. hónapban mentesített értékesítési adatainak még figyelembe nem vett módosulását.

(2) A villamosenergia-kereskedő köteles a minden naptári hónap 4. munkanap 10 óráig mérlegkör-felelősének bejelenteni

a) a VET 13. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, KÁT pénzeszköz fizetése alól az előző tárgyhónapban mentesített értékesítési adatát, és

b) a kereskedelmi szabályzatban rögzített reklamációs határidő figyelembevételével a tárgyhónapot megelőző 2. hónapban mentesített értékesítési adatainak még figyelembe nem vett módosulását.

4. A KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett értékesítési adatainak meghatározása

4. § (1) A Befogadó – a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti mérési adatok és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek 3. § (1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatása alapján – meghatározza és összesíti a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatait (a továbbiakban: összesített tény értékesítési adat).

(2) A Befogadó az (1) bekezdés szerinti számítások során a tény mentességi adatot nulla értékkel veszi figyelembe azon KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett esetében, aki azt a Befogadó részére nem a 3. § (1) bekezdése szerinti határidőre vagy nem a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint adja meg.

5. A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása

5. § (1) A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó figyelembe veszi

a) az Értékesítőkkel, a szervezett villamosenergia-piaccal és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettekkel kapcsolatos elszámolásait,

b) a KÁT mérlegkör kiegyenlítéséhez kapcsolódó kiadásait,

c) a KÁT mérlegkör működtetéséhez kötődő pénzforgalmi szaldóját.

(2) A KÁT pénzeszköz mértéke a (3) bekezdésben felsorolt tételek összege és az összesített tény értékesítési adat hányadosa.

(3) A KÁT pénzeszköz mértékének meghatározása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen figyelembe venni:

a) az Értékesítőnek a kereskedelmi szabályzatban meghatározott elszámolási mérési adatok előzetes szolgáltatása alapján kalkulált tárgyhavi tény termelése zónaidőnkénti bontásban, és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendeletben meghatározott, az Értékesítőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak összegét;

b) az Értékesítőtől tárgyhónapban befolyt pótdíjak, valamint a jogosulatlanul értékesített villamos energia után fizetett visszatérítések összegét;

c) a KÁT mérlegkör kiegyenlítése során a KÁT mérlegkörre vonatkozó, a kereskedelmi szabályzatban meghatározott előzetes elszámolási adatok alapján a tárgyhónapban igénybe vett szabályozási energia költségét;

d) a KÁT mérlegkör folyamatos rövid távú likviditásához kapcsolódó pénzügyi ráfordítások és bevételek tárgyhavi összegét, beleértve az igazolt banki költségeket és kamatokat is;

e) a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által elismert indokolt, korábban még nem érvényesített működtetési költségeit;

f) a szervezett villamosenergia-piacon történő tárgyhavi ügyletkötésekből származó bevételek összegét a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;

g) a szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötésekkel összefüggő tárgyhavi technikai költségek összegét a Befogadó által a kereskedelmi szabályzat szerint meghatározott átváltási árfolyamon;

h) a tárgyhónapot megelőző termelési időszak a) és c) pont szerint meghatározott összegeinek még figyelembe nem vett módosulásait;

i) a tárgyhónapot megelőző termelési időszakban a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatának módosulása miatti, a KÁT pénzeszköz korábban megfizetett összegének még figyelembe nem vett módosulásai szerint befolyó többletbevételeket vagy visszatérítéseket.

6. A szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötés

6. § (1) A Befogadó az Értékesítők által a 2. § (3) és (4) bekezdése szerint bejelentett villamos energiára vonatkozóan a szervezett villamosenergia-piacon ügyleteket köt.

(2) A Befogadó a másnapi piacon történő ügylekötés során az Értékesítők adott napra érvényes menetrendjei, a napon belüli piacon történő ügylekötés során az Értékesítők napon belüli érvényes menetrendjei alapján az azonos időszakra vonatkozó ügyletkötés figyelembevételével állapítja meg a KÁT mérlegkör szervezett villamosenergia-piaci ajánlati menetrendjeit.

(3) A Befogadó – a KÁT mérlegkör költségeinek csökkentése érdekében – jogosult limitárakat meghatározni arra az esetre, ha a kötelező átvétel alá eső villamos energiára vonatkozóan a szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötéséből származó hátrány meghaladná az ügyletkötésből származó előnyöket. A limitárak mértékét a kereskedelmi szabályzat határozza meg.

(4) A KÁT hatálya alá tartozó villamos energiára vonatkozó szervezett villamosenergia-piacon történő ügyletkötés részletes szabályait a kereskedelmi szabályzat tartalmazza.

7. A Befogadó közzétételi kötelezettségei

7. § (1) A Befogadó köteles a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig honlapján közzétenni:

a) a tárgyhónapra érvényes KÁT pénzeszköz 5. § (3) bekezdése szerinti összegét,

b) a KÁT pénzeszköz tárgyhónapra vonatkozó mértékét,

c) a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint a tárgyhavi KÁT pénzeszköz mértékének kiszámítása során felhasznált, az 5. § (3) bekezdésében felsorolt adatokat, valamint

d) a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek tárgyhónapra vonatkozó tény értékesítési adatait oly módon, hogy az csak az érintett mérlegkör-felelős és a Hivatal részére legyen beazonosítható.

(2) A Befogadó az (1) bekezdés szerinti adatok honlapon történő elérhetőségét 5 évig köteles biztosítani.

(3) A Befogadó köteles minden naptári hónap 10. munkanapjáig közzétenni:

a) az Értékesítőknek a következő 12 hónapra várható, összesített kötelező átvételi értékesítését havi és zónaidőnkénti bontásban,

b) a KÁT pénzeszköz várható mértékét, valamint az ebből fakadó várható összesített fizetési kötelezettséget, továbbá a KÁT pénzeszköz várható mértékének meghatározása során felhasznált várható összesített értékesítési adatokat a következő 12 hónapra havi bontásban.

(4) A Befogadó köteles a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az ügyletkötést követő napon honlapján közzétenni az általa a szervezett villamosenergia-piacon ténylegesen megkötött ügyletek villamosenergia-mennyiségét.

8. A számlázási és fizetési kötelezettségek teljesítésének szabályai

8. § (1) A Befogadó a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett részére havonta állít ki számviteli bizonylatot a KÁT pénzeszköz általa fizetendő összegéről, amelyet a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezetthez tartozó tárgyhavi tény értékesítési adat és a KÁT pénzeszköz tárgyhavi mértékének szorzataként kell kiszámítani.

(2) A Befogadó jogosult az adott hónapban a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettet terhelő, a KÁT pénzeszköz összegére vonatkozó számviteli bizonylatát a tárgyhónapot követő hónap 6. munkanapjától a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett részére benyújtani.

(3) A KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett és a vele kereskedelmi szabályzat szerinti ellátás alapú szerződéssel rendelkező felhasználók, valamint azon villamosenergia-kereskedők és termelői engedélyesek, amelyek a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett mérlegkörébe tartozó felhasználási helyeket látnak el a kereskedelmi szabályzat szerinti ellátás alapú szerződés alapján, továbbá az utóbbi villamosenergia-kereskedők és termelői engedélyesek és az általuk kereskedelmi szabályzat szerinti ellátás alapú szerződés alapján ellátott felhasználók kötelesek a KÁT pénzeszközt – a VET 13. §-a szerinti értékesítés alapján – a KÁT pénzeszköz Befogadó által a 7. § (1) bekezdés b) pontja szerint kihirdetett mértékén egymással elszámolni.

(4) A Befogadó és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett közötti számlázás során a számla kiállítására jogosult köteles a számláját, számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább három munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott számla, számviteli bizonylat szerinti ellenérték fizetésére kötelezett a számlával, a számviteli bizonylattal kapcsolatban kifogással élhet a jogosult felé a számla vagy számviteli bizonylat kézhezvételétől számított két munkanapon belül. A számlára, számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetén a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

(6) A Befogadó és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett közötti fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelembe eső fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyv által előírt mértékű késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt köteles fizetni a másik fél részére.

(7) A Befogadó és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett kötelesek a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek villamosenergia-ellátási szabályzatoknak megfelelően korrigált tény értékesítési adatai alapján, havi rendszerességgel az (1) bekezdés szerinti számviteli bizonylatot módosítani és a módosítás alapján egymással elszámolni.

9. A KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett felelőssége a KÁT allokálás folyamata során, a mérlegkör-szerződés

9. § (1) A KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett felel a mérlegköre tekintetében a 3. § (1) bekezdése szerinti adatok összegyűjtéséért, összesítéséért, azoknak a Befogadó felé történő továbbításáért, továbbá a KÁT pénzeszköz összegének megfizetéséért.

(2) A Befogadó és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett közötti jogviszonyt a Befogadó és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett között létrejött mérlegkör-szerződés tartalmazza. A mérlegkör-szerződés a Befogadó üzletszabályzatának részét képezi.

(3) A KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett a Befogadó részére a mérlegkör-szerződésben meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a Befogadó jogosult a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.

(4) A Befogadó és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett a mérlegkör-felelősi jogviszony megszűnésekor köteles a mérlegkör-szerződés szerint elszámolni.

10. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. április 1-jén lép hatályba.

11. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2016. április 1-től 2016. július 1-ig a (2)–(21) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett köteles a Befogadó részére bejelenteni 2016. március tárgyhóra és azt megelőző időszakra vonatkozóan minden naptári hónap 4. munkanapjáig:

a) a VET 13. § (3) bekezdése szerinti, KÁT pénzeszköz fizetése alól az előző tárgyhónapban mentesített értékesítési adatát (a továbbiakban: tény mentességi adat), és

b) a kereskedelmi szabályzatban rögzített reklamációs határidő figyelembevételével a tárgyhónapot megelőző 2. hónapban mentesített értékesítési adatainak még figyelembe nem vett módosulását.

(3) A villamosenergia-kereskedő köteles a mérlegkör-felelősének bejelenteni 2016. március tárgyhó és azt megelőző időszak vonatkozásában minden naptári hónap 4. munkanap 10 óráig:

a) a VET 13. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, KÁT pénzeszköz fizetése alól az előző tárgyhónapban mentesített értékesítési adatát, és

b) a kereskedelmi szabályzatban rögzített reklamációs határidő figyelembevételével a tárgyhónapot megelőző 2. hónapban mentesített értékesítési adatainak még figyelembe nem vett módosulását.

(4) A Befogadó a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti mérési adatok és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatása alapján meghatározza és összesíti a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek tény értékesítési adatait (a továbbiakban: KÁT összesített tény értékesítési adat).

(5) A Befogadó a (4) bekezdés szerinti számítások során a tény mentességi adatot nulla értékkel veszi figyelembe azon KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett esetében, aki azt a Befogadó részére nem a (2) bekezdés szerinti határidőre vagy nem a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint adja meg.

(6) A 2016. március tárgyhóig – az átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az átviteli rendszerirányító által történő szétosztásáról és a szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról szóló 63/2013. (X. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) szerint – átadott villamos energiára vonatkozó elszámolások lezárása során a Befogadó minden egyes KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett tekintetében korrekciós hozzájárulást és korrekciós kamatot számol el. A korrekciós hozzájárulás KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettre eső mértékét úgy kell meghatározni, hogy minden egyes KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett a tény értékesítési adata szerinti KÁT szétosztási aránytényező alapján kiszámított terhet viselje.

(7) A Befogadó a korrekciós hozzájárulás meghatározásához a 2016. március tárgyhónapra irányadó KÁT szétosztási aránytényezőt minden egyes KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett esetében

a) a villamosenergia-ellátási szabályzatok szerinti mérési adatok és a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján megadott KÁT tény mentességi adatok alapján számított tény értékesítési adatok, és

b) a (4) bekezdés szerinti KÁT összesített tény értékesítési adatok arányában

állapítja meg.

(8) A 2016. március tárgyhóig átadott villamos energia vonatkozásában a korrekciós hozzájárulás meghatározása során a Befogadó figyelembe veszi az Értékesítőkkel, a szervezett villamosenergia-piaccal és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettekkel kapcsolatos elszámolásait, a KÁT mérlegkör kiegyenlítéséhez kapcsolódó kiadásait, valamint a KÁT mérlegkör működtetéséhez kötődő pénzforgalmi szaldóját.

(9) A (6) bekezdés szerinti korrekciós hozzájárulás kiszámítása során a Befogadó a következő tételeket köteles előjelhelyesen figyelembe venni a kereskedelmi szabályzatban meghatározott részletszabályok szerint:

a) 2016. március tárgyhóra az Értékesítő adott havi termelési menetrendje szerint tervezett termelés és az Értékesítő adott havi tény termelésének a különbözete zónaidőnkénti bontásban és a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról szóló kormányrendeletben meghatározott, az adott Értékesítőre vonatkozó hatósági ár szorzatainak összegét;

b) 2016. március tárgyhóban az Értékesítőtől befolyt pótdíjak, valamint a jogosulatlanul értékesített villamos energia után fizetett visszatérítések összegét;

c) 2016. március tárgyhóban a KÁT mérlegkör kiegyenlítése során igénybe vett szabályozási energia költségét;

d) a 2016. március tárgyhóig terjedő termelési időszak a) és c) pont szerint meghatározott összegeinek még figyelembe nem vett módosulásait;

e) 2016. március tárgyhóra a KÁT mérlegkör pénzforgalmának likviditását biztosító pénzügyi jellegű adott havi bevételeket és költségeket;

f) a 2016. március tárgyhóig tartó időszakban a KÁT mérlegkör működtetésének, a KÁT mérlegkör-felelősi feladatok elvégzésének a Hivatal által elismert indokolt, korábban még nem érvényesített költségeit;

g) 2016. március tárgyhóra a szervezett villamosenergia-piacon történő, tervezett és tényleges értékesítésből származó összegek különbözetét, valamint a szervezett villamosenergia-piacon történő értékesítéshez kapcsolódó tervezett és tény technikai költségek összegének különbözetét a Befogadó által a konverziós ügyletek megkötésekor elért tényleges árfolyamon.

(10) A Befogadó az adott KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettre eső 2016. március tárgyhavi korrekciós hozzájárulás összegét

a) a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettre vonatkozó, (7) bekezdés alapján meghatározott KÁT szétosztási aránytényező és a (9) bekezdés szerinti tételek előjelhelyes összege szorzatának,

b) a 2016. március tárgyhóig terjedő termelési időszakban a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek tervezett és tény értékesítési adatainak eltérése, illetve a tény értékesítési adatainak módosulása miatti, az adott KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett által korábban, a kötelező átvétellel kapcsolatban megfizetett összegeinek még figyelembe nem vett módosulásainak, továbbá

c) a b) pont szerinti módosulásokhoz tartozó korrekciós kamatoknak

a kereskedelmi szabályzatban meghatározott összegeként állapítja meg.

(11) A Befogadó köteles minden naptári hónap 10. munkanapjáig honlapján közzétenni:

a) a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettekre eső 2016. március tárgyhónapra érvényes korrekciós hozzájárulás összegét, valamint a 2016. március és február tárgyhavi korrekciós hozzájárulás (17) bekezdés szerinti módosulását,

b) a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettekre vonatkozó, a korrekciós hozzájárulással kapcsolatos szétosztási aránytényezőket, és

c) a kereskedelmi szabályzatban meghatározottak szerint a korrekciós hozzájárulás kiszámítása során felhasznált, a (9) bekezdésben felsorolt adatokat.

(12) A Befogadó a (11) bekezdés szerinti adatok honlapon történő elérhetőségét 5 évig köteles biztosítani.

(13)–(14)2

(15) A Befogadó vagy a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett a (10) bekezdés szerint meghatározott korrekciós hozzájárulás ráeső összegéről egy számlát állít ki.

(16) A Befogadó vagy a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett jogosult a 2016. március tárgyhavi korrekciós hozzájárulás ráeső összegére vonatkozó számláját a tárgyhónapot követő hónap tizedik munkanapjától benyújtani.

(17) A Befogadó és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek kötelesek a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek és az Értékesítők villamosenergia-ellátási szabályzatoknak megfelelően korrigált tény értékesítési adataik alapján, havi rendszerességgel a (15) bekezdés szerinti és az R. szerint megállapított, 2016. február tárgyhavi korrekciós hozzájárulásra vonatkozó számlát módosítani és a módosítás alapján egymással elszámolni.

(18) A KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett felel a mérlegköre tekintetében a (3) bekezdés szerinti adatok összegyűjtéséért, összesítéséért, azoknak a (2) bekezdés szerint a Befogadó felé történő továbbításáért, továbbá a korrekciós hozzájárulás megfizetéséért.

(19) A KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett a mérlegkör tagjaival a mérlegkör tagsági szerződésük, vagy azzal egyenértékű megállapodásuk alapján, szerződéses megállapodásuk szerint számol el a korrekciós hozzájárulás vonatkozásában.

(20) A Befogadó és a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettek kötelesek a 2016. március tárgyhóig átadott villamos energia vonatkozásában az elszámolásokat a 8. § (4)–(6) bekezdése betartásával, 2016. június 30-ig lezárni.

(21) E § alkalmazásában

1. havi termelési menetrend: az Értékesítő által a Befogadó részére előzetesen megadott, az Értékesítőnek a hónap minden napjára vonatkozó tervezett termelési adatait tartalmazó menetrend;

2. KÁT átadási menetrend: a Befogadó által a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett részére meghatározott, a kötelezően átveendő villamos energia mennyiségét tartalmazó kereskedelmi menetrend;

3. KÁT szétosztási aránytényező: az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvételére és a korrekciós hozzájárulásra vonatkozó, a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezettre meghatározott részesedési mérték;

4. korrekciós kamat: a tervezett és a tény értékesítési adat közötti eltérés után számított, az adott havi KÁT átadási menetrend utolsó szállítási napján érvényes jegybanki alapkamat az eltérés minden napjára;

5. tervezett értékesítési adat: a KÁT pénzeszköz fizetésére kötelezett által megadott, a mérlegkörére vonatkozó, a következő hónapra prognosztizált fogyasztási adat, amely a VET 13. §-a szerinti mennyiségeket és a hálózati engedélyesek hálózati veszteségét nem tartalmazza.

12. § (1)3

(2)4

1

A rendeletet a 61/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 12. §-a hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

A 11. § (13)–(14) bekezdése a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére