• Tartalom

1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás

1/2016. (I. 7.) ORFK utasítás

a belföldi reprezentációról

2023.01.01.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a belföldi reprezentáció egységes szabályozása, a várható kiadások tervezhetősége, valamint a normaösszegek meghatározása és a pénzügyi fegyelem szigorú betartása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Ezen utasítás szervi hatálya kiterjed:
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d)2
e) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központra (a továbbiakban: NEBEK);
f) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK);
g) a Nemzetközi Oktatási Központra (a továbbiakban: NOK);
h)3 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
i) a rendőrkapitányságokra és a határrendészeti kirendeltségekre
[a továbbiakban az a)-i) alpontok együtt: költségvetési szerv].

2. Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed:
a) a költségvetési szerv 1. mellékletben felsorolt vezetőit megillető költségtérítésre (a továbbiakban: vezetői reprezentáció);
b) a költségvetési szerv éves rendezvénytervében felsorolt ünnepségekre, rendezvényekre, valamint az éves feladattervében szereplő vezetői értekezletekre (a továbbiakban: rendezvény);
c) a költségvetési szerv egyéb, a b) alpontba nem tartozó rendezvényeire (a továbbiakban: egyéb rendezvény);
d) a b) alpontba nem tartozó, rendszeres vezetői értekezletekre
[a továbbiakban az a)–d) alpontok együtt: belföldi reprezentáció].

II. FEJEZET
A BELFÖLDI REPREZENTÁCIÓRA VALÓ JOGOSULTSÁG

3. A vezetői reprezentáció felhasználására az 1. mellékletben felsorolt vezetők az ott meghatározott keretösszeg erejéig jogosultak.

4. A vezetői reprezentáció terhére csak a vezetői tevékenységgel összefüggő, reprezentációs célokat szolgáló alábbi kiadások számolhatók el:
a) ásványvíz, üdítő;
b) kávé, tea, kapucsínó- és forró csokoládé (kakaó) por;
c) kávétejszín, tej, tejpor, tejszínhab;
d) citrom, citrompótló;
e) méz, cukor, édesítőszer;
f) édes- és sós teasütemény;
g) mogyoró, ropi;
h) édesség (pl. csokoládé, bonbon, keksz, cukorka);
i) szendvics, hidegtál, meleg étel;
j) virág;
k) alkoholos, alkoholmentes italok;
l) éttermi, szállodai vendéglátás;
m) zöldség, gyümölcs.

5. A költségvetési szerv vezetője a gazdálkodás körülményeire, valamint a helyi sajátosságokra tekintettel az 1. mellékletben meghatározottaktól eltérhet, feltéve hogy
a) a személyenként megállapított összeg nagysága éves szinten nem haladja meg az 1. melléklet szerinti havi keretösszeg és a jogosultsági hónapok számának szorzatát, és
b) a kiadások éves összege nem haladja meg az 1. melléklet alapján számított vezetői reprezentáció keretösszegét.

6. A vezetői reprezentáció a vezetőnek a vezetői beosztásában töltött idejére jár azzal, hogy amennyiben
a) a vezetői beosztása az elszámolási időszakban változik meg, és az új beosztásában is jogosult vezetői reprezentációra, úgy azt az elszámolási időszakon belül arányosan kell elszámolni;
b)4 a vezetői beosztása vagy a hivatásos szolgálati, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonya megszűnik, úgy a vezetői reprezentáció keretösszegével időarányosan köteles elszámolni.

7. Az 1. és 2. mellékletben meghatározott keretösszegek és költségnormák felhasználására a megbízott vezető is jogosult. Amennyiben a kinevezett vezető más vezetői feladat ellátására is megbízást kap, úgy az ellátott vezetői beosztásokra vonatkozó keretösszegek és költségnormák közül – az elszámolási időszakon belül arányosan – a magasabb összegű illeti meg.

8. A vezetői reprezentáció keretösszege nem fizethető ki annak a vezetőnek, akinek távolléte – az éves rendes szabadság kivételével – megszakítás nélkül a 30 napot meghaladja. Erről a távollétről az érintett vezető haladéktalanul – legkésőbb a távollét 30. napját követő 2 munkanapon belül – köteles tájékoztatást adni a rendőri szerv pénzügyi feladatait ellátó szervezeti eleme felé. A keretösszeg felhasználhatóságára való jogosultság abban a hónapban szűnik meg, amikor a munkában töltött napok száma 10 napnál kevesebb, és abban a hónapban nyílik meg újra, amikor a munkában töltött napok száma meghaladja a 10 napot.

9. A rendezvény, egyéb rendezvény és a rendszeres vezetői munkaértekezlet lebonyolítására a 2. melléklet szerinti mértékű költségnorma jár.

10. Egyéb rendezvény lebonyolítása a költségvetési szerv vezetőjének engedélyével a gazdasági vezető által igazolt pénzügyi fedezet mellett történik.

11. A 2. melléklet szerinti mértékű költségnorma – a mindenkori költségvetés lehetőségeinek függvényében – túlléphető, amely a 3. melléklet szerinti igénybejelentő lapon kérelmezhető:
a) az ORFK esetében a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnél;
b)5 a KR, valamint a NEBEK, a ROKK és a NOK esetében a KR – gazdasági feladatokért felelős – igazgatójánál;
c) az RRI esetében – a gazdasági feladatokért felelős – igazgatóhelyettesnél;
d)6 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, valamint a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek esetében a gazdasági rendőrfőkapitány-helyettesnél,
aki az engedélyt az igénybejelentő lapon adja meg.

12. A 2. mellékletben nem nevesített rendezvény és vezetői értekezlet csak az azt kezdeményező vagy lebonyolító szervezeti egység vagy elem (a továbbiakban: lebonyolító) vezetőjének a vezetői reprezentációja terhére számolható el.

13. Rendezvény, egyéb rendezvény és rendszeres vezetői értekezlet belföldi és külföldi vendégek részére egyaránt szervezhető.

III. FEJEZET
A BELFÖLDI REPREZENTÁCIÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI

1. A vezetői reprezentáció keretösszegének elszámolási szabályai

14. Az országos rendőrfőkapitány és helyettesei a vezetői reprezentáció havi összegét előre, a tárgyhónap 10. napjáig kapják meg.

15. A keretösszeg felhasználását az érintett vezető a tárgyhó utolsó munkanapjáig, de legkésőbb a tárgynegyedév utolsó munkanapjáig a rendőri szerv pénzügyi feladatait ellátó szervezeti eleme felé – a számviteli és az általános forgalmi adóról szóló törvények előírásai alapján, a költségvetési szerv nevére kiállított – számla, bizonylat megküldésével köteles igazolni.

16. A költségvetési szerv pénzügyi feladatait ellátó szervezeti elem a számlák, bizonylatok befogadását – ennek során a jogosultság fennállásának és a számlán, bizonylaton szereplő tételek megfelelőségének dokumentált ellenőrzését – követően intézkedik a reprezentációs költségek megtérítéséről.

17. A vezetői reprezentáció összegének kifizetése – a számviteli szabályok alapján – csak az arra jogosult vezető vagy az általa meghatalmazott személy részére történhet.

2. A rendezvény, az egyéb rendezvény és a rendszeres vezetői értekezlet keretösszegének elszámolási szabályai

18. A kezdeményező – ha a rendezvényt, az egyéb rendezvényt és a rendszeres vezetői értekezletet nem maga bonyolítja le – a 4. melléklet szerinti nyomtatványon kijelöli a lebonyolítót.

19. A lebonyolító kitölti a 3. melléklet szerinti igénybejelentő lapot, és azt a kijelölésről szóló nyomtatvánnyal együtt, pénzügyi ellenjegyzés céljából, legkésőbb a rendezvény, az egyéb rendezvény és rendszeres vezetői értekezlet tervezett időpontja előtt öt munkanappal megküldi a kifizetést teljesítő szervezeti egység vagy szervezeti elem (a továbbiakban: kifizető) részére.

20. A lebonyolító a kifizetés teljesítése érdekében a kifizető részére benyújtja az 5. melléklet szerinti elszámoló lapot, valamint az elszámolás alapjául szolgáló számlákat, bizonylatokat, továbbá a rendezvényen, az egyéb rendezvényen vagy rendszeres vezetői értekezleten ténylegesen részt vevők névsoráról készült jelenléti ívet vagy regisztrációt.

21. Az iratok hiányos benyújtása esetén a kifizető a lebonyolítót legfeljebb 15 napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel.

22. A teljesítés igazolására – az elszámoló lap záradékának kitöltésével – a lebonyolító szervezeti egység vagy elem vezetője jogosult azzal, hogy amennyiben az elszámolás bármilyen okból nem megfelelő, úgy a rendezvény, az egyéb rendezvény vagy rendszeres vezetői értekezlet költségei a kezdeményező vezetői reprezentációs keretösszegét terhelik.

23. Amennyiben a kezdeményező bonyolítja le a rendezvényt, az egyéb rendezvényt és a rendszeres vezetői értekezletet, úgy a 3. és 5. mellékletekben szereplő igénybejelentő és elszámoló lapot a kezdeményező tölti ki. Ebben az esetben az igénybejelentő lapnak a kijelölésről szóló mellékletét mellőzni kell.

24. A rendezvényhez, az egyéb rendezvényhez és a rendszeres vezetői értekezlethez kapcsolódó fogadási és vendéglátási költségnorma felhasználásának elszámolása, valamint a költségnormának a vezetői reprezentáció terhére történő túllépése miatt keletkezett költségek elszámolása – a számviteli és az általános forgalmi adóról szóló törvények előírásai alapján kiállított – számla ellenében történik.

25. Amennyiben a rendezvény, az egyéb rendezvény és a rendszeres vezetői értekezlet elismerések átadásával egybekötött, úgy a 2. melléklet szerinti normaösszeg az összes elismerésben részesült személy száma 120%-ának megfelelő létszámú meghívott vendégre számítható fel.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. Ez az utasítás a közzétételt követő hónap első napján lép hatályba.

27.7

1. melléklet az 1/2016. (I. 7.) ORFK utasításhoz8

A belföldi reprezentáció részeként a vezetői reprezentáció felhasználására jogosultak köre,
valamint a reprezentációs keret összege

1. Az Országos Rendőr-főkapitányságnál:

a) országos rendőrfőkapitány

30 000 Ft/hó

b) bűnügyi, rendészeti, gazdasági, személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes

20 000 Ft/hó

c) szolgálatvezető, hivatalvezető, főosztályvezető, főtanácsadó (főkapitányi biztos)

4 500 Ft/hó

d) főosztályvezető-helyettes, irodavezető

3 500 Ft/hó

e) osztályvezető

2 500 Ft/hó

2. A területi szerveknél:

a) műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes

20 000 Ft/hó

b) rendőrfőkapitány, igazgató (RRI, NEBEK, ROKK, NOK)

4 500 Ft/hó

c) bűnügyi, rendészeti, gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes (VMRFK, BRFK), igazgató (KR), igazgatóhelyettes (KR, RRI, NEBEK, ROKK, NOK), főosztályvezető, szolgálatvezető
(KR, BRFK), hivatalvezető (KR, BRFK)

3 500 Ft/hó

d) igazgatóhelyettes, főosztályvezető-helyettes, szolgálatvezető, hivatalvezető

2 500 Ft/hó

e) osztályvezető

1 500 Ft/hó

3. A helyi szerveknél:

a) kapitányságvezető, határrendészeti kirendeltségvezető

3 000 Ft/hó

2. melléklet az 1/2016. (I. 7.) ORFK utasításhoz9

A rendezvényhez, egyéb rendezvényhez és a rendszeres vezetői értekezlethez kapcsolódó
fogadási és vendéglátási normák

1. Rendezvény (a költségvetési szerv éves rendezvénytervében felsorolt ünnepségek, rendezvények, valamint az éves feladattervében szereplő vezetői értekezletek):

a) ha az országos rendőrfőkapitány vagy helyettesei rendezik

3000 Ft/fő

b) ha az RRI igazgatója, a NEBEK igazgatója, a ROKK igazgatója, a NOK igazgatója, a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság vezetője rendezi

2000 Ft/fő

2. Egyéb rendezvény:

a) az 1. pontban nem nevesített rendezvények

2000 Ft/fő

b) nyugdíjas-találkozóra meghívott rendőrségi nyugdíjasok és szolgálati járandóságban részülők után, évente egy alkalommal

2000 Ft/fő

c) sajtófogadás

600 Ft/fő

3. Rendszeres vezetői értekezlet:

a) ha az országos rendőrfőkapitány vagy helyettesei, az RRI igazgatója, a NEBEK igazgatója, a ROKK igazgatója, a NOK igazgatója, a vármegyei (fővárosi) rendőrfőkapitány tartja

600 Ft/fő

b) ha az a) alpont szerinti értekezlet egész napos és ebéddel egybekötött

1800 Ft/fő

3. melléklet az 1/2016. (I. 7.) ORFK utasításhoz


Igénybejelentő lap
rendezvény, egyéb rendezvény, rendszeres vezetői értekezlet lebonyolításához*

1. Helye:


2. Ideje:


3. Megnevezése, célja:

4. A kezdeményező szervezeti egység vagy szervezeti elem:

5. A lebonyolító szervezeti egység vagy szervezeti elem:

6. A résztvevők tervezett létszáma:


7. A 2. melléklet szerinti besorolása:

8. Igényelt költségnorma (Ft/fő):

9. Költségnorma alapján elszámolható költsége:

10. Tervezett összköltsége:

Dátum: P. H.
…………………………………………
lebonyolító/kezdeményező szervezeti egység
vagy elem vezetőjeA költségnormától való eltérést engedélyezem/nem engedélyezem.*
A rendezvény megtartásához igényelt költségvetési fedezet rendelkezésre áll.

Dátum:

…………………………………………

…………………………………………

ellenjegyző

engedélyező/kötelezettségvállalóMelléklet: – kijelölés (ha van)

___________
* A megfelelő rész aláhúzandó.

4. melléklet az 1/2016. (I. 7.) ORFK utasításhoz


Kijelölés

A 20… év …………… hónap …… napjának …… órájától ……………………………………………………… (helye) megtartandó …………………………………………………………………………… (rendezvény, egyéb rendezvény rendszeres vezetői értekezlet megnevezése) lebonyolítására az alábbi szervezeti egységet/elemet jelölöm ki:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dátum:

P. H.
…………………………………………
kezdeményező

5. melléklet az 1/2016. (I. 7.) ORFK utasításhoz

Pénzügyi elszámolás
rendezvény, egyéb rendezvény, rendszeres vezetői értekezlet költségeinek elszámolásához

1. Lebonyolító szervezeti egység vagy elem vezetője:

2. Megnevezése, célja:

3. Helye, időpontja:

4. Résztvevők létszáma:

5. A 2. melléklet szerinti besorolása:

6. A rendezvény/egyéb rendezvény tényleges összköltsége: Ft

azaz Ft


Teljesítésigazolási záradék


A 2. pontban szereplő esemény megtartását, a résztvevők tényleges létszámát, valamint a rendezvényre megrendelt termékek szállításának és felszolgálásának teljesítését igazolom.


Dátum:

P. H.
…………………………………………
a lebonyolító szervezeti egység vagy elem
vezetőjeMelléklet:
1

Az 1. pont a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 88. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont d) alpontját a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 51. pont a) alpontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. pont h) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 119. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 6. pont b) alpontja a 4/2019. (I. 31.) ORFK utasítás 26. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 11. pont b) alpontja a 25/2016. (X. 6.) ORFK utasítás 89. pontjával megállapított, a 38/2016. (XII. 29.) ORFK utasítás 51. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

6

A 11. pont d) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 119. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 27. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére