• Tartalom

2016. évi CI. törvény

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról1

2016.10.20.

1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény módosítása

1. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés rendelkezéseitől eltérően a Kormány külön törvény rendelkezése alapján alapítványt hozhat létre.”

2. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

2. § A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Cnytv.) a következő 32/A. alcímmel egészül ki:

„32/A. A Kormány által létrehozott alapítvány nyilvántartásba vételére irányuló eljárás eltérő szabályai
62/A. § (1) E törvény alapítvány nyilvántartásba vételére irányuló eljárásra vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a bíróság az alapítvány nyilvántartásba vétele iránti kérelmet a 28. § (1) bekezdésétől eltérően a benyújtásától számított öt napon belül megvizsgálja,
b) a bíróság az alapítványt legkésőbb a kérelem benyújtásától számított húsz napon belül nyilvántartásba veszi,
c) a nyilvántartásba vétel során a hiánypótlásra legfeljebb három napos határidőt kell biztosítani, amely határidő kérelemre, indokolt esetben, egy alkalommal, legfeljebb három nappal meghosszabbítható,
d) az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás során a nyilvántartásba vételi kérelem elbírálásáról a bíróság a kérelem érkezését követő tíz napon belül határoz,
e) a bíróság az alapító vagy az alapítvány kérelmére polgári nemperes eljárásban, a kérelem beérkezését követő húsz napon belül dönt a közhasznúvá minősítéséről és a közhasznú jogállás nyilvántartásba történő bejegyzéséről.
(2) Az alapítvány nyilvántartásba vételére irányuló eljárásban az alapítói jogok gyakorlójának a Kormány határozatában kijelölt személyt kell tekinteni.”

3. § A Cnytv. 44. Felhatalmazó rendelkezések alcíme a következő 96/A. §-sal egészül ki:

96/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 62/A. § szerinti alapítvány alapítói jogainak gyakorlására jogosult személyt határozatban jelölje ki.”

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2016. október 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. október 19. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. október 21. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére