• Tartalom

108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet

108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet

egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2016.06.01.

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont a) és b) alpontjában,

a 2. alcím, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont b) alpontjában,

a 3. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közigazgatási szakvizsgára kötelezettnek az e rendeletben szabályozott közigazgatási szakvizsgán (a továbbiakban: szakvizsga) kell számot adnia elméleti és gyakorlati ismereteiről.
(2) A közigazgatási szerv – a szakvizsgára kötelezettel egyetértésben – határozza meg, hogy a köztisztviselőnek, kormánytisztviselőnek, illetve a külön jogszabályban közigazgatási szakvizsga letételére jogosultnak vagy arra kötelezettnek (a továbbiakban együtt: vizsgázó) a rendelkezésre álló határidőn belül, melyik év melyik vizsgaidőszakában kell a szakvizsgát letennie. A vizsgaidőszakokat a szakvizsgát szervező Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban együtt: szakvizsgaszervező) a központi oktatás-informatikai rendszeren hirdeti meg legkésőbb tárgyév január 15-ig. A szakvizsgaszervező a kijelölt vizsgaidőszakokban köteles gondoskodni a vizsgák megszervezéséről. A közigazgatási szerv a szakvizsgára beiskolázandó személyek számát a választott vizsgatárgy feltüntetésével minden évben a tárgyévet megelőző év november 15-éig megküldi az illetékes szakvizsgaszervezőnek.”

2. § Az R1. 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 128. alcíme alá tartozó szervek hivatásos állományú tagja – a Kttv. 118. § (10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az NKE-n tehet szakvizsgát azzal, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv és az NKE megállapodást köt a hivatásos állomány adatainak védelméről.”

3. § (1) Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szakvizsga díja az illetményalap kétszeresének megfelelő összeg. A szakvizsga díja magában foglalja a kötelező és a választott vizsgára felkészítő tanfolyamon történő részvétel lehetőségét egyszeri alkalommal, valamint a tananyagokhoz és egyéb oktatási segédanyagokhoz történő hozzáférést.”

(2) Az R1. 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A vizsgázó – munkáltatója egyetértésével – elhalaszthatja a szakvizsgarészt, az érintett szakvizsgarész vizsganapját megelőző napig. A halasztásért halasztási díjat kell fizetni. A halasztás díja elhalasztott szakvizsgarészenként a szakvizsga díjának tíz százaléka. A halasztási díj a munkáltatót terheli.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vizsgázó első alkalommal egy szakvizsgarész vizsgáját díjmentesen elhalaszthatja, feltéve, hogy a halasztásra a vizsgázó önhibáján kívüli okból kerül sor. A vizsgázó a vizsgahalasztás bejelentésével egyidejűleg tájékoztatja munkáltatóját is.”

4. § Az R1. 6/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A szakvizsgaszervező a felkészítő tanfolyam zárónapját követő munkanapon rögzíti a részvétel tényét, amelyet a munkáltató a központi oktatás-informatikai rendszerben ellenőrizhet.”
6/B. § (1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó vizsgázó esetében a szakvizsgára történő jelentkezést az NKE által működtetett központi oktatás-informatikai felületen munkáltatója rögzíti a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy
a) a vizsgázó megfelel-e a szakvizsga letételéhez szükséges jogszabályi feltételeknek,
b) a vizsgázó szakvizsgára felkészítő tanfolyamon történő részvételéhez hozzájárul-e.
(2) A vizsgaidőszakra történő jelentkezés rögzítését megelőzően a munkáltató gondoskodik a szakvizsgának a vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervébe való felvételéről. Ha a vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervében a „közigazgatási szakvizsga” nem szerepel, akkor a vizsgaidőszakra történő jelentkezés rögzítésére nem kerülhet sor.
(3) Év közben felmerülő igény esetén a munkáltató legalább negyvenöt munkanappal a vizsgaidőszak kezdete előtt gondoskodik a szakvizsgának a vizsgázó tárgyévi egyéni továbbképzési tervébe való felvételéről és a vizsgázó jelentkezésének a központi oktatás-informatikai felületen a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra történő rögzítéséről.
6/C. § (1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó vizsgázó esetében a 6/B. § (1) bekezdésében meghatározott központi oktatás-informatikai felületen keresztül munkáltatója rögzíti a szakvizsgára történő jelentkezést a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy
a) a vizsgázó megfelel-e a szakvizsga letételéhez szükséges jogszabályi feltételeknek,
b) a vizsgázó szakvizsgára felkészítő tanfolyamon történő részvételéhez hozzájárul-e.
(2) A vizsgaidőszakra való jelentkezés rögzítéséhez a munkáltató előzetes regisztrációja szükséges. A munkáltatónak a központi oktatás-informatikai felületen történő regisztrációja során ki kell jelölnie a munkáltató képviseletében a szakvizsgával kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult személyt vagy személyeket.
(3) A szakvizsgára történő jelentkezés rögzítéséhez a vizsgázónak is regisztrálnia kell a központi oktatás-informatikai felületen.
(4) Év közben felmerülő igény esetén a munkáltató legalább negyvenöt munkanappal a vizsgaidőszak kezdete előtt gondoskodik a központi oktatás-informatikai felületen a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra történő jelentkezés rögzítéséről.”

6. § Az R1. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A felsőfokú iskolai végzettségű polgármester önkéntes jelentkezés alapján a 6/C. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint, saját költségére tehet szakvizsgát – polgármesteri tisztségének megszűnéséig – a munkahelye szerint illetékes szakvizsgaszervezőnél, ha legalább három év közigazgatási gyakorlattal és közigazgatási alapvizsgával rendelkezik, vagy az alól mentesül. A vizsgára bocsátás feltételeinek meglétét a polgármesternek igazolnia kell. E rendelkezés alkalmazásában közigazgatási gyakorlatnak minősül a Kttv. 6. § 16. pontja szerinti időtartam, valamint a polgármesteri jogviszonyban töltött idő is.”

7. § Az R1. a következő 8. §-sal egészül ki:

8. § Az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt keletkezett, de elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a szakvizsgaszervező a kormányrendelet hatálybalépéséig vezetett vizsganyilvántartó könyv alapján másolatot állít ki.”

8. § (1) Az R1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

9. § Az R1.

a) 1. § (3) bekezdésében, 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1), (2) és (3) bekezdésében, 4. § (6) bekezdésében, valamint 6. § (3) bekezdésében a „közigazgatási szakvizsga” szövegrész helyébe a „szakvizsga”,

b) 2. § (4) bekezdésében az „a főjegyző, jegyző, körjegyző, megyei jogú város kerületi hivatalvezetője, a polgármester” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatási jogviszonyban álló főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke és helyettese, polgármester és alpolgármester (a továbbiakban együtt: polgármester), valamint a főjegyző, jegyző, körjegyző, megyei jogú város kerületi hivatalvezetője”,

c) 2. § (6) bekezdésében az „a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK)” szövegrész helyébe az „a KTK”,

d) 3. § (3) bekezdésében a „Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE)” szövegrész helyébe az „NKE”,

e) 4. § (1) bekezdésében az „az NKE és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve (a továbbiakban együtt: szakvizsgaszervező) előzetes jóváhagyásra felterjesztik” szövegrész helyébe az „a felkészítő tanfolyam kezdő időpontját megelőző tizenötödik munkanapig a szakvizsgaszervező előzetes jóváhagyásra felterjeszti”,

f) 4. § (2) bekezdésében, valamint 6/A. § (4) bekezdésében a „vizsgaszervező” szövegrészek helyébe a „szakvizsgaszervező”,

g) 5. § (5) bekezdésében a „közigazgatási szakvizsgát” szövegrész helyébe a „szakvizsgát”,

h) 6. § (2) és (3) bekezdésében a „vizsgaszervező” szövegrész helyébe a „szakvizsgaszervező”,

i) 6/A. § (3) bekezdésében a „munkáltatója hozzájárulásával a jelentkezési lapon jelzi” szövegrész helyébe a „munkáltatója jelzi a jelentkezés rögzítése alkalmával”

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az R1.

a) 4. § (3) bekezdésében a „ , nyilvántartásával”,

b) 6/A. § (7) bekezdésében az „a jelentkezési lapon”

szövegrész.

2. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. § A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:

(Az NKE-nek a közigazgatási alapvizsgához kapcsolódó feladatai különösen:)

k) az eredményesen vizsgázók részére minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott bizonyítványt állít ki;
l) a kiállított bizonyítványokról a Kttv. 183. § (2) bekezdésben meghatározott tartalommal elektronikus nyilvántartást vezet, továbbá gondoskodik az elektronikus nyilvántartás archiválásáról.”

12. § Az R2. 3. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„3. Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság és a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium alapvizsgához kapcsolódó feladatai
4. § (1) Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) biztosítja a közigazgatási vizsgarendszer egységes működését.
(2) A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) közigazgatási alapvizsgához kapcsolódó feladata különösen a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerének, tananyagának, valamint – a tananyag hatályosítása esetén – az írásbeli vizsgakérdéseinek jóváhagyása.
(3) A KTK-nak az ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó feladata különösen az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerének, tananyagának, valamint – a tananyag hatályosítása esetén – vizsgatételeinek a jóváhagyása.”

13. § (1) Az R2. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Eredményes vizsga esetén az NKE a vizsgázó számára – a vizsgajegyzőkönyv alapján – „megfelelt” minősítésű bizonyítványt állít ki, legkésőbb a vizsgát követő munkanapon. A bizonyítványt a vizsgázó és a munkáltató a központi oktatás-informatikai rendszeren keresztül töltheti le. A vizsgaszervező – erre kijelölt vagy felhatalmazott személy útján – a kinyomtatott bizonyítványt a vizsgázó kérésére záradékkal látja el az irattárban (személyi anyagban) való elhelyezés előtt. A hitelesítési záradéknak tartalmaznia kell a vizsgaszervező bélyegző lenyomatát, a záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást arra, hogy a papír alapú bizonyítvány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített okirattal megegyezik.”

(2) Az R2. 8. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás következménye az ismétlővizsgára utasítás.”

14. § Az R2. 15. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A központi oktatás-informatikai rendszer a jelentkezésekről, azok befogadásáról, továbbá elutasításáról azonnal automatikus értesítést küld a vizsgázó, valamint a munkáltató részére.”

15. § Az R2. 20. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a vizsgázó 2010. április 1-jét követően titkos ügykezelői vizsgát tett és az arról szóló bizonyítvány másolatát a vizsga napján a vizsgabizottság részére bemutatja, a gyakorlati és a szóbeli részvizsgán mentesül a titkos ügykezelési és a minősített adatok kezelése témakörből történő számonkérés alól. A titkos ügykezelői vizsga sorszámát a vizsgabiztos a jegyzőkönyvbe felvezeti.”

16. § Az R2. 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Az NKE az eredményesen vizsgázók részére minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott bizonyítványt állít ki. Az elektronikus formában kiállított bizonyítványt a vizsgaszervező elektronikus úton bocsátja a vizsgázó rendelkezésére legkésőbb a vizsgát követő munkanapon. A bizonyítványt a vizsgázó és a munkáltató a központi oktatás-informatikai rendszeren keresztül töltheti le.”

17. § Az R2. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

24. § (1) A 15. §-ban meghatározott közigazgatási alapvizsgára vonatkozó jelentkezési szabályok megfelelően alkalmazandók az ügykezelői alapvizsga esetében is.
(2) A vizsgaszervező indokolt esetben – a vizsgázóval egyeztetve – átirányíthatja a vizsgázót egy másik vizsgaszervezőhöz az ügykezelői alapvizsga letétele érdekében. Indokolt esetnek minősül különösen, ha az ügykezelői alapvizsga letételére nyitva álló határidő lejár és a vizsgáztatásra illetékes vizsgaszervező nem szervez vizsgát e határidő lejártáig.”

18. § Az R2. a következő 26/A. §-sal egészül ki:

26/A. § A közigazgatási alapvizsgára vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályok – a 13. § (3) bekezdésének kivételével – megfelelően alkalmazandók az ügykezelői alapvizsga esetében is.”

19. § Az R2. a következő 29. §-sal egészül ki:

29. § Az eredményes közigazgatási vagy ügykezelői alapvizsgáról az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított, de elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány pótlására – a vizsgajegyzőkönyv alapján – a vizsgaszervező kérelemre hiteles bizonyítvány másodlatot állít ki. A hiteles bizonyítvány másodlat tartalma megegyezik a bizonyítványéval.”

20. § (1) Az R2. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

21. § Az R2.

a) 1. § (1) bekezdésében a „köztisztviselő, ügykezelő” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő”,

b) 1. § (5) bekezdésében az „A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény” szövegrésze helyébe az „A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény”,

c) 3. § (2) bekezdésében, valamint 3/A. § (1) bekezdésében a „közigazgatási alapvizsgához” szövegrész helyébe a „közigazgatási alapvizsgához és az ügykezelői alapvizsgához”,

d) 3. § (2) bekezdés a) és d) pontjában a „közigazgatási alapvizsga” szövegrész helyébe a „közigazgatási alapvizsga és az ügykezelői alapvizsga”,

e) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „közigazgatási alapvizsgára” szövegrész helyébe a „közigazgatási alapvizsgára és az ügykezelői alapvizsgára”,

f) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportált (a továbbiakban: Vizsgaportál)” szövegrész helyébe a „központi oktatás-informatikai rendszert”,

g) 3. § (2) bekezdés f) pontjában a „minőségirányítási” szövegrész helyébe a „közigazgatási alapvizsgához és az ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó minőségirányítási”,

h) 3. § (2) bekezdés g) pontjában a „közigazgatási alapvizsgák” szövegrész helyébe a „közigazgatási alapvizsgák és az ügykezelői alapvizsgák”,

i) 3. § (2) bekezdés i) pontjában a „vizsgaportál” szövegrész helyébe az „a központi oktatás-informatikai rendszer”,

j) 6. § (2) bekezdésében és 15. § (2) bekezdésében a „Vizsgaportálon” szövegrész helyébe a „központi oktatás-informatikai rendszerben”,

k) 9. § (4) bekezdésében és 21. § (10) bekezdésében a „közeli hozzátartozójának (ideértve bejegyzett élettársát is)” szövegrész helyébe a „hozzátartozójának”,

l) 12. § (6) bekezdésében a „Ktv. 25. § (3) bekezdésében, illetve a Ktv. 29. § (2) bekezdésében bekezdésben meghatározott” szövegrész helyébe a „Kttv. 118. § (3) bekezdésében, illetve a Kttv. 122. § (2) bekezdésében meghatározott”,

m) 13. § (1) bekezdésében a „Vizsgaportált” szövegrész helyébe a „központi oktatás-informatikai rendszert”,

n) 13. § (2) bekezdésében a „Vizsgaportálba” szövegrész helyébe a „központi oktatás-informatikai rendszerbe”,

o) 15. § (1) bekezdésében a „Vizsgaportálon” szövegrészek helyébe a „központi oktatás-informatikai rendszeren”,

p) 15. § (4) és (9) bekezdésében a „Vizsgaportálon” szövegrész helyébe a „központi oktatás-informatikai rendszeren”,

q) 15. § (14) bekezdésében a „20 főt” szövegrész helyébe a „25 főt”,

r) 21. § (5) bekezdés a) pontjában a „közeli hozzátartozója (ideértve bejegyzett élettársát is)” szövegrész helyébe a „hozzátartozója”,

t) 23. §-ában a „vizsgákat” szövegrész helyébe a „vizsgákat és vizsgára felkészítő konzultációkat”

szöveg lép.

22. § (1) Hatályát veszti az R2. 13. § (3) bekezdésében a „(három hónap)” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R2.

3. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

23. § (1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KTK feladatai:)

a) meghatározza a minősített továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket, és dönt a továbbképzési programok minősítéséről, felfüggesztéséről vagy törléséről;”

(2) Az R3. 4. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KTK feladatai:)

d) dönt a programminősítési szakértői névjegyzékbe és az oktatói névjegyzékbe való felvételről, illetve a névjegyzékből való törlésről;”

(3) Az R3. 4. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A KTK feladatai:)

e) dönt a belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben benyújtott panaszról.”

24. § Az R3. 6. §-a a következő g) ponttal egészül ki:

(Az NKE a közszolgálati továbbképzési rendszer működtetése során az alábbi feladatokat látja el:)

g) gondoskodik a belső továbbképzési programok egyszerűsített nyilvántartásba vételéről és a továbbképzési programjegyzék kezeléséről.”

25. § Az R3. 5. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § A kormánytisztviselő, köztisztviselő továbbképzési időszakonként legalább egy, a korrupció-megelőzés témakörét érintő közszolgálati továbbképzést köteles teljesíteni.”

26. § Az R3. 12. §-a a következő (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Ha
a) a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásra,
b) végleges áthelyezésre,
c) a Kttv. 72. § (10) bekezdése alapján jogviszonyváltás következtében a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának közszolgálati jogviszonnyá alakulására, vagy
d) a Kttv. 229. § (3) bekezdése alapján jogviszonyváltás következtében a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakulására
kerül sor, a jogutód, illetve az áthelyezés szerinti közigazgatási szerv a tárgyévre vonatkozó normatív hozzájárulás időarányos részét megfizeti a jogelőd, illetve az áthelyező közigazgatási szerv részére.
(5b) Ha a közigazgatási szervnél a tárgyév január 1-jét követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a kormánytisztviselő, köztisztviselő után a közigazgatási szerv a normatív hozzájárulást időarányosan fizeti meg az NKE részére a tárgyév végéig.
(5c) Az NKE a tárgyév kezdetén intézményi éves tanulmányi pontkeretet számol.
(5d) Az (5a) bekezdésben meghatározott esetekben a kormánytisztviselő részére megszerezni ajánlott éves tanulmányi pontmennyiségből a tárgyévben még nem teljesített továbbképzési pontok a jogelőd vagy áthelyező közigazgatási szerv intézményi pontkeretéből levonásra, a jogutód vagy az áthelyezés szerinti közigazgatási szerv intézményi pontkeretébe jóváírásra kerül.”

27. § Az R3. 15. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) A belső továbbképzési program egyszerűsített nyilvántartásba vételét elutasító döntéssel szemben a kérelmező a döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül – jogsértésre hivatkozással – panasszal élhet. A panaszt a KTK elnökének címezve kell az NKE-nél benyújtani. Az NKE a panaszt az azzal kapcsolatos álláspontjával együtt 5 munkanapon belül a KTK titkárságán keresztül terjeszti fel a KTK-hoz, amely a döntés megalapozottságáról 15 napon belül dönt.
(5b) A KTK a panasz megalapozatlansága esetén a panaszt elutasítja, a döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.”

28. § Az R3. a következő 28. §-sal egészül ki:

28. § Az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelettel megállapított 9/A. §-ban előírt továbbképzés a 2018. január 1-jén vagy azután indult továbbképzési időszak tekintetében alkalmazandó, azzal, hogy az a 2017. december 31-én foglalkoztatott kormánytisztviselő vagy köztisztviselő, aki a 2014. január 1. és 2017. december 31. közötti továbbképzési időszakban korrupció-megelőzés témakörét érintő közszolgálati továbbképzést nem teljesített, a 9/A. §-ban meghatározott továbbképzést 2019. december 31. napjáig köteles teljesíteni.”

29. § Az R3.

a) 7. § (1) bekezdésében, valamint 15. § (5) bekezdésében az „a KTK” szövegrész helyébe az „az NKE”,

szöveg lép.

30. § (1) Hatályát veszti az R3.

a) 3. § (3) bekezdés h) pontjában az „ , illetve nyilvántartásba vételi”,

b) 15. § (3) bekezdésében az „ , a nyilvántartásba vételről a KTK dönt”

szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R3.

4. Záró rendelkezések

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

1. melléklet a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklet 4–11. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„4. A vizsgára történő jelentkezés rögzítésére a vizsgaidőszakot megelőző negyvenötödik napig van lehetőség.
5. A szakvizsgaszervező a jelentkezést nyilvántartásba veszi, és a felkészítő tanfolyam, illetve az első vizsgatárgyból tett vizsga időpontja előtt legalább harminc nappal – a központi oktatás-informatikai felületen történt regisztráció során megadott elektronikus levelezési címen – tájékoztatja a vizsgázót és a munkáltatót a felkészítő tanfolyam, illetve a vizsga napjáról, kezdési időpontjáról és helyéről.
6. A szakvizsgaszervező a vizsgáról készített jegyzőkönyv egyszerű másolatának átadásával a vizsgát követően tájékoztatja a vizsgázót a vizsga adott vizsgatárgyából vizsgarészenként elért eredményéről. Ha a vizsga bármely vizsgarészből eredménytelen, külön értesítésben a vizsgázó tájékoztatást kap az ismétlővizsga napjáról, kezdési időpontjáról és helyéről.
7. A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás következménye az ismétlővizsgára utasítás. A távolmaradás igazolására az elmulasztott vizsga napját követő öt munkanapon belül van lehetőség, ami ilyen esetben vizsgahalasztásnak minősül. Az igazolt távollétet a vizsgaszervező rögzíti a központi oktatás-informatikai rendszerben. Vizsgahalasztás vagy ismétlővizsga esetén a vizsgázó munkáltatója a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra rögzítheti a jelentkezést.
8. A vizsgázó munkáltatója az elmulasztott vagy eredménytelen vizsgarész miatt elrendelt ismétlővizsga esetén a szakvizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakra rögzítheti a jelentkezést.
9. A szakvizsgaszervező az NKE által rendelkezésére bocsátott írásbeli feladatokat – zárt borítékban – átadja a vizsgaelnöknek a hozzájuk tartozó helyes megoldással együtt.
10. A bizottság munkáját a vizsga rendjéért, szabályosságáért felelős elnök vezeti és a szakvizsgaszervező által megbízott vizsgabiztos segíti. A háromtagú vizsgabizottságnak jelen kell lennie a vizsgák írásbeli vizsgarészén is, s a vizsgarészt követően helyben azonnal ki kell javítaniuk és minősíteniük az írásbeli dolgozatokat. Vizsgabiztos a szakvizsgaszervező által megbízott, legalább középfokú iskolai végzettségű személy lehet. A vizsgabiztosok felkészítéséről az NKE gondoskodik.
11. A vizsgabiztos feladatai:
a) gondoskodik a vizsga lebonyolításához szükséges technikai feltételekről;
b) az írásbeli vizsgához szükséges feladatokat a vizsgázók rendelkezésére bocsátja;
c) az írásbeli vizsgán felügyelőként segíti a bizottságot a rend fenntartásában, a visszaélések megakadályozásában;
d) gondoskodik a 2. függelék szerinti vizsgajegyzőkönyvek elkészítéséről.”
2. Az R1. 1. számú melléklet 18–19. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„18. Az eredményes vizsgáról a 2. számú melléklet szerint az NKE – a vizsgajegyzőkönyv alapján – bizonyítványt állít ki. A kiállított bizonyítvány elektronikus hitelesítésének legalább fokozott biztonságú aláírásra szolgáló elektronikus tanúsítvánnyal kell történnie. A bizonyítvány a központi oktatás-informatikai felületről a vizsgázó és a munkáltató részéről tölthető le a vizsga napját követően.
19. A kiállított bizonyítványokról az NKE elektronikus nyilvántartást vezet. A vizsgákról kiállított jegyzőkönyv nem selejtezhető, megőrzéséről a szakvizsgaszervező gondoskodik.”
3. Az R1. 2. számú függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:
JEGYZŐKÖNYV
a közigazgatási szakvizsga kötelező vizsgatárgy részéből
1. A vizsgázó neve (születési neve):
anyja születési neve:
születési helye, időpontja:
munkáltatójának neve, címe:
2. A kötelező tárgyi vizsga (ismétlővizsga, javítóvizsga) időpontja: ....... év .................... hó ........ nap
3. Az írásbeli vizsgarész minősítése:
A szóbeli vizsgarész minősítése:
A kötelező vizsgatárgy minősítése:
4. Megjegyzés:
Kelt: ...................., ......... év ................. hó ....... nap
P. H.

 

.........................................................

.........................................................

 

vizsgáztató bizottság tagja

vizsgáztató bizottság tagja

.........................................................
vizsgáztató bizottság elnöke
JEGYZŐKÖNYV
a közigazgatási szakvizsga választott vizsgatárgy részéből
1. A vizsgázó neve (születési neve):
anyja születési neve:
születési helye, időpontja:
munkáltatójának neve, címe:
2. A választott tárgyi vizsga (ismétlővizsga, javítóvizsga) időpontja: ....... év .................... hó ........ nap
3. Az írásbeli vizsgarész minősítése:
A szóbeli vizsgarész minősítése:
A választott vizsgatárgy minősítése:
4. Megjegyzés:
Kelt: ...................., ......... év ................. hó ....... nap
P. H.

 

.........................................................

.........................................................

 

vizsgáztató bizottság tagja

vizsgáztató bizottság tagja

.........................................................
vizsgáztató bizottság elnöke
a) 14. pontjában a „vizsgaszervező” szövegrész helyébe a „szakvizsgaszervező,”
b) 17. pontjában a „szakvizsga” szövegrész helyébe a „vizsga”,
c) 21. pontjában a „szakvizsga” szövegrészek helyébe a „vizsga”,
d) 21. pontjában a „vizsgaszervezőt” szövegrész helyébe a „szakvizsgaszervezőt”,
e) 22. pontjában a „20 főt” szövegrész helyébe a „25 főt”
szöveg lép.
5. Hatályát veszti az R1. 1. számú mellékletének
a) 13. pontja,
b) 20. pontja,

2. melléklet a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelethez

Szám: ................................
BIZONYÍTVÁNY
közigazgatási szakvizsgáról
Ezt a bizonyítványt ...................................................................................................................... részére állítottuk ki, aki ........................................................... városban (községben) született..........................................-án, anyja születési neve: ...........................................................
Nevezett a ........................................................... mellett működő vizsgáztató bizottság előtt, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján
........................................................... minősítéssel
KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGÁT
tett Általános közigazgatási ismeretek és ........................................................... vizsgatárgyakból.
Kelt: ..........................................................., ........................... év ........................................................... hó ............. nap
...........................................................
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselőjének
fokozott biztonságú elektronikus aláírása

3. melléklet a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 1. melléklet 2. függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:
Szám:
(Magyarország címere többszínnyomással)
BIZONYÍTVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja születési családi és utóneve:
........................................................... (vizsgaszervező neve) ..........................................................., mint vizsgaszervező előtt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján megfelelt minősítéssel
KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGÁT
tett.
Kelt: ..........................................................., ........................... év ........................................................... hó ............. nap
...........................................................
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselőjének
fokozott biztonságú elektronikus aláírása
2. Hatályát veszti az R2. 1. melléklet 7. pontjában az „és bizonyítványok” szövegrész.

4. melléklet a 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelethez

a) 5. pontjában a „vizsgabizonyítvány” szövegrész helyébe a „bizonyítvány”,
b) 6. pontjában az „a vizsgaszervező” szövegrész helyébe az „az NKE”,
c) 7. pontjában az „a vizsganyilvántartó” szövegrész helyébe az „az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően kiállított vizsganyilvántartó”
szöveg lép.
2. Az R2. 2. melléklet 3. függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:
Szám:
(Magyarország címere többszínnyomással)
BIZONYÍTVÁNY
Családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja születési család és utóneve:
........................................................... (vizsgaszervező neve) ..........................................................., mint vizsgaszervező előtt a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény alapján ........................................................... minősítéssel
ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGÁT
tett.
Kelt: ..........................................................., ........................... év ........................................................... hó ............. nap
...........................................................
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képviselőjének
fokozott biztonságú elektronikus aláírása
3. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet 9. pontjában a „jelentkezési lap, a” szövegrész, valamint
az „és a vizsganyilvántartó-könyv” szövegrész.
4. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2016. június 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére