• Tartalom

11/2016. (V. 20.) NFM rendelet

11/2016. (V. 20.) NFM rendelet

a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó díjakról1

2017.01.01.

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során felmerülő, a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó mintavételi díj, továbbá laboratóriumi és egyéb vizsgálati díj (a továbbiakban együtt: díj) mértékét az 1. melléklet határozza meg.

2. §2 A díjat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára csekken vagy átutalással kell befizetni.

3. § (1) A díjat a díj ügyfél általi viseléséről szóló döntés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni.

(2)3 A Minisztérium a befizetett díjról számlát állít ki, és azt a befizetést követő tizenöt napon belül megküldi az ügyfélnek.

(3)4 A befolyt díjakból a laboratóriumi és egyéb vizsgálati díj a Minisztérium, a minta költségét is tartalmazó mintavételi díj pedig azon fővárosi és megyei kormányhivatal bevételét képezi, amelynek járási (kerületi) hivatala a mintát vette.

(4)5 A díj befizetését követő harminc napon belül, a befolyt díj fővárosi és megyei kormányhivatalt megillető részét a Minisztérium átutalja azon fővárosi és megyei kormányhivatal számlájára, amelynek járási (kerületi) hivatala a mintát vette.

4. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 16 órakor lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 11/2016. (V. 20.) NFM rendelethez

 

A

B

1.

Tevékenység

Díj (forint)

2.

Mintavételi eljárás

4 000+a minta ára

3.

Cigaretta főfüst kátrány- és nikotintartalmának együttes meghatározása (GC-vel)

20 170

4.

Cigaretta főfüst kátrány- és nikotintartalmának meghatározása (GC-vel és Karl Fischer-módszerrel)

20 220

5.

Cigaretta főfüst kátrány-, nikotin-, és szén-monoxid-tartalmának együttes meghatározása (GC-vel és CO-analizátorral)

23 740

6.

Cigaretta főfüst kátrány-, nikotin-, és szén-monoxid tartalmának együttes meghatározása (GC-vel, Karl Fischer-módszerrel és CO-analizátorral)

23 460

7.

Cigaretta főfüst szén-monoxid tartalmának meghatározása

10 320

8.

A 2–7. pontban nem szereplő vizsgálatok esetében a díjat a következő módon kell meghatározni: a vizsgálatra fordított idő és az itt meghatározott mérnöki óradíj szorzata, hozzáadva a felhasznált anyagköltséget.

3 000

1

A rendeletet a 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte 2017. augusztus 2. napjával.

2

A 2. § a 78/2016. (XII. 30.) NFM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése a 78/2016. (XII. 30.) NFM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (3) bekezdése a 78/2016. (XII. 30.) NFM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdése a 78/2016. (XII. 30.) NFM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére